Nom de la loi

Loi(s) confirmant des pouvoirs et honneurs exceptionnels décernés à César par le Sénat (?)

Date

Janvier -15 mars 44 av. J.-C.

Thèmes

Sources

Plut., Caes., 57, 1
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τύχην τοῦ ἀνδρὸς ἐγκεκλικότες, καὶ δεδεγμένοι τὸν χαλινόν, καὶ τῶν ἐμφυλίων πολέμων καὶ κακῶν ἀναπνοὴν ἡγούμενοι τὴν μοναρχίαν, δικτάτορα μὲν αὐτὸν ἀπέδειξαν διὰ βίου· τοῦτο δ᾽ ἦν ὁμολογουμένη [μὲν] τυραννίς, τῷ ἀνυπευθύνῳ τῆς μοναρχίας τὸ ἀκατάπαυστον προσλαβούσης
 - Plut., Caes., 57, 4
ἐπεὶ τά γ᾽ ἄλλα, τῶν ἐμφυλίων αὐτῷ πολέμων πέρας ἐσχηκότων, ἀνέγκλητον <ἑαυτὸν> παρεῖχε· καὶ τό γε τῆς Ἐπιεικείας ἱερὸν οὐκ ἀπὸ τρόπου δοκοῦσι χαριστήριον ἐπὶ τῇ πρᾳότητι ψηφίσασθαι
 - Suet., Iul., 76, 2
Non enim honores modo nimios recepit : continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra ; sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est : sedem auream in curia et pro tribunali, tensam et ferculum circensi pompa, templa, aras, simulacra iuxta deos, puluinar, flaminem, lupercos, appellationem mensis e suo nomine ; ac nullos non honores ad libidinem cepit et dedit
 - Flor., 2, 13, 91
Itaque non ingratis ciuibus omnes unum in principem congesti honores : circa templa imagines, in theatro distincta radiis corona, suggestus in curia, fastigium in domo, mensis in caelo, ad hoc pater ipse patriae perpetuusque dictator, nouissime, dubium an ipso uolente, oblata pro rostris ab Antonio consule regni insignia
 - App., BC, 2, 106, 440-443
Ἀλλ᾽ ὅδε μὲν ἔτι λανθάνων καὶ διαδιδράσκων ἐλῄστευεν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, τὰ ἐμφύλια πάντα καθελών, ἐπὶ φόβου καὶ δόξης, οἵας οὔ τις πρὸ τοῦ· ὅθεν αὐτῷ τιμαὶ πᾶσαι, ὅσαι ὑπὲρ ἄνθρωπον, ἀμέτρως ἐς χάριν ἐπενοοῦντο, θυσιῶν τε πέρι καὶ ἀγώνων καὶ ἀναθημάτων ἐν πᾶσιν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις χωρίοις, ἀνὰ φυλὴν ἑκάστην καὶ ἐν ἔθνεσιν ἅπασι, καὶ ἐν βασιλεῦσιν, ὅσοι Ῥωμαίοις φίλοι. σχήματά τε ἐπεγράφετο ταῖς εἰκόσι ποικίλα, καὶ στέφανος ἐκ δρυὸς ἦν ἐπ᾽ ἐνίαις ὡς σωτῆρι τῆς πατρίδος, ᾧ πάλαι τοὺς ὑπερασπίσαντας ἐγέραιρον οἱ περισωθέντες. ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη, καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι καὶ χρηματίζειν ἐπὶ θρόνων ἐλεφαντίνων τε καὶ χρυσέων, καὶ θύειν μὲν αὐτὸν αἰεὶ θριαμβικῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα, ἱερέας δὲ καὶ ἱερείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τίθεσθαι, καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν. ἔς τε τιμὴν τῆς γενέσεως αὐτοῦ τὸν Κυϊντίλιον μῆνα Ἰούλιον ἀντὶ Κυϊντιλίου μετωνόμασαν εἶναι. καὶ νεὼς ἐψηφίσαντο πολλοὺς αὐτῷ γενέσθαι καθάπερ θεῷ καὶ κοινὸν αὐτοῦ καὶ Ἐπιεικείας, ἀλλήλους δεξιουμένων· οὕτως ἐδεδοίκεσαν μὲν ὡς δεσπότην, εὔχοντο δὲ σφίσιν ἐπιεικῆ γενέσθαι
 - Dio, 44, 4, 2-7, 1
4.2. τὰ μὲν γὰρ πρῶτα φαίνεσθαί τε αὐτὸν ἀεὶ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τὴν στολὴν τὴν ἐπινίκιον ἐνδεδυκότα, καὶ καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ δίφρου πανταχῇ πλὴν ἐν ταῖς πανηγύρεσιν, ἐψηφίσαντο· τότε γὰρ ἐπί τε τοῦ δημαρχικοῦ βάθρου καὶ μετὰ τῶν ἀεὶ δημαρχούντων θεᾶσθαι ἔλαβε. 4,3. σκῦλά τέ τινα ὀπῖμα ἐς τὸν τοῦ Διὸς τοῦ Φερετρίου νεὼν ἀναθεῖναί οἱ ὥσπερ τινὰ πολέμιον αὐτοστράτηγον αὐτοχειρίᾳ [ποῖ] πεφονευκότι, καὶ τοῖς ῥαβδούχοις δαφνηφοροῦσιν ἀεὶ χρῆσθαι, μετά τε τὰς ἀνοχὰς τὰς Λατίνας ἐπὶ κέλητος ἐς τὴν πόλιν ἐκ τοῦ Ἀλβανοῦ ἐσελαύνειν ἔδοσαν. 4,4. πρός τε τούτοις τοιούτοις οὖσι πατέρα τε αὐτὸν τῆς πατρίδος ἐπωνόμασαν καὶ ἐς τὰ νομίσματα ἐνεχάραξαν, τά τε γενέθλια αὐτοῦ δημοσίᾳ θύειν ἐψηφίσαντο, καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τοῖς τε ναοῖς τοῖς ἐν τῇ Ῥώμῃ πᾶσιν ἀνδριάντα τινὰ αὐτοῦ εἶναι ἐκέλευσαν, 4,5. καὶ ἐπί γε τοῦ βήματος δύο, τὸν μὲν ὡς τοὺς πολίτας σεσωκότος τὸν δὲ ὡς τὴν πόλιν ἐκ πολιορκίας ἐξῃρημένου, μετὰ τῶν στεφάνων τῶν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις νενομισμένων ἱδρύσαντο. νεών τε Ὁμονοίας καινῆς, ὡς καὶ δι᾽ αὐτοῦ εἰρηνοῦντες, οἰκοδομῆσαι, καὶ πανήγυριν αὐτῇ ἐτησίαν ἄγειν ἔγνωσαν. 5,1. ὡς δὲ ταῦτα ἐδέξατο, τά τε ἕλη οἱ τὰ Πομπτῖνα χῶσαι καὶ τὸν ἰσθμὸν τὸν τῆς Πελοποννήσου διορύξαι βουλευτήριόν τέ τι καινὸν ποιῆσαι προσέταξαν, ἐπειδὴ τὸ Ὁστίλιον καίπερ ἀνοικοδομηθὲν καθῃρέθη, 5,2 πρόφασιν μὲν τοῦ ναὸν Εὐτυχίας ἐνταῦθ᾽ οἰκοδομηθῆναι, ὃν καὶ ὁ Λέπιδος ἱππαρχήσας ἐξεποίησεν, ἔργῳ δὲ ὅπως μήτε ἐν ἐκείνῳ τὸ τοῦ Σύλλου ὄνομα σώζοιτο καὶ ἕτερον ἐκ καινῆς κατασκευασθὲν Ἰούλιον ὀνομασθείη, ὥσπερ που καὶ τόν τε μῆνα ἐν ᾧ ἐγεγέννητο Ἰούλιον κἀκ τῶν φυλῶν μίαν τὴν κλήρῳ λαχοῦσαν Ἰουλίαν ἐπεκάλεσαν. 5,3. καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι, τά τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρποῦσθαι, ὅπως, ἄν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερός τε ᾖ καὶ ἐν τῷ ἄγει ἐνέχηται, τὸν δὲ δὴ υἱόν, ἄν τινα γεννήσῃ ἢ καὶ ἐσποιήσηται, ἀρχιερέα ἀποδειχθῆναι ἐψηφίσαντο. 6,1. ὡς δὲ καὶ τούτοις ἔχαιρε, δίφρος τέ οἱ ἐπίχρυσος, καὶ στολὴ ᾗ ποτε οἱ βασιλῆς ἐκέχρηντο, φρουρά τε ἐκ τῶν ἱππέων καὶ ἐκ τῶν βουλευτῶν ἐδόθη· καὶ προσέτι καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ δημοσίᾳ κατ᾽ ἔτος ἕκαστον, τήν τε τύχην αὐτοῦ ὀμνύναι, καὶ τὰ πραχθησόμενα αὐτῷ πάντα κύρια ἕξειν ἐνόμισαν. 6,2. κἀκ τούτου καὶ πενταετηρίδα οἱ ὡς ἥρωι, ἱεροποιούς τε ἐς τὰς τοῦ Πανὸς γυμνοπαιδίας, τρίτην τινὰ ἑταιρίαν [ἣν] Ἰουλίαν ὀνομάσαντες, κἀν ταῖς ὁπλομαχίαις μίαν τινὰ ἀεὶ ἡμέραν καὶ ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ Ἰταλίᾳ ἀνέθεσαν. 6,3. καὶ ἐπειδὴ καὶ τούτοις ἠρέσκετο, οὕτω δὴ ἔς τε τὰ θέατρα τόν τε δίφρον αὐτοῦ τὸν ἐπίχρυσον καὶ τὸν στέφανον τὸν διάλιθον καὶ διάχρυσον, ἐξ ἴσου τοῖς τῶν θεῶν, ἐσκομίζεσθαι κἀν ταῖς ἱπποδρομίαις ὀχὸν ἐσάγεσθαι ἐψηφίσαντο. καὶ τέλος Δία τε αὐτὸν ἄντικρυς Ἰούλιον προσηγόρευσαν, καὶ ναὸν αὐτῷ τῇ <τ᾽> Ἐπιεικείᾳ αὐτοῦ τεμενισθῆναι ἔγνωσαν, ἱερέα σφίσι τὸν Ἀντώνιον ὥσπερ τινὰ Διάλιον προχειρισάμενοι. 7,1. καὶ ἅ γε μάλιστα τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐξέφηνεν, ἅμα τε ταῦτα ἐψηφίζοντο καὶ τάφον αὐτῷ ἐντὸς τοῦ πωμηρίου ποιήσασθαι ἔδοσαν· τά τε δόγματα τὰ περὶ τούτων γιγνόμενα ἐς μὲν στήλας ἀργυρᾶς χρυσοῖς γράμμασιν ἐνέγραψαν, ὑπὸ δὲ δὴ τοὺς πόδας τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου ὑπέθεσαν, δηλοῦντές οἱ καὶ μάλα ἐναργῶς ὅτι ἄνθρωπος εἴη
 - Dio, 44, 8, 4
ἀμέλει καὶ γυναιξὶν ὅσαις ἂν ἐθελήσῃ συνεῖναί οἱ ἐτόλμησάν τινες ἐπιτρέψαι, ὅτι πολλαῖς καὶ τότε ἔτι, καίπερ πεντηκοντούτης ὤν, ἐχρῆτο. ἕτεροι δέ, καὶ οἵ γε πλείους, ἔς τε τὸ ἐπίφθονον καὶ ἐς τὸ νεμεσητὸν προάγειν αὐτὸν ὅτι τάχιστα βουλόμενοι τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἵνα θᾶσσον ἀπόληται
 - Dio, 44, 7, 3
καὶ δὴ ἐμίσουν ὡς ὑπερήφανον ὃν αὐτοὶ ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν τιμῶν ὑπέρ φρονα ἐπεποιήκεσαν. τούτου δὲ δὴ τοιούτου γενομένου προσεπηύξησε τὴν ὑποψίαν ὅτι καὶ δικτάτωρ διὰ βίου μετὰ ταῦτα ἀποδειχθεὶς ἠνέσχετο
 - per. Liv., 116
Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos, ut parens patriae appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, inuidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores, cum ante aedem Veneris Genetricis sederet, non adsurrexit, et quod <a> M. Antonio cos., collega suo, inter lupercos currente diadema capiti suo inpositum in sella reposuit, et quod Epidio Marullo et Caesetio Flavo trib. pl. inuidiam ei tamquam regnum adfectanti *** potestas abrogata est. ex his causis conspiratione in eum facta, cuius capita fuerunt M. Brutus et <C.> Cassius et ex Caesaris partibus Dec. Brutus et C. Trebonius, in Pompei curia occisus est xxiii uulneribus, occupatumque ab interfectoribus eius Capitolium. Obliuione deinde caedis eius a senatu decreta, obsidibus Antoni et Lepidi de liberis acceptis coniurati a Capitolio descenderunt. Testamento Caesaris heres ex parte dimidia institutus est C. Octavius, sororis nepos, et in nomen adoptatus [est]. Caesaris corpus cum in campum Martium ferretur, a plebe ante rostra crematum est. Dictaturae honos in perpetuum sublatus est. Chamates, humillimae sortis homo, qui se C. Mari filium ferebat, cum apud credulam plebem seditiones moueret, necatus est

Bibliographie

 • Adcock, F. E., CAH IX, 1932, 718-735 et 900-901 (sacrosainteté)
 • Alföldi, A., Caesariana. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte Caesars und seiner Zeit, Bonn, 1984, part. 3-149 (articles sur les émissions de 44 publiés de 1961 à 1969 et préparant le volume de 1974, Caesar in 44 v. Chr. – 2)
 • Alföldi, A., Vater des Vaterlandes, Darmstadt, 1971, (recueil d'articles publiés de 1950 à 1954 dans MH), part. 32-35, 66 et 83-91
 • Alföldi, A., Caesar in 44 v. Chr., 1 Studien zu Caesars Monarchie und ihren Wurzeln - 2 Das Zeugnis der Münzen, Bonn, 1974-1985
 • Alföldi, A., Studien über Caesars Monarchie, (Bull. Soc. Royale des Lettres de Lund, 1952-1953, 1), 1953, part. 1-39
 • Andersen, H. A., Cassius Dio und die Begründung des Principates, Neue deutsche Forschungen, Abteilung Alte Geschichte 4, Berlin 1938, 14-16, 19-20, 26-27 (sacrosainteté) et 32-33 (censure à vie sans collègue)
 • Bauman, R. A., « Tribunician Sacrosanctity », RhMus , N.F. 124, 1981, 166-183
 • Carcopino, J., Points de vue sur l’impérialisme romain, Paris, 1934, 123-135
 • De Visscher, F., « La ’tribunicia potestas’ de César à Auguste », SDHI , 1939, 101-122 (= Nouvelles études de droit romain public et privé, Milan, 1949, 27-50, part. 31-35) (sacrosainteté)
 • Dobesch, G., « Nahm Caesar die ihm verliehene Leibwache von Senatoren und Rittern an? Zum Text von Dio XLIV 7,4 », JÖAI , 49, 1971, Beiheft 2, 61-4 (1971c)
 • Dobesch, G., Caesars Apotheose zu Lebzeiten, , Vienne, 1966 (part. 14-47 et 62-69), avec le c.r. de J. Balsdon, Gnomon, 1967, 150-156
 • Dobesch, G., « Wurde Caesar als Staatsgott anerkannt ? », JÖAI , 49, 1971, Beiheft 2, 20-49
 • Dobesch, G., « Nochmals zur Datierung des großen Senatskonsultes », JÖAI , 49, 1971, Beiheft 2, 50-60 (1971b)
 • Eckhel, J., Doctrina nummorum veterum, VI, Vienne, 1796, 14-16 (dict. à vie)
 • Felber, D., « Caesars Streben nach der Königswürde », Untersuchungen zur römischen Geschichte, (Fr. Altheim éd.), I, Francfort, 1961, 209-284
 • Ferrary, J.-L., « À propos de deux passages des Philippiques (1, 11-13 et 2, 110). Remarques sur les honneurs religieux rendus à César en 45-44 et sur la politique d’Antoine après les Ides de Mars », ARG , 1, 1999, 215-231, part. 222-231
 • Forni, G., Le tribù romane, II,1, Le pseudo-tribù, Rome, 1985, 3-12
 • Frei-Stolba, R., Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit, Zürich, 1967, 58-76
 • Gelzer, Caesar6, 292-294 et 296-297
 • Gesche, H., Die Vergottung Caesars, Kallmünz, 1968 (avec le c.r. d’A. Alföldi, Phoenix, 1970, 166-176 = Caesariana, Bonn, 1984, 316-326)
 • Henzen, G., « Additamentum ad Fastos Capitolinos », Ephemeris epigraphica , 2, 1875, 285-286 (dict. à vie)
 • Hohl, E., « Besaß Cäsar Tribunengewalt ? », Klio , 32, 1939, 61-75, part. 68-72 (sacrosainteté)
 • Herrmann, P., Der römische Kaisereid, Göttingen, 1968, 66-78
 • Jahn, J., Interregnum und Wahlkandidatur, Kallmünz, 1970, 186-188
 • Jehne, M., Der Staat des Dictators Caesar, Cologne-Vienne, 1987, part. 32-38 (dictature à vie), 80-95 (censure à vie), 96-109 (sacrosainteté), 191-196 (parens patriae, couronnes civique et obsidionale), 197-220 (honneurs divers)
 • Kornemann, E., « Volkstribunat und Kaisertum », Festschr. L. Wenger, Munich, 1944, I, 284-316, part. 287-291 (sacrosainteté)
 • Kraay, C. M., « Caesar’s Quattuoruiri of 44 B. C. : The Arrangement of Their Issues », NC 6 ser., 14, 1954, 18-31
 • Kraft, K., « Der goldene Kranz Caesars und der Kampf um die Entlarvung des ’Tyrannen’ », JNG , 3-4, 1952-1953 [1955], 7-97
 • Krüger, E., De rebus inde a bello Hispaniensi usque ad Caesaris necem gestis, Diss. Bonn, 1895
 • Lange, RA, III2 [1879], 466-470 (mesures réunies par Dion dans les c. 4 et 5), 477-481 (mesures réunies par Dion dans le c. 6 et en 7,1, dictature à vie)
 • Levi, M. A., La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare, Florence 1928, 209-210
 • Levick, B. M., « Imperial Control of the Elections under the Early Principate : ’Commendatio’, ’Suffragatio’ and ’Nominatio’ », Historia , 16, 1967, 207-230, part. 209-210
 • Lübtow, U. v., « Die römische Diktatur », Der Staatsnotstand, dans FRAENKEL, E., (éd.), Der Staatsnotstand, Berlin, 1965, 91-137, part. 133-136 (= Beiträge zur Geschichte des römischen Rechts, 3, Rheinfelden, 1966, 327-426, part. 418-423)
 • Meyer, Caesars Monarchie3, 512-516
 • Mommsen, CIL , I, p. 182 et 451-452 (= I2, 40-42) (dict. à vie)
 • Mommsen, Staatsr., I3, 374 (faisceaux laurés), 402 (siège curule), 416 (costume triomphal), 427 (couronne triomphale), 439-440 (siège triomphal), 621 (serment in acta) ; II3, 705 praefectura morum), 727-728 (portrait sur les monnaies frappées à Rome), 755 (flamine), 809 (serment), 812 (fête anniversaire), 872 (sacrosainteté), 909 (validité des actes), 1106 (grand pontificat héréditaire) ; III, 1052 (fête anniversaire)
 • Niccolini, FTP, 345 (sacrosainteté)
 • Premerstein, A. v., Vom Werden und Wesen des Prinzipats, ABAW , N. F. 15, 1937, 32-36
 • Raubitschek, A. E., « Epigraphical Notes on Julius Caesar », JRS , 44, 1954, 65-75, part. 70 n. 10
 • Rawson, E., CAH IX2, 1994, 462-465
 • Rollin, J. P., Untersuchungen zu Rechtsfragen römischen Bildnisse, Bonn, 1979, 73-76
 • Rossi, R. F., « Cesare e l’opposizione tribunicia », Ann. Triest. , 7, 1953, 335-344 (= Scritti di storia romana, Trieste, 1996, 61-67)
 • Rotondi, LPR, 426-427
 • Strack, P. L., « Zum Gottkönigtum Caesars », dans P. L. Strack et al. ed., Probleme der augusteischen Erneuerung, Francfort, 1938, 21-27
 • Strack, P. L., « Zur tribunicia potestas des Augustus », Klio , 32, 1939, 358-381, part. 364-369 (sacrosainteté)
 • Taeger, Fr., Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes, II, Stuttgart, 1960, 65-71
 • Taylor, L. R., The Divinity of the Roman Emperor, Middletown, 1931, 67-71
 • Vogt, J., « Zum Herrscherkult bei Julius Caesar », Studies ... D. M. Robinson II, St. Louis, 1953, 1138-1146
 • Wiegandt, L., C. Julius Caesar und die tribunizische Gewalt, Dresde, 1890, 9-23 (sacrosainteté), 23-26 (droit de siéger sur le banc des tribuns pendant les jeux), 47-53 (date des s.c. réunis par Dio, 44,4-7)
 • Weinstock, Divus Julius, part. 148-167 (couronne obsidionale et couronne civique, mensis Iulius, tribus Iulia), 200-223 (parens patriae, sacrifice public le jour anniversaire, serment par le Génie, uota pro salute, sacrosainteté, serment in acta des magistrats), 231-243 (temple de Clementia Caesaris), 260-266 (temple de Concordia Noua), 270-286 (attributs royaux [toge de pourpre, couronne d’or, trône d’or, droit d’utiliser un chariot, droit d’avoir son portrait sur les monnaies], domus publica et fastigium, attributs divins), 305-317 (flamine, temples, ludi quinquennales), 326-331 (ouatio après les Féries Latines), avec les c.r. d’A. Alföldi, Gnomon, 1975, 154-179 = Caesariana, 327-352 et de J. North, Praesens Diuus, JRS, 65, 1975, 171-177
 • (Kunkel-)Wittmann, R., Staatsordnung, 716
 • Wilcken, U., « Zur Entwicklung der römischen Diktatur », APAW , 1940, 1, part. 22-27 (dictature à vie)
 • Zumpt, A. W., « De dictatoris Caesaris honoribus », Studia Romana, Berlin, 1859, 229-241 (dict. à vie) et 251-255 (sacrosainteté)

Commentaire

Sommaire


Plan de la notice

A) - Problèmes chronologiques

B) - Honneurs vraisemblablement refusés ou pour lesquels une ratification comitiale ne paraît pas avoir été nécessaire.

