Nom de la loi

Loi Voconia (pl. sc.)

Date

169 av. J.-C.

Rogator

Q. Voconius Saxa

Thèmes

Sources

Cato, ORF, n° 8, XL, 160 (Suasio legis Voconiae) - 
Hoc eo strictim notaui, quoniam in M. Catonis oratione, qua Voconiam legem suasit, quaeri solet, quid sit « classicus », quid « infra classem ».
Gell., 6, 13, 3
Hoc eo strictim notaui, quoniam in M. Catonis oratione, qua Voconiam legem suasit, quaeri solet, quid sit « classicus », quid « infra classem ».
 - Cic., 2 Verr., 1, 106-110
106. Tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non uidebant ; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur ; saepe appellati pernegauerunt. Iste ad arbitrium eius cui condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum edictum conscripserit, quaeso, cognoscite : « Cum intellegam legem Voconiam. » Quis umquam crederet mulierum aduersarium Verrem futurum ? An ideo aliquid contra mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium scriptum uideretur ? Cupiditati hominum ait se obuiam ire. Quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros ? Quis tam remotus fuit a cupiditate ? Dic, quaeso, cetera ; delectat enim me hominis grauitas, scientia iuris, praetoris auctoritas. Recita. « Qui ab A. Postumio Q. Fuluio censoribus postue ea testamentum fecit fecerit. » 107. Fecit fecerit ? Quis umquam edixit isto modo ? Quis umquam eius rei fraudem aut periculum proposuit edicto, quae neque post edictum reprehendi neque ante edictum prouideri potuit ? Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur testamentum P. Annius fecerat non improbum, non inofficiosum, non inhumanum : quodsi ita fecisset, tamen post illius mortem nihil de testamento illius noui iuris constitui oporteret. Voconia lex te uidelicet delectabat. Imitatus esses ipsum illum C. Voconium, qui lege sua hereditatem ademit nulli neque uirgini neque mulieri : sanxit in posterum, qui post eos censores census esset, ne quis heredem uirginem neue mulierem faceret. 108. In lege Voconia non est « fecit fecerit », neque in ulla praeteritum tempus reprehenditur nisi eius rei quae sua sponte tam scelerata et nefaria est ut, etiamsi lex non esset, magnopere uitanda fuerit. Atque in his ipsis rebus multa uidemus ita sancta esse legibus ut ante facta in iudicium non uocentur ; Cornelia testamentaria, nummaria, ceterae complures, in quibus non ius aliquod nouum populo constituitur, sed sancitur ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quaestio ad populum pertineat ex certo tempore. 109. De iure uero ciuili si quis noui quid instituit, is non omnia quae ante acta sunt rata esse patietur ? Cedo mihi leges Atinias, Furias, Fusias, ipsam, ut dixi, Voconiam, omnis praeterea de iure ciuili : hoc reperies in omnibus statui ius quo post eam legem populus utatur. Qui plurimum tribuunt edicto, praetoris edictum legem annuam dicunt esse : tu edicto plus amplecteris quam lege. Si finem edicto praetoris adferunt Kalendae Ianuariae, cur non initium quoque edicti nascitur a Kalendis Ianuariis ? An in eum annum progredi nemo poterit edicto quo praetor alius futurus est, in illum quo alius praetor fuit regredietur ? 110. Ac si hoc iuris, non unius hominis causa edixisses, cautius composuisses. Scribis, qui heredem fecit fecerit. Quid, si plus legarit quam ad heredem heredesue perueniat ? Quod per legem Voconiam ei qui census non sit licet ; cur hoc, cum in eodem genere sit, non caues ? Quia non generis, sed hominis causam uerbis amplecteris, ut facile appareat te pretio, non iure esse commotum. Atque hoc si in posterum edixisses, etsi minus esset nefarium, tamen esset improbum ; sed tum uituperari posset, in discrimen uenire non posset ; nemo enim committeret. Nunc est eius modi edictum ut quiuis intellegat non populo esse scriptum, sed P. Anni secundis heredibus.
 - Cic., Balb., 21
Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus.
 - Cic., Rep., 3, 17
Genera uero si uelim iuris institutorum morum consuetudinumque describere, non modo in tot gentibus uaria, sed in una urbe, uel in hac ipsa, milliens mutata demonstrem, ut hic iuris noster interpres alia nunc Manilius iura dicat esse de mulierum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adulescens dicere nondum Voconia lege lata ; quae quidem ipsa lex utilitatis uirorum gratia rogata in mulieres plena est iniuriae. Cur enim pecuniam non habeat mulier ? Cur uirgini Vestali sit heres, non sit matri suae ? Cur autem, si pecuniae modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, aeris milliens salua lege, mea triciens non posset ?
 - Cic., Leg., 2, 48
Hoc posito haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta ad quos eiusdem morte pecunia uenerit. Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est ; nulla est enim persona quae ad uicem eius qui e uita emigrarit propius accedat. Deinde qui morte testamentoue eius tantundem capiat quantum omnes heredes : id quoque ordine, est enim ad id quod propositum est adcommodatum. Tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis quae eius fuerint quom moritur usu ceperit plurimum possidendo. Quarto qui, si nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius plurimum seruet.
 - Cic., Fin., 2, 55
Memini me adesse P. Sextilio Rufo, cum is rem ad amicos ita deferret, se esse heredem Q. Fadio Gallo, cuius in testamento scriptum esset se ab eo rogatum ut omnis hereditas ad filiam perueniret. Id Sextilius factum negabat. Poterat autem inpune ; quis enim redargueret ? Nemo nostrum credebat, eratque ueri similius hunc mentiri, cuius interesset, quam illum, qui id se rogasse scripsisset, quod debuisset rogare. Addebat etiam se in legem Voconiam iuratum contra eam facere non audere, nisi aliter amicis uideretur. Aderamus nos quidem adolescentes, sed multi amplissimi uiri, quorum nemo censuit plus Fadiae dandum, quam posset ad eam lege Voconia peruenire. Tenuit permagnam Sextilius hereditatem, unde, si secutus esset eorum sententiam, qui honesta et recta emolumentis omnibus et commodis anteponerent, nummum nullum attigisset. Num igitur eum postea censes anxio animo aut sollicito fuisse ? Nihil minus, contraque illa hereditate diues ob eamque rem laetus. Magni enim aestimabat pecuniam non modo non contra leges, sed etiam legibus partam. Quae quidem uel cum periculo est quaerenda uobis ; est enim effectrix multarum et magnarum uoluptatum.
 - Cic., Cato, 14
« Quem quidem probe meminisse potestis ; anno enim undeuicesimo post eius mortem hi consules T. Flamininus et M’. Acilius facti sunt ; ille autem Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum ego quinque et sexaginta annos natus legem Voconiam magna uoce et bonis lateribus suasissem. »
 - Cic., Phil., 3, 16
Hinc Voconiae, hinc Atiniae leges, hinc multae sellae curules et patrum memoria et nostra, hinc equites Romani lautissimi et plurimi.
 - Plin., Paneg., 42, 1
Locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges, quam maiestatis singulare et unicum crimen eorum, qui crimine uacarent.
 - Gaius, Inst., 2, 226
Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisue causa capere liceret, quam heredes caperent. Ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere uidebantur ; sed tamen fere uitium simile nascebatur. Nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere.
 - Gaius, Inst., 2, 274
Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest.
 - Gell., 17, 6, 1
M. Cato Voconiam legem suadens uerbis hisce usus est : « Principio uobis mulier magnam dotem adtulit ; tum magnam pecuniam recipit, quam in uiri potestatem non committit, eam pecuniam uiro mutuam dat ; postea, ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque flagitare uirum iubet. »
 - Gell., 20, 1, 23
Quid salubrius uisum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito ? Quid utilius plebisscito Voconio de coercendis mulierum hereditatibus ? Quid tam necessarium existimatum est propulsandae ciuium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae ?
 - Dio, 56, 10, 2
Tῶν τε γυναικῶν τισι καὶ παρὰ τὸν Οὐοκώνειον νόμον, καθ᾽ ὃν οὐδεμιᾷ αὐτῶν οὐδενὸς ὑπὲρ δύο ἥμισυ μυριάδας οὐσίας κληρονομεῖν ἐξῆν, συνεχώρησε τοῦτο ποιεῖν : καὶ ταῖς ἀειπαρθένοις πάνθ᾽ ὅσαπερ αἱ τεκοῦσαι εἶχον.
 - Quint., Decl. min., 264
Fraus legis Voconiae. « At enim ius illa quidem habuit capiendi : sed ea, quae postea scripta est, non habuit ». Iterum interrogabo : quare ? « Quoniam plus quam dimidiam partem patrimonii relinquere feminae non potuit ». Atqui haec quoque non plus quam dimidia parte patrimonii heres instituta est. Nec uideo rationem cur id, quod illi capere licuit, huic non liceat, cum in eodem scripta sit testamento.
 - Sent. Paul., 4, 8, 20 - 
Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur : idque iure ciuili Voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit.
Coll., 16, 3, 20
Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur : idque iure ciuili Voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit.
 - Per. Liv., 41, 9
Q. Voconius Saxa tr. pl. legem tulit, nequis mulierem heredem institueret.
 - Aug., Ciu., 3, 21
Nam tunc, id est inter secundum et postremum bellum Carthaginiense, lata est etiam lex illa Voconia, ne quis heredem feminam faceret, nec unicam filiam. Qua lege quid iniquius dici aut cogitari possit, ignoro.
 - Fest., p. 356 L., s. u. recepticium
Recepticium seruum Cato in suasione legis Voconianae cum ait, significat, qui ob uitium redhibitus sit : « ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque flagitare uirum iubet ».
 - Serv., Aen., 1, 573
Vrbem quam statuo uestra est. Hoc schema de antiquioribus sumptum possumus accipere ; ait enim Cato in legem Voconiam « agrum quem uir habet tollitur ».
 - Ps. Ascon., p. 247 St.
« Neque census esset. » Neque centum milia sestertium possideret. More ueterum censi dicebantur qui centum milia in professione detulissent. Huius modi adeo facultates census uocabantur. Alii sic intelligunt : neque census esset, hoc est neque census eius in quinquiennium + diues factus : quorum annorum spatio instaurari census solet apud censores, quorum administratio per lustrum, hoc est quinquiennium, tenditur.
 - Ps. Ascon., p. 248 St.
« Cum intellegam legem Voconiam. » Voconius legem tulerat ne quis census, hoc est pecuniosus, heredem relinqueret filiam. Hoc ergo caput edicti est legem Voconiam probantis praetoris.
 - Inst., 2, 22
Superest ut de lego Falcidia dispiciamus, qua modus nouissime legatis impositus est. Cum enim olim lege duodecim tabularum libera erat legandi potestas, ut liceret uel totum patrimonium legatis erogare (quippe ea lege ita cautum esset : « uti legassit suae rei, ita ius esto »), uisum est hanc legandi licentiam coartare, idque ipsorum testatorum gratia prouisum est, ob id quod plerumque intestati moriebantur, recusantibus scriptis heredibus pro nullo aut minimo lucro hereditates adire. Et cum super hoc tam lex Furia quam lex Voconia latae sunt, quarum neutra sufficiens ad rei consummationem uidebatur, nouissime lata est lex Falcidia, qua cauetur, ne plus legare liceat quam dodrantem totorum bonorum, id est ut, siue unus heres institutus esset siue plures, apud eum eosue pars quarta remaneret.
 - Theoph., 2, 22, pr.
Ἀλλ᾽ ἐτέθη ἐν δευτέρᾳ τάξει ὁ Voconios νόμος, ὅστις εἶπε μηδὲν πλέον λαμβάνειν τὸν ληγατάριον κληρονόμου, καὶ αὐτὸς δὲ εὐανάτρεπος. καὶ αὐτος δὲ εὐανάτρεπτος.

