Nom de la loi

Loi Aemilia sur la nomination de César comme dictateur pour procéder aux élections consulaires

Date

49 av. J.-C.

Rogator

M. Aemilius Lepidus

Thèmes

Sources

App., BC, 2, 48
Ἡ μὲν δὴ περὶ Πλακεντίαν στάσις οὕτως ἐλέλυτο, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐς Ῥώμην παρῆλθε, καὶ αὐτὸν ὁ δῆμος πεφρικὼς ᾑρεῖτο δικτάτορα, οὔτε τι τῆς βουλῆς ψηφιζομένης οὔτε προχειροτονοῦντος ἄρχοντος. ὁ δέ, εἴτε παραιτησάμενος τὴν ἀρχὴν ὡς ἐπίφθονον εἴτε οὐ χρῄζων, ἄρξας ἐπὶ ἕνδεκα μόνας ἡμέρας (ὧδε γάρ τισι δοκεῖ) ὑπάτους ἐς τὸ μέλλον ἀπέφηνεν ἑαυτόν τε καὶ Πούπλιον Ἰσαυρικόν. ἡγεμόνας τε ἐς τὰ ἔθνη περιέπεμπεν ἢ ἐνήλλαττεν, ἐφ' ἑαυτοῦ καταλέγων, ἐς μὲν Ἰβηρίαν Μᾶρκον Λέπιδον, ἐς δὲ Σικελίαν Αὖλον Ἀλβῖνον, ἐς δὲ Σαρδὼ Σέξστον Πεδουκαῖον, ἐς δὲ τὴν νεόληπτον Γαλατίαν Δέκμον Βροῦτον. τῷ δὲ δήμῳ λιμώττοντι σῖτον ἐπέδωκε καὶ τοὺς φυγάδας δεομένῳ καταγαγεῖν συνεχώρησε, χωρὶς Μίλωνος. αἰτοῦσι δ' αὐτοῖς καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς διά τε πολέμους καὶ στάσεις καὶ τὴν ἐκ τῶνδε τοῖς πιπρασκομένοις ἐποῦσαν εὐωνίαν, τὰς μὲν ἀποκοπὰς οὐκ ἔδωκε, τιμητὰς δὲ τῶν ὠνίων ἀπέφηνεν, ὧν ἔδει τοὺς χρήστας τοῖς δανείσασιν ἀντὶ τῶν χρημάτων διδόναι. καὶ τάδε πράξας περὶ χειμερίους τροπὰς περιέπεμπε τὸν στρατὸν ἀπαντᾶν ἐς τὸ Βρεντέσιον αὐτός τε ἐξῄει Δεκεμβρίου μηνὸς Ῥωμαίοις ὄντος, οὐκ ἀναμείνας οὐδὲ τῆς ἀρχῆς ἕνεκα τὴν νουμηνίαν τοῦ ἔτους πλησιάζουσαν. ὁ δὲ δῆμος εἵπετο παρακαλῶν συμβῆναι Πομπηίῳ· οὐ γὰρ ἄδηλον ἦν ἐς μοναρχίαν τὸν νικῶντα τρέψεσθαι.
 - Caes., Civ., 2, 21, 5
eadem ratione priuatim ac publice quibusdam ciuitatibus habitis honoribus Tarracone discedit pedibusque Narbonem atque inde Massiliam peruenit. Ibi legem de dictatore latam seseque dictatorem dictum a M. Lepido praetore cognoscit.
 - Dio, 41, 36, 1
ἐν ὁδῷ δὲ ἔτ' ὄντος αὐτοῦ Μᾶρκος Αἰμίλιος Λέπιδος, οὗτος ὁ καὶ ἐν τῇ τριαρχίᾳ ὕστερον γενόμενος, τῷ τε δήμῳ συνεβούλευσε στρατηγῶν δικτάτορα τὸν Καίσαρα προχειρίσασθαι καὶ εὐθὺς εἶπεν αὐτὸν παρὰ τὰ πάτρια.

