Nom de la loi

Loi(s) confirmant des pouvoirs et honneurs exceptionnels décernés à César par le Sénat après la victoire de Munda (?)

Date

45 av. J.-C.

Thèmes

Sources

Dio, 43, 47, 1
οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἄρχοντες λόγῳ μὲν ὑπό τε τοῦ πλήθους καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια (τὴν γὰρ ἀπόδειξιν αὐτῶν ὁ Καῖσαρ οὐκ ἐδέξατο), ἔργῳ δὲ ὑπ᾽ ἐκείνου κατέστησαν, καὶ ἔς γε τὰ ἔθνη ἀκληρωτὶ ἐξεπέμφθησαν
 - Dio, 52, 41, 4
ὥστε καὶ ἅπαξ καὶ εἰκοσάκις ὄνομα αὐτοκράτορος σχεῖν) ἀλλὰ τὴν ἑτέραν τὴν τὸ κράτος διασημαίνουσαν, ὥσπερ τῷ τε πατρὶ αὐτοῦ τῷ Καίσαρι καὶ τοῖς παισὶ τοῖς τε ἐκγόνοις ἐψήφιστο
 - Suet., Iul., 45, 2
ideoque et deficientem capillum reuocare a uertice adsueuerat et ex omnibus decretis sibi a senatu populoque honoribus non aliud aut recepit aut usurpauit libentius quam ius laureae coronae perpetuo gestandae
 - Suet., 76, 2
tertium et quartum consulatum titulo tenus gessit contentus dictaturae potestate decretae cum consulatibus simul atque utroque anno binos consules substituit sibi in ternos nouissimos menses, ita ut medio tempore comitia nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium plebis praefectosque pro praetoribus constituerit, qui apsente se res urbanas administrarent
 - App., BC, 2, 106, 442
σχήματά τε ἐπεγράφετο ταῖς εἰκόσι ποικίλα, καὶ στέφανος ἐκ δρυὸς ἦν ἐπ᾽ ἐνίαις ὡς σωτῆρι τῆς πατρίδος, ᾧ πάλαι τοὺς ὑπερασπίσαντας ἐγέραιρον οἱ περισωθέντες ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη, καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι καὶ χρηματίζειν ἐπὶ θρόνων ἐλεφαντίνων τε καὶ χρυσέων, καὶ θύειν μὲν αὐτὸν αἰεὶ θριαμβικῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα, ἱερέας δὲ καὶ ἱερείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τίθεσθαι, καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξεινἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη, καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι καὶ χρηματίζειν ἐπὶ θρόνων ἐλεφαντίνων τε καὶ χρυσέων, καὶ θύειν μὲν αὐτὸν αἰεὶ θριαμβικῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα, ἱερέας δὲ καὶ ἱερείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τίθεσθαι, καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν

Les textes de Suet. et App. ne distinguent pas clairement les honneurs décernés après Munda et ceux qui le furent entre le retour de César à Rome et son assassinat.

Bibliographie

 • Andersen, H. A., Cassius Dio und die Begründung des Principates, Berlin, 1938, 17-18 et 33-35
 • Bernstein, Fr., Ludi , Stuttgart, 1998, 327-348
 • Bruhns, H., Caesar und die römische Oberschicht in den Jahren 49-44 v. Chr., Göttingen, 1978, 160-162
 • Carcopino, J., Points de vue sur l’impérialisme romain, Paris, 1934, 122 et 126-129
 • Combès, R., Imperator, Paris, 1966, 123-130
 • Deininger, J., « Von der Republik zur Monarchie : die Ursprünge der Herrschertitulatur des Prinzipats », ANRW , I,1, 1972, 982-997, part. 990-993
 • McFayden, D., The History of the Title Imperator under the Roman Empire, Chicago, 1920, 15-28
 • Felber, D., « Caesars Streben nach der Königswürde », dans Fr. Altheim (éd.), Untersuchungen zur römischen Geschichte, I, Francfort, 1961, 209-284, part. 231-244 (praenomen Imperator)
 • Ferrary, J.-L., « À propos de deux passages des Philippiques (1, 11-13 et 2, 110). Remarques sur les honneurs religieux rendus à César en 45-44 et sur la politique d’Antoine après les Ides de Mars », ARG , 1, 1999, 215-231
 • Frei-Stolba, R., Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit, Zürich, 1967, 53-58
 • Gelzer, Caesar6, 284-285
 • Gesche, H., Die Vergottung Caesars, Kallmünz, 1968, 23-24, 28-29 et 49
 • Jehne, M., Der Staat des Dictators Caesar, Cologne-Vienne, 1987, 41-42, 57-67, 194-195
 • Kienast, D., « Imperator », ZRG , 78, 1961, 403-421, part. 415-421
 • Lange, L., RA, III2, 461-462
 • Mommsen, St., II3, 767
 • Premerstein, A. v., « Von Werden und Wesen des Prinzipats », ABAW N.F. 15, 1937, 245-248 et 258-260
 • Ramsey, J. T., Licht, A., The Comet of 44 B. C. and Caesar’s Funeral Games, Atlanta, 1997, 1-57
 • Rotondi, LPR, 426-427
 • Strack, P. L., « Zum Gottkönigtum Caesars », Probleme der augusteischen Erneuerung, Francfort, 1938, 21-27
 • Syme, R., « Imperator Caesar : A Study in Nomenclature », Historia , 7, 1958, 172-188 (= Roman Papers, I, Oxford, 1979, 361-377), part. 176-178 (= 365-368)
 • Vogt, J., « Zum Herrscherkult bei Julius Caesar », Studies ... D. M. Robinson, II, St. Louis, 1953, 1138-1146
 • Weinstock, Divus Iulius, 103-110 ("Imperator") 142-148 ("Liberator"), 184-188 (les Parilia et "Deus Inuictus")

Commentaire

Sommaire


1 - Généralités, honneurs vraisemblablement refusés ou pour lesquels une ratification comitiale ne paraît pas avoir été nécessaire