1. - Honneurs dont rien n’atteste la réalisation :

a) Nom de Iulia donné à une tribu

b) Grand pontificat rendu héréditaire

c) Droit d’offrir des dépouilles opimes

d) Érection d’un temple de Concordia Noua

e) Garde du corps composée de sénateurs et de chevaliers

2. - Honneurs relevant de la compétence propre du sénat :

a) Ouatio après les Féries Latines

b) Titre de parens patriae

c) Vœux publics pro salute Caesaris

d) Sacrifices publics les jours anniversaires de la naissance de César et de ses victoires

e) Honneurs divins décernés au Diuus Iulius

f) Création des Luperci Iulii

3. - Honneurs pour lesquels une ratification comitiale ne peut être exclue mais n’était pas nécessaire :

a) Érection de statues

b) Portrait de César au droit du monnayage frappé à Rome

C) - Lois dont l’existence peut-être considérée comme possible ou probable.

1. - Loi accordant à César le droit de porter de manière permanente les insignes du triomphateur ?

2. - Loi imposant aux magistrats de prêter serment de fidélité aux actes de César ?

3. - Loi accordant à César la praefectura morum à vie ?

D) - Lois dont l’existence peut être considérée comme certaine

1. - Loi Antonia (?) accordant à César la dictature à vie

2. - Pl. sc. accordant à César la même sacro-sainteté que celle dont jouissaient les tribuns de la plèbe

E) - Lois dont l’existence est attestée par des sources anciennes

1. - Loi Antonia (pl. sc.) sur les pouvoirs de César en matière de désignation des magistrats

2. - Loi Antonia sur les honneurs accordés à César à l’occasion des ludi Romani

3. - Loi Antonia donnant le nom de Iulius au mois Quintilis

A) - Problèmes chronologiques

Fort incertaine reste la chronologie des honneurs décernés à César depuis son retour à Rome après Munda, en octobre 45 (Vell., 2, 56, 3Neque illi tanto uiro et tam clementer omnibus uictoriis suis uso plus quinque mensium principalis quies contigit. Quippe cum mense Octobri in urbem revertisset, idibus Martiis, coniurationis auctoribus Bruto et Cassio, quorum alterum promittendo consulatum non obligauerat, contra differendo Cassium offenderat, adiectis etiam consiliarüs caedis familiarissimis omnium et fortuna partium eius in summum euectis fastigium, D. Bruto et C. Trebonio aliisque clari nominis uiris, interemptus est. jusqu’à son assassinat, le 15 mars 44. Les sources contemporaines sont très rares : un seul discours de Cicéron (le Pro rege Deiotaro, probablement prononcé en novembre 45), et pratiquement pas de lettres. Les Philippiques ne contiennent que des informations dont l’intérêt ne compense pas la rareté : Cicéron ne souhaite manifestement pas trop parler d’honneurs accordés dans des s. c. à la rédaction desquels il a lui-même dû participer (Plut., Caes., 57, 2Tιμὰς δὲ τὰς πρώτας Κικέρωνος εἰς τὴν βουλὴν γράψαντος, ὧν ἁμῶς γέ πως ἀνθρώπινον ἦν τὸ μέγεθος, ἕτεροι προστιθέντες ὑπερβολὰς καὶ διαμιλλώμενοι πρὸς ἀλλήλους ἐξειργάσαντο καὶ τοῖς πρᾳοτάτοις ἐπαχθῆ τὸν ἄνδρα καὶ λυπηρὸν γενέσθαι διὰ τὸν ὄγκον καὶ τὴν ἀτοπίαν τῶν ψηφιζομένων, οἷς οὐδὲν ἧττον οἴονται συναγωνίσασθαι τῶν κολακευόντων Καίσαρα τοὺς μισοῦντας, ὅπως ὅτι πλείστας κατ᾽ αὐτοῦ προφάσεις ἔχωσι καὶ μετὰ μεγίστων ἐγκλημάτων ἐπιχειρεῖν δοκῶσιν. et Plut., Cic., 40, 4-54. Σπανίως δ᾽ εἰς ἄστυ θεραπείας ἕνεκα τοῦ Καίσαρος κατῄει, καὶ πρῶτος ἦν τῶν συναγορευόντων ταῖς τιμαῖς καὶ λέγειν ἀεί τι καινὸν εἰς τὸν ἄνδρα καὶ τὰ πραττόμενα φιλοτιμουμένων, οἷόν ἐστι καὶ τὸ περὶ τῶν Πομπηίου λεχθὲν εἰκόνων, ἃς ἀνῃρημένας καὶ καταβεβλημένας ὁ Καῖσαρ ἐκέλευσεν ἀνασταθῆναι: καὶ ἀνεστάθησαν. 5ἔφη γὰρ ὁ Κικέρων ὅτι ταύτῃ τῇ φιλανθρωπίᾳ Καῖσαρ τοὺς μὲν Πομπηίου ἵστησι, τοὺς δ᾽ αὑτοῦ πήγνυσιν ἀνδριάντας., que confirment certaines accusations d’Antoine dans une lettre à Hirtius et Octavien connue par Cic., Phil., 13, 19, 40-4140. « Quibus, utri nostrum ceciderint, lucro futurum est, quod spectaculum adhuc ipsa Fortuna uitauit, ne uideret unius corporis duas acies lanista Cicerone dimicantis, qui usque eo felix est, ut isdem ornamentis deceperit uos, quibus deceptum Caesarem gloriatus est. » Pergit in me maledicta, quasi uero ei pulcherrime priora processerint ; quem ego inustum uerissimis maledictorum notis tradam hominum memoriae sempiternae. Ego lanista ? Et quidem non insipiens ; deteriores enim iugulari cupio, meliores uincere. « Vtri ceciderint, scribit, lucro nobis futurum. » 41. O praeclarum lucrum, quo te uictore (quod di omen auertant !) beata mors eorum futura sit, qui e uita excesserint sine tormentis. A me « deceptos, ait, isdem ornamentis » Hirtium et Caesarem. Quod, quaeso, adhuc a me est tributum Hirtio ornamentum ? Nam Caesari plura et maiora debentur. Deceptum autem a me Caesarem dicere audes ? Tu, tu, inquam, illum occidisti Lupercalibus ; cuius, homo ingratissime, flaminium cur reliquisti ? Sed iam uidete magni et clari uiri admirabilem grauitatem atque constantiam.), et il préfère mettre l’accent sur les Lupercales, qui lui permettent d’isoler la responsabilité d’Antoine. Une autre source encore assez proche des faits est la Vie d’Auguste de Nicolas de Damas (FrGrHist. 90, F 130 - c. 25-20 av. J.-C.), mais nous ne la connaissons qu’à travers les excerpta constantiniens, et surtout il s’agit d’une œuvre que l’on peut qualifier de propagandiste ou de courtisane, et la chronologie de la digression relative aux événements qui conduisirent à l’assassinat de César (19, 58-27, 106) est sur certains points irrecevable. Nos principales sources sur les honneurs de 45/44 sont tardives : Appien, et surtout Dion Cassius.

Dans une série d’études publiées à partir de 1953, A. Alföldi a essayé de trouver dans les émissions monétaires de 44 des informations plus sûres que n’en fournissent les textes littéraires. Une étude systématique de ce monnayage a permis d’établir une chronologie relative à peu près certaine (voir Alföldi, Caesar in 44 v. Chr. 2, et Crawford, RRC, 487-95), mais le passage à la chronologie absolue est toujours aussi difficile. Le principal objet de controverse est un denier de M. Mettius connu par un exemplaire unique conservé à La Haye (RRC, 480/2b) : Alföldi y a reconnu une représentation du diadème que César, le jour des Lupercales, refusa et fit porter dans le temple de Jupiter. La légende DICT. QVART. montrerait que César n’avait pas encore revêtu le titre de dictator perpetuo, qui n’apparaîtrait sur les monnaies que dans la première quinzaine de mars. Cette chronologie contredit l’une des rares informations fournies par Cic., Phil., 2, 87At etiam adscribi iussit in fastis ad Lupercalia C. Caesari dictatori perpetuo M. Antonium consulem populi iussu regnum detulisse ; Caesarem uti noluisse., et on ne peut chercher une solution satisfaisante dans la correction du texte en dictatore perpetuo <designato>, ou dans l’idée que la gravure aurait été retardée, et aurait donné à César un titre qu’il n’avait pas encore le jour des Lupercales. Cette grave difficulté, mais aussi le fait que le prétendu diadème ressemble fort à un lituus exceptionnellement incurvé vers la droite, font que la chronologie absolue d’Alföldi a été presque unanimement rejetée, y compris par les numismates (Kraay, Carson, Crawford).

César était encore dict. IIII lorsqu’il célébra une ouatio de retour des féries latines, le 26 janvier 44 (InscrIt, 13, 1, 86-87C. Iulius C. f. C. n. Caesar VI, dict(ator) IIII, ouans a ĐC[CIX] | ex monte Albano VII k. Febr. [[ I ]].). La distinction entre cette dictature et la dictatura perpetua, qui avait été pourtant bien vue par Eckhel (suivi par Lange RA, III [1871], 470-1), fut malheureusement occultée par Zumpt, suivi par Mommsen et Henzen (CIL, I), et il fallut la publication par Henzen en 1875 d’un nouveau fragment des fastes consulaires pour mettre définitivement fin à cette confusion : César abdiqua sa dict. IIII pour revêtir sa dict. perp. (InscrIt, 13, 1, 56-57C. Iulius C. f. C. n. Caes[a]r IIII abd(icauit) [dict (ator)].. Il n’y a dès lors plus de raison de mettre en doute la titulature de César dans un document transmis par Flavius Josèphe, qu’on doit probablement dater du 9 février par rapprochement avec un autre document (Ios., Ant., 14, 10, 7, 211Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ τὸ τέταρτον ὕπατός τε τὸ πέμπτον δικτάτωρ ἀποδεδειγμένος διὰ βίου λόγους ἐποιήσατο περὶ τῶν δικαίων τῶν Ὑρκανοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀρχιερέως Ἰουδαίων καὶ ἐθνάρχου τοιούτους. , cf. Ios., Ant., 14, 10, 10, 222ἐγένετο πρὸ πέντε εἰδῶν Φεβρουαρίων ἐν τῷ ναῷ τῆς Ὁμονοίας. οἱ δὲ πρεσβεύοντες παρὰ Ὑρκανοῦ τοῦ ἀρχιερέως ἦσαν οὗτοι : Λυσίμαχος Παυσανίου Ἀλέξανδρος Θεοδώρου Πάτροκλος Χαιρέου Ἰωάννης Ὀνείου. ) : dict. IIII, cos. V, dict. design. perp. (cf. Lange, III2, 481 ; Gelzer, 296 et n. 229 ; E. Schürer, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, New English version revised and edited by G. Vermes and F. Millar, I, Edimbourg, 1973, 273). Selon Cic., César était dict. perp. le jour des Lupercales, et nous avons vu que le denier de La Haye signalé par Alföldi ne peut suffire à infirmer ce témoignage. César devint donc dictator perpetuo entre le 9 et le 15 février. Cic. précise également (Cic., Phil., 2, 85Sedebat in rostris conlega tuus amictus toga purpurea in sella aurea coronatus. Escendis, accedis ad sellam, (ita eras Lupercus, ut te consulem esse meminisse deberes) diadema ostendis. ) que, le jour des Lupercales, il siégeait amictus toga purpurea, in sella aurea, coronatus. La couronne n’était pas une nouveauté : elle apparaît sur tous les portraits de César gravés sur des monnaies de 44, à partir du 1er février selon Alföldi, peut-être même plus tôt, et il est probable qu’elle faisait partie des honneurs attribués à César dès l’annonce de sa victoire à Munda (voir notice n° 909). En revanche la toge de pourpre (au lieu de la uestis triumphalis) et la chaise curule dorée devaient être des honneurs inédits. Cic. les mentionne seuls dans un autre texte, en précisant que César en usait pour la première fois (illo die quo primum in sella aurea sedit et cum purpurea ueste processit) lorsqu’il fit un sacrifice et que l’haruspice Spurinna l’avertit que les exta de la victime laissaient prévoir une menace pour sa vie (Cic., Diu., 1, 119Quod ne dubitare possimus, maximo est argumento quod paulo ante interitum Caesaris contigit. Qui cum immolaret illo die quo primum in sella aurea sedit et cum purpurea ueste processit, in extis bouis opimi cor non fuit. Num igitur censes ullum animal, quod sanguinem habeat, sine corde esse posse ? Qua ille rei non est nouitate perculsus, cum Spurinna diceret timendum esse ne et consilium et uita deficeret : earum enim rerum utramque a corde proficisci.). Une anecdote relative à une conversation entre César et Spurinna le matin des ides de mars (Val. Max., Phil., 8, 11, 2Spurinnae quoque in coniectandis deorum monitis efficacior scientia apparuit quam urbs Romana uoluit. Praedixerat C. Caesari ut proximos XXX dies quasi fatales caueret, quorum ultimus erat idus Martiae. Eo cum forte mane uterque in domum Caluini Domiti ad officium conuenisset, Caesar Spurinnae « Ecquid scis idus iam Martias uenisse ? » At is « Ecquid scis illas nondum praeterisse ? » Abiecerat alter timorem tamquam exacto tempore suspecto, alter ne extremam quidem eius partem periculo uacuam esse arbitratus est. Vtinam haruspicem potius augurium quam patriae parentem securitas fefellisset. ; cf. App., BC, 2, 149, 619οὕτω μὲν δὴ Γάιος Καῖσαρ ἐτελεύτησεν ἐν ἡμέραις αἷς καλοῦσιν εἰδοῖς Μαρτίαις, Ἀνθεστηριῶνος μάλιστα μέσου, ἥν τινα ἡμέραν αὐτὸν ὁ μάντις οὐ περιοίσειν προύλεγεν: ὁ δ᾽ ἐπισκώπτων αὐτὸν ἔφη περὶ τὴν ἕω : ‘πάρεισιν αἱ εἰδοί.’ καὶ ὁ μὲν οὐδὲν καταπλαγεὶς ἀπεκρίνατο : ‘ἀλλὰ οὐ παρεληλύθασιν,’ ὁ δὲ καὶ τοιῶνδε προαγορεύσεων αὐτῷ σὺν τοσῷδε τοῦ μάντεως θάρσει γενομένων καὶ σημείων ὧν προεῖπον ἑτέρων ὑπεριδὼν προῆλθε καὶ ἐτελεύτησεν, ἔτος ἄγων ἕκτον ἐπὶ πεντήκοντα, ἀνὴρ ἐπιτυχέστατος ἐς πάντα καὶ δαιμόνιος καὶ μεγαλοπράγμων καὶ εἰκότως ἐξομοιούμενος Ἀλεξάνδρῳ. et App., BC, 2, 153, 645Καίσαρι δ᾽ ἐς τὸ ἔσχατον βουλευτήριον ἐσιόντι, καθά μοι πρὸ βραχέος εἴρηται, τὰ αὐτὰ σημεῖα γίγνεται: καὶ χλευάσας ἔφη τοιαῦτά οἱ καὶ περὶ Ἰβηρίαν γεγονέναι. τοῦ δὲ μάντεως εἰπόντος καὶ τότε αὐτὸν κινδυνεῦσαι καὶ νῦν ἐπιθανατώτερον ἔχειν τὸ σημεῖον, ἐνδούς τι πρὸς τὴν παρρησίαν ἐθύετο ὅμως αὖθις, μέχρι βραδυνόντων αὐτῷ τῶν ἱερῶν δυσχεράνας ἐσῆλθε καὶ ἀνῃρέθη. ; Dio, 44, 18, 4τό τε σύμπαν οὕτως ἐθάρσει ὥστε καὶ πρὸς τὸν μάντιν τὸν τὴν ἡμέραν ἐκείνην φυλάσσεσθαί ποτε αὐτῷ προαγορεύσαντα εἰπεῖν ἐπισκώπτων ‘ποῦ δῆτά σου τὰ μαντεύματα; ἢ οὐχ ὁρᾷς ὅτι τε ἡ ἡμέρα ἣν ἐδεδίεις πάρεστι, καὶ ἐγὼ ζῶ;’ καὶ ἐκεῖνος τοσοῦτον, ὥς φασι, μόνον ἀπεκρίνατο, ὅτι ‘ναὶ πάρεστιν, οὐδέπω δὲ παρελήλυθεν.’) fort bien n’être qu’une invention (E. Hohl, « Das Angebot des Diadems an Cäsar », Klio, 34, 1942, 92-117, part. 110-2), mais l’intervalle de 30 jours entre l’avertissement de Spurinna et les ides de mars peut être considéré comme l’élément authentique à partir duquel l’échange de répliques aurait été imaginé (c’est manifestement à tort que les exta défavorables sont attribués par Appien au jour même des ides de mars : App., BC, 2, 116, 488-489ἔθος δ᾽ ἐστὶ τοῖς ἄρχουσιν ἐς τὴν βουλὴν ἐσιοῦσιν οἰωνίζεσθαι προσιοῦσι. καὶ πάλιν τῶν ἱερῶν ἦν τῷ Καίσαρι τὸ μὲν πρῶτον ἄνευ καρδίας ἤ, ὡς ἕτεροι λέγουσιν, ἡ κεφαλὴ τοῖς σπλάγχνοις ἔλειπε. καὶ τοῦ μάντεως εἰπόντος θανάτου τὸ σημεῖον εἶναι, γελάσας ἔφη τοιοῦτον αὑτῷ καὶ περὶ Ἰβηρίαν γενέσθαι πολεμοῦντι Πομπηίῳ. ἀποκριναμένου δὲ τοῦ μάντεως, ὅτι καὶ τότε κινδυνεύσειε λαμπρῶς καὶ νῦν ἐπιθανατώτερον εἴν τὸ σημεῖον, αὖθις αὐτὸν ὁ Καῖσαρ ἐκέλευε θύεσθαι. καὶ οὐδενὸς οὐδ᾽ ὣς καλλιερουμένου, τὴν βουλὴν βραδύνουσαν αἰδούμενος καὶ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ὡς φίλων ἐπειγόμενος ἐσῄει τῶν ἱερῶν καταφρονήσας : χρῆν γὰρ ἃ ἐχρῆν Καίσαρι γενέσθαι. et App., BC, 2, 153, 641Καίσαρι δ᾽ ἐς τὸ ἔσχατον βουλευτήριον ἐσιόντι, καθά μοι πρὸ βραχέος εἴρηται, τὰ αὐτὰ σημεῖα γίγνεται: καὶ χλευάσας ἔφη τοιαῦτά οἱ καὶ περὶ Ἰβηρίαν γεγονέναι. τοῦ δὲ μάντεως εἰπόντος καὶ τότε αὐτὸν κινδυνεῦσαι καὶ νῦν ἐπιθανατώτερον ἔχειν τὸ σημεῖον, ἐνδούς τι πρὸς τὴν παρρησίαν ἐθύετο ὅμως αὖθις, μέχρι βραδυνόντων αὐτῷ τῶν ἱερῶν δυσχεράνας ἐσῆλθε καὶ ἀνῃρέθη. ). Cela nous reporte au 14 février (plutôt qu’au 13 comme le voudrait Alföldi, Caesariana, 70-71, 112, 344 et 348), et l’on en déduira avec Meyer, 526 et n. 2, que ce dut être le jour où César devint dictator perpetuo : le sacrifice mentionné par Cicéron est celui qu’offrait normalement le magistrat suprême entrant en fonction. Le lien chronologique ainsi établi entre la dictatura perpetua, la toga purpurea et la sella aurea implique une nouvelle étape dans l’accroissement des honneurs césariens, et constitue un argument puissant contre l’hypothèse de Jahn, selon laquelle la dictatura perpetua n’aurait été qu’une suspension temporaire de l’annalité de la dictature, afin de permettre à César de présider aux élections pour plusieurs années avant de partir en expédition contre les Parthes. Rien en revanche dans nos sources ne nous invite à confondre le jour où César siégea pour la première fois sur la sella aurea, revêtu de la toga purpurea et celui où il reçut assis le cortège du sénat tout entier, venu lui présenter le texte d’un s. c. qui lui décernait des honneurs extraordinaires (hypothèse de Meyer, 518 n. 3 et 526 n. 2, et Alföldi, Caesar in 44, I, 163-4, réfutée par Wilcken et Jehne, 223 n. 15).