Bibliographie

 • von Savigny, F. K., « Ueber die Lex Voconia », Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin , 1820-1821, 219-238 (= Vermischte Schriften, 1, Berlin, 1850, 407-446)
 • Bachofen, J. J., Die lex Voconia und die mit ihr zusammen hängenden Rechtsinstitute, eine rechtshistorische Abhandlung, Bâle, 1843
 • Mommsen, Th., compte-rendu de Bachofen, Neue kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft, 4, 1845, 7-16 (= GS, 3, 513-519)
 • Mommsen, Th., « De lege Voconia, excursus ad Iuvenalis sat. I, 55 », GS 3, 192-193
 • Mommsen, Th., Ueber das römische Münzwesen, Leipzig, 1850, 302
 • Mommsen, Th., « Grabrede auf die Turia », Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin , 1863, 455-482 (= GS, 1, 395-421)
 • Senn, F., « Leges perfectae », « minus quam perfectae » et « imperfectae , Paris, 1902, 109-113
 • von Woess, F., Das römische Erbrecht und die Erbanwärter, Berlin, 1911, 66-80
 • Steinwenter, E., RE, XII, 2, 1925, s. u. Lex Voconia, c. 2418-2430
 • Mattingly, H., « The property qualifications of the Roman classes », JRS , 27, 1937, 105
 • Wieacker, F., « Hausgenossenschaft und Erbeeinsetzung. Ueber die Anfänger des römischen Testaments », Festschrift der Leipziger Juristenfakultät für Dr. Heinrich Siber , 1, Leipzig, 1941, 49-53
 • Cassisi, S., « L’editto di Verre e la lex Voconia », Ann. Sem. Giur. Catania , 3, 1948-49, 490-505
 • [Metro, A., « Il legatum partitionis », Labeo , 9, 1963, 291-330]
 • Wesel, U., « Über den Zusammenhang der lex Furia Voconia und Falcidia », ZRG , 81, 1964, 308-316
 • Broggini, G., « La retroattività della legge nella prospettiva romanistica », Coniectanea. Studi di diritto romano , Milan, 1966, 383
 • Bartošek, M., « Variazioni metodologiche su tema ciceroniano (Lex Voconia, ius novum, retroattività) », Studi in onore di Gaetano Scherillo , 2, Milan, 1972, 649-679
 • Crawford, RRC, 2, 623
 • Kaser, M., Ueber Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte im römischen Recht, Vienne, 1977, 50-53
 • Astin, Cato, 113-118
 • Nicolet, C., « Mutations monétaires et organisation censitaire sous la République », Les dévaluations monétaires à Rome , Rome, 1978, 262-263
 • Guarino, A., « Lex Voconia », Labeo 28, 1982, 188-191 (= « In tema di leges publicae. La Lex Voconia », dans : Pagine di diritto romano, 3, Naples, 1994, 259-262)
 • Vigneron, R., « L’antiféministe loi Voconia et les ‘Schleichwege des Lebens’ », Labeo , 29, 1983, 140-153
 • [Dixon, S., « « Polybius on Roman Women and Property », AmJPh , 106, 2, 1985, 147-170]
 • [Dixon, S., « Breaking the Law to do the Right Thing : The Gradual Erosion of the Voconian Law in Ancient Rome », Adelaide Law Review , 4, 1985, 519-534]
 • Sirks, A.J.B. , « Sacra, Succession and the lex Voconia », Latomus , 53, 1994, 287-296
 • [van der Meer, J.A.M.J. , The lex Voconia. Made for Men. Mulier heres institui non placet, Eijsden, 1996]
 • Tellegen-Couperus , O.E. , Tellegen, J.W. , « La loi Voconia et ses séquelles », TR , 66, 1998, 65-95
 • van der Meer, T., « The Voconian Law : nova or phoenix », TR 67, 1999, 115-12
 • Weishaupt, A., Die lex Voconia, Cologne-Weimar-Vienne, 1999
 • Melillo, G., « La media iurisprudentia e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne », Studi per Giovanni Nicosia , 5, Milan, 2007, 685-725
 • Balestri Fumagalli, M., Riflessioni sulla Lex Voconia, Milan, 2008
 • [Milazzo, F., « Cic. de fin. 2.17.55 : tanti problemi e un giuramento », Iura , 60, 2012, 75-123].

Commentaire

Sommaire


1. - Date et auteur de la loi

La date censoriale de 174 est malencontreusement donnée par l’epitomator de Tite-Live (Per. Liv., 41, 9Q. Voconius Saxa tr. pl. legem tulit, nequis mulierem heredem institueret.), induit en erreur par le fait que le plébiscite Voconien renvoyait au dernier recensement d’A. Postumius et de Q. Fulvius (Cic., 2 Verr. , 1, 106 Tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non videbant ; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur ; saepe appellati pernegauerunt. Iste ad arbitrium eius cui condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum edictum conscripserit, quaeso, cognoscite : « Cum intellegam legem Voconiam. » Quis umquam crederet mulierum aduersarium Verrem futurum ? An ideo aliquid contra mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium scriptum uideretur ? Cupiditati hominum ait se obuiam ire. Quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros ? Quis tam remotus fuit a cupiditate ? Dic, quaeso, cetera ; delectat enim me hominis grauitas, scientia iuris, praetoris auctoritas. Recita. « Qui ab A. Postumio Q. Fuluio censoribus postue ea testamentum fecit fecerit. »). Il ne fait aucun doute que Q. Voconius Saxa (RE 4), entré en charge en décembre 170 (Broughton, MRR, 1, 425), n’ait proposé son plébiscite pendant l’année consulaire de 169 (Cic., Cato, 14« Quem quidem probe meminisse potestis ; anno enim undeuicesimo post eius mortem hi consules T. Flamininus et M’. Acilius facti sunt ; ille autem Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum ego quinque et sexaginta annos natus legem Voconiam magna uoce et bonis lateribus suasissem. ») [Cic., 2 Verr, 1, 107Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur testamentum P. Annius fecerat non improbum, non inofficiosum, non inhumanum : quodsi ita fecisset, tamen post illius mortem nihil de testamento illius noui iuris constitui oporteret., nomme le rogator C. Voconius, Cic., Balb. , 21 Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus., et seul Per. Liv., 41, 9Q. Voconius Saxa tr. pl. legem tulit, nequis mulierem heredem institueret. donne ses tria nomina].