La victoire de Munda sur les Pompéiens qui avaient rallumé la guerre civile en Espagne fut remportée par César le 17 mars 45, et la nouvelle en parvint à Rome le 20 avril (Dio, 43, 42, 3τά τε [γὰρ] Παρίλια ἱπποδρομίᾳ ἀθανάτῳ, οὔτι γε καὶ διὰ τὴν πόλιν, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἔκτιστο, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ Καίσαρος νίκην, ὅτι ἡ ἀγγελία αὐτῆς τῇ προτεραίᾳ πρὸς ἑσπέραν ἀφίκετο, ἐτιμήθη). Le Sénat vota alors, en plusieurs séances (Dio, 43, 46, 1ταῦτ᾽ ἐπὶ τῇ νίκῃ (λέγω δὲ οὐ πάντα, ἀλλ᾽ ὅσα ἀξιόλογα εἶναί μοι ἔδοξεν) οὐκ ἐν μιᾷ γε ἡμέρᾳ, ἀλλ᾽ ὥς που καὶ ἔτυχεν, ἄλλο ἄλλῃ ἐκυρώθη· καί σφων ὁ Καῖσαρ τοῖς μὲν χρῆσθαι ἤρξατο τοῖς δὲ ἔμελλεν, εἰ καὶ τὰ μάλιστά τινα αὐτῶν παρήκατο), toute une série d’honneurs que Dion énumère. Se posent encore une fois les deux problèmes de savoir si ces honneurs furent effectivement votés et acceptés par César, et de distinguer les décisions du Sénat qui furent soumises à une ratification comitiale.

1 - Honneurs refusés par César (pouvoirs en matière de désignation des magistrats, consulat pour dix ans ou exemption pour dix ans des contraintes de la lex annalis)

Deux de ces honneurs, qui auraient exigé une ratification comitiale, semblent avoir été refusés par César.

a) Parmi les nouveaux pouvoirs qui lui étaient accordés, il y aurait eu le droit de pourvoir à toutes les magistratures, même celles de la plèbe (Dio, 43, 45, 1>οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν εἰ καὶ ὑπέρογκα ἔξω τε τοῦ καθεστηκότος σφίσιν ἐδόκει εἶναι, οὔτι γε καὶ ἀδημοκράτητα ἦν· ἕτερα δὲ δὴ τοιάδε ἐψηφίσαντο δι᾽ ὧν καὶ μόναρχον αὐτὸν ἄντικρυς ἀπέδειξαν. τάς τε γὰρ ἀρχὰς αὐτῷ καὶ τὰς τοῦ πλήθους ἀνέθεσαν, καὶ ὕπατον αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἔτη, ὥστε καὶ δικτάτορα πρότερον, προεχειρίσαντο), mais Dion ajoute peu après que César ne l’accepta pas (Dio, 43, 47, 1οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἄρχοντες λόγῳ μὲν ὑπό τε τοῦ πλήθους καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια (τὴν γὰρ ἀπόδειξιν αὐτῶν ὁ Καῖσαρ οὐκ ἐδέξατο), ἔργῳ δὲ ὑπ᾽ ἐκείνου κατέστησαν, καὶ ἔς γε τὰ ἔθνη ἀκληρωτὶ ἐξεπέμφθησαν). Selon H. Bruhns auraient toutefois été nommés par César les deux consuls Q. Fabius Maximus (succédant à César, jusque-là consul sine collega, et qui abdiqua) et C. Trebonius, ce qui justifierait les doutes émis quant à la légitimité de Fabius (Cic., Fam., 7, 30, 1in campo certe non fuisti cum hora secunda comitiis quaestoriis institutis sella Q. Maximi, quem illi consulem esse dicebant, posita esset; quo mortuo nuntiato sella sublata est. Ille autem, qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata habuit, consulem hora septima renuntiauit, qui usque ad Kal. Ian. esset quae erant futurae mane postridie. Ita Caninio consule scito neminem prandisse. Nihil tamen eo consule mali factum est; fuit enim mirifica uigilantia, qui suo toto consulatu somnum non uiderit ; Suet., Iul., 80, 2Quinto Maximo suffecto trimenstrique consule theatrum introeunte, cum lictor animaduerti ex more iussisset, ab uniuersis conclamatum est non esse eum consulem) ; quant au retour à la procédure d’élection, le 31 décembre, pour le consul suffect C. Caninius Rebilus, il s’expliquerait par le fait que la loi de L. Antonius (notice n° 32) aurait déjà été promulguée. Cette hypothèse n’est ni nécessaire ni convaincante : l’élection d’un consul suffect pour remplacer un consul ordinaire qui n’était pas mort ni déclaré uitio creatus suffit à expliquer les doutes concernant la légitimité du consulat de Fabius (voir Jehne, 120-121 ; G. V. Sumner [Phoenix, 1971, 357 et n. 47] note aussi que nous n’avons pas la certitude que Fabius avait bien géré la préture requise par la lex annalis) ; aucun texte, d’ailleurs, ne témoigne d’une semblable mise en cause de la légitimité de Trebonius.

b) Dion mentionne aussi le consulat pour dix ans, comme la dictature en 46 (Dio, 43, 45, 1οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν εἰ καὶ ὑπέρογκα ἔξω τε τοῦ καθεστηκότος σφίσιν ἐδόκει εἶναι, οὔτι γε καὶ ἀδημοκράτητα ἦν· ἕτερα δὲ δὴ τοιάδε ἐψηφίσαντο δι᾽ ὧν καὶ μόναρχον αὐτὸν ἄντικρυς ἀπέδειξαν. τάς τε γὰρ ἀρχὰς αὐτῷ καὶ τὰς τοῦ πλήθους ἀνέθεσαν, καὶ ὕπατον αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἔτη, ὥστε καὶ δικτάτορα πρότερον, προεχειρίσαντο) : cette dernière décision fait penser à celle qui avait été prise pour cinq ans en 48, et M. Jehne (41-42) pense à une nouvelle exemption des contraintes de la lex annalis, pour dix ans cette fois ; mais César aurait précisément récusé cet honneur selon Appien (BC, 2, 107, 447)τὰς δὲ ἄλλας τιμὰς χωρὶς τῆς δεκαετοῦς ὑπατείας προσέμενος ὑπάτους ἐς τὸ μέλλον ἀπέφηνεν αὑτόν τε καὶ Ἀντώνιον, τὸν ἵππαρχον ἑαυτοῦ, Λεπίδῳ προστάξας ἱππαρχεῖν ἀντὶ τοῦ Ἀντωνίου, ἄρχοντι μὲν Ἰβηρίας, ἡγεμονεύοντι δ᾽ αὐτῆς διὰ φίλω, et il est possible que Dion l’ait ignoré (Mommsen, Staatsr., II3, 870 n. 1 ; Andersen).