Nos sources sont inconciliables quant à la date de ce dernier événement. Nicolas de Damas place cette scène après les Lupercales, entre le 15 février et le 15 mars 44, bien qu’elle soit encore suivie du s. c. accordant à César la sacro-sainteté tribunicienne et le titre de Père de la patrie, et c’est le collègue de César comme consul (Antoine) qui conduit le cortège du sénat (Nic. Dam., 22, 7878. Ἐν τούτῳ δὲ αὐτῷ προσῆλθον οἱ Ῥωμαίων ἄριστοι τιμὰς φέροντες, ἅστινας τότε ἐψηφίσαντο ἐν κοινῷ. τοῦτων δ´ ἡγεῖτο μὲν ὁ ὕπατος, συνάρχων τότε αὐτῷ ὤν, κομίζων τὰ ἐψηφισμένα. ῥαβδοφόροι τε προήιεσαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τὸν ὄχλον ἀνείργοντες. συνήιεσαν δὲ τῷ ὑπάτῷ οἵ τε στρατηγοὶ καὶ δήμαρχοι καὶ ταμίαι καὶ αἱ ἄλλαι πᾶσαι ἀρχαί. μετὰ δὲ ἡ σύγκλητος ἐν κόσμῷ εἵπετο καὶ ὁ πᾶς δῆμος ἄπειρος τὸ πλῆθος καὶ ὅσος οὐκ ἄλλος.). Plutarque (Plut., Caes., 60, 3-43. ἐν δὲ συγκλήτῳ τιμάς τινας ὑπερφυεῖς αὐτῷ ψηφισαμένων ἔτυχε μὲν ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων καθεζόμενος, προσιόντων δὲ τῶν ὑπάτων καὶ τῶν στρατηγῶν, ἅμα δὲ καὶ τῆς βουλῆς ἁπάσης ἑπομένης, οὐχ ὑπεξαναστάς, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἰδιώταις τισὶ χρηματίζων, ἀπεκρίνατο συστολῆς μᾶλλον ἢ προσθέσεως τὰς τιμάς δεῖσθαι. καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἠνίασε τὴν βουλήν, ἀλλὰ καὶ τὸν δῆμον, ὡς ἐν τῇ βουλῇ τῆς πόλεως προπηλακιζομένης, καὶ μετὰ δεινῆς κατηφείας ἀπῆλθον εὐθὺς οἷς ἐξῆν μὴ παραμένειν, 4. ὥστε κἀκεῖνον ἐννοήσαντα παραχρῆμα μὲν οἴκαδε τραπέσθαι καὶ βοᾶν πρὸς τοὺς φίλους, ἀπαγαγόντα τοῦ τραχήλου τὸ ἱμάτιον, ὡς ἕτοιμος εἴη τῷ βουλομένῳ τὴν σφαγὴν παρέχειν, ὕστερον δὲ προφασίζεσθαι τὴν νόσον οὐ γὰρ ἐθέλειν τὴν αἴσθησιν ἀτρεμεῖν τῶν οὕτως ἐχόντων, ὅταν ἱστάμενοι διαλέγωνται πρὸς ὄχλον, ἀλλὰ σειομένην ταχὺ καὶ περιφερομένην ἰλίγγους ἐπισπᾶσθαι καὶ καταλαμβάνεσθαι.) fournit des données contradictoires, puisqu’il mentionne cette scène après le retour des féries latines et avant les Lupercales, donc entre le 26 janvier et le 15 février 44, mais qu’il parle d’un cortège conduit par les consuls au pluriel, ce qui n’est possible que d’octobre à décembre 45, après que César eut abdiqué le consulat et alors que les consuls étaient Q. Fabius Maximus et C. Trebonius. Appien (App., BC, 107, 445-447ὧδε δ᾽ ἔχοντι καὶ χρηματίζοντι πρὸ τῶν ἐμβόλων, τὸ ψήφισμα τῶν προλελεγμένων τιμῶν ἡ βουλή, τῶν ὑπάτων ἡγουμένων, ἐν κόσμῳ τῷ πρέποντι ἑκάστῳ προσέφερον. ὁ δὲ αὐτοὺς ἐδεξιοῦτο μέν, οὐχ ὑπανέστη δὲ προσιοῦσιν οὐδ᾽ ἐπιμένουσιν, ἀλλὰ τοῖς διαβάλλουσιν αὐτὸν ἐς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς βασιλικῆς προσηγορίας καὶ τόδε παρέσχε. τὰς δὲ ἄλλας τιμὰς χωρὶς τῆς δεκαετοῦς ὑπατείας προσέμενος ὑπάτους ἐς τὸ μέλλον ἀπέφηνεν αὑτόν τε καὶ Ἀντώνιον, τὸν ἵππαρχον ἑαυτοῦ, Λεπίδῳ προστάξας ἱππαρχεῖν ἀντὶ τοῦ Ἀντωνίου, ἄρχοντι μὲν Ἰβηρίας, ἡγεμονεύοντι δ᾽ αὐτῆς διὰ φίλων.) parle lui aussi des consuls au pluriel, mais il date résolument la scène de 45, puisqu’il ajoute que César accepta tous les honneurs qui lui étaient votés sauf le consulat pour dix ans, et proclama consuls pour 44 lui-même et Antoine. Dion, en revanche, semble opter pour 44, puisque les événements de cette année commencent en 43, 49, 1 : la scène du sénat reçu assis clôt la très longue liste des honneurs votés par le sénat, sauf la dictature à vie qui aurait été proclamée après et aurait encore accru la haine contre César Dio, 44, 8, 1-21. ἐπειδὴ γὰρ ἐν μιᾷ ποτε ἡμέρᾳ τά τε πλείω καὶ τὰ μείζω σφῶν ψηφισάμενοι ῾πλὴν γὰρ τοῦ Κασσίου καί τινων ἄλλων, οἳ περιβόητοι ἐπὶ τούτῳ ἐγένοντο, οὐ μέντοι καὶ ἔπαθόν τι, ἐξ οὗπερ καὶ τὰ μάλιστα ἡ ἐπιείκεια αὐτοῦ διεφάνη, τοῖς γε ἄλλοις ὁμοθυμαδὸν ἐγνώσθἠ προσῆλθον αὐτῷ ἐν τῷ τοῦ Ἀφροδισίου προνάῳ καθημένῳ ὡς καὶ πάντες ἅμα τὰ δεδογμένα σφίσιν ἀπαγγελοῦντες 2. ῾ἀπόντος γὰρ αὐτοῦ τὰ τοιαῦτα, τοῦ μὴ δοκεῖν ἀναγκαστοὶ ἀλλ᾽ ἐθελονταὶ αὐτὰ ποιεῖν, ἐχρημάτιζον᾽, καθήμενός 1 σφας, εἴτ᾽ οὖν θεοβλαβείᾳ τινὶ εἴτε καὶ περιχαρείᾳ, προσεδέξατο, καὶ ὀργὴν ἐκ τούτου πᾶσιν, οὐχ ὅτι τοῖς βουλευταῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις, τοσαύτην ἐνέβαλεν ὥστε ἐν τοῖς μάλιστα πρόφασιν τῆς ἐπιβουλῆς τοῖς ἀποκτείνασιν αὐτὸν παρασχεῖν.) ; suit le récit de ses démêlés avec les tribuns C. Epidius Marullus et L. Caesetius Flavus, y compris les événements du 26 janvier (Dio, 44, 9-19, 1. Ἐνταῦθα οὖν αὐτοῦ ὄντος οὐδὲν ἔτι ἐνδοιαστῶς οἱ ἐπιβουλεύοντές οἱ ἔπραττον, ἀλλ᾽ ὅπως δὴ καὶ τοῖς πάνυ φίλοις ἐν μίσει γένηται, ἄλλα τε ἐπὶ διαβολῇ αὐτοῦ ἐποίουν καὶ τέλος βασιλέα αὐτὸν προσηγόρευον, καὶ πολὺ τοῦτο τοὔνομα καὶ κατὰ σφᾶς διεθρύλουν. 2. ἐπειδή τε ἐξίστατο μὲν αὐτὸ καὶ ἐπετίμα πῃ τοῖς οὕτως αὐτὸν ἐπικαλοῦσιν, οὐ μέντοι καὶ ἔπραξέ τι δι᾽ οὗ ἂν ἄχθεσθαι τῷ προσρήματι ὡς ἀληθῶς ἐπιστεύθη, τὴν εἰκόνα αὐτοῦ τὴν ἐπὶ τοῦ βήματος ἑστῶσαν διαδήματι λάθρᾳ ἀνέδησαν. 3. καὶ αὐτὸ Γαΐου τε Ἐπιδίου Μαρύλλου καὶ Λουκίου Καισητίου Φλάουου δημάρχων καθελόντων ἰσχυρῶς ἐχαλέπηνε, καίτοι μήτε τι ὑβριστικὸν αὐτῶν εἰπόντων, καὶ προσέτι καὶ ἐπαινεσάντων αὐτὸν ἐν τῷ πλήθει ὡς μηδενὸς τοιούτου δεόμενον. καὶ τότε μὲν καίπερ ἀσχάλλων ἡσύχασεν. 10, 1. ὡς μέντοι μετὰ τοῦτο ἐσιππεύοντα αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἀλβανοῦ βασιλέα αὖθίς τινες ὠνόμασαν, καὶ αὐτὸς μὲν οὐκ ἔφη βασιλεὺς ἀλλὰ Καῖσαρ καλεῖσθαι, οἱ δὲ δὴ δήμαρχοι ἐκεῖνοι καὶ δίκην τῷ πρώτῳ αὐτὸν εἰπόντι ἔλαχον, οὐκέτι τὴν ὀργὴν κατέσχεν, ἀλλ᾽ ὡς καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκείνων προσστασιαζόμενος ὑπερηγανάκτησε. 2. καὶ ἐν μὲν τῷ παρόντι οὐδὲν δεινὸν αὐτοὺς ἔδρασεν, ὕστερον δέ σφων προγραφὴν ἐκθέντων ὡς οὔτε ἐλευθέραν οὔτ᾽ ἀσφαλῆ τὴν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ παρρησίαν ἐχόντων περιοργὴς ἐγένετο, καὶ παραγαγών σφας ἐς τὸ βουλευτήριον κατηγορίαν τε αὐτῶν ἐποιήσατο καὶ ψῆφον ἐπήγαγε. 3. καὶ οὐκ ἀπέκτεινε μὲν αὐτούς, καίτοι καὶ τούτου τινῶν τιμησάντων σφίσι, προαπαλλάξας δὲ ἐκ τῆς δημαρχίας διὰ Ἑλουίου Κίννου συνάρχοντος αὐτῶν ἀπήλειψεν ἐκ τοῦ συνεδρίου. καὶ οἱ μὲν ἔχαιρόν τε ἐπὶ τούτῳ, ἢ καὶ ἐπλάττοντο, ὡς οὐδεμίαν ἀνάγκην ἕξοντες παρρησιαζόμενοι κινδυνεῦσαι, καὶ ἔξω τῶν πραγμάτων ὄντες τὰ γιγνόμενα ὥσπερ ἀπὸ σκοπιᾶς καθεώρων : 4. ὁ δὲ δὴ Καῖσαρ καὶ ἐκ τούτου διεβλήθη, ὅτι δέον αὐτὸν τοὺς τὸ ὄνομά οἱ τὸ βασιλέως προστιθέντας μισεῖν, ὁ δὲ ἐκείνους ἀφεὶς τοῖς δημάρχοις ἀντ᾽ αὐτῶν ἐνεκάλει.), puis celui des Lupercales (Dio, 44, 11, 1-31. τούτων δ᾽ οὖν οὕτω γενομένων τοιόνδε τι ἕτερον, οὐκ ἐς μακρὰν συνενεχθέν, ἐπὶ πλέον ἐξήλεγξεν ὅτι λόγῳ μὲν διεκρούετο τὴν ἐπίκλησιν, ἔργῳ δὲ λαβεῖν ἐπεθύμει. 2. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ τῶν Λυκαίων γυμνοπαιδίᾳ ἔς τε τὴν ἀγορὰν ἐσῆλθε καὶ ἐπὶ τοῦ βήματος τῇ τε ἐσθῆτι τῇ βασιλικῇ κεκοσμημένος καὶ τῷ στεφάνῳ τῷ διαχρύσῳ λαμπρυνόμενος ἐς τὸν δίφρον τὸν κεχρυσωμένον ἐκαθίζετο, καὶ αὐτὸν ὁ Ἀντώνιος βασιλέα τε μετὰ τῶν συνιερέων προσηγόρευσε καὶ διαδήματι ἀνέδησεν, εἰπὼν ὅτι ‘τοῦτό σοι ὁ δῆμος δι᾽ ἐμοῦ δίδωσιν,’ 3. ἀπεκρίνατο μὲν ὅτι ‘Ζεὺς μόνος τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς εἴη,’ καὶ τὸ διάδημα αὐτῷ ἐς τὸ Καπιτώλιον ἔπεμψεν, οὐ μέντοι καὶ ὀργὴν ἔσχεν, ἀλλὰ καὶ ἐς τὰ ὑπομνήματα ἐγγραφῆναι ἐποίησεν ὅτι τὴν βασιλείαν παρὰ τοῦ δήμου διὰ τοῦ ὑπάτου διδομένην οἱ οὐκ ἐδέξατο. ὑπωπτεύθη τε οὖν ἐκ συγκειμένου τινος αὐτὸ πεποιηκέναι, καὶ ἐφίεσθαι μὲν τοῦ ὀνόματος, βούλεσθαι δὲ ἐκβιασθῆναί πως λαβεῖν αὐτό, καὶ δεινῶς ἐμισήθη.). On a préféré tantôt la datation de Nicolas de Damas (Wiegandt, Krüger, Meyer, Taylor, Andersen, Balsdon), et tantôt celle d’Appien (Wilcken, Gelzer, Felber, Dobesch, Weinstock). Mais la chronologie de Nicolas de Damas est trop tardive, supposant entre le 15 février et le 15 mars plus d’événements qu’il n’est raisonnable d’accepter (cf. G. Dobesch, « Nikolaos von Damaskus und die Selbstbiographie des Augustus », Grazer Beiträge, 7, 1978, 110 ; B. Scardigli, Nicolao di Damasco, Vita di Augusto, Florence, 1983, 168). La chronologie de Dion, d’autre part, est plus complexe qu’il n’y paraît : si les chapitres 49 à 51 du livre 43 appartiennent bien à l’année 44 et aux mesures liées au projet de guerre contre les Parthes, le livre suivant est entièrement centré sur l’assassinat de César. Après des réflexions générales sur la monarchie et la démocratie, il commence par énumérer les honneurs exceptionnels décernés à César parce qu’ils furent à l’origine de la conjuration, et que certains les auraient accumulés pour accroître l’impopularité du dictateur (Dio, 44, 31. Ἔσχε δὲ ὧδε, καὶ αἰτίαν τήνδε ὁ θάνατος αὐτοῦ ἔλαβεν : οὐ γὰρ δὴ καὶ ἀναίτιον πάντῃ τὸ ἐπίφθονον ἐκτήσατο, πλὴν καθ᾽ ὅσον αὐτοὶ οἱ βουλευταὶ ταῖς τε καινότησι καὶ ταῖς ὑπερβολαῖς τῶν τιμῶν ἐξάραντές τε αὐτὸν καὶ φυσήσαντες ἔπειτα ἐπ᾽ αὐταῖς ἐκείναις καὶ ἐμέμφοντο καὶ διέβαλλον ὡς ἡδέως τέ σφας λαμβάνοντα καὶ ὀγκηρότερον ἀπ᾽ αὐτῶν ζῶντα. 2. ἔστι μὲν γὰρ ὅτε καὶ ὁ Καῖσαρ ἥμαρτε, δεξάμενός τέ τινα τῶν ψηφισθέντων οἱ καὶ πιστεύσας ὄντως αὐτῶν ἀξιοῦσθαι, πλεῖστον δὲ ὅμως ἐκεῖνοι, οἵτινες ἀρξάμενοι τιμᾶν αὐτὸν ὡς καὶ ἄξιον, προήγαγον ἐς αἰτίαν οἷς ἐψηφίζοντο. 3. oὔτε γὰρ διωθεῖσθαι πάντα αὐτὰ ἐτόλμα, μὴ καὶ ὑπερφρονεῖν νομισθείη, οὔτ᾽ αὖ λαμβάνων ἀσφαλὴς εἶναι ἐδύνατο : τὸ γὰρ ὑπερβάλλον τῶν τε τιμῶν καὶ τῶν ἐπαίνων χαυνοτέρους πως καὶ τοὺς πάνυ σώφρονας, ἄλλως τε κἂν ἀληθῶς γίγνεσθαι δοκῶσι, ποιεῖ.). Il y a, par rapport aux derniers chapitres du livre 43, un incontestable retour en arrière : c’est ainsi que l’élection de Dolabella au consulat (Dio, 43, 51, 8Ἔς τε τὸ παρόν, ἐν ᾧ ταῦτ᾽ ἐγίγνετο, ὕπατόν τε ἀνθ᾽ ἑαυτοῦ τὸν Δολοβέλλαν ἀντικατέστησε, καίτοι τοῦ Ἀντωνίου πάντα τὸν ἐνιαυτὸν μέλλοντος ἄρξειν.), à laquelle Antoine s’était opposé et sur laquelle le sénat devait se prononcer le 15 mars (Cic., Phil., 2, 79-8379. His igitur rebus preclare commendatus iussus es renuntiari consul, et quidem cum ipso. Nihil queror de Dolabella, qui tum est inpulsus, inductus, elusus. Qua in re quanta fuerit uterque uestrum perfidia in Dolabellam, quis ignorat ? Ille induxit, ut peteret, promissum et receptum interuertit ad seque transtulit ; tu eius perfidiae uoluntatem tuam adscripsisti. Veniunt Kalendae Ianuariae ; cogimur in senatum : inuectus est copiosius multo in istum et paratius Dolabella quam nunc ego. 80. Hic autem iratus quae dixit, di boni ! Primum cum Caesar ostendisset se, priusquam proficisceretur, Dolabellam consulem esse iussurum (quem negant regem, qui et faceret semper eius modi aliquid et diceret) — sed cum Caesar ita dixisset, tum hic bonus augur eo se sacerdotio praeditum esse dixit, ut comitia auspiciis uel inpedire uel uitiare posset, idque se facturum esse adseuerait. In quo primum incredibilem stupiditatem hominis cognoscite. 81. Quid enim ? Istud, quod te sacerdoti iure facere posse dixisti, si augur non esses et consul esses, minus facere potuisses ? Vide, ne etiam facilius ; nos enim nuntiationem solum habemus, consules et reliqui magistratus etiam spectionem. Esto, hoc imperite ; nec enim est ab homine numquam sobrio postulanda prudentia ; sed uidete impudentiam. Multis ante mensibus in senatu dixit se Dolabellae comitia aut prohibiturum auspiciis aut id facturum esse, quod fecit. Quisquamne diuinare potest, quid uitii in auspiciis futurum sit, nisi qui de caelo seruare constituit ? Quod neque licet comitiis per leges, et, si qui seruauit, non comitiis habitis, sed priusquam habeantur, debet nuntiare. Verum implicata inscientia inpudentia est ; nec scit, quod augurem, nec facit quod pudentem decet. 82. Itaque ex illo die recordamini eius usque ad Idus Martias consulatum. Quis umquam adparitor tam humilis, tam abiectus ? Nihil ipse poterat, omnia rogabat, caput in auersam lecticam inserens beneficia, quae uenderet, a collega petebat. Ecce Dolabellae comitiorum dies ! Sortitio praerogatiuae ; quiescit. Renuntiatur ; tacet. Prima classis uocatur, renuntiatur ; deinde, ita ut adsolet, suffragia ; tum secunda classis uocatur ; quae omnia sunt citius facta, quam dixi. 83. Confecto negotio bonus augur (C. Laelium diceres) « Alio die » inquit. O inpudentiam singularem ! Quid uideras, quid senseras, quid audieras ? Neque enim te de caelo seruasse dixisti nec hodie dicis. Id igitur obuenit uitium, quod tu iam Kalendis Ianuariis futurum esse prouideras et tanto ante praedixeras. Ergo hercule magna, ut spero, tua potius quam rei publicae calamitate ementitus es auspicia, obstrinxisti religione populum Romanum, augur auguri, consul consuli obnuntiasti. Nolo plura, ne acta Dolabellae uidear convellere, quae necesse est aliquando ad nostrum collegium deferantur. et Cic., Phil., 2, 88Sed ad auspicia redeamus, de quibus Idibus Martiis fuit in senatu Caesar acturus. Quaero : Tum tu quid egisses ? Audiebam equidem te paratum uenisse, quod me de ementitis auspiciis, quibus tamen parere necesse erat, putares esse dicturum. Sustulit illum diem fortuna rei publicae ; num etiam tuum de auspiciis iudicium interitus Caesaris sustulit ? Sed incidi in id tempus, quod iis rebus, in quas ingressa erat oratio, praeuertendum est. ), eut lieu très vraisemblablement après le 26 janvier, et que les élections des consuls désignés pour 43 et 42 sont mentionnées à la fois en Dio, 43, 51, 3-63. ᾛρεῖτο δέ τῷ μὲν λόγῳ τοὺς ἡμίσεις ὁ Καῖσαρ, ἐν νόμῳ τινὶ τοῦτο ποιησάμενος, ἔργῳ δὲ πάντας. Καὶ ἐς μὲν τὸ πρῶτον ἔτος ταμίαι τεσσαράκοντα προεχειρίσθησαν ὥσπερ καὶ πρότερον, καὶ ἀγορανόμοι τότε πρῶτον δύο μὲν καὶ ἐξ εὐπατριδῶν, τέσσαρες δὲ ἐκ τοῦ πλήθους, ὧν οἱ δύο τὴν ἀπὸ τῆς Δήμητρος ἐπίκλησιν φέρουσιν, ὅπερ που καὶ ἐς τόδε ἐξ ἐκείνου καταδειχθὲν ἐμμεμένηκε. 4. Στρατηγοὶ δὲ ἀπεδείχθησαν μὲν ἑκκαίδεκα∙ ἀλλ' οὐ τοῦτο γράφω καὶ γὰρ πρόσθεν ἐγεγόνεσαν ἀλλ' ὅτι καὶ ὁ Πούπλιος ὁ Οὐεντίδιος ἐν αὐτοῖς ἡἡρέθη. Οὗτος γὰρ τὸ μὲν ἀρχαῖον ἐκ τοῦ Πικήνου, ὥσπερ εἴρηταί μοι, ἦν, ἀντιπολεμήσας δὲ τοῖς Ῥωμαίοις ὅτε οἱ σύμμαχοί σφισιν ἐπολεμώθησαν, 5. ἥλω τε ὑπὸ τοῦ Πομπηίου τοῦ Στράβωνος καὶ ἐν τοῖς νικητηρίοις αὐτοῦ δεδεμένος ἐπόμπευσε, καὶ μετὰ τοῦτο ἀφεθεὶς ἔς τε τὸ συνέδριον χρόνῳ ὕστερον ἐνεγράφη καὶ στρατηγὸς τότε ὑπὸ τοῦ Καίσαρος ἀπεδείχθη, καὶ ἐς τοσοῦτόν γε προϊὼν ἐπηυξήθη ὥστε καὶ τοὺς Πάρθους νικῆσαι καὶ ἐπινίκια αὐτῶν πέμψαι. 6. Οἱ μὲν οὖν τῷ πρώτῳ μετ' ἐκεῖνο ἔτει ἄρξοντες πάντες προκατέστησαν, ἐς δὲ δὴ τὸ δεύτερον οἵ τε ὕπατοι καὶ οἱ δήμαρχοι μόνοι• τοσοῦτον ἐδέησε καὶ ἐς τὸ τρίτον τινὰ ἀποδειχθῆναι. et en Dio, 44, 11, 4Kἀκ τούτου τούς τε δημάρχους ἐκείνους ὑπάτους τινὲς ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις προεβάλοντο, καὶ τὸν Βροῦτον τὸν Μᾶρκον τούς τε ἄλλους τοὺς φρονηματώδεις ἰδίᾳ τε προσιόντες ἀνέπειθον καὶ δημοσίᾳ προσπαρωξυνον. (après les Lupercales). Dion nous donne donc une chronologie relative des événements marquants qui conduisirent à l’assassinat (humiliation du sénat, retour des féries latines, Lupercales) plus qu’il ne nous en donne une chronologie absolue. Cette chronologie relative n’est pas celle de Nicolas de Damas, mais celle d’Appien et aussi de Suet., Iul., 78, 1Verum praecipuam et exitiabilem sibi inuidiam hinc maxime mouit. Adeuntis se cum plurimis honorificentissimisque decretis uniuersos patres conscriptos sedens pro aede Veneris Genetricis excepit. Quidam putant retentum a Cornelio Balbo, cum conaretur assurgere ; alii, ne conatum quidem omnino, sed etiam admonentem Gaium Trebatium ut assurgeret minus familiari uultu respexisse. et Sut., Iul., 79, 1-21. Adiecit ad tam insignem despecti senatus contumeliam multo arrogantius factum. 2. Nam cum in sacrificio Latinarum reuertente eo inter inmodicas ac nouas populi acclamationes quidam e turba statuae eius coronam lauream candida fascia praeligata inposuisset et tribuni plebis Epidius Marullus Caesetiusque Flauus coronae fasciam detrahi hominemque duci in uincula iussissent, dolens seu parum prospere motam regni mentionem siue, ut ferebat, ereptam sibi gloriam recusandi, tribunos grauiter increpitos potestate priuauit.), et on admettra qu’elle est la bonne (dans la Per. Liv., 116Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos ut parens patriae appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, inuidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores, cum ante aedem Veneris Genetricis sederet, non adsurrexit, et quod a M. Antonio cos., collega suo, inter lupercos currente diadema capiti suo impositum in sella reposuit, et quod Epidio Marullo et Caesetio Flauo trib. pl., inuidiam ei tamquam regnum adfectanti mouentibus potestas abrogata est. également l’outrage fait au sénat vient en premier, même si la chronologie ensuite n’est plus respectée, puisqu’il est question des Lupercales avant le conflit avec les tribuns lié au retour des féries latines). Cela n’implique pas nécessairement que soit également exacte la chronologie absolue d’Appien : on notera que les deux textes précisant que la procession des sénateurs aurait été conduite par les deux consuls situent également la scène devant les rostres (App. et Plut.), alors qu’elle se déroula plutôt devant le temple de Vénus Genetrix (Suet., Iul., 78, 1Verum praecipuam et exitiabilem sibi inuidiam hinc maxime mouit. Adeuntis se cum plurimis honorificentissimisque decretis uniuersos patres conscriptos sedens pro aede Veneris Genetricis excepit. Quidam putant retentum a Cornelio Balbo, cum conaretur assurgere ; alii, ne conatum quidem omnino, sed etiam admonentem Gaium Trebatium ut assurgeret minus familiari uultu respexisse. ; Dio, 44, 8, 11. ἐπειδὴ γὰρ ἐν μιᾷ ποτε ἡμέρᾳ τά τε πλείω καὶ τὰ μείζω σφῶν ψηφισάμενοι ῾πλὴν γὰρ τοῦ Κασσίου καί τινων ἄλλων, οἳ περιβόητοι ἐπὶ τούτῳ ἐγένοντο, οὐ μέντοι καὶ ἔπαθόν τι, ἐξ οὗπερ καὶ τὰ μάλιστα ἡ ἐπιείκεια αὐτοῦ διεφάνη, τοῖς γε ἄλλοις ὁμοθυμαδὸν ἐγνώσθἠ προσῆλθον αὐτῷ ἐν τῷ τοῦ Ἀφροδισίου προνάῳ καθημένῳ ὡς καὶ πάντες ἅμα τὰ δεδογμένα σφίσιν ἀπαγγελοῦντες. et Per. Liv., 116Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos ut parens patriae appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, inuidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores, cum ante aedem Veneris Genetricis sederet, non adsurrexit, et quod a M. Antonio cos., collega suo, inter lupercos currente diadema capiti suo impositum in sella reposuit, et quod Epidio Marullo et Caesetio Flauo trib. pl., inuidiam ei tamquam regnum adfectanti mouentibus potestas abrogata est. ; c’est également ce que laisse entendre Nic. Dam.). Nous savons d’autre part que les honneurs alors votés par le sénat incitèrent César à renvoyer la garde qui l’entourait encore le 18 décembre, lorsqu’il rendit visite à Cicéron (Cic., Att., 13, 52, 1O hospitem mihi tam gravem ἀμεταμέλητον ! Fuit enim periucunde. Sed cum secundis Saturnalibus ad Philippum uesperi uenisset, uilla ita completa a militibus est ut uix triclinium ubi cenaturus ipse Caesar esset uacaret ; quippe hominum CIƆ CIƆ. ). On n’en déduira pas nécessairement avec Dobesch, 1971b que le vote des honneurs suivi de l’humiliation du sénat se place entre le 18 et le 31 décembre : Balsdon a objecté que cette période n’était pas réputée pour favoriser un senatus frequens (cf. Cic., Ad Q. fr., 2, 1, 1Senatus fuit frequentior, quam putaramus esse posse mense Decembri sub dies festos.), à quoi s’ajoute le fait que des élections occupèrent les derniers jours comitiaux de l’année. On ne peut exclure, ni une date plus tôt en décembre, car il put y avoir un certain délai entre le vote des honneurs et le licenciement par César de sa garde du corps, ni surtout une date au début du mois de janvier, si l’on admet que la mention par Plutarque et Appien des consuls (au pluriel) n’est pas un argument décisif.