2. - Contenu de la loi

Caton, alors dans sa soixante-sixième année (Cic., Cato, 14« Quem quidem probe meminisse potestis ; anno enim undeuicesimo post eius mortem hi consules T. Flamininus et M’. Acilius facti sunt ; ille autem Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum ego quinque et sexaginta annos natus legem Voconiam magna uoce et bonis lateribus suasissem. »), prononça une suasio dont les fragments qui nous restent ne concernent que l’interdiction faite à certains citoyens, à propos desquels est définie la première classe censitaire (Cato, ORF, n° 8, XL, 160 Hoc eo strictim notaui, quoniam in M. Catonis oratione, qua Voconiam legem suasit, quaeri solet, quid sit « classicus », quid « infra classem ».), d’instituer une femme comme héritière (Gell., 17, 6, 1M. Cato Voconiam legem suadens uerbis hisce usus est : « Principio uobis mulier magnam dotem adtulit ; tum magnam pecuniam recipit, quam in uiri potestatem non committit, eam pecuniam uiro mutuam dat ; postea, ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque flagitare uirum iubet. » ; Gell., 20, 1, 23 Quid salubrius uisum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito ? Quid utilius plebisscito Voconio de coercendis mulierum hereditatibus ? Quid tam necessarium existimatum est propulsandae ciuium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae ? ; Fest., p. 356 L., s. u. recepticium Recepticium seruum Cato in suasione legis Voconianae cum ait, significat, qui ob uitium redhibitus sit : « ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque flagitare uirum iubet ». ; Serv., Aen., 1, 573 Vrbem quam statuo uestra est. Hoc schema de antiquioribus sumptum possumus accipere ; ait enim Cato in legem Voconiam « agrum quem uir habet tollitur ».). Ce chapitre était considéré comme donnant son ton à l’ensemble de la loi, puisqu’il est le seul qui serve jamais à la désigner : de mulierum hereditatibus (Cic., Balb., 21 Tulit apud maiores nostros legem C. Furius de testamentis, tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus.), de mulierum legatis et hereditatibus (Cic., rep., 3, 17 Genera uero si uelim iuris institutorum morum consuetudinumque describere, non modo in tot gentibus uaria, sed in una urbe, uel in hac ipsa, milliens mutata demonstrem, ut hic iuris noster interpres alia nunc Manilius iura dicat esse de mulierum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adulescens dicere nondum Voconia lege lata ; quae quidem ipsa lex utilitatis uirorum gratia rogata in mulieres plena est iniuriae. Cur enim pecuniam non habeat mulier ? Cur uirgini Vestali sit heres, non sit matri suae ? Cur autem, si pecuniae modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, aeris milliens salua lege, mea triciens non posset ?), de coercendis mulierum hereditatibus (Gell., 20, 1, 23 Quid salubrius uisum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito ? Quid utilius plebisscito Voconio de coercendis mulierum hereditatibus ? Quid tam necessarium existimatum est propulsandae ciuium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae ?). La défense mentionnait soit les femmes en général (Per. Liv., 41, 9Q. Voconius Saxa tr. pl. legem tulit, nequis mulierem heredem institueret. ; Gaius, Inst.. , 2, 274 Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest. ; Aug., Ciu., 3, 21Nam tunc, id est inter secundum et postremum bellum Carthaginiense, lata est etiam lex illa Voconia, ne quis heredem feminam faceret, nec unicam filiam. Qua lege quid iniquius dici aut cogitari possit, ignoro.), soit les jeunes filles et les femmes en particulier (Cic., 2 Verr , 1, 107Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur testamentum P. Annius fecerat non improbum, non inofficiosum, non inhumanum : quodsi ita fecisset, tamen post illius mortem nihil de testamento illius noui iuris constitui oporteret. : uirginem neue mulierem) ; mais la catégorie des filles légitimes n’était probablement pas signalée, malgré Aug., Ciu., 3, 21Nam tunc, id est inter secundum et postremum bellum Carthaginiense, lata est etiam lex illa Voconia, ne quis heredem feminam faceret, nec unicam filiam. Qua lege quid iniquius dici aut cogitari possit, ignoro., nec unicam filiam et Ps. Ascon., p. 248 St., 1, 573« Cum intellegam legem Voconiam. » Voconius legem tulerat ne quis census, hoc est pecuniosus, heredem relinqueret filiam. Hoc ergo caput edicti est legem Voconiam probantis praetoris. , ne quis … heredem relinqueret filiam, qui ne sont qu’une formulation casuistique de la règle (cf. Cic., Fin., 2, 55 Memini me adesse P. Sextilio Rufo, cum is rem ad amicos ita deferret, se esse heredem Q. Fadio Gallo, cuius in testamento scriptum esset se ab eo rogatum ut omnis hereditas ad filiam perueniret. Id Sextilius factum negabat. Poterat autem inpune ; quis enim redargueret ? Nemo nostrum credebat, eratque ueri similius hunc mentiri, cuius interesset, quam illum, qui id se rogasse scripsisset, quod debuisset rogare. Addebat etiam se in legem Voconiam iuratum contra eam facere non audere, nisi aliter amicis uideretur. Aderamus nos quidem adolescentes, sed multi amplissimi uiri, quorum nemo censuit plus Fadiae dandum, quam posset ad eam lege Voconia peruenire. Tenuit permagnam Sextilius hereditatem, unde, si secutus esset eorum sententiam, qui honesta et recta emolumentis omnibus et commodis anteponerent, nummum nullum attigisset. Num igitur eum postea censes anxio animo aut sollicito fuisse ? Nihil minus, contraque illa hereditate diues ob eamque rem laetus. Magni enim aestimabat pecuniam non modo non contra leges, sed etiam legibus partam. Quae quidem uel cum periculo est quaerenda uobis ; est enim effectrix multarum et magnarum uoluptatum.). Etaient peut-être exceptées les femmes instituées par une Vestale (Cic., rep., 3, 17 Genera uero si uelim iuris institutorum morum consuetudinumque describere, non modo in tot gentibus uaria, sed in una urbe, uel in hac ipsa, milliens mutata demonstrem, ut hic iuris noster interpres alia nunc Manilius iura dicat esse de mulierum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adulescens dicere nondum Voconia lege lata ; quae quidem ipsa lex utilitatis uirorum gratia rogata in mulieres plena est iniuriae. Cur enim pecuniam non habeat mulier ? Cur uirgini Vestali sit heres, non sit matri suae ? Cur autem, si pecuniae modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, aeris milliens salua lege, mea triciens non posset ?, avec Bachofen, 102-103, qui étend ce privilège au testament du flamen Dialis [contra, Wieshaupt, 53-54]).