2 - Honneurs dont rien n’atteste la réalisation :

D’autres honneurs furent peut-être votés par le Sénat, mais ne semblent pas en tout cas avoir reçu de réalisation.

a) titre de Liberator et temple de Libertas ;

Dion (Dio, 43, 44, 1ἐπὶ δὲ δὴ τῇ νίκῃ ἐκεῖνά τε ὅσα εἶπον ἡ γερουσία ἔγνω, καὶ προσέτι αὐτόν τε Ἐλευθερωτὴν καὶ ἐκάλουν καὶ ἐς τὰ γραμματεῖα ἀνέγραφον, καὶ νεὼν Ἐλευθερίας δημοσίᾳ ἐψηφίσαντο) est seul à indiquer que César aurait reçu le titre de ̓Ελευθερώτηϛ, dont on se demande s’il est la traduction de Liberator (Weinstock, 142-145) ou de uindex libertatis (A. Alföldi, Gnomon, 1975, 163 = Caesariana, Bonn, 1984, 336 ; Jehne, 194 n. 7), et qu’aurait été votée par le Sénat la construction d’un temple de Libertas. Le titre ne figure sur aucune inscription ou monnaie, et il ne semble pas que le temple ait jamais été construit. Rien ne nous incite en tout cas à supposer que ces décisions du Sénat aient été soumises à la ratification du peuple.

b) domus publica

Un autre honneur signalé seulement par Dion (Dio, 43, 44, 6ταῦτά τε οὖν τότε τῷ Καίσαρι, καὶ οἰκίαν ὥστε ἐν τῷ δημοσίῳ οἰκεῖν, ἱερομηνίαν τε ἐξαίρετον ὁσάκις ἂν νίκη τέ τις συμβῇ καὶ θυσίαι ἐπ᾽ αὐτῇ γίγνωνται, κἂν μήτε συστρατεύσηται μήθ᾽ ὅλως ἐπικοινωνήσῃ τῶν καταπραχθέντων, ἔδοσαν) et non réalisé fut la construction pour César d’une nouvelle demeure aux frais de l’État. H. Gesche, 23-24 suppose à tort qu’elle fut réellement construite, en invoquant Dio, 44, 17, 2πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ σημεῖα οὔτ᾽ ὀλίγα οὔτ᾽ ἀσθενῆ αὐτῷ ἐγένετο· τά τε γὰρ ὅπλα τὰ Ἄρεια παρ᾽ αὐτῷ τότε ὡς καὶ παρὰ ἀρχιερεῖ κατά τι πάτριον κείμενα ψόφον τῆς νυκτὸς πολὺν ἐποίησε, καὶ αἱ θύραι τοῦ δωματίου ἐν ᾧ ἐκάθευδεν αὐτόμαται ἀνεῴχθησαν ; mais ce texte n’implique nullement que les anciles auraient été transportés de la regia dans une nouvelle domus publica de César. On peut se demander si l’application de la décision sénatoriale aurait exigé une ratification comitiale. Le seul indice en ce sens pourrait être Asc., p. 18-19 St.Varronem autem tradere M. Valerio, quia Sabinos vicerat, aedes in Palatio tributas, Iulius Hyginus dicit in libro priore de viris claris, P. Valerio Volesi filio Publicolae aedium publice locum sub Veliis, ubi nunc aedis Victoriae est, populum ex lege quam ipse tulerat concessisse, d’après Hygin (fr. 17 Peter) citant lui-même Varron, selon qui la domus publica de P. Valerius Publicola, cos. 509, aurait été l’objet d’une loi proposée par Valerius lui-même (notice n° 728). Weinstock, 276-280 (suivi par Jehne, 214) fait précisément un rapprochement entre la domus publica de César et celle de Publicola, en pensant que, par cet honneur aussi, c’est le César libérateur de la patrie qui était célébré. Le s.c. de 45 aurait-il invité César lui-même à saisir le peuple, et cette procédure aurait-elle inspiré Varron puis Hygin à propos de Publicola ?

3 - Honneurs relevant de la compétence propre du Sénat : supplications et triomphes

Un certain nombre des honneurs mentionnés par Dion étaient de la compétence propre du Sénat, et ne durent pas être soumis à une ratification comitiale. C’est le cas des 50 jours de supplications et, bien que la victoire ait été remportée sur d’autres Romains seulement, du triomphe accordé non seulement à César, mais encore à Q. Fabius Maximus (qui célébra son triomphe le 15 octobre, alors qu’il était devenu consul) et à Q. Pedius (qui célébra le sien le 13 décembre, pro co(n)s(ule) : Fasti Capitolini, InscrIt, XIII, 1, 86-87Q. Pedius M. f. pro co(n)s(ule) ex Hispania idib. Dec. a. ĐCCI[IX]). Fabius et Pedius sont qualifiés de legati par Ps. Caes., Hisp., 2, 2Quibus rebus adductus quos legatos ante exercitui praefecerat Q. Pedium et Q. Fabium Maximum de suo aduentu facit certiores, utque sibi equitatus qui ex prouincia fuisset praesidio esset., et la légitimité de leur triomphe aurait été d’autant plus contestable en ce cas qu’ils n’auraient pas combattu sous leurs propres auspices (voir la discussion de Jehne, 62-64). Mommsen a supposé que leurs triomphes, pour cette raison, avaient dû être légalisés par des votes spéciaux du peuple (Mommsen, Staatsr. I3, 127 n. 1 ; 130 et n. 3 et 5), mais il est douteux qu’une procédure exceptionnelle ait été adoptée. Pedius seul en tant que promagistrat, si l’on suit la thèse de Mommsen, César et Fabius aussi, si l’on suit celle de Versnel, durent seulement, selon la norme, être investis par une (ou des) loi(s) de l’imperium militiae à l’intérieur du pomerium pour pouvoir célébrer leur triomphe.