On ne supposera pas non plus que tous les honneurs énumérés par Appien dans son chapitre 106, et avec beaucoup plus de détails par Dion (Dio, 44, 4, 2-7,1), ont été réunis en un seul « grand s. c. ». Sans doute est-ce ce que laisserait entendre App., BC, 2, 107, 445σπεῖραι δ᾽ ὅσαι στρατηγίδες αὐτὸν ἐκ τῶν πολέμων ἔτι ἐσωματοφυλάκουν, ἀπέστησε τῆς φυλακῆς καὶ μετὰ τῆς δημοσίας ὑπηρεσίας ἐπεφαίνετο μόνης. ὧδε δ᾽ ἔχοντι καὶ χρηματίζοντι πρὸ τῶν ἐμβόλων, τὸ ψήφισμα τῶν προλελεγμένων τιμῶν ἡ βουλή, τῶν ὑπάτων ἡγουμένων, ἐν κόσμῳ τῷ πρέποντι ἑκάστῳ προσέφερον. : τὸ ψήφισμα τῶν προλελεγμένων τιμῶν), mais on trouve dans App., BC, 2, 106, 440-443440. Ἀλλ᾽ ὅδε μὲν ἔτι λανθάνων καὶ διαδιδράσκων ἐλῄστευεν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, τὰ ἐμφύλια πάντα καθελών, ἐπὶ φόβου καὶ δόξης, οἵας οὔ τις πρὸ τοῦ : ὅθεν αὐτῷ τιμαὶ πᾶσαι, ὅσαι ὑπὲρ ἄνθρωπον, ἀμέτρως ἐς χάριν ἐπενοοῦντο, θυσιῶν τε πέρι καὶ ἀγώνων καὶ ἀναθημάτων ἐν πᾶσιν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις χωρίοις, ἀνὰ φυλὴν ἑκάστην καὶ ἐν ἔθνεσιν ἅπασι, καὶ ἐν βασιλεῦσιν, ὅσοι Ῥωμαίοις φίλοι. 441. σχήματά τε ἐπεγράφετο ταῖς εἰκόσι ποικίλα, καὶ στέφανος ἐκ δρυὸς ἦν ἐπ᾽ ἐνίαις ὡς σωτῆρι τῆς πατρίδος, ᾧ πάλαι τοὺς ὑπερασπίσαντας ἐγέραιρον οἱ περισωθέντες. 442. ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη, καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι καὶ χρηματίζειν ἐπὶ θρόνων ἐλεφαντίνων τε καὶ χρυσέων, καὶ θύειν μὲν αὐτὸν αἰεὶ θριαμβικῶς ἠμφιεσμένον, τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα, ἱερέας δὲ καὶ ἱερείας ἀνὰ πενταετὲς εὐχὰς δημοσίας ὑπὲρ αὐτοῦ τίθεσθαι, καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν. 443. ἔς τε τιμὴν τῆς γενέσεως αὐτοῦ τὸν Κυϊντίλιον μῆνα Ἰούλιον ἀντὶ Κυϊντιλίου μετωνόμασαν εἶναι. καὶ νεὼς ἐψηφίσαντο πολλοὺς αὐτῷ γενέσθαι καθάπερ θεῷ καὶ κοινὸν αὐτοῦ καὶ Ἐπιεικείας, ἀλλήλους δεξιουμένων : οὕτως ἐδεδοίκεσαν μὲν ὡς δεσπότην, εὔχοντο δὲ σφίσιν ἐπιεικῆ γενέσθαι. des honneurs qui, selon Dion, avaient été décernés juste après l’annonce de la victoire en Espagne (consulat pour 10 ans : cf. Dio, 43, 45, 1Οὐ μὴν ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν εἰ καὶ ὑπέρογκα ἔξω τε τοῦ καθεστηκότος σφίσιν ἐδόκει εἶναι, οὔτι γε καὶ ἀδημοκράτητα ἦν• ἕτερα δὲ δὴ τοιάδε ἐψηφίσαντο δι' ὧν καὶ μόναρχον αὐτὸν ἄντικρυς ἀπέδειξαν. Τάς τε γὰρ ἀρχὰς αὐτῷ καὶ τὰς τοῦ πλήθους ἀνέθεσαν, καὶ ὕπατον αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἔτη, ὥστε καὶ δικτάτορα πρότερον, προεχειρίσαντο• ; droit de porter le costume triomphal pour sacrifier cf. Dio,, 43, 45, 1Τοῦτο μὲν δὴ τῇ Ῥώμῃ ἔδωκεν, αὐτὸς δὲ τήν τε στολὴν τὴν ἐπινίκιον ἐν πάσαις ταῖς πανηγύρεσι κατὰ δόγμα ἐνεδύετο, καὶ τῷ στεφάνῳ τῷ δαφνίνῳ ἀεὶ καὶ πανταχοῦ ὁμοίως ἐκοσμεῖτο. Καὶ πρόφασιν μὲν ἐποιεῖτο τούτου ὅτι ἀναφαλαντίας ἦν, παρεῖχε δὲ καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐκείνου λόγον τινά, καὶ ὅτι τότε ἔτι, καίπερ παρηβηκώς, ἐς κάλλος ἤσκει• plutôt que Dio, 44, 4, 2Tὰ μὲν γὰρ πρῶτα φέρεσθαί τε αὐτὸν ἀεὶ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τὴν στολὴν τὴν ἐπινίκιον ἐνδεδυκότα, καὶ καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ δίφρου πανταχῇ πλὴν ἐν ταῖς πανηγύρεσιν, ἐψηφίσαντο.). Le texte de Dion, d’autre part, n’exclut pas seulement du « grand s. c. » la dictature à vie : il laisse clairement entendre qu’il contenait, certes, un nombre considérable d’honneurs exceptionnels, mais non pas tous ceux qu’il vient d’énumérer (Dio, 44, 8, 1 : Ἐπειδὴ γὰρ ἐν μιᾷ ποτε ἡμέρᾳ τά τε πλείω καὶ τὰ μείζω σφῶν ψηφισάμενοι, cf. 44, 4, 1 : εἰ καὶ μὴ πάντα ἅμα μήτε ἐσηνέχθη μήτε ἐκυρώθη, et 44, 7, 2 : ἀεί τι μεῖζον ἄλλος ἄλλο καθ´ ὑπερβολὴν ἐσέφερον ; voir aussi Plut., Caes., 60, 4 : τιμάς τινας ὑπερφυεῖς). Comme l’a souligné Dobesch, ce s. c. doit être celui qu’Antoine fit lire avant de prononcer un bref éloge funèbre : nous avons sur ce point le témoignage de Cic., Iul., 84, 4Laudationis loco consul Antonius per praeconem pronuntiauit s. c. quo omnia simul ei diuina atque humana decreuerat, item ius iurandum quo se cuncti pro salute unius astrinxerant.), tandis qu’App. donne quelques détails : honneurs divins, sacro-sainteté, titre de Père de la patrie (App., BC, 2, 144, 601οἷς μάλιστα αὐτὸν ἐν τῷ ψηφίσματι ἐξεθείαζον, ἱερὸν καὶ ἄσυλον ἢ πατέρα πατρίδος ἢ εὐεργέτην ἢ προστάτην οἷον οὐχ ἕτερον ὀνομάζοντες. ; cf. 602 : τὸ ψήφισμα). On notera qu’il n’est pas question de la dictature à vie, qui put être attribuée, comme le prétend Dion, par un autre s. c. plus tardif. Il serait vain en revanche de chercher chez Dion une chronologie trop précise des honneurs : même s’il peut donner l’impression de résumer le contenu d’une suite de s. c. qui se seraient succédés (cf. Lange, RA, III2, 466-81 ; Krüger, 42-3, n. 19), c’est plutôt un ordre thématique que suit Dion dans les chapitres 4 à 6 du livre 44 (Dobesch, 1971b). La sacro-sainteté, le titre de père de la patrie, et certains au moins des honneurs divins pourraient donc remonter à décembre 45 ou janvier 44, et la dictature à vie être un honneur plus tardif. Pour le reste, la chronologie des honneurs votés par le sénat ne peut être précisée. Il est même possible que, parmi les honneurs évoqués par Dion au début du livre 44, certains aient été votés avant décembre 45 : le problème se pose au moins pour les deux statues de César placées sur les rostres, l’une avec la couronne civique et l’autre avec la couronne obsidionale (Dio, 44, 4, 5καὶ ἐν ταῖς πόλεσι τοῖς τε ναοῖς τοῖς ἐν τῇ Ῥώμῃ πᾶσιν ἀνδριάντα τινὰ αὐτοῦ εἶναι ἐκέλευσαν, καὶ ἐπί γε τοῦ βήματος δύο, τὸν μὲν ὡς τοὺς πολίτας σεσωκότος τὸν δὲ ὡς τὴν πόλιν ἐκ πολιορκίας ἐξῃρημένου, μετὰ τῶν στεφάνων τῶν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις νενομισμένων ἱδρύσαντο.). Dans le Pro rege Deiotaro, prononcé avant la mi-décembre 45 (Cic., Fam., 9, 12Oratiunculam pro Deiotaro, quam requirebas, habebam mecum, quod non putaram : itaque eam tibi misi.), sans doute en novembre, Cicéron (Cic., Deiot., 33-3433. At quam acute conlecta crimina ! « Blesamius, inquit — eius enim nomine, optimi uiri nec tibi ignoti, male dicebat tibi —ad regem scribere solebat te in inuidia esse, tyrannum existimari, statua inter reges posita animos hominum uehementer offensos, plaudi tibi non solere. » Nonne intellegis, Caesar, ex urbanis maleuolorum sermunculis haec ab istis esse conlecta ? Blesamius tyrannum Caesarem scriberet ? Multorum enim capita ciuium uiderat, multos iussu Caesaris uexatos, uerberatos, necatos, multas adflictas et euersas domos, armatis militibus refertum forum ! Quae semper in ciuili uictoria sensimus, ea te uictore non vidimus. 34. Solus, inquam, es, C. Caesar, cuius in uictoria ceciderit nemo nisi armatus. Et quem nos liberi, in summa libertate nati, non modo non tyrannum, sed clementissimum in uictoria ducem uidimus, is Blesamio, qui uiuit in regno, tyrannus uideri potest ? Nam de statua quis queritur, una praesertim, cum tam multas uideat ? Valde enim inuidendum est eius statuis, cuius tropaeis non inuidemus. Nam si locus adfert inuidiam, nullus locus est ad statuam quidem rostris clarior. De plausu autem quid respondeam ? Qui nec desideratus umquam a te est et non numquam obstupefactis hominibus ipsa admiratione compressus est et fortasse eo praeterrnissus, quia nihil uolgare te dignum uideri potest.) prétend que seraient des faux forgés par l’accusation les lettres au roi de son ambassadeur Blesamios, où l’on trouvait notamment cette observation : statua inter reges posita animos hominum uehementer offensos. Et pour cela il objecte : nam de statua quis queritur, una praesertim, cum tam multas uideat? Valde enim inuidendum est eius statuis cuius tropaeis non inuidemus. Nam si locus adfert inuidiam, nullus est ad statuam quidem rostris clarior. Ce texte s’explique mieux si une au moins des statues des rostres avait déjà été érigée (Lange, III2, 468 n. 3 ; Weinstock, 148 n. 3 ; contra, Wiegandt) : le sophisme de Cicéron consiste à s’étonner que, parmi les nombreuses statues élevées à César, on ne s’en prenne pas à celle(s) qui s’élevai(en)t à l’endroit le plus prestigieux, en feignant d’ignorer l’interprétation tyrannique à laquelle pouvait en effet prêter la présence d’une statue de César à côté de celles des anciens rois. L’attribution au mois Quintilis du nom de Iulius, si elle fit l’objet en 44 d’une loi Antonia, avait déjà dû être décidée lorsque les Ludi Victoriae Caesaris furent célébrés du 20 au 30 juillet 45 (Weinstock, 156 ; voir notice n° 35), et c’est peut être pourquoi Hieron. la signale en 45 dans sa Chronique. On peut enfin se demander si la création des Luperques Juliens (Dio, 44, 6, 2Κἀκ τούτου καὶ πενταετηρίδα οἱ ὡς ἥρωι, ἱεροποιούς τε ἐς τὰς τοῦ Πανὸς γυμνοπαιδίας, τρίτην τινὰ ἑταιρίαν ἣν Ἰουλίαν ὀνομάσαν. ) ne remonterait pas à 46, ce qui pourrait expliquer Cic., Att., 12, 5, 1Quintus pater quartum uel potius millesimum nihil sapit qui laetetur Luperco filio et Statio ut cernat duplici dedecore cumulatam domum.(Carcopino, 121 n. 2, suivi par Alföldi, Vater des Vaterlandes, 34).