Un autre chapitre, qu’ignorent les fragments de Caton et qui intéresse beaucoup moins la tradition, interdisait de charger la succession de legs [ou de donations mortis causa supérieurs à ce que recevaient l’héritier ou les héritiers inscrits (Cic., 2 Verr., 1, 110110. Ac si hoc iuris, non unius hominis causa edixisses, cautius composuisses. Scribis, qui heredem fecit fecerit. Quid, si plus legarit quam ad heredem heredesue perueniat ? Quod per legem Voconiam ei qui census non sit licet ; cur hoc, cum in eodem genere sit, non caues ? Quia non generis, sed hominis causam uerbis amplecteris, ut facile appareat te pretio, non iure esse commotum. Atque hoc si in posterum edixisses, etsi minus esset nefarium, tamen esset improbum ; sed tum uituperari posset, in discrimen uenire non posset ; nemo enim committeret. Nunc est eius modi edictum ut quiuis intellegat non populo esse scriptum, sed P. Anni secundis heredibus., Cic., Leg., 2, 48Hoc posito haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta ad quos eiusdem morte pecunia uenerit. Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est ; nulla est enim persona quae ad uicem eius qui e uita emigrarit propius accedat. Deinde qui morte testamentoue eius tantundem capiat quantum omnes heredes : id quoque ordine, est enim ad id quod propositum est adcommodatum. Tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis quae eius fuerint quom moritur usu ceperit plurimum possidendo. Quarto qui, si nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius plurimum seruet. ; Gaius, Inst., 2, 226 Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisue causa capere liceret, quam heredes caperent. Ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere uidebantur ; sed tamen fere uitium simile nascebatur. Nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere. ; Theoph., 2, 22, pr. Ἀλλ᾽ ἐτέθη ἐν δευτέρᾳ τάξει ὁ Voconios νόμος, ὅστις εἶπε μηδὲν πλέον λαμβάνειν τὸν ληγατάριον κληρονόμου, καὶ αὐτὸς δὲ εὐανάτρεπος. καὶ αὐτος δὲ εὐανάτρεπτος.). Contrairement à la disposition précédente, il ne nous est jamais explicitement dit que cette défense n’ait concerné que les citoyens recensés à partir d’un certain montant. Il n’en est pas moins hasardeux d’imaginer qu’il en ait été autrement (O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, 2, Leipzig, 1901, 940 [Weishaupt 88-89]). Lorsque Cic., 2 Verr., 1, 106 Tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non videbant ; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur ; saepe appellati pernegauerunt. Iste ad arbitrium eius cui condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum edictum conscripserit, quaeso, cognoscite : « Cum intellegam legem Voconiam. » Quis umquam crederet mulierum aduersarium Verrem futurum ? An ideo aliquid contra mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium scriptum uideretur ? Cupiditati hominum ait se obuiam ire. Quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros ? Quis tam remotus fuit a cupiditate ? Dic, quaeso, cetera ; delectat enim me hominis grauitas, scientia iuris, praetoris auctoritas. Recita. « Qui ab A. Postumio Q. Fuluio censoribus postue ea testamentum fecit fecerit. » limite cette interdiction aux seuls censi, il parle évidemment de ceux qui ont été inscrits au cens fixé par la loi ; de même, lorsqu’il évoque l’interdiction d’instituer une femme (Cic., 2 Verr., 1, 106 Tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non videbant ; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur ; saepe appellati pernegauerunt. Iste ad arbitrium eius cui condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum edictum conscripserit, quaeso, cognoscite : « Cum intellegam legem Voconiam. » Quis umquam crederet mulierum aduersarium Verrem futurum ? An ideo aliquid contra mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium scriptum uideretur ? Cupiditati hominum ait se obuiam ire. Quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros ? Quis tam remotus fuit a cupiditate ? Dic, quaeso, cetera ; delectat enim me hominis grauitas, scientia iuris, praetoris auctoritas. Recita. « Qui ab A. Postumio Q. Fuluio censoribus postue ea testamentum fecit fecerit. »). C’est bien pourquoi le Ps. Asconius (Ps. Ascon., p. 248 St.« Cum intellegam legem Voconiam. » Voconius legem tulerat ne quis census, hoc est pecuniosus, heredem relinqueret filiam. Hoc ergo caput edicti est legem Voconiam probantis praetoris.) commente « census » par « centum milia sestertium possidere » (cf. Ps. Ascon., p. 248 St.« Cum intellegam legem Voconiam. » Voconius legem tulerat ne quis census, hoc est pecuniosus, heredem relinqueret filiam. Hoc ergo caput edicti est legem Voconiam probantis praetoris., census hoc est pecuniosus) : même si la glose est lexicalement fausse, puisque census signifie simplement « recensé » (Nicolet, 262), elle est exacte quant au fond, puisqu’elle indique la situation à laquelle se référait réellement Cicéron.

On admet généralement que la loi Voconia concernait les citoyens de la première classe, à cause de la mention par Caton des classici, pour lesquels Aulu-Gelle rapporte le chiffre de 125 000 as (Gell., 6, 13, 1 « Classici » dicebantur non omnes, qui in quinque classibus erant, sed primae tantum classis homines qui centum et uiginti quinque milia aeris ampliusue censi erant.) ‒ chiffre très proche de la tradition de 120 000 as à laquelle se rattachent Festus et Pline. Rien ne nous assure cependant que le niveau de cens défini par la loi ait été précisément celui auquel Caton renvoie dans ce passage de son discours : car nous ignorons si ce fragment correspond à une exégèse du texte ou à un développement périphérique. De ce que le cens de la première classe était de 120 000 as en 169, et de ce que la conjonction de ce montant et de cette date est établie par un discours sur le plébiscite Voconien, nous ne sommes pas autorisés à conclure avec certitude que ce montant ait été celui fixé par le plébiscite lui-même. Le seul chiffre directement attribué à la loi est celui de 100 000 : 100 000 as selon Gaius, Inst., 2, 274 Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest., 100 000 sesterces selon Dio, 56, 10, 2 Tῶν τε γυναικῶν τισι καὶ παρὰ τὸν Οὐοκώνειον νόμον, καθ᾽ ὃν οὐδεμιᾷ αὐτῶν οὐδενὸς ὑπὲρ δύο ἥμισυ μυριάδας οὐσίας κληρονομεῖν ἐξῆν, συνεχώρησε τοῦτο ποιεῖν : καὶ ταῖς ἀειπαρθένοις πάνθ᾽ ὅσαπερ αἱ τεκοῦσαι εἶχον. : 25 000 drachmes) et le Ps. Ascon., p. 248 St.« Cum intellegam legem Voconiam. » Voconius legem tulerat ne quis census, hoc est pecuniosus, heredem relinqueret filiam. Hoc ergo caput edicti est legem Voconiam probantis praetoris.. L’as doit être évidemment préféré au sesterce, puisque ce dernier n’apparaît pas avant 141 comme unité de compte (Crawford, RRC, 2, 621 et 624-625). Peu importe au demeurant les raisons pour lesquelles, par la suite, le même montant s’est retrouvé libellé en sesterces (Mommsen, Ueber das römische Münzwesen, et Staatsr., 3, 249, n. 4 = Dr. publ., 6, 1, 282, n. 2, imagine que les interprètes voulurent ainsi affaiblir la portée de la loi ; ceux qui pensent que la loi concernait d’emblée la première classe supposent que le montant en était passé par la suite à 100 000 sesterces, par exemple A. Boeckh, Metrologische Untersuchungen über Gewichte, Münzfüße und Maße des Alterthums in ihrem Zusammenhange, Berlin, 1838, 435, à l’époque d’Auguste ; Mattingly, 105, avant 70 ; Crawford, loc. cit., après que le cens avait d’abord été baissé de 120 000 à 100 000 as, postérieurement à la loi Voconia, puis avait été retranscrit en sesterces au moment de la retarification du denier). L’essentiel est que les censi de la loi Voconia l’aient été en as et que le chiffre de 100 000, directement attribué à la loi par Gaius, par Dion et par le Ps. Asconius, puisse être préféré à celui de 120 000, que l’on ne peut rapporter à la loi que d’une manière indirecte, en identifiant la limite qu’elle fixe avec le cens connu par Caton lorsqu’il prononce sa suasio en 169. Rien n’obligeait d’ailleurs le législateur à reproduire ici les qualifications censitaires (Steinwenter, col. 2419 ; Nicolet, 262 n. 25). Le plébiscite devait viser ceux qui, depuis le recensement précédent (Cic., 2 Verr., 1, 106-110106. Tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non uidebant ; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur ; saepe appellati pernegauerunt. Iste ad arbitrium eius cui condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum edictum conscripserit, quaeso, cognoscite : « Cum intellegam legem Voconiam. » Quis umquam crederet mulierum aduersarium Verrem futurum ? An ideo aliquid contra mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium scriptum uideretur ? Cupiditati hominum ait se obuiam ire. Quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros ? Quis tam remotus fuit a cupiditate ? Dic, quaeso, cetera ; delectat enim me hominis grauitas, scientia iuris, praetoris auctoritas. Recita. « Qui ab A. Postumio Q. Fuluio censoribus postue ea testamentum fecit fecerit. » 107. Fecit fecerit ? Quis umquam edixit isto modo ? Quis umquam eius rei fraudem aut periculum proposuit edicto, quae neque post edictum reprehendi neque ante edictum prouideri potuit ? Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur testamentum P. Annius fecerat non improbum, non inofficiosum, non inhumanum : quodsi ita fecisset, tamen post illius mortem nihil de testamento illius noui iuris constitui oporteret. Voconia lex te uidelicet delectabat. Imitatus esses ipsum illum C. Voconium, qui lege sua hereditatem ademit nulli neque uirgini neque mulieri : sanxit in posterum, qui post eos censores census esset, ne quis heredem uirginem neue mulierem faceret.108. In lege Voconia non est « fecit fecerit », neque in ulla praeteritum tempus reprehenditur nisi eius rei quae sua sponte tam scelerata et nefaria est ut, etiamsi lex non esset, magnopere uitanda fuerit. Atque in his ipsis rebus multa uidemus ita sancta esse legibus ut ante facta in iudicium non uocentur ; Cornelia testamentaria, nummaria, ceterae complures, in quibus non ius aliquod nouum populo constituitur, sed sancitur ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quaestio ad populum pertineat ex certo tempore. 109. De iure uero ciuili si quis noui quid instituit, is non omnia quae ante acta sunt rata esse patietur ? Cedo mihi leges Atinias, Furias, Fusias, ipsam, ut dixi, Voconiam, omnis praeterea de iure ciuili : hoc reperies in omnibus statui ius quo post eam legem populus utatur. Qui plurimum tribuunt edicto, praetoris edictum legem annuam dicunt esse : tu edicto plus amplecteris quam lege. Si finem edicto praetoris adferunt Kalendae Ianuariae, cur non initium quoque edicti nascitur a Kalendis Ianuariis ? An in eum annum progredi nemo poterit edicto quo praetor alius futurus est, in illum quo alius praetor fuit regredietur ? 110. Ac si hoc iuris, non unius hominis causa edixisses, cautius composuisses. Scribis, qui heredem fecit fecerit. Quid, si plus legarit quam ad heredem heredesue perueniat ? Quod per legem Voconiam ei qui census non sit licet ; cur hoc, cum in eodem genere sit, non caues ? Quia non generis, sed hominis causam uerbis amplecteris, ut facile appareat te pretio, non iure esse commotum. Atque hoc si in posterum edixisses, etsi minus esset nefarium, tamen esset improbum ; sed tum uituperari posset, in discrimen uenire non posset ; nemo enim committeret. Nunc est eius modi edictum ut quiuis intellegat non populo esse scriptum, sed P. Anni secundis heredibus. ), avaient été inscrits pour plus de cent mille as, selon une formule analogue à celle que nous connaissons pour la contribution extraordinaire de 214 : qui supra centum milia aeris census est (Liv., 24, 11, 7 Cum deessent nautae, consules ex senatus consulto edixerunt ut, qui L. Aemilio C. Flaminio censoribus milibus aeris quinquaginta ipse aut pater eius census fuisset usque ad centum milia aut cui postea tanta res esset facta, nautam unum cum sex mensum stipendio daret ; qui supra centum milia usque ad trecenta milia, tres nautas cum stipendio annuo ; qui supra trecenta milia usque ad deciens aeris, quinque nautas ; qui supra deciens, septem.). Census figurait certainement dans la loi, puisqu’elle ne s’appliquait pas à ceux qui, tout en possédant une fortune correspondante, n’avaient pas été recensés. Nous connaissons au moins deux institutions d’héritières dans le long intervalle de temps qui sépare le recensement de 86 de celui de 69 (Cic., 2 Verr , 1, 107Iure, legibus, auctoritate omnium qui consulebantur testamentum P. Annius fecerat non improbum, non inofficiosum, non inhumanum : quodsi ita fecisset, tamen post illius mortem nihil de testamento illius noui iuris constitui oporteret. et Cic., 2 Verr , 1, 111 Nam post te praetorem multi in isdem causis fuerunt ; in his nuper Annaea de multorum propinquorum sententia, pecuniosa mulier, quod censa non erat, testamento fecit heredem filiam. Iam hoc magnum iudicium hominum de istius singulari improbitate, quod C. Verres sua sponte instituisset, id neminem metuisse ne quis reperiretur qui istius institutum sequi uellet.) et une entre ce dernier et celui de 28 ( Laud. Tur., 1, 13-19 Temptatae deinde estis, ut testamen[tum patris], quo nos eramus heredes, rupt[um diceretur] | coemptione facta cum uxore : ita necessario te cum universis pat[ris bonis in] tutelam eorum qui rem agitabant agitabant, reccidisse : sororem omni[um rerum] || fore expertem , quod emancupata esset Cluvio. Qua mente ista acc[eperis, qua iis prae] sentia animi restiteris, etsi afui, conpertum habeo. | Veritate caussam communem [t]utata es : testamentum ruptum non esse, ut [uterque potius] | hereditatem teneremus, quam omnia bona sola possideres. : Mommsen, GS, 1, 409). Verrès considéra même dans son édit, ou fit mine de considérer, cette pratique comme une fraude à la loi (E. Costa, Cicerone giureconsulto2, 1, Bologne, 1927, 224-225 ; Broggini, 383 ; Cassisi, 490-492 ; Bartošek, 661 sq.) : preuve que l’inscription au cens était bien une condition explicite de celle-ci.