4 - Honneurs à propos desquels une mesure comitiale peut être envisagée mais n’était pas nécessaire :

En d’autres cas, le problème d’une compétence exclusive du Sénat ou d’une possible confirmation par voie comitiale est plus complexe.

a) institution de ludi circenses le jour des Parilia ;

Dion signale qu’une course de chars fut ajoutée le jour des Parilia (21 avril), pour célébrer le souvenir de l’annonce de la victoire de César (Dio, 43, 42, 3τά τε [γὰρ] Παρίλια ἱπποδρομίᾳ ἀθανάτῳ, οὔτι γε καὶ διὰ τὴν πόλιν, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἔκτιστο, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ Καίσαρος νίκην, ὅτι ἡ ἀγγελία αὐτῆς τῇ προτεραίᾳ πρὸς ἑσπέραν ἀφίκετο, ἐτιμήθη). Les Parilia étant une fête ancienne, il n’y eut pas en 45 modification du statut du 21 avril. Une loi semble avoir été normalement exigée en cas d’institution de jeux nouveaux qui enlevaient pratiquement à une journée son caractère fastus ou comitialis (Mommsen, Staatsr., III, 1056), mais on ne saurait affirmer qu’une décision comitiale fut également considérée comme nécessaire dans ce cas précis.

b) érection de statues.

Une statue fut élevée à César dans le temple de Quirinus (Dio, 43, 45, 3ἄλλην τέ τινα εἰκόνα ἐς τὸν τοῦ Κυρίνου ναὸν Θεῷ ἀνικήτῳ ἐπιγράψαντες, καὶ ἄλλην ἐς τὸ Καπιτώλιον παρὰ τοὺς βασιλεύσαντάς ποτε ἐν τῇ Ῥώμῃ ἀνέθεσαν ; cf. Cic., Att., 12, 47, 3domum tuam pluris uideo futuram uicino Caesare , Cic., Att., 12, 45, 3De Caesare uicino scripseram ad te quia cognoram ex tuis litteris. eum σύνναον Quirino malo quam Saluti et Cic., Att., 13, 28, 3tu hunc de pompa, Quirini contubernalem, his nostris moderatis epistulis laetaturum putas?). Il est également possible que l’érection de deux autres statues sur les rostres, l’une portant la couronne civique et l’autre la couronne obsidionale, ou du moins de la première d’entre elles, soit antérieure à novembre 45 (Dio, 44, 4, 5καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τοῖς τε ναοῖς τοῖς ἐν τῇ Ῥώμῃ πᾶσιν ἀνδριάντα τινὰ αὐτοῦ εἶναι ἐκέλευσαν, καὶ ἐπί γε τοῦ βήματος δύο, τὸν μὲν ὡς τοὺς πολίτας σεσωκότος τὸν δὲ ὡς τὴν πόλιν ἐκ πολιορκίας ἐξῃρημένου, μετὰ τῶν στεφάνων τῶν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις νενομισμένων ἱδρύσαντο. νεών τε Ὁμονοίας καινῆς, ὡς καὶ δι᾽ αὐτοῦ εἰρηνοῦντες, οἰκοδομῆσαι, καὶ πανήγυριν αὐτῇ ἐτησίαν ἄγειν ἔγνωσαν ; cf. Nic. Dam., 20, 69Γενόμενον δέ τι καὶ τόσον παρώξυνε τὰ μάλιστα τοὺς ἐπ᾽ αὐτὸν συνεστῶτας. ῏Ην αὐτῷ χρυσοῦς ἀνδριὰς, ὥσπερ ἐψήφιστο, ἐπὶ τῶν ἐμβόλων. Τούτου διάδημα ὤφθη περὶ τῇ κεφαλῇ κείμενον [une seule statue] ; App., BC, 2, 106, 441σχήματά τε ἐπεγράφετο ταῖς εἰκόσι ποικίλα, καὶ στέφανος ἐκ δρυὸς ἦν ἐπ᾽ ἐνίαις ὡς σωτῆρι τῆς πατρίδος, ᾧ πάλαι τοὺς ὑπερασπίσαντας ἐγέραιρον οἱ περισωθέντες [seulement la couronne civique]) : voir infra la discussion de Cic., Deiot., 33-3433. At quam acute conlecta crimina ! « Blesamius, inquit — eius enim nomine, optimi uiri nec tibi ignoti, male dicebat tibi —ad regem scribere solebat te in inuidia esse, tyrannum existimari, statua inter reges posita animos hominum uehementer offensos, plaudi tibi non solere. » Nonne intellegis, Caesar, ex urbanis maleuolorum sermunculis haec ab istis esse conlecta ? Blesamius tyrannum Caesarem scriberet ? Multorum enim capita ciuium viderat, multos iussu Caesaris uexatos, uerberatos, necatos, multas adflictas et euersas domos, armatis militibus refertum forum ! Quae semper in ciuili uictoria sensimus, ea te uictore non uidimus. 34. Solus, inquam, es, C. Caesar, cuius in uictoria ceciderit nemo nisi armatus. Et quem nos liberi, in summa libertate nati, non modo non tyrannum, sed clementissimum in uictoria ducem uidimus, is Blesamio, qui uiuit in regno, tyrannus uideri potest ? Nam de statua quis queritur, una praesertim, cum tam multas uideat ? Valde enim inuidendum est eius statuis, cuius tropaeis non inuidemus. Nam si locus adfert inuidiam, nullus locus est ad statuam quidem rostris clarior. De plausu autem quid respondeam ? Qui nec desideratus umquam a te est et non numquam obstupefactis hominibus ipsa admiratione compressus est et fortasse eo praetermissus, quia nihil uolgare te dignum uideri potest. dans la notice n° 910, A 1. L’érection de statues pouvait être confirmée par une mesure comitiale, mais ce n’était pas une nécessité, et le Sénat était compétent en ce domaine (cf. Mommsen, Staatsr., III, 1184-1186). En ce qui concerne les couronnes, on notera que le Sénat seul est mentionné à propos de la décision de conférer à Auguste la couronne obsidionale en 30 (Plin., Nat., 22, 13Augustum M. Cicerone filio consule idibus Septembribus senatus obsidionali donavit; adeo ciuica non satis uidebatur) et la couronne civique en 27 (August., RGDA, 34, 2Quo pro merito meo senat[us consulto Au]gust[us appe]llatus sum … [coronaq]ue ciuica super ianuam meam fixa est).