Tout autant que pour les honneurs précédents, nous sommes manifestement sous-informés quant aux décisions qui furent soumises à la ratification des comices après adoption par le sénat et acceptation par César, dans les deux premiers mois et demi de 44 (si les principaux s. c. furent adoptés à partir de fin décembre 45 ou début janvier 44). La plupart de nos sources ne s’intéressent qu’aux décisions du sénat : non seulement Dion Cassius, mais déjà Nicolas de Damas, qui n’attribue qu’au sénat les pouvoirs de César en matière de désignation des magistrats (Nic. Dam., 20, 67Μάλιστα δὲ τῶν ἐψηφισμένων ἐλύπει τοὺς ἐν τέλει τὸ καὶ τῶν ἀρχῶν ἄκυρον γενέσθαι τῆς καταστάσεως τὸν δῆμον, ἐκείνωι δ´αὐτὰς ἀποδεδόσθαι οἷς βούλοιτο διδόναι, ὥσπερ τὸ δόγμα ἐκέλευεν οὐ πρὸ πολλοῦ κεκυρωμένον. et Nic. Dam., 22, 77Αὐτὸς γὰρ εἶχε τὴν τούτων ἐξουσίαν, ὥσπερ ἐκέλευε τὸ δόγμα.), alors qu’ils furent aussi l’objet d’un pl. sc. de L. Antonius (Cic., Phil., 7, 16Est enim patronus quinque et triginta tribuum, quarum sua lege, qua cum C. Caesare magistratus partitus est, suffragium sustulit ; patronus centuriarum equitum Romanorum, quas item sine suffragio esse uoluit, patronus eorum, qui tribuni militares fuerunt, patronus Iani medii. ; voir notice n° 32), ou l’élévation d’Octave au nombre des patriciens (Nic. Dam., 15a, 35Διατρίβων δ´ἐν τῇ πόλει ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀποδείκνυται εἶναι τῶν πατρικίων.), alors que le s. c. accordant ce privilège à César fut confirmé par une loi Cassia (Tac., Ann., 11, 25Isdem diebus in numerum patriciorum adsciuit Caesar uetustissimum quemque e senatu aut quibus clari parentes fuerant, paucis iam reliquis familiarum, quas Romulus maiorum et L. Brutus minorum gentium appellauerant, exhaustis etiam quas dictator Caesar lege Cassia et princeps Augustus lege Saenia sublegere. ; voir notice n° 89). Nous ne connaissons en fait, et de façon toujours marginale, que trois ou quatre lois se rapportant aux honneurs décernés à César dans les derniers mois de sa vie (y compris la loi Antonia et la loi Cassia déjà mentionnées) : Cicéron signale dans les Philippiques qu’une loi de Marc-Antoine (cos. 44) prévoyait (entre autres mesures ?) l’addition en l’honneur de César d’un jour supplémentaire consacré aux jeux du cirque pendant la célébration des ludi Romani (voir notice n° notice n° 41) ; deux textes tardifs de Macrobe et de la Chronique de Jérôme sont seuls à nous apprendre que l’attribution au mois Quintilis du nom de Iulius fut également décidée dans une loi proposée par Marc-Antoine (voir notice n° 35). Il ne fait aucun doute que d’autres décisions durent être ratifiées par le peuple (cf. App., BC, 2, 144, 600"Οὐκ ἄξιον, ὦ πολῖται, τοσοῦδε ἀνδρὸς ἐπιτάφιον ἔπαινον παρ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον, ἑνὸς ὄντος, ἢ παρὰ τῆς πατρίδος ὅλης αὐτῷ γενέσθαι. ὅσα δὴ τῆς ἀρετῆς αὐτὸν ὑμεῖς ἀγάμενοι πάντες ὁμαλῶς, ἥ τε βουλὴ καὶ μετὰ αὐτῆς ὁ δῆμος, ἔτι περιόντι ἐψηφίσασθε, ὑμετέραν καὶ οὐκ Ἀντωνίου τάδε φωνὴν εἶναι τιθέμενος ἀναγνώσομαι." [éloge funèbre d’Antoine] : ὅσα … πάντες ὁμαλῶς, ἥ τε βουλὴ καὶ μετὰ αὐτῆς ὁ δῆμος, ἔτι περιόντι ἐψηφίσασθεe), dans des lois consulaires proposées par Antoine ou des pl. sc. dont L. Antonius ne dut pas être l’unique rogator. Seul un examen des honneurs énumérés en particulier par Dion permet d’émettre quelques hypothèses.

B) - Honneurs vraisemblablement refusés ou pour lesquels une ratification comitiale ne paraît pas avoir été nécessaire.

1. - Honneurs dont rien n’atteste la réalisation :

Certains honneurs mentionnés par Dion et ignorés des autres sources semblent ne pas avoir reçu de réalisation (ce qui se comprend facilement si l’on considère qu’ils ne furent adoptés que peu de temps avant les ides de mars) ; l’historicité de certains d’entre eux est même fortement disputée.

a) Dio, 44, 5, 2ὥσπερ που καὶ τόν τε μῆνα ἐν ᾧ ἐγεγέννητο Ἰούλιον κἀκ τῶν φυλῶν μίαν τὴν κλήρῳ λαχοῦσαν Ἰουλίαν ἐπεκάλεσαν., juste après le nom de Julius donné au mois Quintilis parce qu’il était celui de la naissance de César, indique la décision de donner le nom de Julia à une tribu tirée au sort. Il ne fait pas de doute que, comme le premier, le second de ces honneurs aurait dû être ratifié par une mesure comitiale. Mais son historicité a été mise en doute : nous n’avons aucune trace de tribu appelée Iulia à cette époque (les pseudo-tribus de ce genre n’apparaissant pas avant le milieu du IIe siècle), et il ne devait pas en exister lorsque, en 29, une proposition semblable fut faite en l’honneur du futur Auguste (Dio, 51, 20, 2καὶ ἐπειδὴ καὶ τὰ περὶ τῶν Πάρθων γράμματα ἦλθεν, ἔς τε τοὺς ὕμνους αὐτὸν ἐξ ἴσου τοῖς θεοῖς ἐσγράφεσθαι, καὶ φυλὴν Ἰουλίαν ἐπ´ αὐτοῦ ἐπονομάζεσθαι (προσκατεστήσαντο). ). L’hypothèse intéressante selon laquelle la tribu en question aurait dû garder son nom avec simple addition de Iulia (G. Tibiletti, Principe e magistrati repubblicani, Rome, 1953, 104 n. 1, suivi notamment par Weinstock, 160 et Forni, 9-11, notant l’utilisation par Dion du composé ἐπικαλεῖν) ne répond pas à ces deux objections. Dans ces conditions, trois solutions peuvent être envisagées : invention de Dion ou de sa source, faisant abusivement remonter à César l’apparition des pseudo-tribus (Adcock, CAH, IX, 721 n. 1 ; E. Hohl, Gnomon, 1952, 445) ; mesure adoptée mais ayant rapidement cessé d’être appliquée (Tibiletti, 104 ; Weinstock, 161 ; Alföldi, Gnomon, 1975, 163 = Caesariana, 336 ; Forni, 11-12) ; honneur voté par le sénat, mais n’ayant pas encore été mis en application au moment des ides de mars (Jehne, 213 et n. 84). Cette dernière hypothèse est la plus probable, et l’assassinat de César dut survenir non seulement avant le tirage au sort de la tribu, mais avant même le vote d’une loi. Le rapprochement proposé par Tibiletti et Weinstock entre le s. c. de 44 et les centuries destinatrices des lois Valeria Cornelia et Valeria Aurelia n’est pas vraiment convaincant, et de toute façon le précédent du s. c. en rendrait compte tout autant que le vote d’une loi qui n’aurait pas été appliquée.

La décision de rendre le grand pontificat héréditaire (Cic., 44, 5, 3τὸν δὲ δὴ υἱόν, ἄν τινα γεννήσῃ ἢ καὶ ἐσποιήσηται, ἀρχιερέα ἀποδειχθῆναι ἐψηφίσαντο. ) aurait elle aussi exigé le vote d’une loi, puisque le grand pontife était élu par dix-sept tribus tirées au sort. Mommsen, il est vrai, n’y voit qu’une forgerie d’Octavien (Staatsr., II3, 1106), Felber (242-243) et Syme (Historia, 7, 1958, 176-177 = Roman Papers, I, 366), qu’un anachronisme. L. R. Taylor (« The Elections of the Pontifex maximus in the Late Republic », CPh, 37, 1942, 423), développant une remarque de Fr. Münzer (Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart, 1920, 359-361), a toutefois noté que le facteur héréditaire jouait un rôle certain lors des élections pour le grand pontificat, et en a déduit, après Meyer, 525 n. 1 (cf. également Carcopino, 130 n. 1, cf. 113 ; Taeger, 66 ; Gesche, 49 et n. 121 ; avec prudence Kienast, ZSS, 1961, 419), qu’un tel s. c. avait fort bien pu être voté. Il est vrai que César n’avait pas de fils, mais cette situation n’était pas sans remède, puisque le testament rédigé en septembre 45 prévoyait des tuteurs testamentaires au cas où Calpurnia lui donnerait un enfant, et permit l’adoption d’Octavien. Inversement, les conditions dans lesquelles Lépide parvint au grand pontificat après la mort de César suffisent à expliquer qu’on ait pu en contester la légitimité (cf. notice n° 37), sans qu’il soit nécessaire de supposer une violation de la réforme indiquée par Dion. D’une transmission héréditaire du grand pontificat il dut être question, et le principe en fut peut-être même adopté par le sénat, mais il n’y eut certainement pas de loi pour l’entériner. Auguste en ce cas n’aurait pas seulement écrit : sacerdotium ... quod pater meus habuerat, lorsqu’il rappelle son refus d’exercer le grand pontificat du vivant de Lépide (Aug., RG, 10, 2[Pontif]ex maximus ne fierem in uiui [c]onle[gae mei l]ocum, [populo id sace]rdotium deferente mihi, quod pater meu[s habuer]at, r[ecusaui].).

Dio, 44, 4, 5Νεών τε Ὁμονοίας καινῆς, ὡς καὶ δι´ αὐτοῦ εἰρηνοῦντες, οἰκοδομῆσαι, καὶ πανήγυριν αὐτῇ ἐτησίαν ἄγειν ἔγνωσαν. signale la décision d’élever un temple en l’honneur de Concordia Noua, et de célébrer en son honneur des jeux annuels. Nous n’avons pas d’indication que le premier ait été construit, ni les seconds introduits dans les fastes.

).

Le droit accordé à César d’offrir des dépouilles opimes dans le temple de Jupiter Férétrien comme s’il avait tué de sa main des chefs ennemis (Dio, 44, 4, 3Σκῦλά τέ τινα ὀπῖμα ἐς τὸν τοῦ Διὸς τοῦ Φερετρίου νεὼν ἀναθεῖναί οἱ ὥσπερ τινὰ πολέμιον αὐτοστράτηγον αὐτοχειρίᾳ (ἔδοσαν). ) peut être interprété comme l’un des honneurs tendant à en faire un nouveau Romulus, et l’authenticité en a été acceptée notamment par Carcopino, 135 n. 1 ; Taeger, 66 ; Dobesch, 1966, 14 ; Meier, Caesar, 561 ; Alföldi, Vater des Vaterlandes, 35. Syme en revanche y voit un anachronisme grossier, dans la mesure où les dépouilles opimes ne ressurgiraient du passé qu’en 29/28 av., à l’occasion du célèbre conflit qui, à ce sujet, opposa le futur Auguste et M. Licinius Crassus (Historia, 7, 1958, 176-177 = Roman Papers, I, 366), et Jehne, 199 considère lui aussi cet honneur comme invraisemblable. De toute façon, il n’y a aucune raison de supposer qu’il aurait pu faire l’objet d’une loi comitiale.

e) Dion lui-même écrit au terme de sa longue énumération que César, πλὴν γὰρ ὀλίγων τινῶν πάντα αὐτὰ ἐδέξατο (Dio, 44, 7, 2), ce qui implique que César refusa du moins certains des honneurs qui lui furent votés. Ce fut le cas de la garde du corps composée de sénateurs et de chevaliers (Dio, 44, 6, 1Ὡς δὲ καὶ τούτοις ἔχαιρε, δίφρος τέ οἱ ἐπίχρυσος, καὶ στολὴ ᾗ ποτε οἱ βασιλῆς ἐκέχρηντο, φρουρά τε ἐκ τῶν ἱππέων καὶ ἐκ τῶν βουλευτῶν ἐδόθη· et Dio, 44, 7, 4Ὅπερ που ἐγένετο, καίτοι τοῦ Καίσαρος καὶ δι´ αὐτὰ ταῦτα θαρσήσαντος ὡς οὐκ ἄν ποτε οὔθ´ ὑπ´ ἐκείνων τοιαῦτά γε ψηφιζομένων οὔθ´ ὑπ´ ἄλλου τινὸς δι´ αὐτοὺς ἐπιβουλευθησομένου, κἀκ τούτου οὐδὲ σωματοφύλαξιν ἔτι χρησαμένου· τῷ γὰρ δὴ λόγῳ τὸ πρός τε τῶν βουλευτῶν καὶ πρὸς τῶν ἱππέων τηρεῖσθαι προέμενος, καὶ τὴν ἐκ τοῦ πρὶν φρουρὰν προσκατέλυσεν. [où on ne retiendra pas la correction προ<έ>μενος de Boissevain] ; cf. Dobesch, 1971c), peut-être aussi de tel ou tel honneur figurant seulement dans la liste de Dion et que ne confirme aucune autre source.

2. - Honneurs relevant de la compétence propre du sénat :

Un nombre non négligeable des honneurs énumérés par Dion relevaient de la compétence exclusive du sénat ou ont ensuite été renouvelés en faveur d’Auguste sans qu’il soit alors question d’une ratification par le peuple du s. c.

a) C’est le cas de l’ouatio qui lui fut exceptionnellement accordée, sans être justifiée par une quelconque victoire nouvelle mais sous l’influence peut-être des aduentus royaux hellénistiques (Weinstock, 326-31), à l’occasion de son retour de la célébration des Féries latines, le 26 janvier 44 (Fasti triumphales : InscrIt, 13, 1, 86-87 C. Iulius C. f. C. n. Caesar VI, dict(ator) IIII, ouans a ĐC[CIX] | ex monte Albano VII k. Febr. [[ I ]]. ; Dio, 44, 4, 3μετά τε τὰς ἀνοχὰς τὰς Λατίνας ἐπὶ κέλητος ἐς τὴν πόλιν ἐκ τοῦ Ἀλβανοῦ ἐσελαύνειν ἔδοσαν. ; Dio, 44, 10, 1ὡς μέντοι μετὰ τοῦτο ἐσιππεύοντα αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἀλβανοῦ βασιλέα αὖθίς τινες ὠνόμασαν, καὶ αὐτὸς μὲν οὐκ ἔφη βασιλεὺς ἀλλὰ Καῖσαρ καλεῖσθαι, οἱ δὲ δὴ δήμαρχοι ἐκεῖνοι καὶ δίκην τῷ πρώτῳ αὐτὸν εἰπόντι ἔλαχον.).