Si les femmes sont les seules à ne pouvoir être instituées héritières, les citoyens mâles sont visés tout autant qu’elles par la règle limitant la part des légataires à celle des héritiers inscrits. La combinaison de ces deux chapitres a cependant pour effet qu’en aucun cas une femme désormais ne peut recevoir plus de la moitié d’une succession testamentaire. Ce cumul de deux règles relatives l’une aux femmes et l’autre aux legs (ou aux donations à cause de mort) rend superfétatoire la clause postulée par Quintilien : ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare ( Quint., Decl. min., 264 « At enim ius illa quidem habuit capiendi : sed ea, quae postea scripta est, non habuit ». Iterum interrogabo : quare ? « Quoniam plus quam dimidiam partem patrimonii relinquere feminae non potuit ». Atqui haec quoque non plus quam dimidia parte patrimonii heres instituta est. Nec uideo rationem cur id, quod illi capere licuit, huic non liceat, cum in eodem scripta sit testamento.). On a vainement débattu pour savoir s’il s’agissait ou non d’une disposition spécifique (Bachofen, 39-43 ; Woess, 71-75, [Weishaupt, 104-108]), alors que le rhéteur fait tout simplement une synthèse des deux normes précédentes pour formuler la « loi » de la controverse: ces règles avaient pour effet que les fortunes recensées à partir de 100 000 as ne pouvaient plus échoir à une femme que par voie de legs ou de donation à cause de mort, et dans la limite maximale d’une moitié. Mais n’étaient en rien modifiés les droits des héritières ab intestat. Leurs droits ne finirent par être atteints qu’à la suite d’une innovation jurisprudentielle (Sent. Paul, 4, 8, 3Intestatorum hereditas lege duodecim tabularum primum suis heredibus, deinde agnatis et aliquando quoque gentilibus deferebatur. Sane consanguinei, quos lex non apprehenderat, interpretatione prudentium primum inter agnatos locum acceperunt. = Coll., 4, 8, 20 Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur : idque iure ciuili Voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit. ; Inst., 3, 2, 3 a Et haec quidem lex duodecim tabularum nullo modo introduxit, sed simplicitatem legibus amicam amplexa, simili modo omnes adgnatos siue masculos siue feminas cuiuscumque gradus ad similitudinem suorum inuicem ad successionem uocabat : media autem iurisprudentia quae erat lege quidem duodecim tabularum iunior imperiali autem dispositione anterior, subtilitate quadam excogitata, praefatam differentiam inducebat et penitus eas a successione adgnatorum repellebat, omni alia successione incognita, donec praetores, paulatim asperitatem iuris ciuilis corrigentes, siue quod deest adimplentes, humano proposito alium ordinem suis edictis addiderant et, cognationis linea proximitatis nomine introducta, per bonorum possessionem eas adiuuabant et pollicebantur his bonorum possessionem quae unde cognati appellatur.), qui borna la vocation successorale légitime des femmes au rang des collatéraux du deuxième degré, auxquels était réservée la dénomination juridique de « consanguins ». Mais il est probable que cette interprétation fut inspirée par la loi Voconia elle-même, à l’esprit de laquelle elle était jugée conforme (Sent. Paul, 4, 8, 3Intestatorum hereditas lege duodecim tabularum primum suis heredibus, deinde agnatis et aliquando quoque gentilibus deferebatur. Sane consanguinei, quos lex non apprehenderat, interpretatione prudentium primum inter agnatos locum acceperunt. = Coll., 4, 8, 20 Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur : idque iure ciuili Voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit. ; U. Wesel, Rhetorische Statuslehre und Gesetzesauslegung der römischen Juristen, Cologne, 1970, 90 sq. ; [Melillo, 317; Balestri-Fumagalli, 55-61]). Une autre trace de cette loi dans la succession légitime se trouve aussi dans le fait qu’une sua heres ne pouvant plus désormais être instituée par son père ou par son mari exercant la manus sur elle, elle devait dans ce cas être soit exhérédée, avec d’éventuels lots de consolation en legs, soit passée sous silence, ce qui en droit civil rompait le testament et rétablissait la succession légitime. Dans ce cas, elle venait au partage avec les héritiers inscrits et pour sa part légitime, si ceux-ci étaient sui heredes comme elle. Mais, s’ils étaient externes, sa vocation légitime n’était pas intégralement rétablie : elle venait au partage pour moitié avec les extranei (Gaius, Inst., 2, 124Ceteras uero liberorum personas si praeterierit testator, ualet testamentum : sed praeteritae istae personae scriptis heredibus in partem adcrescunt, si sui heredes sint, in uirilem, si extranei, in dimidiam : id est, si quis tres uerbi gratia filios heredes instituerit et filiam praeterierit, filia adcrescendo pro quarta parte fit heres et ea ratione id consequitur, quod ab intestato patre mortuo habitura esset ; at si extraneos ille heredes instituerit et filiam praeterierit, filia adcrescendo ex dimidia parte fit heres. Quae de filia diximus, eadem et de nepote deque omnibus ceteris liberorum personis seu masculini seu feminini sexus dicta intellegemus.). Autrement dit, la vocation ab intestat des femmes était normalement restaurée lorsque le testament les éludait au profit de leurs frères ; mais elle n’était restaurée que dans la mesure de la loi Voconia, c’est-à-dire dans la mesure maximale de la moitié, lorsqu’il les éludait au profit de tiers (Bachofen, 54; Mommsen, GS, 3, 518 ; [Balestri-Fumagalli, 61]), c’est-à-dire au profit d’héritiers qui n’étaient par hypothèse pas ses « consanguins ». À cette conséquence qu’il fallait désormais soit exhéréder les filles suae soit les passer sous silence, la pratique trouva des suterfuges dans le fidéicommis (Cic., Fin., 2, 55 Memini me adesse P. Sextilio Rufo, cum is rem ad amicos ita deferret, se esse heredem Q. Fadio Gallo, cuius in testamento scriptum esset se ab eo rogatum ut omnis hereditas ad filiam perueniret. Id Sextilius factum negabat. Poterat autem inpune ; quis enim redargueret ? Nemo nostrum credebat, eratque ueri similius hunc mentiri, cuius interesset, quam illum, qui id se rogasse scripsisset, quod debuisset rogare. Addebat etiam se in legem Voconiam iuratum contra eam facere non audere, nisi aliter amicis uideretur. Aderamus nos quidem adolescentes, sed multi amplissimi uiri, quorum nemo censuit plus Fadiae dandum, quam posset ad eam lege Voconia peruenire. Tenuit permagnam Sextilius hereditatem, unde, si secutus esset eorum sententiam, qui honesta et recta emolumentis omnibus et commodis anteponerent, nummum nullum attigisset. Num igitur eum postea censes anxio animo aut sollicito fuisse ? Nihil minus, contraque illa hereditate diues ob eamque rem laetus. Magni enim aestimabat pecuniam non modo non contra leges, sed etiam legibus partam. Quae quidem uel cum periculo est quaerenda uobis ; est enim effectrix multarum et magnarum uoluptatum. ; Servius ap. Alf., 2 dig. Paul. epitom., D., 28, 5, 46 Pater familias testamento duos heredes instituerat : eos monumentum facere iusserat in diebus certis : deinde ita scripserat : « Qui eorum non ita fecerit, omnes exheredes sunto ». Alter heres hereditatem praetermiserat, reliquus heres consulebat, cum ipse monumentum exstruxisset, numquid minus heres esset ob eam rem, quod coheres eius hereditatem non adisset. Respondit neminem ex alterius facto hereditati neque alligari neque exheredari posse, sed uti quisque condicionem implesset, quamuis nemo adisset praeterea, tamen eum heredem esse. ; Iauol., 2 ex post. Lab., D., 35, 1, 40, 2Quidam Titio centum legauerat, deinde infra ita iusserat : « Quas pecunias cuique legaui, eas heres meus, si mater mea moritur, dato ». Mortuo patre familias Titius uixerat et uiua matre familias decesserat. Mortua matre heredibus Titii legatum deberi Ofilius respondit, quoniam non sub condicione esset legatum, sed ante legatum pure, deinde dies soluendi adiecta. Videamus, inquit Labeo, ne id falsum sit, quia nihil intersit, utrum ita scribatur : « Quas pecunias cuique legaui, eas heres meus, si mater mea moritur, dato » an ita : « Nisi mater mea moritur, ne dato » : utrubique enim sub condicione uel datum uel ademptum esse legatum. Labeonis responsum probo.), mais aussi, probablement, dans les legs partiaires (Cic., Cluent., 21 Is heredem fecit illum adulescentem Oppianicum sororis suae filium, eumque partiri cum Dinaea matre iussit. ; Cic., Caec., 12Nam breui tempore M. Fulcinius adulescens mortuus est ; heredem P. Caesennium fecit ; uxori grande pondus argenti matrique partem maiorem bonorum legauit. Itaque in partem mulieres uocatae sunt. ; Laud. Tur., l. 18-21Veritate caussam communem [t]utata es : testamentum ruptum non esse, ut [uterque potius] | hereditatem teneremus, quam omnia bona sola possideres, certa qui[dem sententia] | te ita patris acta defensuram, ut si non optinuisses, partituram cum s[orore te adfir]||mares., Mommsen, GS, 1, 409 ; CIL, 6, 10230, l. 1-11 Murdiae L(uci) f(iliae) matris / sed propriis uiribus adleuent cetera quo firmiora / probabilioraque sint / omnes filios aeque fecit heredes partitione filiae data amor / maternus caritate liberum aequalitate partium constat / uiro certam pecuniam legauit ut ius dotis honore iudici augeretur / mihi reuocata memoria patris eaque in consilium et fide sua ad/hibita aestumatione facta certas res testamento praelegauit / neque ea mente quo me fratribus meis quom <e>orum aliqua / contumelia praeferret sed memor liberalitatis patris mei / reddenda mihi statuit quae iudicio uiri sui ex patrimonio / meo cepisset ut ea us{s}u suo custodita proprietati meae resti/tuerentur. ; Bachofen, 54 ; Q. Mucius ap. Labeo, 2 post. a Iau. epit., D., 32, 29, 1 Cum ita legatum esset, ut Titia uxor mea tantandem partem habeat quantulam unus heres, si non aequales partes essent heredum, Quintus Mucius et Gallus putabant maximam partem legatam esse, quia in maiore minor quoque inesset, Seruius Ofilius minimam, quia cum heres dare damnatus esset, in potestate eius esset, quam partem daret. Labeo hoc probat idque uerum est. ; G. Grosso, I legati, 2, Turin, 1955, 20 ; 203), voire dans les legs d’usufruit, qui laissaient en toute légalité la jouissance d’une fortune entière (Vigneron, 151 sq. ; [pour une synthèse, voir aussi Weishaupt, 108-116]).