2 - Loi(s) décernant à César des honneurs triomphaux de caractère viager, (?) mettant à sa disposition la totalité des forces militaires et du trésor public, (?) instituant des ludi Victoriae Caesaris

La plus importante des décisions qu’aurait prises le Sénat est probablement celle qui revenait à mettre à la disposition du seul César et de ceux qu’il aurait mandatés à cet effet la totalité des forces militaires et du trésor public : ces deux points sont à juste titre associés par Dion, dans la mesure où le premier n’aurait pas été réalisable sans le second (Dio, 43, 45, 2στρατιώταϛ τε μόνον ἔχειν καὶ τὰ δημόσια χρήματα μόνον διοικεῖν ἐκέλευσαν, ὥστε μηδενὶ ἄλλῳ μηδετέρῳ αὐτῶν, ὅτῳ μὴ ἐκεῖνοϛ ἐπιτρέψειεν, ἐξεῖναι χρῆσθαι). Le Sénat se dessaisissait ainsi au profit de César de deux de ses prérogatives les plus importantes et, bien qu’il en fût donc la principale victime, on peut se demander si de telles décisions purent être prises sans qu’on éprouvât le besoin de les confirmer par une décision comitiale.

La mesure concernant les forces armées est liée d’autre part, plus qu’il ne ressort du texte de Dion, à une série d’honneurs qui, sans lui assurer le monopole de la victoire puisque les supplications et même le triomphe ne lui étaient pas réservés, donnaient du moins à César un statut de triomphateur presque permanent, et l’associaient à toute célébration victorieuse. Ainsi aurait-il reçu le droit de porter à l’occasion de toutes les fêtes le vêtement triomphal, et en toute occasion la couronne de laurier (Dio, 43, 43, 1τοῦτο μὲν δὴ τῇ Ῥώμῃ ἔδωκεν, αὐτὸς δὲ τήν τε στολὴν τὴν ἐπινίκιον ἐν πάσαις ταῖς πανηγύρεσι κατὰ δόγμα ἐνεδύετο, καὶ τῷ στεφάνῳ τῷ δαφνίνῳ ἀεὶ καὶ πανταχοῦ ὁμοίως ἐκοσμεῖτο ; cf. App., BC, 2, 106, 442ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη, καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι καὶ χρηματίζειν ἐπὶ θρόνων ἐλεφαντίνων τε καὶ χρυσέων, καὶ θύειν μὲν αὐτὸν αἰεὶ θριαμβικῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα, ἱερέας δὲ καὶ ἱερείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τίθεσθαι, καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν

Les textes de Suet. et App. ne distinguent pas clairement les honneurs décernés après Munda et ceux qui le furent entre le retour de César à Rome et son assassinat.
[droit de porter le vêtement triomphal pour sacrifier : cf. Mommsen, Staatsr., I3, 439 n. 2] ; Suet., Iul., 45, 2ideoque et deficientem capillum reuocare a uertice adsueuerat et ex omnibus decretis sibi a senatu populoque honoribus non aliud aut recepit aut usurpauit libentius quam ius laureae coronae perpetuo gestandae [droit de porter la couronne de laurier]) ; le droit de faire du titre d’imperator une partie de son nom, et de le transmettre à ses enfants et descendants (Dio, 43, 44, 2-3τό τε τοῦ αὐτοκράτορος ὄνομα οὐ κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔτι μόνον, ὥσπερ ἄλλοι τε καὶ ἐκεῖνος [ὡς] πολλάκις ἐκ τῶν πολέμων ἐπεκλήθησαν, οὐδ᾽ ὡς οἵ τινα αὐτοτελῆ ἡγεμονίαν ἢ καὶ ἄλλην τινὰ ἐξουσίαν λαβόντες ὠνομάζοντο, ἀλλὰ καθάπαξ τοῦτο δὴ τὸ καὶ νῦν τοῖς τὸ κράτος ἀεὶ ἔχουσι διδόμενον ἐκείνῳ τότε πρώτῳ τε καὶ πρῶτον, ὥσπερ τι κύριον, προσέθεσαν. καὶ τοσαύτῃ γε ὑπερβολῇ κολακείας ἐχρήσαντο ὥστε καὶ τοὺς παῖδας τούς τε ἐγγόνους αὐτοῦ οὕτω καλεῖσθαι ψηφίσασθαι, μήτε τέκνον τι αὐτοῦ ἔχοντος καὶ γέροντος ἤδη ὄντος. ὅθενπερ καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετὰ ταῦτα αὐτοκράτορας ἡ ἐπίκλησις αὕτη, ὥσπερ τις ἰδία τῆς ἀρχῆς αὐτῶν οὖσα καθάπερ καὶ ἡ τοῦ Καίσαρος, ἀφίκετο ; cf. Dio, 52, 41, 4ὥστε καὶ ἅπαξ καὶ εἰκοσάκις ὄνομα αὐτοκράτορος σχεῖν) ἀλλὰ τὴν ἑτέραν τὴν τὸ κράτος διασημαίνουσαν, ὥσπερ τῷ τε πατρὶ αὐτοῦ τῷ Καίσαρι καὶ τοῖς παισὶ τοῖς τε ἐκγόνοις ἐψήφιστ et Suet., Iul., 76, 2tertium et quartum consulatum titulo tenus gessit contentus dictaturae potestate decretae cum consulatibus simul atque utroque anno binos consules substituit sibi in ternos nouissimos menses, ita ut medio tempore comitia nulla habuerit praeter tribunorum et aedilium plebis praefectosque pro praetoribus constituerit, qui apsente se res urbanas administrarent) ; des supplications exceptionnelles en son honneur pour toute victoire remportée, même s’il n’avait pas participé à la campagne militaire (Dio, 43, 44, 6ταῦτά τε οὖν τότε τῷ Καίσαρι, καὶ οἰκίαν ὥστε ἐν τῷ δημοσίῳ οἰκεῖν, ἱερομηνίαν τε ἐξαίρετον ὁσάκις ἂν νίκη τέ τις συμβῇ καὶ θυσίαι ἐπ᾽ αὐτῇ γίγνωνται, κἂν μήτε συστρατεύσηται μήθ᾽ ὅλως ἐπικοινωνήσῃ τῶν καταπραχθέντων, ἔδοσαν).