b) C’est très certainement le cas du titre de parens patriae (plutôt que pater patriae), bien attesté par les sources littéraires (Cic., Phil., 13, 23Age, hoc laetaris ; uideamus, quid moleste feras. « A senatu iudicatum hostem populi Romani Dolabellam eo, quod sicarium occiderit, et uideri cariorem populo Romano filium scurrae quam C. Caesarem, patriae parentem, ingemiscendum est. » et Cic., Phil., 13, 25Si enim ille patriae parens, ut tu appellas (ego quid sentiam, uidero), cur non hic parens uerior, a quo certe uitam habemus e tuis facinerosissimis manibus ereptam ? [cf. aussi Cic., Off., 3, 83Potest enim, di immortales, cuiquam esse utile foedissimum et taeterrimum parricidium patriae, quamuis is, qui se eo obstrinxerit, ab oppressis ciuibus parens nominetur ? Honestate igitur dirigenda utilitas est, et quidem sic, ut haec duo uerbo inter se discrepare, re unum sonare uideantur. et Cic., Fam., 12, 3, 1Auget tuus amicus furorem in dies: primum in statua, quam possit in rostris, inscripsit PARENTI OPTIME MERITO, ut non modo sicarii, sed iam etiam parricidae iudicemini, quid dico, iudicemini ? Iudicemur potius ; uestri enim pulcherrimi facti ille furiosus me principem dicit fuisse.] ; Nic. Dam., 22, 80λόγῳ τε κελοῦντες ὡς χρεὼν εἴη ἱερὸν αὐτὸν πρὸς πάντων νομίζεσθαι πατέρα τε καλεῖσθαι τῆς πόλεως. ; Flor., 2, 13, 91Itaque non ingratis ciuibus omnes unum in principem congesti honores : circa templa imagines, in theatro distincta radiis corona, suggestus in curia, fastigium in domo, mensis in caelo, ad hoc pater ipse patriae perpetuusque dictator, nouissime, dubium an ipso uolente, oblata pro rostris ab Antonio consule regni insignia. ; Suet., Iul., 76, 2Non enim honores modo nimios recepit : continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra. ; App., 2, 106, 442ἀλλ᾽ ὅδε μὲν ἔτι λανθάνων καὶ διαδιδράσκων ἐλῄστευεν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην ἠπείγετο, τὰ ἐμφύλια πάντα καθελών, ἐπὶ φόβου καὶ δόξης, οἵας οὔ τις πρὸ τοῦ : ὅθεν αὐτῷ τιμαὶ πᾶσαι, ὅσαι ὑπὲρ ἄνθρωπον, ἀμέτρως ἐς χάριν ἐπενοοῦντο, θυσιῶν τε πέρι καὶ ἀγώνων καὶ ἀναθημάτων ἐν πᾶσιν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις χωρίοις, ἀνὰ φυλὴν ἑκάστην καὶ ἐν ἔθνεσιν ἅπασι, καὶ ἐν βασιλεῦσιν, ὅσοι Ῥωμαίοις φίλοι. σχήματά τε ἐπεγράφετο ταῖς εἰκόσι ποικίλα, καὶ στέφανος ἐκ δρυὸς ἦν ἐπ᾽ ἐνίαις ὡς σωτῆρι τῆς πατρίδος, ᾧ πάλαι τοὺς ὑπερασπίσαντας ἐγέραιρον οἱ περισωθέντες. et App., 2, 144, 600-601καὶ ἀνεγίνωσκε τῷ μὲν προσώπῳ σοβαρῷ καὶ σκυθρωπῷ, τῇ φωνῇ δ᾽ ἐνσημαινόμενος ἕκαστα καὶ ἐφιστάμενος, οἷς μάλιστα αὐτὸν ἐν τῷ ψηφίσματι ἐξεθείαζον, ἱερὸν καὶ ἄσυλον ἢ πατέρα πατρίδος ἢ εὐεργέτην ἢ προστάτην οἷον οὐχ ἕτερον ὀνομάζοντες. ἐφ᾽ ἑκάστῳ δὲ τούτων ὁ Ἀντώνιος τὴν ὄψιν καὶ τὴν χεῖρα ἐς τὸ σῶμα τοῦ Καίσαρος ἐπιστρέφων ἐν παραβολῇ τοῦ λόγου τὸ ἔργον ἐπεδείκνυ. ἐπεφθέγγετο δέ πού τι καὶ βραχὺ ἑκάστῳ, μεμιγμένον οἴκτῳ καὶ ἀγανακτήσει, ἔνθα μὲν τὸ ψήφισμα εἴποι 'πατέρα πατρίδος'. ; Dio, 44, 4, 4Πρός τε τούτοις τοιούτοις οὖσι πατέρα τε αὐτὸν τῆς πατρίδος ἐπωνόμασαν. ; Dio, 44, 48, 3« Καὶ τί ταῦτ´ ἐξαριθμοῦμαι, ὁπότε καὶ πατέρα αὐτὸν ἑνὶ λόγῳ τῆς πατρίδος ἐπεκαλέσατε; ἵνα μὴ τὰς ἄλλας αὐτοῦ προσηγορίας καταλέγω. » et Dio, 44, 49, 1« Ἀλλ´ οὗτος ὁ πατήρ, οὗτος ὁ ἀρχιερεὺς ὁ ἄσυλος ὁ ἥρως ὁ θεὸς τέθνηκεν, οἴμοι. » et Per. Liv., 166Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos ut « parens patriae » appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, inuidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores, cum ante aedem Veneris Genetricis sederet, non adsurrexit, et quod a M. Antonio cos., collega suo, inter lupercos currente diadema capiti suo impositum in sella reposuit, et quod Epidio Marullo et Caesetio Flauo trib. pl., inuidiam ei tamquam regnum adfectanti mouentibus potestas abrogata est. ), mais aussi par des monnaies de 44 (RCC, 480/19-20 [probablement toutes postérieures aux ides de mars]) et des inscriptions (Fasti Ostienses, InscrIt, 13, 1, 182-183Caesar pare[ns patriae occisus]. ; CIL, IX, 2628[Genio . deiui . Iuli] / [parentis patriae] / [que]m . sena[tus] / [po]ulusque / [Ro]manus . in / [d]eorum . nume[rum] / retulit. = ILS, 72 [Aesemia][Genio . deiui . Iuli] / [parentis patriae] / [que]m . sena[tus] / [po]ulusque / [Ro]manus . in / [d]eorum . nume[rum] / retulit. ; CIL, IX, 34C. Iulio Caesari / pont. max. / patri . patriae. = ILS, 71C. Iulio Caesari / pont. max. / patri . patriae. [Brindes ; authenticité douteuse : cf. Alföldi, Vater des Vaterlandes, 84] ; pour l’inscription CIL, I2 2969C. Iulio C. [f. Cae] / sare pat[re patr(iae)] / imperato[re, dictatore)] / rei public[ae con] / [stit]uendae [Tarente], voir supra, notice n° 895). C’est au sénat que Cicéron avait déjà été salué ainsi (Cic., Pis., 6Me Q. Catulus, princeps huius ordinis et auctor publici consili, frequentissimo senatu parentem patriae nominauit. ; Cic., Sest., 121O pater—me, me ille absentem ut patrem deplorandum putabat, quem Q. Catulus, quem multi alii saepe in senatu patrem patriae nominarant.), sans qu’il s’agît encore d’un titre officiellement décerné il est vrai ; et nous savons que dans le cas d’Auguste l’octroi de ce titre fut l’objet de manifestations de consensus dont l’acte terminal fut un s. c. et non une loi (August., RGDA, 35, 1Tertium dec[i]mum consulatu[m cum gereba]m, sena[tus et e]quester order populusq[ue] Romanus universus [appell]au[it me p]atr[em p]atriae idque in vestibu[lo a]edium mearum inscribendum et in c[u]ria [Iulia e]t in foro Aug(usto) sub quadrig[i]s, quae mihi ex s(enatus) c(onsulto) pos[it]ae [sunt, censit]. et surtout Suet., Aug., 58, 1-21. Patris patriae cognomen uniuersi repentino maximoque consensu detulerunt ei : prima plebs legatione Antium missa ; dein, quia non recipiebat, ineunti Romae spectacula frequens et laureata ; mox in curia senatus, neque decreto neque adclamatione, sed per Valerium Messalam. 2. Is mandantibus cunctis : « Quod bonum, inquit, faustumque sit tibi domuique tuae, Caesar Auguste ! Sic enim nos perpetuam felicitatem rei p. et laeta huic urbi precari existimamus : senatus te consentiens cum populo R. consalutat patriae patrem. » ; cf. également Fasti Praenestini, InscrIt, 13, 2, 118-119[D] non(ae), np. Concordiae in Arce. feriae ex s(enatus) c(onsulto) / quod eo die Imperator Caesar Augustus, pontifex / maximus, trib(unicia) potest(ate) XXI, / co(n)s(ul) XIII, / a senatu populoque Romano pater patriae appellatus. [5 février]). Même si Auguste ne se contenta pas de répéter le modèle césarien [mais il est douteux que le choix de pater patriae plutôt que de parens implique, comme le pense Alföldi, Vater des Vaterlandes, 95, une volonté affichée de prendre ses distances par rapport à ce modèle], toute l’organisation des événements de 2 av. J.-C. montre que l’octroi de ce titre était de la compétence du sénat, même si l’on prenait soin d’y associer la cité tout entière.

c) De même n’est-il pas nécessaire de supposer une décision du peuple pour qu’en début d’année les traditionnels uota pro salute rei publicae soient accompagnés de uota pro salute Caesaris (Dio, 44, 6, 1-2Ὡς δὲ καὶ τούτοις ἔχαιρε, δίφρος τέ οἱ ἐπίχρυσος, καὶ στολὴ ᾗ ποτε οἱ βασιλῆς ἐκέχρηντο, φρουρά τε ἐκ τῶν ἱππέων καὶ ἐκ τῶν βουλευτῶν ἐδόθη· καὶ προσέτι καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ δημοσίᾳ κατ´ ἔτος ἕκαστον, τήν τε τύχην αὐτοῦ ὀμνύναι, καὶ τὰ πραχθησόμενα αὐτῷ πάντα κύρια ἕξειν ἐνόμισαν. et Dio, 44, 50 , 1Τοιαῦτα τοῦ Ἀντωνίου λέγοντος ὁ δῆμος τὰ μὲν πρῶτα ἠρεθίζετο, ἔπειτα δὲ ὠργίζετο, καὶ τέλος οὕτως ἐφλέγμηνεν ὥστε τούς τε φονέας αὐτοῦ ζητεῖν καὶ τοῖς ἄλλοις βουλευταῖς ἐγκαλεῖν, ὅτι οἱ μὲν ἀπέκτειναν οἱ δὲ ἐπεῖδον ἀποθνήσκοντα ἄνδρα ὑπὲρ οὗ δημοσίᾳ κατ´ ἔτος εὔχεσθαι ἐψηφίσαντο, καὶ οὗ τήν τε ὑγίειαν τήν τε τύχην ὤμνυσαν, καὶ ὃν ἐξ ἴσου τοῖς δημάρχοις ἄσυλον ἐπεποιήκεσαν. ; cf. Herrmann, 72 et Weinstock, 217-220), et même pour que des vœux quinquennaux fussent prononcés pour César, avec promesse de célébration de jeux au terme de la période (App., BC, 2, 106, 442ὅθεν αὐτῷ τιμαὶ πᾶσαι, ὅσαι ὑπὲρ ἄνθρωπον, ἀμέτρως ἐς χάριν ἐπενοοῦντο, θυσιῶν τε πέρι καὶ ἀγώνων καὶ ἀναθημάτων ἐν πᾶσιν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις χωρίοις. ; Dio, 44, 6, 2Κἀκ τούτου καὶ πενταετηρίδα οἱ ὡς ἥρωι, ἱεροποιούς τε ἐς τὰς τοῦ Πανὸς γυμνοπαιδίας, τρίτην τινὰ ἑταιρίαν Ἰουλίαν ὀνομάσαντες, κἀν ταῖς ὁπλομαχίαις μίαν τινὰ ἀεὶ ἡμέραν καὶ ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ Ἰταλίᾳ ἀνέθεσαν. [πενταετηρίδα οἱ ὡς ἥρωι], fait manifestement une confusion entre jeux quinquennaux et concours de caractère grec en l’honneur d’un dieu ou d’un héros [ces deux termes se retrouvent appliqués à César dans l’éloge funèbre d’Antoine : Dio, 44, 49, 1« Ἀλλ´ οὗτος ὁ πατήρ, οὗτος ὁ ἀρχιερεὺς ὁ ἄσυλος ὁ ἥρως ὁ θεὸς τέθνηκεν, οἴμοι. »] : voir Taeger, 67-68 ; c’est à tort qu’on a cru voir dans ce texte une manifestation du culte de Diuus Iulius : par ex. Gelzer, 293 n. 208 ; Alföldi, Phoenix, 1970, 170-171 = Caesariana, 320-321 ; Weinstock, 310-317). Les uota publica pour cinq ans, bien attestés dans les livres 21-45 de Tite-Live, ne font l’objet d’une loi que dans le cas du uer sacrum de 217 (voir notice n° 364) ; de même n’est-il pas fait mention de décision comitiale dans les Aug., RG, 9, 1 Vota p[ro salute mea susc]ipi per consules et sacerdotes quinto quoque anno decreuit senatus. Ex iis uotis saepe fecerunt uiuo me ludos aliquotiens sacerdotum quattuor amplissima collegia, aliquotiens consules.

d) Aux vœux publics en début d’année, on peut associer un autre honneur : celui d’un sacrifice public le jour anniversaire de la naissance de César (Dio, 44, 4, 4τά τε γενέθλια αὐτοῦ δημοσίᾳ θύειν ἐψηφίσαντο. ; cf. Gesche, 42-4 ; Weinstock, 206-12). Là encore, il n’y a aucune raison de supposer que la décision du sénat ait eu besoin d’une sanction comitiale. Il en ira différemment en 42 : une loi sera nécessaire parce que la participation à cette célébration deviendra une obligation, et qu’une lourde amende sera édictée contre les sénateurs ou leurs fils qui ne la respecteraient pas (Dio, 47, 18, 5Τά τε γενέσια αὐτοῦ δαφνηφοροῦντας καὶ εὐθυμουμένους πάντας ἑορτάζειν ἠνάγκασαν, νομοθετήσαντες τοὺς μὲν ἄλλους τοὺς ἀμελήσαντας αὐτῶν ἐπαράτους τῷ τε Διὶ καὶ αὐτῷ ἐκείνῳ εἶναι, τοὺς δὲ δὴ βουλευτὰς τούς τε υἱεῖς σφων πέντε καὶ εἴκοσι μυριάδας ὀφλισκάνειν. [νομοθετήσαντες] ; cf. notice n° 234). De son côté, App., BC, 2, 106, 442,τὴν δὲ πόλιν ἀνὰ ἔτος ἕκαστον, αἷς αὐτὸς ἡμέραις ἐν παρατάξεσιν ἐνίκα. ) parle de sacrifices annuels les jours où César avait remporté ses victoires. Les calendriers confirment que sont feriae le jour de la naissance de César (12 juillet : voir InscrIt., 13, 2, 481-482Iul. 12 A IV ID. C. / Fer(iae), quod [e]o die / C. Caesar est natus (fasti Amiternini) / Diui Iul(ii) / natalis (fasti Antiates minores) / Iul. VIII Idus Natalis Iulii Caesaris (fasti Polemii Siluani).) ainsi que ceux de ses victoires à Munda (17 mars), Alexandrie (27 mars), Thapsus (6 avril), Ilerda et Zela (2 août), Pharsale (9 août). Mais tous sont postérieurs à 42, et à la réorganisation par les IIIvirs du culte de Diuus Iulius : c’est alors que, pour des raisons religieuses, la célébration du jour anniversaire de la naissance fut avancée du 13 au 12 juillet (Dio, Phil., 47, 18, 6Καὶ συνέβαινε γὰρ ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ τὰ Ἀπολλώνια γίγνεσθαι, ἐψηφίσαντο τῇ προτεραίᾳ τὰ γενέσια ἀγάλλεσθαι, ὡς καὶ λογίου τινὸς Σιβυλλείου ἀπαγορεύοντος μηδενὶ θεῶν τότε πλὴν τῷ Ἀπόλλωνι ἑορτάζεσθαι. ; cf. A.W. Zumpt, De dictatoris Caesaris die et anno natali, Berlin, 1874, 4-10). Sur le formulaire des fastes et son évolution, voir A. Fraschetti, « Commemorare il Principe. Ricerche preliminari sui calendari di epoca Augusto-Tiberiana », dans Ph. Gignoux éd., La Commémoration, Paris, 1988, 115-140, part. 122-123 ; J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom, Berlin, 1995, 515-522.

e) En ce qui concerne les honneurs cultuels décernés à César, Dion, 44, 6, 4Καὶ τέλος Δία τε αὐτὸν ἄντικρυς Ἰούλιον προσηγόρευσαν, καὶ ναὸν αὐτῷ τῇ τ´ Ἐπιεικείᾳ αὐτοῦ τεμενισθῆναι ἔγνωσαν, ἱερέα σφίσι τὸν Ἀντώνιον ὥσπερ τινὰ Διάλιον προχειρισάμενοι.) signale en dernier le fait qu’il aurait été salué comme Ζεὺς Ἰούλιος, qu’un temple lui aurait été consacré ainsi qu’à son Ἐπιείκεια, et qu’Antoine aurait été désigné comme leur prêtre, à la manière du flamine de Jupiter. App., BC, 2, 106, 443καὶ νεὼς ἐψηφίσαντο πολλοὺς αὐτῷ γενέσθαι καθάπερ θεῷ καὶ κοινὸν αὐτοῦ καὶ Ἐπιεικείας, ἀλλήλους δεξιουμένων: οὕτως ἐδεδοίκεσαν μὲν ὡς δεσπότην, εὔχοντο δὲ σφίσιν ἐπιεικῆ γενέσθαι. parle lui aussi d’un temple commun de César et de sa Clémence (représentés comme) se tenant la main. Chez Plut., Caes., 57, 4καὶ τό γε τῆς Ἐπιεικείας ἱερὸν οὐκ ἀπὸ τρόπου δοκοῦσι χαριστήριον ἐπὶ τῇ πρᾳότητι ψηφίσασθαι. en revanche, il n’est question que d’un temple de la Clémence, et une monnaie de 44 postérieure aux ides de mars porte au droit la représentation d’un temple tétrastyle, sans image cultuelle visible, avec la légende CLEMENTIAE CAESARIS (RRC, 480/21). La célébration de Clementia Caesaris complétait des honneurs comme la couronne civique (ob ciues seruatos) et le titre de parens patriae, rappelé sur d’autres émissions de même date (RRC, 480/19-20). En dépit de la monnaie, nous n’avons aucune preuve que ce temple, dont il n’est plus jamais question par la suite, ait jamais été construit. En revanche, Cicéron confirme qu’Antoine avait bien été désigné comme flamine de Diuus Iulius (est ergo flamen, ut Ioui, ut Marti, ut Quirino, sic Diuo Iulio M. Antonius), même s’il n’avait pas encore été inauguré, et il mentionne en outre l’attribution d’un puluinar, d’un simulacrum et d’un fastigium (Cic., Phil., 2, 110110. Et tu in Caesaris memoria diligens, tu illum amas mortuum ? Quem is honorem maiorem consecutus erat, quam ut haberet puluinar, simulacrum, fastigium, flaminem ? Est ergo flamen, ut Ioui, ut Marti, ut Quirino, sic diuo Iulio M. Antonius. Quid igitur cessas ? Cur non inauguraris ? Sume diem, uide, qui te inauguret ; conlegae sumus ; nemo negabit. O detestabilem hominem, siue eo quod Caesaris sacerdos es siue quod mortui ! Quaero deinceps, num, hodiernus dies qui sit, ignores. Nescis heri quartum in Circo diem ludorum Romanorum fuisse ? Te autem ipsum ad populum tulisse, ut quintus praeterea dies Caesari tribueretur ? Cur non sumus praetextati ? Cur honorem Caesaris tua lege datum deseri patimur ? An supplicationes addendo diem contaminari passus es, puluinaria noluisti ? Aut undique religionem tolle aut usque quaque conserua. ; cf. Cic., Phil., 13, 41O praeclarum lucrum, quo te uictore (quod di omen avertant !) beata mors eorum futura sit, qui e uita excesserint sine tormentis. A me « deceptos, ait, isdem ornamentis » Hirtium et Caesarem. Quod, quaeso, adhuc a me est tributum Hirtio ornamentum ? Nam Caesari plura et maiora debentur. Deceptum autem a me Caesarem dicere audes ? Tu, tu, inquam, illum occidisti Lupercalibus ; cuius, homo ingratissime, flaminium cur reliquisti ? Sed iam uidete magni et clari uiri admirabilem grauitatem atque constantiam. et Cic., Phil., 13, 47Sanctiore erunt, credo, iure legati quam duo consules, contra quos arma fert, quam Caesar, cuius patris flamen est, quam consul designatus, quem oppugnat, quam Mutina, quam obsidet, quam patria, cui igni ferroque minitatur. [flamine] ; pour le puluinar et le flamine, voir aussi Suet., Iul., 76, 2Sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est : sedem auream in curia et pro tribunali, tensam et ferculum circensi pompa, templa, aras, simulacra iuxta deos, puluinar, flaminem, lupercos, appellationem mensis e suo nomine. ; pour le fastigium, Plut., Caes, 63, 9οἱ δὲ οὔ φασι τῇ γυναικὶ ταύτην γενέσθαι τὴν ὄψιν ἀλλὰ ἦν γάρ τι τῇ Καίσαρος οἰκίᾳ προσκείμενον οἷόν ἐπὶ κόσμῳ καὶ σεμνότητι τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἀκρωτήριον, ὡς Λίβιος ἱστορεῖ, τοῦτο ὄναρ ἡ Καλπουρνία θεασαμένη καταρρηγνύμενον ἔδοξε ποτνιᾶσθαι καὶ δακρύειν. [d’après Liv., et avec la précision τῆς βουλῆς ψηφισαμένης], Suet., Iul., 81, 7Et Calpurnia uxor imaginata est conlabi fastigium domus maritumque in gremio suo confodi. ; Flor., 2, 91Itaque non ingratis ciuibus omnes unum in principem congesti honores : circa templa imagines, in theatro distincta radiis corona, suggestus in curia, fastigium in domo, mensis in caelo, ad hoc pater ipse patriae perpetuusque dictator, nouissime, dubium an ipso uolente, oblata pro rostris ab Antonio consule regni insignia. ; Obseq., 67Calpurnia uxor somniauit fastigium domus, quod S. C. erat adiectum, ruisse. ). Non convaincante est l’hypothèse de H. Gesche (suivie par Chr. Meier, Caesar, Berlin, 1982, 561), que ces honneurs aient été votés du vivant de César mais destinés à n’être appliqués qu’après sa mort (voir notamment la critique de Dobesch, 1971a, ainsi que les objections de North, 175, et les réserves de Jehne, 218) : il faut admettre que César a bien reçu de son vivant des honneurs cultuels. Il faut aussi préférer le témoignage de Cic. à celui de Dion : ces honneurs furent décernés à Diuus Iulius (H. Dessau, Geschichte der römischen Kaiserzeit, I, Berlin, 1924, 354 n. 2 ; Taylor, 68-71 ; Carcopino, 124-125 ; Gesche, 31-39 ; Alföldi, Caesariana, part. 101-102 et 350-351 [également 279-281, 308-310, 323, 349 ; mais la datation en 43 des monnaies RRC n° 525 et 526 où figurent les légendes DIVI IVLI et DIVI (IVLI) F. n’est aucunement assurée : Crawford les date de 40 ou plus tard] ; Rawson, 462 n. 239) et non à Iuppiter Iulius (Meyer, 513 ; Taeger, 69-71 ; Weinstock, 519 ; Chr. Habicht, dans Le culte des souverains dans l’Empire romain, Entr. Ant. Class., 19, Vandœuvres, 1972, 52 n. 1). On s’est relativement peu intéressé au problème de savoir si ces honneurs cultuels firent l’objet d’un vote comitial. North, 175 parle de « law », « legislation », mais cette hypothèse est en fait assez peu probable. La création d’un nouveau flamine n’exigeait pas une décision du peuple, dont les tribus n’intervenaient que pour l’élection des prêtres membres des quatre grands collèges. Les honneurs véritablement divins qui furent votés à Auguste après sa mort le furent par le sénat seul (Fasti Amiternini, InscrIt., 13, 2, 215[D] XV np. Ludi in Circo. Feriae ex s(enatus) c(onsulto) [quo]d eo die honores caelestes diuo Augusto [a se]natu decreti sunt Pompeio et Appuleio co(n)s(ulibus)., et l’accueil d’une nouvelle divinité à laquelle serait rendu un culte public se faisait fréquemment sans le concours des comices (Mommsen, Staatsr., III, 1049-1051).