Spéculer sur les raisons économiques, sociales, idéologiques ou politiques du dispositif concernant les femmes [(pour le status quaestionis, voir Weishaupt, 128-39, avec les observations de Benke, compte rendu, ZSS, 119, 2000, 498-510, et de Melillo, 302-306 ; analyse historiographique dans Balestri-Fumagalli, 22-32, 80-93)] est inutile, si l’on n’en mesure pas concrètement la portée. S’agissant de l’institution d’une héritière, on doit partir de la situation juridique la plus fréquente, celle des épouses et des filles, qui sont de loin les plus concernées par les testaments aux époques tardo-républicaine et impériale (Woess, 78-79). Divers facteurs juridiques se combinent pour conférer à la femme héritière une plus ou moins grande autonomie selon qu’elle est ou n’est pas soumise à la manus de son mari ou à la potestas de son père ‒ et, dans ces hypothèses respectives, selon qu’elle relève de la tutelle des agnats de l’un ou de l’autre, ou qu’elle y est soustraite grâce à une tutelle dative comportant le droit de tutoris optio (Vigneron, 147). Qu’est-ce que change la loi par rapport au régime antérieur, lorsqu’on combine entre eux ces divers paramètres ? Considérons d’abord ces effets lorsque la succession testamentaire est dévolue à l’épouse (I) :

I a : la veuve mariée sine manu et restée in potestate patris ne fait plus profiter son père d’une fortune maritale dont elle ne peut plus être instituée l’héritière ;

I b: la veuve mariée sine manu et qui serait en même temps sui iuris et libérée de la tutelle agnatique, perd l’occasion d’administrer librement ce qu’elle ne peut plus recevoir comme héritière instituée ;

I c : la veuve mariée cum manu, devenue sui iuris à la mort de son mari, si elle a pu échapper à la tutelle des agnats de celui-ci, ce que la pratique juridique semble avoir permis assez tôt, perd elle aussi l’occasion de gérer une fortune testamentaire.

Considérons maintenant les effets de la loi lorsque la succession testamentaire est dévolue à la fille (II) :

II a : la fille mariée in manu ne fait plus profiter son mari d’une fortune paternelle dont elle ne peut plus être instituée l’héritière ;

II b: la fille devenue sui iuris à la mort de son père et qui serait libérée de la tutelle de ses agnats perd l’occasion de gérer librement ce qu’elle ne peut plus recevoir comme héritière instituée ;

II c: si cette fille devenue sui iuris est mariée sine manu, elle perd en outre l’occasion d’affirmer par cette gestion son indépendance à l’égard de son mari.

On voit que, dans les cas Ia et IIa, la loi évite que l’institution de femmes héritières ait pour résultat de transférer la fortune d’un groupe agnatique vers un autre : de celui du mari vers celui du père (I a), de celui père vers celui du mari (II a). Dans les cas I b et II b, la loi prive la femme, pour autant qu’elle ait échappé à la tutelle de ses agnats, de la possibilité gérer elle-même une fortune qu’elle ne peut plus recueillir comme héritière instituée. Dans le cas I c, c’est à l’égard des agnats de son mari qu’elle perd ce moyen d’indépendance. Dans le cas II c, enfin, elle perd en autonomie à l’égard de son mari, puisque la loi la prive d’une possibilité d’avoir des biens propres à gérer. Cette analyse, bien sûr, doit être nuancée du fait que, dans ces différentes situations, les épouses ou les filles recoivent en tout état de cause leur part de succession légitime ou des legs : les sources de la fortune des femmes sont donc très loin d’être taries par la loi Voconia. Cependant, cette nuance doit être à son tour relativisée. Car ces femmes qui n’ont plus le droit d’être instituées héritières ne recueillent désormais par legs, au maximum, que l’équivalent de ce que recueille l’héritier institué lui-même ‒ c’est-à-dire la moitié de la succession au plus ; et lorsqu’elles sont heredes suae d’un testateur qui a omis de les mentionner au profit d’un héritier externe, elles ne recueillent encore, au titre de leur vocation légitime, que la moitié, à la différence de leurs frères qui, dans la même circonstance, recouvrent la totalité. La première perte est un effet direct de la loi Voconia, la seconde en est une conséquence plus lointaine.