Bibliographie

 • Degrassi, InscrIt, 132
 • Jahn, J., Interregnum und Wahlkandidatur, Kallmünz, 1970, 181-186
 • Jehne, M., Der Staat des Dictators Caesar, Cologne-Vienne, 1987, 14 n. 2
 • Kunkel (- Wittmann), Staatsordnung, 712-714
 • Levi, M. A., La costituzione romana dai Gracchi a Giulio Cesare, Florence, 1928, 106-107 et 207-208
 • Lübtow von, U., « Die römische Diktatur », dans O. Suhr (éd.), Der Staatsnotstand, Berlin, 1965, 91-137 (= Beiträge zur Geschichte des römischen Rechts, 3, Rheinfelden, 1996, 327-426), part. 130-132 = 415-417
 • Mommsen, CIL, I, 440 (= I2, 1, 28)
 • Mommsen, Staatsr., 704
 • Rotondi, LPR, 414-415
 • Ryan, F. X., « A Non-Senate Meeting in 49 », Historia , 47, 1998, 253
 • Wilcken, U., « Zur Entwicklung der römischen Diktatur », APAW , 1940, 1, part. 13-16
 • Zumpt, A. W., « De dictatoris Caesaris honoribus », Studia Romana, Berlin, 1859, 204-209

Commentaire

Les deux consuls de 49 ayant quitté l'Italie avec Pompée, les élections pour 48 exigeaient, soit que les comices consulaires fussent présidés par le préteur urbain M. Aemilius Lepidus, soit qu'un dictateur fût nommé par ce dernier. Les deux hypothèses sont envisagées par Cicéron dans une lettre du 25 mars, toutes deux lui paraissant illégales, mais la seconde pouvant se réclamer de la nomination de Sulla comme dictateur par un interroi (Cic., Att., 9, 15, 2me nunc et congressus huius stimulat (is vero adest) et prima eius actionis horreo. Volet enim, credo, senatus consultum facere, volet augurum decretum (rapiemur aut absentes vexabimur) vel ut consules roget praetor vel dictatorem dicat; quorum neutrum ius est. Sed si Sulla potuit efficere ab interrege ut dictator diceretur et magister equitum, cur hic non possit? Nihil expedio nisi ut aut ab hoc tamquam Q. Mucius aut ab illo tamquam L. Scipio. ; un précédent plus exact est peut-être fourni par les événements de 217 : voir Mommsen, Staatsr. II, 147 et n. 4, et notice 1000). C'est finalement cette solution qui fut retenue par César. Lépide le nomma dictateur, après avoir fait adopter par le peuple une loi qui l'autorisait à le faire (le texte le plus clair est celui de César lui-même : legem de dictatore latam seseque dictatorem dictum a M. Lepido praetore cognoscit.). L'annonce en ayant été faite à César alors qu'il se trouvait à Marseille de retour d'Espagne, la loi dut être votée en octobre. Appien, inexact lorsqu'il écrit : οὔτε προχειροτονοῦντοϛ ἄρχοντοϛ, doit l'être également lorsqu'il prétend que le Sénat ne fut pas consulté: Cicéron s'attendait à une pression de César pour obtenir le vote d'un s.c., et l'erreur de Plut. (Plut., Caes., 37, 1 αἱρεθεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βουλῆς φυγάδας τε κατήγαγε, καὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα δυστυχησάντων τοὺς παῖδας ἐπιτίμους ἐποίησε, καὶ σεισαχθείᾳ τινὶ τόκων ἐκούφιζε τοὺς χρεωφειλέτας, ἄλλων τε τοιούτων ἥψατο πολιτευμάτων οὐ πολλῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἡμέραις ἕνδεκα τὴν μὲν μοναρχίαν ἀπειπάμενος, ὕπατον δὲ ἀναδείξας ἑαυτὸν καὶ Σερουΐλιον Ἰσαυρικόν, εἴχετο τῆς στρατείας.), selon qui César aurait été désigné dictateur par le Sénat, vient probablement de ce que la loi Aemilia fut proposée au peuple de senatus sententia. César ne fut pas nommé dictateur rei publicae constituendae comme l'avait pensé Mommsen, mais comitiorum habendorum causa (Levi, Wilcken, Degrassi, Wittmann). Il n'exerça d'ailleurs sa charge que pendant onze jours à partir de son entrée dans Rome (Caes., Civ., 3, 2, 1His rebus et feriis Latinis comitiisque omnibus perficiendis XI dies tribuit dictaturaque se abdicat et ab urbe proficiscitur Brundisiumque pervenit.). De même qu'il fut quelque temps dictateur désigné en 46, avant l'exercice de sa troisième dictature (cf. A. E. Raubitschek, « Epigraphical notes on Julius Cesar », JRS, 44, 1954, 65-75, 71 : δικτάτορα ἀπο[δειδειγμένον τ]ὸ τρίτον, dans une inscription de Thespies), de la même façon il dut en 49 déjà porter ce titre, entre le vote de la loi Aemilia et son entrée dans Rome.

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. " Loi Aemilia sur la nomination de César comme dictateur pour procéder aux élections consulaires", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice11/. Date de mise à jour :30/04/24 .