Nom de la loi

Loi confiant à P. Cornelius Scipio le commandement des armées Romaines en Espagne, avec l'imperium pro consule (pl. sc.)

Date

210

Thèmes

Sources

Liv., 26, 2, 5
dimissis equitibus, de nulla re prius consules rettulerunt, omniumque in unum sententiae congruebant agendum cum tribunis plebis esse, primo quoque tempore ad plebem ferrent quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam ad eum exercitum cui Cn. Scipio imperator praefuisset.
 - Zon., 9, 7, 3-4 (= 2, 269, 10-26 D.)
7.3 Μαθόντες δὲ ταῦτα οἱ ἐν τῇ Ῥώμῃ τοῦ Νέρωνος μὲν κατέγνων, ἄλλῳ δέ τινι τὴν ἡγεμονίαν ἐψηφίσαντο ἐγχειρίσαι. ἀπορούντων οὖν τίνα ἂν ἀποστείλωσιν, οὐ γὰρ τοῦ τυχόντος ἀνδρὸς ἐδεῖτο τὰ πράγματα, καὶ πολλοὶ διὰ τὸ τῶν Σκιπιώνων πάθος ἐξίσταντο, ὁ Σκιπίων ἐκεῖνος ὁ Πούπλιος ὁ τὸν πατέρα τρωθέντα σώσας ἑαυτὸν ἐθελοντὴς εἰς τὴν στρατείαν ἐπέδωκεν. ἦν δὲ καὶ ἀρετῇ κράτιστος καὶ παιδείᾳ λογιμώτατος. 7.4 καὶ παραχρῆμα μὲν ᾑρέθη· μεταμέλον δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον διά τε τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ, τέταρτον γὰρ καὶ εἰκοστὸν ἔτος τῆς ζωῆς ἦγε, καὶ ὅτι καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ διὰ τὸν τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ θείου ὄλεθρον ἐπένθει, ἦλθεν αὖθις εἰς τὸ κοινὸν καὶ ἐδημηγόρησε, καὶ οἷς εἶπε καταιδέσας τοὺς τῆς βουλῆς, τὴν μὲν ἀρχὴν οὐκ ἀφῃρέθη, Μάρκος δὲ Ἰούνιος ἀνὴρ γηραιὸς προσεπέμφθη αὐτῷ.

Bibliographie

  • Brennan, Praetorship, 155-9
  • Develin, R., Command, Klio 1980, 62, notamment 357-9
  • Elster, GMRR, 225-227
  • Ferrary, Festschrift Bleicken, 109 et n. 8
  • Kunkel(-Wittmann), Staasordnung, 619
  • Mommsen, Staatsr., II, 659 n. 4
  • Rotondi, LPR, 256
  • Scullard, H. H., Scipio Africanus, Soldier and Politician, Ithaca, 1970, 251 n. 22
  • Sumner, Proconsuls, notamment 86-8