Ces données facilitent l’interprétation des fragments de Caton et celle, par conséquent, des raisons pour lesquelles il contribua à faire adopter la loi. Catoap. Gell., 17, 6, 1M. Cato Voconiam legem suadens uerbis hisce usus est : « Principio uobis mulier magnam dotem adtulit ; tum magnam pecuniam recipit, quam in uiri potestatem non committit, eam pecuniam uiro mutuam dat ; postea, ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque flagitare uirum iubet. » et Cato ap. Fest., p. 356 L., s. u. recepticium Recepticium seruum Cato in suasione legis Voconianae cum ait, significat, qui ob uitium redhibitus sit : « ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque flagitare uirum iubet ». caricaturent une femme riche et mariée dont le mari gère la dot, et qui recoit une grosse somme d’argent (magnam pecuniam accepit) qu’elle prête à son mari, avant d’humilier celui-ci sur un coup de colère, en chargeant un vil esclave d’en poursuivre le recouvrement (ubi irata facta est, seruum recepticium sectari atque flagitare uirum iubet). Cet exemple suppose que la femme est mariée sine manu et qu’elle dispose de l’administration de ses biens. Il n’est peut-être pas déraisonnable de le mettre en relation avec une diminution des mariages cum manu, accompagnée d’une montée de l’autonomie des femmes à l’égard de leur époux (Astin, 117 ; cf. Wieacker, 49 ; A. Söllner, Zur Vorgeschichte und Funktion der « actio rei uxoriae », Cologne-Vienne, 1969, 122-123) : mais nous n’avons pas la moindre idée de la proportion qui existait entre ces deux types d’union au IIe siècle av. J.-C. Au surplus, il faudrait combiner cet hypothétique déclin de la manus avec une montée corrélative de la tutoris optio : car encore faut-il que la femme rendue ainsi plus indépendante ait géré elle-même ses paraphernaux, dont les institutions testamentaires étaient l’une des sources majeures (Vigneron, 146). Mieux vaut donc, en l’absence de tout indice d’évolution, nous contenter d’observer que Caton soutient la loi avec des arguments qui soulignent l’excessive richesse et l’excessive indépendance patrimoniale des femmes mariées sine manu. D’autre part, on a supposé que Cato ap. Serv. , Aen., 1, 573 Vrbem quam statuo uestra est. Hoc schema de antiquioribus sumptum possumus accipere ; ait enim Cato in legem Voconiam « agrum quem uir habet tollitur »., évoque le danger qu’il y a à voir les femmes dilapider les biens qui leur viennent des hommes (agrum quem uir habet tollitur), ce qui renverrait à l’idée selon laquelle les patrimoines sont dispersés s’ils ne sont pas concentrés dans les lignées mâles (Astin, 116 ; cf. Wesel, 314). Une telle idée est pourtant étrangère aux préoccupations qui s’induisent des pratiques testamentaires connues. Mieux vaut peut-être rattacher ce fragment à l’hypothèse d’une administration des paraphernaux abandonnée d’abord au mari, puis reprise par l’épouse ; cette hypothèse compléterait assez bien l’exemple du prêt dont le remboursement est exigé : il s’agit toujours d’un excès d’indépendance des épouses et de la perte de prestige ou de pouvoir de leurs maris sur elles. Il semble bien que, dans l’esprit de Caton, le plébiscite qu’il soutenait ait eu le mérite de limiter les situations où une femme avait à gérer sa fortune sans la médiation de son mari, ce qui correspond à la situation II c. Cela n’empêche évidemment pas que d’autres soucis aient pu être avancés : à commencer par celui de freiner les dépenses des femmes, préoccupation qui trouverait quelque écho dans le contexte où Aulu-Gelle cite la loi Voconia, entre la loi agraire de Licinius Stolon et les lois somptuaires (Gell., 20, 1, 23 Quid salubrius uisum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito ? Quid utilius plebisscito Voconio de coercendis mulierum hereditatibus ? Quid tam necessarium existimatum est propulsandae ciuium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae ?) [sur le contexte idéologique dans lequel est apparue la loi et sa relation aux lois somptuaires, voir Milazzo, 120-121]. En tout état de cause, une tradition bien attestée depuis les Verrines jusqu’à Augustin considérait la loi comme contraire aux femmes et injurieuse à leur égard (Cic., 2 Verr., 1, 106 Tutores pecuniam praetori si pupillae nomine dedissent, grandem praesertim, quem ad modum in rationem inducerent, quem ad modum sine periculo suo dare possent, non videbant ; simul et istum fore tam improbum non arbitrabantur ; saepe appellati pernegauerunt. Iste ad arbitrium eius cui condonabat hereditatem ereptam a liberis quam aequum edictum conscripserit, quaeso, cognoscite : « Cum intellegam legem Voconiam. » Quis umquam crederet mulierum aduersarium Verrem futurum ? An ideo aliquid contra mulieres fecit ne totum edictum ad Chelidonis arbitrium scriptum uideretur ? Cupiditati hominum ait se obuiam ire. Quis potius non modo his temporibus, sed etiam apud maiores nostros ? Quis tam remotus fuit a cupiditate ? Dic, quaeso, cetera ; delectat enim me hominis grauitas, scientia iuris, praetoris auctoritas. Recita. « Qui ab A. Postumio Q. Fuluio censoribus postue ea testamentum fecit fecerit. » ; Cic., rep., 3, 17 Genera uero si uelim iuris institutorum morum consuetudinumque describere, non modo in tot gentibus uaria, sed in una urbe, uel in hac ipsa, milliens mutata demonstrem, ut hic iuris noster interpres alia nunc Manilius iura dicat esse de mulierum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adulescens dicere nondum Voconia lege lata ; quae quidem ipsa lex utilitatis uirorum gratia rogata in mulieres plena est iniuriae. Cur enim pecuniam non habeat mulier ? Cur uirgini Vestali sit heres, non sit matri suae ? Cur autem, si pecuniae modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, aeris milliens salua lege, mea triciens non posset ? ; Aug., Ciu., 3, 21Nam tunc, id est inter secundum et postremum bellum Carthaginiense, lata est etiam lex illa Voconia, ne quis heredem feminam faceret, nec unicam filiam. Qua lege quid iniquius dici aut cogitari possit, ignoro.).