f) Pour la même cause, et à plus forte raison, il n’est aucun motif de supposer que la création d’une troisième sodalité de Luperques, les Luperques Juliens (Cic., Phil., 13, 31« Vectigalia Iulianis Lupercis ademistis. » Lupercorum mentionem facere audet neque illius diei memoriam perhorrescit, quo ausus est obrutus uino, unguentis oblitus, nudus gementem populum Romanum ad seruitutem cohortari ? [où il faut adopter la correction Iulianis lupercis], cf. Cic., Phil., 7, 1Paruis de rebus, sed fortasse necessariis consulimur, patres conscripti. De Appia uia et de Moneta consul, de Lupercis tribunus pl. refert. et Ps. Cic., Epist. ad Oct., fr. II, 19 Watt, 15 Weyssenhoff, 18 Beaujeu, ap. Non., 418 LCum constaret Caesarem Lupercis id uectigal dedisse ; qui autem poterat id constare ? ; Suet., Iul., 76, 2Sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est : sedem auream in curia et pro tribunali, tensam et ferculum circensi pompa, templa, aras, simulacra iuxta deos, puluinar, flaminem, lupercos, appellationem mensis e suo nomine. ; Dio, 44, 6, 2Κἀκ τούτου καὶ πενταετηρίδα οἱ ὡς ἥρωι, ἱεροποιούς τε ἐς τὰς τοῦ Πανὸς γυμνοπαιδίας, τρίτην τινὰ ἑταιρίαν ἣν Ἰουλίαν ὀνομάσαν. ; Dio, 45, 30, 2Τὰ γὰρ Λυκαῖα ἦν, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑταιρικοῦ τοῦ Ἰουλίου ἐτέτακτο· ταῦτα γὰρ ὁ Σέξτος αὐτὸν ὁ Κλώδιος τῶν δισχιλίων πλέθρων τῶν ἐν τῇ Λεοντίνων γῇ δοθέντων ἐξεπαίδευσεν. ; cf. Dio, 46, 5, 2Εἶτα τοιοῦτος αὐτὸς ὤν, καὶ γυμνὸς ἐν γυμνοῖς αὐξηθείς, καὶ οἰσπώτας καὶ ὑσπελέθους καὶ σπατίλας συλλέγων, ἐτόλμησας, ὦ μιαρώτατε, πρῶτον μὲν τὴν τοῦ Ἀντωνίου ὥραν διαβαλεῖν, ἀνθρώπου καὶ παιδαγωγοῖς καὶ διδασκάλοις κατὰ τὴν τοῦ γένους ἀξίαν κεχρημένου, ἔπειτα δὲ κατηγορῆσαι ὅτι τὰ Λυκαῖα τὴν πάτριον ἑορτὴν ποιῶν γυμνὸς ἐς τὴν ἀγορὰν ἐσῆλθεν.), ait impliqué une participation des comices.

3. - Honneurs pour lesquels une ratification comitiale ne peut être exclue mais n’était pas nécessaire :

Dans un certain nombre de cas, comme on l’a déjà vu dans les notices précédentes sur les honneurs à César, le problème d’une compétence exclusive du sénat ou d’une possible confirmation par voie comitiale est particulièrement difficile à trancher.

a) On a déjà dit que l’érection de statues pouvait être objet d’une mesure comitiale, mais ne l’était pas nécessairement. Nos sources suggèrent une multiplication dans les derniers mois de la vie de César (Suet., Iul., 76, 2Non enim honores modo nimios recepit : continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra ; sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est : sedem auream in curia et pro tribunali, tensam et ferculum circensi pompa, templa, aras, simulacra iuxta deos, puluinar, flaminem, lupercos, appellationem mensis e suo nomine; ac nullos non honores ad libidinem cepit et dedit. ; Flor., 2, 13, 91Itaque non ingratis ciuibus omnes unum in principem congesti honores : circa templa imagines, in theatro distincta radiis corona, suggestus in curia, fastigium in domo, mensis in caelo, ad hoc pater ipse patriae perpetuusque dictator, nouissime, dubium an ipso uolente, oblata pro rostris ab Antonio consule regni insignia. ; App., BC, 2, 106, 440ὅθεν αὐτῷ τιμαὶ πᾶσαι, ὅσαι ὑπὲρ ἄνθρωπον, ἀμέτρως ἐς χάριν ἐπενοοῦντο, θυσιῶν τε πέρι καὶ ἀγώνων καὶ ἀναθημάτων ἐν πᾶσιν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις χωρίοις, ἀνὰ φυλὴν ἑκάστην καὶ ἐν ἔθνεσιν ἅπασι, καὶ ἐν βασιλεῦσιν, ὅσοι Ῥωμαίοις φίλοι. ; Dio, 44, 4, 4Πρός τε τούτοις τοιούτοις οὖσι πατέρα τε αὐτὸν τῆς πατρίδος ἐπωνόμασαν. ). Une loi Rufrena (notice n° 642) est connue par des inscriptions sur deux bases en l’honneur de Diuus Iulius (CIL, VI, 87273. Diuo Iulio iussu / populi Romani / statutum est lege / Rufrena / 73 a. deiuo Iulio i[ussu ] / p(opuli) R(omani) [st]atutum est] / lege [Rufrena]. = ILS, VI, 87273. Diuo Iulio iussu / populi Romani / statutum est lege / Rufrena / 73 a. deiuo Iulio i[ussu ] / p(opuli) R(omani) [st]atutum est] / lege [Rufrena]. : iussu populi Romani ... lege Rufrena). La date en est disputée, 44 ou 42, mais la seconde hypothèse est la plus vraisemblable. C’est en 42 que la procédure comitiale semble avoir été systématiquement utilisée pour imposer le culte de Diuus Iulius.

b) Une phrase de Dio, 44, 4, 4Πρός τε τούτοις τοιούτοις οὖσι πατέρα τε αὐτὸν τῆς πατρίδος ἐπωνόμασαν καὶ ἐς τὰ νομίσματα ἐνεχάραξαν. ) signifie très probablement que le sénat permit de représenter le portrait de César au droit des monnaies (en ce sens, déjà, Eckhel, VI, 7, suivi notamment par Mommsen, S. L. Cesano [RPAA, 1947-1949, 136-137], K. Pink [ANS Num. St., 7, 1952, 39 n. 53], Alföldi, Täger, Dobesch, Weinstock, M. Crawford [RRC, 94], Rollin, Jehne, 74 n. 28 ; l’autre interprétation, qui serait le droit de graver sur les monnaies le titre de parens patriae, est beaucoup moins convaincante : Lange, Taylor, Grant [From Imperium to Auctoritas, 1946, 15-6], Kraay, Felber, Rawson, 462). Cette mesure, sans précédent pour le monnayage émis à Rome même, fut appliquée en 44, à l’exception de deniers émis par L. Buca (RRC, 480/1), qu’on date du tout début de l’année à cause précisément de l’absence du portrait de César au droit. La nature même de l’honneur, faute de précédent, ne permet pas davantage de de dire si l’on éprouva ou non le besoin de soumettre le s. c. à une ratification comitiale.

C) - Lois dont l’existence peut-être considérée comme possible ou probable.

1. - Loi accordant à César le droit de porter de manière permanente les insignes du triomphateur ?

En raison des précédents de Paul-Émile et surtout de Pompée, il y a quelque raison de croire que le droit de porter la toge et la couronne triomphales les jours de fête fut en 45 ratifié par le peuple (notice n° 909). Quelques mois plus tard, ce droit devint permanent, ainsi que celui d’orner de lauriers les faisceaux de ses licteurs (Dio, 44, 4, 2-3Τὰ μὲν γὰρ πρῶτα φαίνεσθαί τε αὐτὸν ἀεὶ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τὴν στολὴν τὴν ἐπινίκιον ἐνδεδυκότα, καὶ καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ δίφρου πανταχῇ πλὴν ἐν ταῖς πανηγύρεσιν, ἐψηφίσαντο (…) καὶ τοῖς ῥαβδούχοις δαφνηφοροῦσιν ἀεὶ χρῆσθαι.), et l’on peut supposer que cette extension du premier privilège fut elle aussi confirmée par une loi. Peu après, on l’a vu, quand César devint dictateur à vie, il se vit accorder la toge de pourpre au lieu du vêtement triomphal. Peut-être faut-il associer aux honneurs triomphaux permanents le droit, signalé par Dio, 44, 4, 2μετά τε τὰς ἀνοχὰς τὰς Λατίνας ἐπὶ κέλητος ἐς τὴν πόλιν ἐκ τοῦ Ἀλβανοῦ ἐσελαύνειν ἔδοσαν., d’utiliser un char à l’intérieur de la ville de Rome (cf. Weinstock, 273-274).

2. - Loi imposant aux magistrats de prêter serment de fidélité aux actes de César ?

On doit également envisager l’hypothèse d’une ratification comitiale pour l’obligation faite à tous les magistrats entrant en fonction de s’engager par serment à ne rien faire contre les actes de César (App., BC, 2, 106, 442καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν. [et App., BC, 2, 137, 572« καὶ τὰς ἀρχὰς εὐθὺς καθισταμένας ὀμνύναι μηδενὶ τῶν ὑπὸ Καίσαρος ὁριζομένων ἀντιπράξειν. » si le serment dont parle Brutus est bien le serment in acta imposé aux magistrats] ; Dio, 44, 6, 1καὶ προσέτι καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ δημοσίᾳ κατ´ ἔτος ἕκαστον, τήν τε τύχην αὐτοῦ ὀμνύναι, καὶ τὰ πραχθησόμενα αὐτῷ πάντα κύρια ἕξειν ἐνόμισαν. ). Comme l’a vu Herrmann, 73, il s’agit d’une extension aux acta Caesaris du serment in leges traditionnellement prêté par les magistrats (sans compter les serments spécifiques que certaines lois d’inspiration popularis exigeaient des magistrats et plus rarement des sénateurs), et il est peu probable qu’une telle obligation ait pu être imposée aux magistrats par le sénat seul, sans intervention des comices. Après les ides de mars, d’ailleurs, la confirmation des acta Caesaris fut l’objet d’une loi Antonia (notice n° 31), puis en 43 d’une loi Vibia (notice n° 751).

Dion, loc. cit., mentionne juste avant un serment par la Tychè de César, sans autre précision (τήν τε τύχην αὐτοῦ ὀμνύναι), tandis qu’après avoir été excitée par l’éloge funèbre d’Antoine, la foule reproche aux sénateurs d’avoir tué ou laissé tuer un homme pour qui ils avaient voté des vœux publics annuels, par le salut et la fortune de qui ils avaient prêté serment (Dio, 44, 50, 1Τοιαῦτα τοῦ Ἀντωνίου λέγοντος ὁ δῆμος τὰ μὲν πρῶτα ἠρεθίζετο, ἔπειτα δὲ ὠργίζετο, καὶ τέλος οὕτως ἐφλέγμηνεν ὥστε τούς τε φονέας αὐτοῦ ζητεῖν καὶ τοῖς ἄλλοις βουλευταῖς ἐγκαλεῖν, ὅτι οἱ μὲν ἀπέκτειναν οἱ δὲ ἐπεῖδον ἀποθνήσκοντα ἄνδρα ὑπὲρ οὗ δημοσίᾳ κατ´ ἔτος εὔχεσθαι ἐψηφίσαντο, καὶ οὗ τήν τε ὑγίειαν τήν τε τύχην ὤμνυσαν, καὶ ὃν ἐξ ἴσου τοῖς δημάρχοις ἄσυλον ἐπεποιήκεσαν. ). Mommsen a suggéré que Tychè, en grec, traduisait le latin Genius (Saatsr., II, 809), et il a été largement suivi (Meyer, 513 ; Taylor, 67 ; Carcopino, 133 n. 4 ; Premerstein, 35 ; Gelzer, 293 ; Taeger, 68 ; Weinstock, 212-214), mais il est possible que le serment par le Génie ne soit apparu que plus tard (Fr. Bömer, « Der Eid beim Genius des Kaisers », Athenaeum, 1966, 77-133), et qu’il se soit agi en 44 d’un serment pro salute Caesaris (Herrmann, 74-5). Plus important est le problème de savoir qui prêta ce serment, qui aurait été une des raisons pour lesquelles César commit l’erreur de licencier sa garde personnelle. Chez Suétone, le ius iurandum est par deux fois mentionné en même temps que le s. c. qui devait contenir au moins l’attribution du titre de parens patriae et de la sacro-sainteté (Suet., Iul., 84, 2Laudationis loco consul Antonius per praeconem pronuntiauit senatus consultum, quo omnia simul ei diuina atque humana decreuerat, item ius iurandum, quo se cuncti pro salute unius astrinxerant. et Suet., Iul., 86, 1Sunt qui putent, confisum eum nouissimo illo senatus consulto ac iure iurando etiam custodias Hispanorum cum gladiis adsectantium se remouisse.). Enfin Appien y fait plusieurs fois allusion, de la façon la plus explicite dans l’oraison funèbre d’Antoine : App., BC, 2, 145, 604καὶ αὖθις ἀνεγίνωσκε τοὺς ὅρκους, ἦ μὴν φυλάξειν Καίσαρα καὶ τὸ Καίσαρος σῶμα παντὶ σθένει πάντας ἤ, εἴ τις ἐπιβουλεύσειεν, ἐξώλεις εἶναι τοὺς οὐκ ἀμύναντας αὐτῷ. ; App., BC, 2, 124, 520οὕτω δὲ δόξαν αὐτοῖς ὁ Ἀντώνιος τοὺς εἰπόντας ἠμείψατο : ‘κατὰ μὲν ἔχθραν ἰδίαν οὐδὲν ἐργασόμεθα : ἕνεκα δὲ τοῦ μύσους καὶ ὧν Καίσαρι πάντες ὠμόσαμεν, φύλακες αὐτῷ τοῦ σώματος ἢ τιμωροὶ παθόντι τι ἔσεσθαι, εὔορκον ἦν τὸ ἄγος ἐξελαύνειν καὶ μετ᾽ ὀλιγωτέρων καθαρῶν βιοῦν μᾶλλον ἢ πάντας ἐνόχους ὄντας ταῖς ἀραῖς. ; App., BC, 2, 130, 544Kαὶ τῶν πλεόνων περὶ τῆς εἰρήνης παρακαλούντων, τοῖς μὲν περὶ τῆς εἰρήνης ἔφη : ‘περὶ τούτου σκοποῦμεν, ὡς ἔσται τε καὶ γενομένη διαμενεῖ: δυσεύρετον γὰρ ἤδη τὸ ἀσφαλὲς αὐτῆς, ὅτι μηδὲ Καίσαρα ὤνησαν ὅρκοι τοσοίδε καὶ ἀραί.’ et App., BC, 2, 131, 549ὁ δὲ τούτοις μὲν ἔφη : ‘βουλόμεθα. ἀλλὰ ποίαν λέγετε εἰρήνην ; ἢ ποίοις ὅρκοις ἀσφαλὴς ἔσται; τοὺς μὲν γὰρ πατρίους πάντας ὠμόσαμεν Καίσαρι καὶ κατεπατήσαμεν, οἱ τῶν ὀμωμοκότων ἄριστοι εἶναι λεγόμενοι.’ ). Reprenant et développant une idée de O. Hirschfeld (Kleine Schriften, Berlin, 1913, 289 ; cf. également Carcopino, 133 n. 4), von Premerstein a voulu établir, entre ce serment et celui que prêtèrent en 32 à Octavien l’Italie tout entière et les provinces d’occident Aug., RG, 25, 2Iurauit in mea uerba tota Italia sponte sua, et me be[lli], quo uici ad Actium ducem depoposcit ; iurauerunt in eadem ue[rba prouin]ciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia. ), rapprochement que nos sources en fait ne justifient pas, en accordant à ce « Gefolgschaftseid » une importance décisive comme fondement du pouvoir non seulement augustéen, mais déjà césarien. Il a été suivi en particulier par Alföldi, 1953, 45, Dobesch, 1966, 36, et Weinstock, 223-227, tandis que Gelzer, 292 et Rawson, 463 restent fidèles à l’idée d’un serment prêté par les seuls sénateurs. Une position intermédiaire est celle de Herrmann, 76-77, qui exclut l’idée d’une coniuratio comparable à celle de 32, mais pense que le serment aurait été prêté aussi par l’ordre équestre (de même que César se voit proposer une garde du corps composée de sénateurs et de chevaliers), et même par la population de la ville de Rome. Aucune de nos sources, en fait, n’implique que le serment ait été prêté par d’autres que les sénateurs (pas même l’emploi de cuncti par Suet., Iul., 84, 2, de πάντες par Appien, BC, 2, 520), et dans ces conditions, à la différence du serment in acta imposé aux magistrats, il est improbable que ce serment pro salute ait pu être imposé par une mesure comitiale.

3. - Loi accordant à César la praefectura morum à vie ?

Il semble qu’en 46, en même temps que la dictature annuelle renouvelable pendant dix ans, César avait reçu une praefectura morum pour trois ans (notice n° 895). En 44, de la même façon, la dictature à vie fut probablement accompagnée d’une praefectura morum à vie (Suet., Iul., 76, 2Non enim honores modo nimios recepit : continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra.). De son coté,Dio, 44, 5, 3Καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι. parle d’une censure sans collègue et à vie. Jehne, 80-95, accepte le témoignage de Dion, tout en notant qu’il n’y eut pas de cens césarien (cf. Aug., RG, 8, 2Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo lustro ciuium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]nta tria millia.) et que de nouveaux sénateurs avaient été nommés par César dès avant 46, en vertu de ses pouvoirs dictatoriaux (Dio, 42, 51, 5Tοὺς δὲ ἱππέας τοῦ τέλους τούς τε ἑκατοντάρχους καὶ τοὺς ὑπομείονας ἄλλοις τέ τισι καὶ τῷ καὶ ἐς τὸ συνέδριόν τινας ἀπ' αὐτῶν ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων καταλέξαι. , cf. Ps. Caes., Afr., 28, 2Et cum plures adortus esset, pulsus fugatusque inde discessisset nec tamen desisteret periclitari, forte incidit in nauem in qua erant duo Titi Hispani adulescentes, tribuni legionis V quorum patrem Caesar in senatum legerat. ). De même Andersen, 32-33, préfère-t-il Dion à Suétone : il ne croit pourtant pas à cette censure à vie, mais, comme sur d’autres points, préfère supposer qu’un honneur voté par le sénat aurait été refusé par César, plutôt que d’admettre une déformation par Dion de l’honneur réellement voté (à l’image peut-être de la censure à vie de Domitien, cf. Dio, 67, 4, 3Οὐ μὴν ἀλλ´ ἐπὶ πλεῖον ἐπαρθεὶς ὑπ´ ἀνοίας ὕπατος μὲν ἔτη δέκα ἐφεξῆς, τιμητὴς δὲ διὰ βίου. ). De plus, Suétone a le mérite de lier étroitement les deux fonctions viagères, alors que Dion les sépare, et qu’il mentionne (de façon manifestement irrecevable) la prétendue censure à vie dans une série d’honneurs qui précéderaient la dictature à vie. La praefectura morum de 46, vraisemblable sinon certaine, amène à préférer la tradition suivie par Suétone et à la considérer également comme vraisemblable. On ne saurait en tout cas tirer argument de Vell., 2, 68, 4-54. In hoc tamen saepe lacessiti principis ira excessit, 5. ut censoria potius contentus nota quam animaduersione dictatoria summoueret eos a re publica testareturque esse sibi miserrimum, quod aut natura sua ei excedendum foret aut minuenda dignitas. en faveur d’une censure de César (voir Adcock, 731 n. 5).