Commentaire

Selon Liv., au début de l'année consulaire 211, le Sénat reçut la nouvelle de la défaite et de la mort de P. et Cn. Cornelius Scipio, et désapprouva le fait que le chevalier L. Marcius, élu à leur tête par les forces romaines échappées au désastre, s'était donné dans sa lettre au Sénat le titre de pro praetore. C'est pourquoi il fut décidé de faire proposer par les tribuns un pl. sc., quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam ad eum exercitum cui Cn. Scipio imperator praefuisset. Le projet fut promulgué (Liv., 26, 2Ea res cum tribunis acta promulgataque est.), mais la brusque offensive sur Rome d'Hannibal, destinée à faire lever le siège de Capoue, fit momentanément passer au second plan les affaires d'Espagne. Après la reddition de Capoue, le Sénat décida d'envoyer en Espagne le propréteur C. Claudius Nero (Liv., 26, 17, 1-31. Romani patres perfuncti quod ad Capuam attinebat cura, C. Neroni ex iis duabus legionibus quas ad Capuam habuerat sex milia peditum et trecentos equites quos ipse legisset et socium Latini nominis peditum numerum parem et octingentos equites decernunt. 2. Eum exercitum Puteolis in naues impositum Nero in Hispaniam transportauit. Cum Tarraconem nauibus uenisset, expositisque ibi copiis et nauibus subductis socios quoque nauales multitudinis augendae causa armasset, 3. profectus ad Hiberum flumen exercitum ab Ti. Fonteio et L. Marcio accepit. Inde pergit ad hostes ire.), mais aussi de faire élire un proconsul par des comices centuriates présidés par les consuls. Personne n'étant candidat, Scipion se présenta et fut élu par toutes les centuries (Liv., 26, 18-19, 9Inter haec Hispaniae populi nec qui post cladem acceptam defecerant redibant ad Romanos, nec ulli noui deficiebant ; et Romae senatui populoque post receptam Capuam non Italiae iam maior quam Hispaniae cura erat. Et exercitum augeri et imperatorem mitti placebat ; nec tam quem mitterent satis constabat quam illud, ubi duo summi imperatores intra dies triginta cecidissent, qui in locum duorum succederet extraordinaria cura deligendum esse. Cum alii alium nominarent, postremum eo decursum est ut proconsuli creando in Hispaniam comitia haberentur ; diemque comitiis consules edixerunt. Primo exspectauerant ut qui se tanto imperio dignos crederent nomina profiterentur; quae ut destituta exspectatio est, redintegratus luctus acceptae cladis desideriumque imperatorum amissorum. maesta itaque ciuitas prope inops consilii comitiorum die tamen in campum descendit ; atque in magistratus uersi circumspectant ora principum aliorum alios intuentium fremuntque adeo perditas res desperatumque de re publica esse ut nemo audeat in Hispaniam imperium accipere, cum subito P. Cornelius <Publi filius eius> qui in Hispania ceciderat, [filius] quattuor et uiginti ferme annos natus, professus se petere, in superiore unde conspici posset loco constitit. In quem postquam omnium ora conuersa sunt, clamore ac fauore ominati extemplo sunt felix faustumque imperium. iussi deinde inire suffragium ad unum omnes non centuriae modo, sed etiam homines P. Scipioni imperium esse in Hispania iusserunt. Ceterum post rem actam ut iam resederat impetus animorum ardorque, silentium subito ortum et tacita cogitatio quidnam egissent; nonne fauor plus ualuisset quam ratio. Aetatis maxime paenitebat ; quidam fortunam etiam domus horrebant nomenque ex funestis duabus familiis in eas prouincias ubi inter sepulcra patris patruique res gerendae essent proficiscentis.19. Quam ubi ab re tanto impetu acta sollicitudinem curamque hominum animaduertit, aduocata contione ita de aetate sua imperioque mandato et bello quod gerundum esset magno elatoque animo disseruit, ut ardorem eum qui resederat excitaret rursus nouaretque et impleret homines certioris spei quam quantam fides promissi humani aut ratio ex fiducia rerum subicere solet. Fuit enim Scipio non ueris tantum uirtutibus mirabilis, sed arte quoque quadam ab iuuenta in ostentationem earum compositus, pleraque apud multitudinem aut per nocturnas uisa species aut uelut diuinitus mente monita agens, siue et ipse capti quadam superstitione animi, siue ut imperia consiliaque uelut sorte oraculi missa sine cunctatione exsequerentur. Ad hoc iam inde ab initio praeparans animos, ex quo togam uirilem sumpsit nullo die prius ullam publicam priuatamque rem egit quam in Capitolium iret ingressusque aedem consideret et plerumque solus in secreto ibi tempus tereret. Hic mos per omnem uitam seruatus seu consulto seu temere uolgatae opinioni fidem apud quosdam fecit stirpis eum diuinae uirum esse, rettulitque famam in Alexandro magno prius uolgatam, et uanitate et fabula parem, anguis immanis concubitu conceptum, et in cubiculo matris eius uisam persaepe prodigii eius speciem interuentuque hominum euolutam repente atque ex oculis elapsam. His miraculis nunquam ab ipso elusa fides est ; quin potius aucta arte quadam nec abnuendi tale quicquam nec palam adfirmandi. Multa alia eiusdem generis, alia uera, alia adsimulata, admirationis humanae in eo iuuene excesserant modum; quibus freta tunc ciuitas aetati haudquaquam maturae tantam rerum molem tantumque imperium permisit. ). La version livienne d’une élection de Scipion comme proconsul par les comices centuriates, acceptée par Develin, Wittmann et Brennan, a souvent été contestée, probablement à juste titre.