Certains au moins de ces honneurs triomphaux de caractère viager durent faire l’objet d’une mesure comitiale. C’est en effet la procédure qui aurait été utilisée pour accorder à Paul-Émile le droit de porter le vêtement triomphal lors des jeux du cirque (notice n° 293 [Vir. ill. 56, 1 : Lucius Aemilius Paullus, filius eius, qui apud Cannas cecidit, primo consulatu, quem post tres repulsas adeptus erat, de Liguribus triumphauit.]), et qui l’avait été, en tout cas, pour accorder à Pompée le droit de porter la couronne dans toutes les fêtes, le vêtement triomphal aux jeux du cirque et la toge prétexte lors des jeux scéniques (loi Ampia Labiena, notice n° 27). Le rapprochement avec Pompée est d’autant plus nécessaire que la couronne portée par César sur le monnayage de 44 paraît bien avoir comme précédent direct une couronne représentée en 56 sur un denier de Faustus Sulla gendre de Pompée (RRC, n° 426/4) : Crawford, RRC, 488 n. 1 ; Alföldi, Caesar in 44 v. Chr., I, 1985, 146-57.

D’autres mesures étaient sans précédent. Ni Paul-Émile ni Pompée (malgré l’inscription CIL, I2, 769[Cn. P]ompeio Cn. f. [Ma]gno imp. cos. ter[t. pa]trono publice, 769 [Auximum, entre 52 et 49] n’avaient reçu à titre viager le titre d’imperator en même temps que le droit de porter le vêtement triomphal en certaines occasions. En ce qui concerne César, Suétone parle clairement de l’octroi d’imperator comme praenomen, et c’est vraisemblablement aussi ce que Dion veut laisser entendre (voir Felber, 235). Mais pareil usage, en ce qui concerne César, n’est confirmé ni par les monnaies ni par les inscriptions (sauf dans les Fasti Vallenses, InscrIt, XIII, 2, 149F IIII n(efastus). Feriae, quod hoc die Imp. Caesar Hispanian citeriorem uicit. ; Imp. Caesar, gravés après 7 de n. è.). Les efforts de Premerstein pour sauver l’attribution à César du praenomen Imperatoris apparaissent désespérés et inutiles (en ce sens également Carcopino, 126-129 ; A. Alföldi, Studien über Caesars Monarchie, Lund, 1953, 28-33 ; H. Gesche, Die Vergottung Caesars, Kallmünz, 1968, 49 ; Weinstock, Divus Iulius, 106-111). Mommsen avait pensé à un simple titre permanent, que sa place pouvait faire confondre avec un second cognomen (Mommsen, Staatsr., II3, 767 ; cf. encore en ce sens Kienast, ZRG, 1961, 417-418), mais McFayden a souligné qu’on ne saurait même parler expressément de cognomen ou d’agnomen, puisque la présence d’imperator après le nom proprement dit n’est aucunement systématique (voir la plupart des séries monétaires de 44 et les Fastes Capitolins). Il est allé trop loin, toutefois, dans le sens d’un usage strictement républicain du titre d’imperator par César, et d’une erreur pure et simple de Suétone et de Dion, égarés par leur conception de César comme premier empereur (de même Adcock, CAH, IX, 728 et n. 3 ; Syme, 366). César a continué à porter le titre d’imperator après ses triomphes, et il lui a donné une importance particulière : en témoignent dans leur ensemble les inscriptions (avant même 45 : voir Raubitschek, JRS 1954, 73 ; ajouter Γάιοϛ Καῖσαρ Αὐτοκράτωρ dans RDGE, 26, b, 23-24 [s.c. de Mytilène], et la titulature transmise par Ios., Ant., 14, 211Γάιοϛ Καῖσαρ αὐτοκράτωρ, δικτάτωρ τὸ τέταρτον ὕπατοϛ τε τὸ πέμπτον, δικτάτωρ ἀποδεδειγμένοϛ διὰ βίου, témoignage trop rapidement écarté par McFayden, 17), ainsi que certaines émissions monétaires de 44 (Crawford, RRC, n° 480/3-5, cf. p. 494 n. 1). Plutôt que de supposer que le praenomen Imperatoris fut bien accordé à César, mais refusé par lui (Andersen, 34 ; Fr. Taeger, Charisma, II, Stuttgart, 1960, 62-63), on admettra une interprétation inexacte mais explicable de Dion et de Suétone, confondant un titre conféré à vie avec l’usage du praenomen Imperatoris qui allait plus tard devenir une des caractéristiques de l’onomastique impériale (cf. Combès, 123-30 ; Deininger ; Jehne, 58-60 ; Rawson, CAH, IX2, 1994, 461 n. 231). On ne saurait dire si l’on jugea bon de faire confirmer par les comices l’autorisation de porter ce titre de façon permanente.