D) - Lois dont l’existence peut être considérée comme certaine

1. - Loi Antonia (?) accordant à César la dictature à vie

Incontestable est le passage d’une dictature annuelle renouvelable dix années de suite à une dictatura perpetua qu’il faut comprendre comme une dictature à vie (tous les textes grecs traduisent d’ailleurs par διὰ βίου ; l’interprétation différente proposée par Jahn, 187 ne paraît pas pouvoir être acceptée : voir la critique de Jehne, 34, et, supra, la première partie de cette notice) : aux sources littéraires (Cic., Phil., 1, 4Lux quaedam uidebatur oblata non modo regno, quod pertuleramus, sed etiam regni timore sublato, magnumque pignus ab eo rei publicae datum, se liberam ciuitatem esse uelle, cum dictatoris nomen, quod saepe iustum fuisset, propter perpetuae dictaturae recentem memoriam funditus ex re publica sustulisset. et Cic., Phil., 2, 87At etiam adscribi iussit in fastis ad Lupercalia C. Caesari dictatori perpetuo M. Antonium consulem populi iussu regnum detulisse ; Caesarem uti noluisse. ; Ios., Ant., 14, 10, 7, 211Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ τὸ τέταρτον ὕπατός τε τὸ πέμπτον δικτάτωρ ἀποδεδειγμένος διὰ βίου λόγους ἐποιήσατο περὶ τῶν δικαίων τῶν Ὑρκανοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀρχιερέως Ἰουδαίων καὶ ἐθνάρχου τοιούτους. ; Plut., Caes., 57, 1οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τύχην τοῦ ἀνδρὸς ἐγκεκλικότες καὶ δεδεγμένοι τὸν χαλινόν, καὶ τῶν ἐμφυλίων πολέμων καὶ κακῶν ἀναπνοὴν ἡγούμενοι τὴν μοναρχίαν, δικτάτορα μὲν αὐτόν ἀπέδειξαν διὰ βίου τοῦτο δ᾽ ἦν ὁμολογουμένη τυραννίς, τῷ ἀνυπευθύνῳ τῆς μοναρχίας τὸ ἀκατάπαυστον προσλαβούσης (…). (d'où Zon., 10, 11Ἐπανελθὼν δ´εἰς Ῥώμην δικτάτωρ διὰ βίουἐψήφιστο. ; Flor., 2, 13, 91Itaque non ingratis ciuibus omnes unum in principem congesti honores : circa templa imagines, in theatro distincta radiis corona, suggestus in curia, fastigium in domo, mensis in caelo, ad hoc pater ipse patriae perpetuusque dictator, nouissime, dubium an ipso uolente, oblata pro rostris ab Antonio consule regni insignia. ; Suet., Iul., 76, 2Non enim honores modo nimios recepit : continuum consulatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra. ; App., BC, 2, 106, 442ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη. ; Dio, 44, 8, 4Τούτου δὲ δὴ τοιούτου γενομένου προσεπηύξησε τὴν ὑποψίαν ὅτι καὶ δικτάτωρ διὰ βίου μετὰ ταῦτα ἀποδειχθεὶς ἠνέσχετο., et Dio, 46, 17, 5« Ὅστις, ὦ γῆ καὶ θεοί, (μεῖζον γὰρ σοῦ βοήσομαι καὶ δικαιότερον αὐτοὺς ἐπικαλέσομαι), τυραννουμένην ἤδη τῷ ἔργῳ τὴν πόλιν ἰδὼν τῷ πάντα μὲν τὰ στρατόπεδα ἀκούειν τοῦ Καίσαρος, πάντα δὲ αὐτῷ τὸν δῆμον μετὰ τῆς βουλῆς εἴκειν, οὕτως ὥστε τά τε ἄλλα καὶ δικτάτορα αὐτὸν διὰ βίου εἶναι τῇ τε σκευῇ τῇ τῶν βασιλέων χρῆσθαι ψηφίσασθαι, καὶ ἐξήλεγξε σοφώτατα καὶ ἐπέσχεν ἀσφαλέστατα, ὥστε καὶ αἰδεσθέντα καὶ φοβηθέντα μήτε τὸ ὄνομα τὸ τοῦ βασιλέως μήτε τὸ διάδημα, ἃ καὶ ἀκόντων ἡμῶν αὐτὸς ἑαυτῷ δώσειν ἔμελλε, λαβεῖν. Ἄλλος μὲν γὰρ ἄν τις ὑπό τε ἐκείνου ταῦτ´ ἔφη ποιῆσαι κεκελεῦσθαι, καὶ τήν τε ἀνάγκην ἂν προυτείνατο καὶ συγγνώμης ἐπ´ αὐτῇ ἔτυχε, πῶς γὰρ οὔ, τοιαῦτά τε ἡμῶν τότε ἐψηφισμένων καὶ τοσοῦτο τῶν στρατιωτῶν δεδυνημένων; » ; per. Liv., 116Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos ut parens patriae appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, inuidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores, cum ante aedem Veneris Genetricis sederet, non adsurrexit, et quod a M. Antonio cos., collega suo, inter lupercos currente diadema capiti suo impositum in sella reposuit, et quod Epidio Marullo et Caesetio Flauo trib. pl., inuidiam ei tamquam regnum adfectanti mouentibus potestas abrogata est. ; Vir. ill., 78, 10Dictator in perpetuum factus a senatu, in curia Cassio et Bruto caedis auctoribus tribus et uiginti uulneribus occisus est ; cuius corpore pro rostris posito sol orbem suum celasse dicitur.) s’ajoute le témoignage des monnaies (RRC, n° 480, 6-16 [de 44], 490/2 [aureus d’Octavien, de 43] et 497/2a [denier d’Octavien, de 42]). Un tel pouvoir dut faire l’objet d’une loi (cf. von Lübtow, 418), qui ne put guère être proposée que par le consul Marc-Antoine. Le silence de Cicéron ne constitue pas, à la réflexion, une objection décisive : d’une part, il n’eût pas été très habile de reprocher cette loi à Antoine alors qu’il avait lui-même, peu après les ides de mars, proposé au sénat puis au peuple l’abolition de toute dictature (voir notice n° 34) ; d’autre part, la loi conférant à César la dictature à vie n’avait fait que sanctionner un pouvoir d’abord voté par le sénat, et il était plus judicieux de mettre l’accent sur l’action d’Antoine pendant les Lupercales, lorsqu’il avait proposé à César le diadème royal. A ce propos, on doit signaler pour la rejeter l’hypothèse d’Alföldi selon laquelle le titre de roi aurait été conféré à César par le peuple (Caesar in 44 v. Chr. - 1, 165-166) : il est vrai que César fit inscrire dans les fastes son refus du pouvoir royal que le consul Antoine lui aurait proposé populi iussu (Cic., Phil., 2, 87At etiam adscribi iussit in fastis ad Lupercalia C. Caesari dictatori perpetuo M. Antonium consulem populi iussu regnum detulisse ; Caesarem uti noluisse. ), et que cette formule est techniquement employée pour désigner une loi comitiale. Mais il est tout aussi incontestable que l’existence d’une telle loi est infirmée par toutes nos sources sur cette période et sur l’épisode des Lupercales, et qu’il faut donc supposer que César a joué avec les mots, de façon à donner une apparence de légitimité à l’offre du consul et à rendre son refus encore plus éclatant. Sur la date où César revêtit la dictature à vie, et sur le lien avec les honneurs de la chaise curule dorée et de la toge de pourpre (cf. Fest., p. 228 L.Picta, quae nunc toga dicitur, purpurea antea uocitata est, eaque erat sine pictura.), remplaçant la chaise curule et le vêtement triomphal précédemment accordés (Cic., Diu., 1, 119Quod ne dubitare possimus, maximo est argumento quod paulo ante interitum Caesaris contigit. Qui cum immolaret illo die quo primum in sella aurea sedit et cum purpurea ueste processit, in extis bouis opimi cor non fuit. et Cic., Diu., 2, 37An quod adspexerit uestitu purpureo excordem Caesarem, ipse corde priuatus est ? ; Cic., Phil., 2, 85Sedebat in rostris conlega tuus amictus toga purpurea in sella aurea coronatus. Escendis, accedis ad sellam, (ita eras Lupercus, ut te consulem esse meminisse deberes) diadema ostendis. ; Nic. Dam., 21, 71Καθημένῳ δὲ Καίσαρι ἐπὶ τῶν ἐμβόλων λεγομένων ἐπὶ χρυσοῦ θρόνου, καὶ ἱμάτιον ἁλουργὲς ἀμπεχομένῳ. ; Val. Max., 1, 6, 13Tuas aras tuaque sanctissima templa, diue Iuli, ueneratus oro ut propitio ac fauenti numine tantorum casus uirorum sub tui exempli praesidio ac tutela delitescere patiaris : te enim accepimus eo die, quo purpurea ueste uelatus aurea in sella consedisti, ne maximo studio senatus exquisitum et delatum honorem spreuisse uidereris, priusquam exoptatum ciuium oculis conspectum tui offerres, cultui religionis, in quam mox eras transiturus, uacasse mactatoque opimo boue cor in extis non repperisse, ac responsum tibi ab Spurinna aruspice pertinere id signum ad uitam et consilium tuum, quod utraque haec corde continerentur. ; Plin., Nat., 11, 186Caesari dictatori, quo die primum ueste purpurea processit atque in sella aurea sedit, sacrificanti in extis defuit (cor). ; Plut., Caes., 61, 4Tαῦτα Καῖσαρ ἐθεᾶτο καθήμενος ἐπὶ τῶν ἐμβόλων ἐπὶ δίφρου χρυσοῦ, θριαμβικῷ κόσμῳ κεκοσμημένος. [d’où Zon., 10, 11Καῖσαρ δ´ἐπὶ δίφρου χρυσέου καθήμενος κόσμῳ κατεκοσμεῖτο θριαμβικῷ. et Plut., Ant., 12, 1ἦν μὲν γὰρ ἡ τῶν Λυκαίων ἑορτὴ Ῥωμαίοις, ἣν Λουπερκάλια καλοῦσι, Καῖσαρ δὲ κεκοσμημένος ἐσθῆτι θριαμβικῇ καὶ καθήμενος ὑπὲρ βήματος ἐν ἀγορᾷ τοὺς διαθέοντας ἐθεᾶτο: διαθέουσι δὲ τῶν εὐγενῶν νέοι πολλοὶ καὶ τῶν ἀρχόντων, ἀληλιμμένοι λίπα, σκύτεσι λασίοις καθικνούμενοι μετὰ παιδιᾶς τῶν ἐντυγχανόντων. [parlant à tort du vêtement triomphal le jour des Lupercales] ; Flor., 2, 13, 91Itaque non ingratis ciuibus omnes unum in principem congesti honores : circa templa imagines, in theatro distincta radiis corona, suggestus in curia, fastigium in domo, mensis in caelo, ad hoc pater ipse patriae perpetuusque dictator, nouissime, dubium an ipso uolente, oblata pro rostris ab Antonio consule regni insignia. ; Suet., Iul., 76, 2Sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est : sedem auream in curia et pro tribunali, tensam et ferculum circensi pompa, templa, aras, simulacra iuxta deos, puluinar, flaminem, lupercos, appellationem mensis e suo nomine. ; App., BC, 2, 106, 442ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη. ; Dio, 44, 8, 4Τούτου δὲ δὴ τοιούτου γενομένου προσεπηύξησε τὴν ὑποψίαν ὅτι καὶ δικτάτωρ διὰ βίου μετὰ ταῦτα ἀποδειχθεὶς ἠνέσχετο. - cf. notamment Felber, 224-231, Weinstock, 271), voir supra, première partie de cette notice. Il est difficile de dire si la dictature à vie fut directement accompagnée de nouveaux pouvoirs. Jehne, 132, a émis l’hypothèse que César ait retrouvé avec la dictature à vie le pouvoir de distribuer les gouvernements provinciaux, qui lui avait été accordé en 48 mais qu’il aurait perdu après la fin des guerres civiles : il semble plutôt qu’il n’ait cessé de l’exercer depuis 48, puisqu’il le possédait encore à la fin de 45 (Dio, 43, 47, 1Περὶ μὲν οὖν τοὺς ὑπάτους ταῦθ' οὕτως ἐγένετο∙ οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἄρχοντες λόγῳ μὲν ὑπό τε τοῦ πλήθους καὶ ὑπὸ τοῦ δήμου κατὰ τὰ πάτρια τὴν γὰρ ἀπόδειξιν αὐτῶν ὁ Καῖσαρ οὐκ ἐδέξατο, ἔργῳ δὲ ὑπ' ἐκείνου κατέστησαν, καὶ ἔς γε τὰ ἔθνη ἀκληρωτὶ ἐξεπέμφθησαν.).

2. - Pl. sc. accordant à César la même sacro-sainteté que celle dont jouissaient les tribuns de la plèbe

On ne saurait mettre en doute le fait que César, dans les derniers mois de sa vie reçut le statut de sacrosanctus (Nic. Dam., 22, 80λόγῳ τε κελοῦντες ὡς χρεὼν εἴη ἱερὸν αὐτὸν πρὸς πάντων νομίζεσθαι. ; App., BC, 106, 442ἀνερρήθη δὲ καὶ πατὴρ πατρίδος, καὶ δικτάτωρ ἐς τὸν ἑαυτοῦ βίον ᾑρέθη καὶ ὕπατος ἐς δέκα ἔτη, καὶ τὸ σῶμα ἱερὸς καὶ ἄσυλος εἶναι ; App., BC, 2, 118, 494Ἐκτελεσθέντος δὲ τοῖς φονεῦσι τοσοῦδε ἄγους ἐν ἱερῷ χωρίῳ καὶ ἐς ἄνδρα ἱερὸν καὶ ἄσυλον, φυγή τε ἦν ἀνὰ τὸ βουλευτήριον αὐτίκα καὶ ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλην. ; App., BC, 2, 138, 576πότεροι οὖν ἐς τοὺς ἀσύλους ἡμάρτανον; ἢ Καῖσαρ μὲν ἱερὸς καὶ ἄσυλος, ὅτῳ ταῦτα οὐχ ἑκόντες, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης οὐδὲ πρὶν ἐπελθεῖν αὐτὸν ἐς τὴν πατρίδα σὺν ὅπλοις καὶ τοσούσδε καὶ τοιούσδε ἀγαθοὺς πολίτας κατακανεῖν, ἐθέμεθα. ; App., BC, 2, 144, 601-602καὶ ἀνεγίνωσκε τῷ μὲν προσώπῳ σοβαρῷ καὶ σκυθρωπῷ, τῇ φωνῇ δ᾽ ἐνσημαινόμενος ἕκαστα καὶ ἐφιστάμενος, οἷς μάλιστα αὐτὸν ἐν τῷ ψηφίσματι ἐξεθείαζον, ἱερὸν καὶ ἄσυλον ἢ πατέρα πατρίδος ἢ εὐεργέτην ἢ προστάτην οἷον οὐχ ἕτερον ὀνομάζοντες. ; Dio, 44, 5, 3Καὶ αὐτὸν μὲν τιμητὴν καὶ μόνον καὶ διὰ βίου εἶναι, τά τε τοῖς δημάρχοις δεδομένα καρποῦσθαι, ὅπως, ἄν τις ἢ ἔργῳ ἢ καὶ λόγῳ αὐτὸν ὑβρίσῃ, ἱερός τε ᾖ καὶ ἐν τῷ ἄγει ἐνέχηται. ; Dio, 44, 49, 1Ἀλλ´ οὗτος ὁ πατήρ, οὗτος ὁ ἀρχιερεὺς ὁ ἄσυλος ὁ ἥρως ὁ θεὸς τέθνηκεν, οἴμοι. et Dio, 44, 50, 1Τοιαῦτα τοῦ Ἀντωνίου λέγοντος ὁ δῆμος τὰ μὲν πρῶτα ἠρεθίζετο, ἔπειτα δὲ ὠργίζετο, καὶ τέλος οὕτως ἐφλέγμηνεν ὥστε τούς τε φονέας αὐτοῦ ζητεῖν καὶ τοῖς ἄλλοις βουλευταῖς ἐγκαλεῖν, ὅτι οἱ μὲν ἀπέκτειναν οἱ δὲ ἐπεῖδον ἀποθνήσκοντα ἄνδρα ὑπὲρ οὗ δημοσίᾳ κατ´ ἔτος εὔχεσθαι ἐψηφίσαντο, καὶ οὗ τήν τε ὑγίειαν τήν τε τύχην ὤμνυσαν, καὶ ὃν ἐξ ἴσου τοῖς δημάρχοις ἄσυλον ἐπεποιήκεσαν. ; per. Liv., 116Caesar ex Hispania quintum triumphum egit. Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos ut « parens patriae » appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, inuidiae aduersus eum causam praestiterunt.). Selon Hohl, la sacro-sainteté de César aurait été totalement différente de celle des tribuns, et aurait eu pour seul fondement le serment de fidélité de tous les citoyens et même des sujets dont Premerstein a supposé l’existence (cf. déjà Levi 1929, 42-43). Cette hypothèse, insuffisamment fondée et contraire à l’interprétation de Dion, a été justement rejetée (Strack ; Kornemann ; Rossi ; Herrmann, 71-72 ; Bauman, 172-173 ; Jehne, 98-100). A la différence d’Auguste, César n’a pas possédé la puissance tribunicienne, même partielle : App., BC, 2, 144, 602« ἔνθα δ᾽ ἦν ῾ἱερὸς καὶ ἄσυλοσ᾽ καὶ 'ἀπαθὴς καὶ ὅστις αὐτῷ καὶ ἕτερος προσφύγοι,' ‘οὐχ ἕτερος,’ ἔφη, "τῷδε προσφεύγων, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὑμῖν ὁ ἄσυλος καὶ ἱερὸς ἀνῄρηται. » est seul à lui conférer le ius auxilii, dans un contexte très rhétorique, et l’authenticité de cette information (acceptée par De Visscher) est dans ces conditions pour le moins incertaine. Mais la sacro-sainteté de César devait en tout cas être protégée par les peines sanctionnant ceux qui violaient celle des tribuns (voir Bauman, 167-72). Il est extrêmement vraisemblable que, pour cette raison, elle lui fut conférée par un pl. sc. ratifiant le vote du sénat (comme ce sera le cas pour Octavien en 36 : cf. August., RGDA, 10, 1Nom[en me]um [sena]tus c[onsulto inc]lusum est in saliare carmen et sacrosanctu[s in perp]etu<u>m [ut essem et, q]uoad uiuerem, tribunicia potestas mihi [esset, per lege]m st[a[tutum est].). Sur le droit qu’aurait eu César d’assister aux jeux depuis le banc des tribuns (Dio, 44, 4, 2Tὰ μὲν γὰρ πρῶτα φέρεσθαί τε αὐτὸν ἀεὶ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τὴν στολὴν τὴν ἐπινίκιον ἐνδεδυκότα, καὶ καθέζεσθαι ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ δίφρου πανταχῇ πλὴν ἐν ταῖς πανηγύρεσιν, ἐψηφίσαντο. ), depuis 48 ou en 44 seulement, voir Jehne, 107-9 ; supra, notice n° 891, C.

E) - Loi dont l’existence est attestée par des sources anciennes.

1. - Loi Antonia (pl. sc.) sur les pouvoirs de César en matière de désignation des magistrats. Voir la notice n° 32

2. - Loi Antonia sur l’ajout aux ludi Romani d’un cinquième jour en l’honneur de César. Voir la notice n° 41

3. - Loi Antonia sur le changement nom du mois Quintilis en Iulius. Voir la notice n° 35

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi(s) confirmant des pouvoirs et honneurs exceptionnels décernés à César par le Sénat (?)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice910/. Date de mise à jour :18/01/20 .