L’antiféminisme ne rend cependant pas compte de la norme qui limite le montant des legs (et des donations à cause de mort), puisque cette norme frappe également les légataires (et les donataires) mâles. Cette limite n’étant pas absolue, mais relative à la part restant aux héritiers, elle n’était fixée par aucune mesure chiffrée, par aucun modus (cf. Cic., rep., 3, 17 Genera uero si uelim iuris institutorum morum consuetudinumque describere, non modo in tot gentibus uaria, sed in una urbe, uel in hac ipsa, milliens mutata demonstrem, ut hic iuris noster interpres alia nunc Manilius iura dicat esse de mulierum legatis et hereditatibus, alia solitus sit adulescens dicere nondum Voconia lege lata ; quae quidem ipsa lex utilitatis uirorum gratia rogata in mulieres plena est iniuriae. Cur enim pecuniam non habeat mulier ? Cur uirgini Vestali sit heres, non sit matri suae ? Cur autem, si pecuniae modus statuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, aeris milliens salua lege, mea triciens non posset ? : cur autem, si pecuniae modus statuendus fuit, avec l’interprétation de Mommsen, GS, 3, 514, qui comprend très justement : pecuniae modum nullum statuit lex Voconia). La difficulté tient aux différentes formulations du calcul de cette limite relative. Nous ignorons si Cicéron, dans les Verrines, compare soit la part d’un seul légataire, soit celle de l’ensemble des légataires, avec ce qui reste à l’héritier ou aux héritiers inscrits : si plus legarit quam ad heredem heredesue perueniat (Cic., 2 Verr., 1, 110110. Ac si hoc iuris, non unius hominis causa edixisses, cautius composuisses. Scribis, qui heredem fecit fecerit. Quid, si plus legarit quam ad heredem heredesue perueniat ? Quod per legem Voconiam ei qui census non sit licet ; cur hoc, cum in eodem genere sit, non caues ? Quia non generis, sed hominis causam uerbis amplecteris, ut facile appareat te pretio, non iure esse commotum. Atque hoc si in posterum edixisses, etsi minus esset nefarium, tamen esset improbum ; sed tum uituperari posset, in discrimen uenire non posset ; nemo enim committeret. Nunc est eius modi edictum ut quiuis intellegat non populo esse scriptum, sed P. Anni secundis heredibus.). Dans le premier cas, le testateur aurait eu le droit de laisser à chaque légataire autant qu’il laissait à tous les héritiers réunis (Bachofen, 39-43 ; Steinwenter, col. 2422-2424) ; dans le second cas, il n’aurait eu le droit de distribuer en legs, au maximum, que de la moitié de sa fortune (Mommsen, GS, 3, 516 ). Or, dans un contexte de droit sacré, où est posée et résolue la question de l’attribution des sacra familiaux, c’est bien la part de chaque légataire que Cicéron met en balance avec celle de l’ensemble des héritiers : qui morte eius tantumdem capiat, quantum omnes heredes (Cic., Leg. , 2, 48Hoc posito haec iura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut, ne morte patris familias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adiuncta ad quos eiusdem morte pecunia uenerit. Hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerabilia nascuntur quibus implentur iuris consultorum libri. Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa iustissima est ; nulla est enim persona quae ad uicem eius qui e uita emigrarit propius accedat. Deinde qui morte testamentoue eius tantundem capiat quantum omnes heredes : id quoque ordine, est enim ad id quod propositum est adcommodatum. Tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis quae eius fuerint quom moritur usu ceperit plurimum possidendo. Quarto qui, si nemo sit qui ullam rem ceperit, de creditoribus eius plurimum seruet.). Il s’agit certes là d’une ancienne prescription pontificale remontant à Ti. Coruncanius (Cic., Leg., 2, 52 Placuit P. Scaevolae et Ti. Coruncanio pontificibus maximis itemque ceteris, eos qui tantundem caperent quantum omnes heredes sacris alligari.), mais ce n’est pas une raison pour l’écarter du dossier de la loi Voconia (Wesel, 313). D’abord, parce que telle est bien, chez Gaius, la détermination prévue par la loi pour la mesure relative des legs : ne cui plus legatorum nomine mortisue causa capere liceret quam heredes caperent (Gaius, Inst., 2, 226 Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisue causa capere liceret, quam heredes caperent. Ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere uidebantur ; sed tamen fere uitium simile nascebatur. Nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere., avec Theoph., 2, 22, pr. Ἀλλ᾽ ἐτέθη ἐν δευτέρᾳ τάξει ὁ Voconios νόμος, ὅστις εἶπε μηδὲν πλέον λαμβάνειν τὸν ληγατάριον κληρονόμου, καὶ αὐτὸς δὲ εὐανάτρεπος. καὶ αὐτος δὲ εὐανάτρεπτος.). Dans l’ancienne prescription pontificale, un légataire qui reçoit autant que tous les héritiers réunis est tenu aux sacra ; dans la loi Voconia, il est interdit qu’un légataire recoive plus que tous les héritiers ensemble. La signification de la mesure relative diffère, mais sa formulation est rigoureusement la même en droit pontifical et en droit légal. Or il y a toute chance que la loi Voconia, pour définir une mesure relative, ait retenu l’un seulement des cas de figure déjà prévus par le droit pontifical. Il existe en effet une formule concurrente qui reconnaît que la part d’un seul légataire puisse dépasser la moitié de la succession (Cic., Leg., 2, 49Haec nos a Scaeuola didicimus, non ita descripta ab antiquis. Nam illi quidem his uerbis docebant : tribus modis sacris adstringitur : hereditate, aut si maiorem partem pecuniae capiat, aut si maior pars pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit.) : si maiorem partem pecuniae legata est, si inde quippiam ceperit. Cette hypothèse étant contraire à la limitation prescrite en 169, elle est nécessairement antérieure au plébiscite. Il faut donc supposer que, en 169, le législateur disposait de plusieurs définitions de la part relative des légataires par rapport à celle des héritiers. Il choisit celle où un légataire recevait autant que l’unité formée par l’héritier ou par les cohéritiers. Ces connexions purement formulaires avec le droit pontifical ne signifient rien quant au fond, et notamment pas que la loi ait voulu régir à son tour la question des sacra (malgré Sirks, 291-296). Ces cas avaient été distingués pour régler la succession aux sacra, la loi reprit l’un d’eux dans un tout autre esprit, pour limiter la part des legs. C’est bien dans ce sens qu’il faut aussi comprendre Cic., 2 Verr., 1, 110110. Ac si hoc iuris, non unius hominis causa edixisses, cautius composuisses. Scribis, qui heredem fecit fecerit. Quid, si plus legarit quam ad heredem heredesue perueniat ? Quod per legem Voconiam ei qui census non sit licet ; cur hoc, cum in eodem genere sit, non caues ? Quia non generis, sed hominis causam uerbis amplecteris, ut facile appareat te pretio, non iure esse commotum. Atque hoc si in posterum edixisses, etsi minus esset nefarium, tamen esset improbum ; sed tum uituperari posset, in discrimen uenire non posset ; nemo enim committeret. Nunc est eius modi edictum ut quiuis intellegat non populo esse scriptum, sed P. Anni secundis heredibus.), malgré l’ambiguïté de son expression. Il s’agit d’un seul légataire ‒ ou d’un seul donataire à titre de mort ‒ confronté à l’héritier ou à la masse des héritiers inscrits, tout comme chez Gaius. Ce cas implique que, si le testament avait prévu plusieurs légataires, chacun pouvait recevoir autant que la part laissée à l’héritier ou aux cohéritiers inscrits. C’est pourquoi Gaius explique que, pas plus que la loi Furia, la loi Voconia ne réussit à protéger les intérêts des héritiers inscrits (Gaius, Inst., 2, 226 Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisue causa capere liceret, quam heredes caperent. Ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere uidebantur ; sed tamen fere uitium simile nascebatur. Nam in multas legatariorum personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere., avec Theoph., 2, 22, pr. Ἀλλ᾽ ἐτέθη ἐν δευτέρᾳ τάξει ὁ Voconios νόμος, ὅστις εἶπε μηδὲν πλέον λαμβάνειν τὸν ληγατάριον κληρονόμου, καὶ αὐτὸς δὲ εὐανάτρεπος. καὶ αὐτος δὲ εὐανάτρεπτος.). D’ailleurs, si la loi avait, comme le pensait Mommsen, institué une réserve de la moitié pour les héritiers inscrits et une quotité disponible d’une autre moitié pour les légataires, il n’y aurait aucune explication au fait que la loi Falcidia, ait dû instituer une réserve d’un quart pour rendre plus attrayante l’acceptation des successions testamentaires (Steinwenter, col. 2421, [Weishaupt 89-92]).

[La loi Voconia contenait peut-être, dans sa clause de sanctio, une obligation imposée aux magistrats de jurer de faire appliquer cette loi : contrairement à l’opinion dominante depuis I. N. Madvigius, M. Tullii Ciceronis de finibus bonorum et malorum libri quinque2, Copenhague 1876, 236, selon laquelle l’expression de Cic., Fin., 2, 55 Memini me adesse P. Sextilio Rufo, cum is rem ad amicos ita deferret, se esse heredem Q. Fadio Gallo, cuius in testamento scriptum esset se ab eo rogatum ut omnis hereditas ad filiam perueniret. Id Sextilius factum negabat. Poterat autem inpune ; quis enim redargueret ? Nemo nostrum credebat, eratque ueri similius hunc mentiri, cuius interesset, quam illum, qui id se rogasse scripsisset, quod debuisset rogare. Addebat etiam se in legem Voconiam iuratum contra eam facere non audere, nisi aliter amicis uideretur. Aderamus nos quidem adolescentes, sed multi amplissimi uiri, quorum nemo censuit plus Fadiae dandum, quam posset ad eam lege Voconia peruenire. Tenuit permagnam Sextilius hereditatem, unde, si secutus esset eorum sententiam, qui honesta et recta emolumentis omnibus et commodis anteponerent, nummum nullum attigisset. Num igitur eum postea censes anxio animo aut sollicito fuisse ? Nihil minus, contraque illa hereditate diues ob eamque rem laetus. Magni enim aestimabat pecuniam non modo non contra leges, sed etiam legibus partam. Quae quidem uel cum periculo est quaerenda uobis ; est enim effectrix multarum et magnarum uoluptatum. : Addebat etiam se in legem Voconiam iuratum renvoie à un serment général de respect des lois (cf. Weishaupt, 110), Milazzo, 107-122 et Ph. Moreau, « Protéger la loi : deux notes sur la sanctio et le serment dans les lois à la fin de la République », dans E. Chevreau et all. edd., Carmina iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris, 2012, 580-583, considèrent qu’il s’agissait d’un serment propre à cette loi.]

[Sur les relations entre la loi Papia Poppaea et la loi Voconia, voir la notice n° 449 Iulia de maritandis ordinibus].

[Le décès prématuré de Yan Thomas († 2008) ne lui a pas permis de mettre la dernière main à cette notice, qui a été complétée par ses collègues. Leurs additions sont indiquées par des crochets carrés].

Comment citer cette notice

Yan Thomas. "Loi Voconia (pl. sc.)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice757/. Date de mise à jour :18/01/20 .