Sans précédent était également l’addition, à toutes les supplicationes décrétées en l’honneur des dieux pour célébrer une victoire, d’une journée Caesaris nomine, mesure qui fut appliquée par Antoine en 44 à l’occasion des supplicationes en l’honneur de L. Munatius Plancus puis de Lépide (cf. Cic., Phil., 1, 11-1311. Quoniam utriusque consili causam, patres conscripti, probatam uobis esse confido, prius quam de re publica dicere incipio, pauca querar de hesterna M. Antoni iniuria: cui sum amicus, idque me non nullo eius officio debere esse prae me semper tuli. Quid tandem erat causae cur die hesterno in senatum tam acerbe cogerer? Solusne aberam, an non saepe minus frequentes fuistis, an ea res agebatur ut etiam aegrotos deferri oporteret? Hannibal, credo, erat ad portas aut de Pyrrhi pace agebatur, ad quam causam etiam Appium illum et caecum et senem delatum esse memoriae proditum est. 12. De supplicationibus referebatur, quo in genere senatores deesse non solent. Coguntur enim non pignoribus, sed eorum de quorum honore agitur gratia; quod idem fit, cum de triumpho refertur. Ita sine cura consules sunt ut paene liberum sit senatori non adesse. Qui cum mihi mos notus esset cumque e via languerem et mihimet displicerem, misi pro amicitia qui hoc ei diceret. At ille uobis audientibus cum fabris se domum meam uenturum esse dixit. Nimis iracunde hoc quidem et ualde intemperanter. Cuius enim malefici tanta ista poena est ut dicere in hoc ordine auderet se publicis operis disturbaturum publice ex senatus sententia aedificatam domum? Quis autem umquam tanto damno senatorem coegit? aut quid est ultra pignus aut multam? Quod si scisset quam sententiam dicturus essem, remisisset aliquid profecto de seueritate cogendi. 13. An me censetis, patres conscripti, quod uos inviti secuti estis, decreturum fuisse, ut parentalia cum supplicationibus miscerentur, ut inexpiabiles religiones in rem publicam inducerentur, ut decernerentur supplicationes mortuo? Nihil dico cui. Fuerit ille L. Brutus qui et ipse dominatu regio rem publicam liberauit et ad similem uirtutem et simile factum stirpem iam prope in quingentesimum annum propagauit: adduci tamen non possem ut quemquam mortuum coniungerem cum deorum immortalium religione; ut, cuius sepulcrum usquam exstet ubi parentetur, ei publice supplicetur. Ego uero eam sententiam dixissem ut me aduersus populum Romanum, si qui accidisset grauior rei publicae casus, si bellum, si morbus, si fames, facile possem defendere; quae partim iam sunt, partim timeo ne impendeant. Sed hoc ignoscant di immortales uelim et populo Romano qui id non probat, et huic ordini qui decreuit inuitus et Cic., Phil., 2, 43an supplicationes addendo diem contaminari passus es, puluinaria noluisti?, avec l’interprétation qu’en propose Ferrary, 1999). Le vote de supplicationes étant de la compétence exclusive du Sénat, on peut se demander si, sur ce point, on éprouva le besoin de faire ratifier par les comices l’honneur voté à César par le Sénat.

C’est peut-être encore à cette série de mesures exaltant le caractère toujours victorieux de César que l’on peut rapporter la participation à la pompa circensis d’une statue d’ivoire de César (Dio, 43, 45, 2στρατιώτας τε μόνον ἔχειν καὶ τὰ δημόσια χρήματα μόνον διοικεῖν ἐκέλευσαν, ὥστε μηδενὶ ἄλλῳ μηδετέρῳ αὐτῶν, ὅτῳ μηδὲ ἐκεῖνος ἐπιτρέψειεν, ἐξεῖναι χρῆσθαι. καὶ τότε μὲν ἀνδριάντα αὐτοῦ ἐλεφάντινον, ὕστερον δὲ καὶ ἅρμα ὅλον ἐν ταῖς ἱπποδρομίαις μετὰ τῶν θείων ἀγαλμάτων πέμπεσθαι ἔγνωσαν, mais l’image de César reste un ἀνδριάϛ, à côté des ἀγάλματα des dieux). Cette information est confirmée par Cic., Att., 13, 28, 3tu hunc de pompa, Quirini contubernalem, his nostris moderatis epistulis laetaturum putas? (mai 45) et Cic., Att., 13, 44, 1O suauis tuas litteras !-etsi acerba pompa. Verum tamen scire omnia non acerbum est, uel de Cotta - populum vero praeclarum, quod propter malum uicinum ne Victoriae quidem ploditur ! Brutus apud me fuit ; cui quidem ualde placebat me aliquid ad Caesarem. adnueram ; sed pompa me deterret (juillet 45). Dans cette dernière lettre, Cicéron se réjouit que la Victoire n’ait pas été applaudie à cause de son mauvais voisin. Depuis O. E. Schmidt (Der Briefwechsel des Marcus Tullius Cicero von seinem Prokonsulat in Kilikien bis zur Caesars Ermordung, , Leipzig, 1893, 328-330) on en a déduit que la pompa en question était celle des ludi Victoriae Caesaris, ce qui impliquait que la lettre fût datée du 28 juillet 45 (L. R. Taylor, CPh 1937, 228-240). J. T. Ramsey, 25-40, pourtant, a montré que la lettre datait plutôt du 13 juillet, la pompa étant celle des ludi Apollinares. Il en résulte, d’une part que l’image de César participait bien, comme l’écrit Dion, à toutes les pompae circenses, et d’autre part qu’elle y était étroitement associée à celle de la Victoire : c’est en sa compagnie que César était admis à participer à la procession, avant qu’un nouvel honneur voté avant les ides de mars lui permît d’y prendre part sur son propre char processionnel (cf. notice 910, D 2 et Ferrary, 1999).

