Nom de la loi

Loi privant de sa magistrature le préteur Q. Gallius (?)

Date

43 av. J.-C.

Thèmes

Sources

App., BC, 3, 95
Νόμῳ δ' ἑτέρῳ ἀπέλυε μὴ εἶναι πολέμιον Δολοβέλλαν, καὶ εἶναι φόνου δίκας ἐπὶ Καίσαρι. καὶ εὐθὺς ἦσαν γραφαί, τῶν φίλων τοῦ Καίσαρος γραφομένων τοὺς μὲν αὐτόχειρας, τοὺς δὲ συνεγ νωκέναι μόνον. καὶ γὰρ τοῦτο ἐνίοις ἐπεγράφη, καί τισιν οὐδ' ἐπιδημήσασιν, ὅτε ὁ Καῖσαρ ἐκτείνετο. πᾶσι δ' ὁρισθείσης ὑπὸ κηρύγματι μιᾶς ἡμέρας ἐς κρίσιν, ἐρήμην ἅπαντες ἑάλωσαν, ἐφορῶντος τὰ δικαστήρια τοῦ Καίσαρος καὶ τῶν δικαστῶν οὐδενὸς τὴν ἀπολύουσαν φέροντος πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς τῶν ἐπιφανῶν, ὃς τότε μὲν οὐδ' αὐτός τι ἔπαθε, μικρὸν δ' ὕστερον ἐπὶ θανάτῳ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὅδε προυγράφη. ἔδοξε δὲ ταῖσδε ταῖς ἡμέραις Κόιντος Γάλλιος, ἀδελφὸς Μάρκου Γαλλίου συνόντος Ἀντωνίῳ, τὴν πολιτικὴν στρατηγίαν ἄρχων, αἰτῆσαι παρὰ Καίσαρος τὴν στρατηγίαν τῆς Λιβύης, καὶ οὕτω τυχὼν ἐπιβουλεῦσαι τῷ Καίσαρι· καὶ αὐτοῦ τὴν μὲν στρατηγίαν περιεῖλον οἱ σύναρχοι, τὴν δ' οἰκίαν διήρπασεν ὁ δῆμος, ἡ δὲ βουλὴ κατεγίνωσκε θάνατον. ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς τὸν ἀδελφὸν ἐκέλευσε χωρεῖν, καὶ δοκεῖ νεὼς ἐπιβὰς οὐδαμοῦ ἔτι φανῆναι.
 - Suet., Aug., 27, 1-5
1 Triumuiratum rei p. constituendae per decem annos administrauit; in quo restitit quidem aliquamdiu collegis ne qua fieret proscriptio, sed inceptam utroque acerbius exercuit. Namque illis in multorum saepe personam per gratiam et preces exorabilibus solus magno opere contendit ne cui parceretur, proscripsitque etiam C. Toranium tutorem suum, eundem collegam patris sui Octaui in aedilitate. 2 Iulius Saturninus hoc amplius tradit, cum peracta proscriptione M. Lepidus in senatu excusasset praeterita et spem clementiae in posterum fecisset, quoniam satis poenarum exactum esset, hunc e diuerso professum, ita modum se proscribendi statuisse, ut omnia sibi reliquerit libera. In cuius tamen pertinaciae paenitentiam postea T. Vinium Philopoemenem, quod patronum suum proscriptum celasse olim diceretur, 3 equestri dignitate honorauit. In eadem hac potestate multiplici flagrauit inuidia. Nam et Pinarium equitem R., cum contionante se admissa turba paganorum apud milites subscribere quaedam animaduertisset, curiosum ac speculatorem ratus coram confodi imperauit; et Tedium Afrum consulem designatum, quia factum quoddam suum maligno sermone carpsisset, tantis conterruit minis, ut is se praecipitauerit; 4 et Quintum Gallium praetorem, in officio salutationis tabellas duplices ueste tectas tenentem, suspicatus gladium occulere, nec quicquam statim, ne aliud inueniretur, ausus inquirere, paulo post per centuriones et milites raptum e tribunali seruilem in modum torsit ac fatentem nihil iussit occidi prius oculis eius sua manu effossis; quem tamen scribit conloquio petito insidiatum sibi coniectumque a se in custodiam, deinde urbe interdicta dimissum naufragio uel latronum insidiis perisse. 5 Tribuniciam potestatem perpetuam recepit, in qua semel atque iterum per singula lustra collegam sibi cooptauit. Recepit et morum legumque regimen aeque perpetuum, quo iure, quamquam sine censurae honore, censum tamen populi ter egit, primum ac tertium cum collega, medium solus.

Bibliographie

  • Bauman, « Crimen maiestatis », 173-177
  • Mommsen, Staatsr., I3, 630 n. 4
  • Volkmann, H., « Die Rechtsprechung im Principat des Augustus. Historische Beiträge », Munich, 1935, 30-32

Commentaire

Accusé par Octavien d'avoir voulu l'assassiner, le préteur Q. Gallius fut, selon Appien, privé de sa charge par ses collègues et condamné à mort par le Sénat, tandis que la foule pillait sa maison (αὐτοῦ τὴν μὲν στρατηγίαν περιεῖλον οἱ σύναρχοι, τὴν δ ̓ οἰκίαν διήρπασεν ὁ δῆμοϛ, ἡ δὲ βουλὴ κατεγίνωσκε θάνατον). Il faudrait en ce cas comprendre qu'une loi de destitution fut votée par le peuple sur proposition des autres préteurs. Octavien aurait épargné Gallius en lui ordonnant de rejoindre son frère Marcus, qui servait dans l'armée d'Antoine, mais il aurait mystérieusement disparu en cours de route. Le témoignage de Suétone montre que diverses traditions circulaient à propos des circonstances de l'arrestation et de la mort de Gallius. Cela entache d'incertitude la version d'Appien, proche de celle que Suétone attribue à Auguste lui-même dans son Autobiographie, et la loi qu'elle implique. Mais la "version noire" signalée en premier par Suétone n'est pas plus vraisemblable, tandis que Bauman propose de cette affaire une reconstitution hautement hypothétique. On peut se demander si l'erreur d'Obseq. , 70Constat neminem qui magistratum collegae abstulerat annum uixisse. Abrogauerunt autem hi: Lucius Iunius Brutus consul Tarquinio Collatino, Tib. Gracchus M. Octauio, C. Octauius L. Cinnae, C. Cinna tr. pl. C. Marullo, Tullius … qualifiant P. Titius de préteur (notice 710) ne vient pas d'une confusion entre la destitution, la même année, et dans les deux cas sur proposition d'un ou plusieurs collègues, d'un tribun de la plèbe et d'un préteur.

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi privant de sa magistrature le préteur Q. Gallius (?) ", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice912/. Date de mise à jour :01/10/18 .