Le récit livien date de 212 la défaite des Scipions et de 211, juste après la prise de Capoue, l'élection comme proconsul du futur Africain. Il y a là une grave erreur chronologique, que permettent de corriger les fragments conservés de Polybe : les Scipions périrent en 211, et la première réaction du Sénat ne put être que l'envoi de Nero juste après la chute de Capoue ; quant au futur Africain, il ne reçut son commandement que dans les premiers mois de 210, arrivant trop tard en Espagne cette année-là pour pouvoir entreprendre une véritable campagne (De Sanctis, III, 22, 432 n. 2 et 440 n. 18). On admet généralement (Mommsen, De Sanctis, Scullard entre autres) que Scipion ne fut pas élu par les comices centuriates, mais envoyé en Espagne en vertu d'un pl. sc. : le principal argument en ce sens est que les autres décisions concernant l'envoi ou le maintien en Espagne de priuati cum imperio, jusqu'à la création à partir de 197 de deux nouveaux préteurs, nous sont toujours connues sous la forme de pl. sc. (notices n° 257, 259, 260).

R. Develin a proposé une tout autre reconstruction des événements : le pl. sc. mentionné par Liv., 26, 2Ea res cum tribunis acta promulgataque est.aurait abouti à la désignation de Nero, et Scipion aurait plus tard été élu par les comices centuriates (en ce sens, également, Brennan). Cette hypothèse paraît devoir être rejetée. Elle ne rend pas mieux compte du texte livien, qui donne l'impression que la procédure initiale de désignation par pl. sc. aurait été abandonnée, et qui présente comme pratiquement contemporains, peu après la reddition de Capoue, l'envoi de Nero en Espagne par simple s. c. et l'élection comme proconsul de Scipion. Du fait de sa mauvaise chronologie des affaires d'Espagne et peut-être de l'utilisation de deux traditions annalistiques différentes, Tite-Live propose de toute façon un récit très difficilement utilisable. On ne peut que lui substituer une reconstruction nécessairement conjecturale, d'autant que les informations fournies par App., Iber., 18, 68-6968. Προύγραφον οὖν ἡμέραν, ἐν ᾗ χειροτονήσουσιν στρατηγὸν εἰς Ἰβηρίαν. Καὶ οὐδενὸς παραγγέλλοντος ἔτι πλείων ἐγίγνετο φόβος, καὶ σιωπὴ σκυθρωπὸς ἐπεῖχε τὴν ἐκκλησίαν, ἐς οὗ Κορνήλιος Σκιπίων, ὁ Πουπλίου Κορνηλίου τοῦ ἀναιρεθέντος ἐν Ἴβηρσιν υἱός, νέος μὲν ὢν κομιδῇ - τεσσάρων γὰρ καὶ εἴκοσιν ἐτῶν ἦν -, σώφρων δὲ καὶ γενναῖος εἶναι νομιζόμενος, ἐς τὸ μέσον ἐλθὼν ἐσεμνολόγησεν ἀμφί τε τοῦ πατρὸς καὶ ἀμφί τοῦ θείου καὶ τὸ πάθος αὐτῶν ὀδυράμενος ἐπεῖπεν οἰκεῖος εἶναι τιμωρὸς ἐκ πάντων πατρὶ καὶ θείῳ καὶ πατρίδι. 69. (…) καὶ ᾑρέθη στρατηγὸς ἐς Ἰβηρίαν ὡς πράξων τι τῆς εὐτολμίας ἄξιον. (assez proche de Liv., 26,18-19) et par Zon. 9, 7, 3-4 ne permettent pas de trancher dans un sens ou dans un autre. On ne saurait nier, comme le fait Develin, que l'assemblée plébéienne avait le droit de désigner un priuatus pour exercer un commandement cum imperio : ce n'est pas sur ce point que fut contestée la loi Sulpicia de 88 (notice n° 696), et ce sont les tribus qui, en 131, auraient pu envoyer Scipion Émilien contre Aristonicos (notice n° 183). Un pl. sc. peut attribuer à un priuatus un commandement cum imperio tout comme il peut instituer une quaestio capitale, puisqu'en matière législative il engage le peuple tout entier depuis la loi Hortensia ; ce n'est que pour les élections des magistrats supérieurs et les procès capitaux que les comices centuriates ont conservé une compétence exclusive. L'élection par les comices centuriates d'un non-magistrat, en revanche, ne saurait se prévaloir d'aucun parallèle (Brennan semble invoquer comme précédent le cas de Marcellus en 215, mais la formulation livienne suggère le vote d’une loi ou d’un pl. sc. [n° 264], non une élection).