La datation d’Att., 13, 44 adoptée ci-dessus fait qu’il n’y a plus de preuve que les ludi Victoriae Caesaris aient été dès 45 célébrés du 20 au 30 juillet, et J. T. Ramsey propose d’en dater l’institution après 44, année où les jeux célébrés par Octavien auraient encore été des ludi Veneris Genetricis, comme ceux qui avaient été donnés en 46 à l’occasion de la dédicace du temple de Vénus Genetrix (cf. Sen., Nat., 7, 17, 2Nec est quod putemus eundem uisum esse sub Claudio quem sub Augusto uidimus, nec hunc qui sub Nerone Caesare apparuit et cometis detraxit infamiam illi similem fuisse qui post excessum diui Iulii ludis Veneris Genetricis circa undecimam horam diei emersit ; Plin., Nat., 2, 93Cometes in uno totius orbis loco colitur in templo Romae, admodum faustus Diuo Augusto iudicatus ab ipso, qui incipiente eo apparuit ludis, quos faciebat Veneri Genetrici non multo post obitum patris Caesaris in collegio ab eo instituto ; App., BC, 3, 28, 107καὶ ὁ Ἀντώνιος χαλεπήνας ἐκώλυσεν. ἐκώλυσε δὲ καὶ ἐν ταῖς ἑξῆς θέαις ἔτι παραλογώτερον, ἃς αὐτὸς ὁ Καῖσαρ ἐτέλει, ἀνακειμένας ἐκ τοῦ πατρὸς Ἀφροδίτῃ Γενετείρᾳ, ὅτε περ αὐτῇ καὶ τὸν νεὼν ὁ πατὴρ τὸν ἐν ἀγορᾷ ἅμα αὐτῇ ἀγορᾷ ἀνετίθει ; Dio, 45, 6, 4καὶ μετὰ τοῦτο τὴν πανήγυριν τὴν ἐπὶ τῇ τοῦ Ἀφροδισίου ἐκποιήσει καταδειχθεῖσαν, ἣν ὑποδεξάμενοί τινες ζῶντος ἔτι τοῦ Καίσαρος ἐπιτελέσειν ἐν ὀλιγωρίᾳ, ὥσπερ που καὶ τὴν τῶν Παριλίων ἱπποδρομίαν, ἐποιοῦντο, αὐτὸς ἐπὶ τῇ τοῦ πλήθους θεραπείᾳ, ὡς καὶ προσήκουσαν διὰ τὸ γένος, τοῖς οἰκείοις τέλεσι διέθηκε ; Obseq., 68Ludis Veneris Genetricis, quos pro collegio fecit, stella hora undecima crinita sub septentrionis sidere exorta conuertit omnium oculos. Quod sidus quia ludis Veneris apparuit, diuo Iulio insigne capitis consecrari placuit ; encore, pour les jeux de 34, Dio, 49, 42, 1τότε μὲν δὴ ταῦτά τε ἐγένετο, καὶ τὴν πανήγυριν τὴν τῇ Ἀφροδίτῃ τῇ γενεθλίῳ τελουμένην οἱ ὕπατοι ἐποίησαν· ἔν τε ταῖς ἀνοχαῖς αἱρετοὶ ὑπὸ τοῦ Καίσαρος πολίαρχοι, παῖδες ἄνηβοι, ἐξ ἱππέων ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ βουλευτῶν γεγονότες, ἦρξαν). Le témoignage le plus sûr concernant les jeux de 44 reste toutefois une lettre de C. Matius, l’un des trois procurateurs chargés par Octavien de l’organisation des jeux, et elle parle clairement de ludos quos Caesaris Victoriae Caesar adulescens fecit (Cic., Fam., 11, 28, 6« At ludos, quos Caesaris uictoriae Caesar adolescens fecit, curaui. » At id ad priuatum officium, non ad statum rei publicae pertinet ; quod tamen munus et hominis amicissimi memoriae atque honoribus praestare etiam mortui debui et optimae spei adolescenti ac dignissimo Caesare petenti negare non potui.). D’autre part, le dies natalis du temple de Vénus Genetrix est toujours, dans les calendriers, le 26 septembre, et les deux mois intercalaires institués en 46 pour réformer le calendrier ne suffisent pas à expliquer un déplacement de ces seuls jeux. On ne saurait davantage admettre qu’Octavien en 44, de sa propre autorité, ait transféré en juillet des ludi Veneris Genetricis qui, en 45 comme en 46, auraient été célébrés en septembre (Ramsey, 10 et 41-57). Le lien avec Vénus Genetrix établi par certaines de nos sources, pourrait venir de ce qu’en 44, lorsqu’Octave fit donner à ses frais les ludi Victoriae, palliant l’inaction du collège créé par César pour veiller à les célébrer, il profita de l’apparition de la comète pour installer dans le temple de Venus Genitrix une statue de César avec une étoile au-dessus de la tête (Dio, 45, 7, 1ἐπεὶ μέν τοι ἄστρον τι παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας ἐκείνας ἐκ τῆς ἄρκτου πρὸς ἑσπέραν ἐξεφάνη, καὶ αὐτὸ κομήτην τέ τινων καλούντων καὶ προσημαίνειν οἷά που εἴωθε λεγόντων οἱ πολλοὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐπίστευον, τῷ δὲ δὴ Καίσαρι αὐτὸ ὡς καὶ ἀπηθανατισμένῳ καὶ ἐς τὸν τῶν ἄστρων ἀριθμὸν ἐγκατειλεγμένῳ ἀνετίθεσαν, θαρσήσας χαλκοῦν αὐτὸν ἐς τὸ Ἀφροδίσιον, ἀστέρα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχοντα, ἔστησεν) : sur le rôle que l’association de Vénus et de son étoile put jouer pour favoriser l’interprétation du Caesaris astrum, voir Weinstock, 376-378. Si, privilégiant le témoignage de Matius, on admet que les ludi Victoriae Caesaris furent célébrés en 44, il faut, malgré le silence de Dion, en faire remonter l’institution en 45, dans un contexte où fut particulièremet importante la célébration de César comme triomphateur et victorieux (ajouter encore la dédicace Θεῷ ἀνικήτῳ̣ sur la base de la statue de César élevée dans le temple de Quirinus : Dio, 43, 45, 3ἄλλην τέ τινα εἰκόνα ἐς τὸν τοῦ Κυρίνου ναὸν Θεῷ ἀνικήτῳ ἐπιγράψαντες). La date choisie pour ces jeux (20-30 juillet) pourrait s’expliquer par le fait que le mois de Quintilis (non encore rebaptisé Iulius) était celui de la naissance de César, et qu’un lien se trouvait ainsi établi avec le dies natalis du temple de la victoire, le 1er août (Bernstein, 329-339). On ne peut dire si l’institution de ces jeux fut elle aussi l’objet d’une loi (cf. Mommsen, Staatsr., III, 1055-1056 ; les calendriers montrent qu’elle n’entraîna pas en tout cas une diminution du nombre des jours comitiaux), et en ce cas, si elle était distincte de celle qui dut accorder à César des honneurs triomphaux à titre viager, ou si toutes ces mesures furent réunies et soumises au peuple en une seule fois.

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi(s) confirmant des pouvoirs et honneurs exceptionnels décernés à César par le Sénat après la victoire de Munda (?)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice909/. Date de mise à jour :18/01/20 .