On ne supposera pas non plus que le pl. sc. aurait été doublé d'une lex curiata conférant l'imperium à Scipion (en ce sens R.C. Knapp, Aspects of the Roman Experience in Iberia, 206-100 B.C., Valladolid, 1976, 89, cf. également Brennan, 155 ; mais on verra sur ce point A. Magdelain, Recherches sur l'imperium. La loi curiate et les auspices d'investiture, Paris, 1968, 25).

Il n'est pas davantage nécessaire de supposer l'existence d'un autre pl. sc. ayant eu pour objet de transformer en consulare imperium le praetorium imperium de Nero, comme ç'aurait été le cas pour Marcellus en 215. La mission confiée à Nero semble avoir eu dès le départ un caractère transitoire : envoyé en Espagne avec une partie seulement des forces qu'il avait eues en Campanie, et de façon à parer au plus pressé en attendant l'arrivée d'un nouveau proconsul, il put fort bien conserver son praetorium imperium.

N'est pas convaincante, enfin, l'hypothèse de Sumner, que Nero n'ait été envoyé que pour remplacer P. Scipio, et que le futur Africain ait succédé à Cn. Scipio tandis que M. Junius Silanus aurait succédé à Nero : Silanus était sous les ordres de Scipion et n'avait d'ailleurs que l'imperium prétorien (Liv., 26, 19, 10Ad eas copias quas ex uetere exercitu Hispania habebat, quaeque a Puteolis cum C. Nerone traiectae erant, decem milia militum et mille equites adduntur, et M. Iunius Silanus propraetor adiutor ad res gerendas datus est.), et Nero, à son arrivée, avait assuré le commandement de toutes les forces romaines en Espagne (Liv., 26, 17, 2-32. Eum exercitum Puteolis in naues impositum Nero in Hispaniam transportauit. Cum Tarraconem nauibus uenisset, expositisque ibi copiis et nauibus subductis socios quoque nauales multitudinis augendae causa armasset, 3. profectus ad Hiberum flumen exercitum ab Ti. Fonteio et L. Marcio accepit. Inde pergit ad hostes ire.).

L'hypothèse la plus vraisemblable est donc que l'envoi de Scipion avec un consulare imperium fut décidé par un pl. sc. ex s.c. ; qu'au contraire le Sénat décida seul l'envoi avec un praetorium imperium de Nero (juste après la reddition de Capoue) puis de Silanus (partant en même temps que Scipion).

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi confiant à P. Cornelius Scipio le commandement des armées Romaines en Espagne, avec l'imperium pro consule (pl. sc.)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice258/. Date de mise à jour :12/01/15 .