Nom de la loi

Loi (ou lois) Munatia(e) annulant la proscription de L. Iulius Caesar et de Sergius

Date

42 av. J.-C.

Rogator

L. Munatius Plancus

Thèmes

Sources

App., BC, 4, 37, 155-158
155. Παῦλος, ὁ ἀδελφὸς Λεπίδου, τῶν λοχαγῶν αὐτὸν ὡς ἀδελφὸν αὐτοκράτορος αἰδουμένων, ἐπὶ ἀδείας ἐξέπλευσεν ἐς Βροῦτον καὶ ἐς Μίλητον μετὰ Βροῦτον : ὅθεν οὐδὲ εἰρήνης ὕστερον γενομένης καλούμενος ἐπανελθεῖν ἠξίωσε. 156. Λεύκιον δέ, τὸν Ἀντωνίου θεῖον, ἡ Ἀντωνίου μήτηρ ἀδελφὸν ὄντα εἶχεν οὐδ᾽ ἐπικρύπτουσα, αἰδουμένων ἐς πολὺ καὶ τήνδε τῶν λοχαγῶν ὡς μητέρα αὐτοκράτορος. 157. βιαζομένων δ᾽ ὕστερον ἐξέθορεν ἐς τὴν ἀγορὰν καὶ προκαθημένῳ τῷ Ἀντωνίῳ μετὰ τῶν συνάρχων ἔφη : ‘ἐμαυτήν, ὦ αὐτοκράτορ, μηνύω σοι Λεύκιον ὑποδεδέχθαι τε καὶ ἔχειν ἔτι καὶ ἕξειν, ἕως ἂν ἡμᾶς ὁμοῦ κατακάνῃς : τὰ γὰρ ὅμοια καὶ τοῖς ὑποδεδεγμένοις ἐπικεκήρυκται.’ 158. ὁ δὲ αὐτὴν ἐπιμεμψάμενος ὡς ἀδελφὴν μὲν ἀγαθήν, μητέρα δὲ οὐκ εὐγνώμονα ῾οὐ γὰρ νῦν χρῆναι περισῴζειν Λεύκιον, ἀλλὰ κωλύειν. ὅτε σου τὸν υἱὸν εἶναι πολέμιον ἐψηφίζετὀ, παρεσκεύασεν ὅμως Πλάγκον ὑπατεύοντα κάθοδον τῷ Λευκίῳ ψηφίσασθαι.
 - App., BC, 4, 45, 193
Σέργιος δὲ ἐκρύφθη παρ᾽ αὐτῷ Ἀντωνίῳ, μέχρι Πλάγκον ὑπατεύοντα ὁ Ἀντώνιος ἔπεισε κάθοδον αὐτῷ ψηφίσασθαι. καὶ ἐπὶ τῷδε ὁ Σέργιος ὕστερον, ἐν τῇ Καίσαρος καὶ Ἀντωνίου στάσει, τῆς βουλῆς ψηφιζομένης εἶναι πολέμιον τὸν Ἀντώνιον, μόνος τὴν ἀπολύουσαν ἔφερε φανερῶς.

Bibliographie

  • VOLKMANN, H., Die Rechtsprechung im Principat des Augustus. Historische Beiträge, Munich, 1935, 19, 22, 47
  • MILLAR, F., « Triumvirate and Principate », JRS , 63, 1973, 50-67 (part. 59)
  • HINARD, F., Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, 1985, 248-251

Commentaire

Deux proscrits de 43, proches d’Antoine : son oncle L. Iulius Caesar (143), sauvé par Iulia, sa sœur (Plut., Ant., 20, 5-65. ὁ δὲ θεῖος αὐτοῦ Καῖσαρ ζητούμενος καὶ διωκόμενος κατέφυγε πρὸς τὴν ἀδελφήν. ἡ δέ, τῶν σφαγέων ἐπιστάντων καὶ βιαζομένων εἰς τὸ δωμάτιον αὐτῆς, ἐν ταῖς θύραις στᾶσα καὶ διασχοῦσα τὰς χεῖρας ἐβόα πολλάκις: ‘οὐκ ἀποκτενεῖτε Καίσαρα Λεύκιον, ἐὰν μὴ πρότερον ἐμὲ ἀποκτείνητε τὴν τὸν αὐτοκράτορα τεκοῦσαν.’ 6. ἐκείνη μὲν οὖν τοιαύτη γενομένη διέκλεψε καὶ διέσωσε τὸν ἀδελφόν. ; Dio, 47, 8, 5πλήν γε ὅτι τὸν θεῖον ὁ Ἁντώνιος, πολλὰ τῆς μητρὸς τῆς ἑαυτοῦ τῆς Ἰουλίας ἱκετευσάσης, ἀφῆκεν, οὐδὲν ἄλλο χρηστὸν εἰργάσατο.) et un Sergius inconnu par ailleurs (sur ce personnage, voir R. Syme, « Missing Senators », Historia, 4, 1955, 68 = RP, 1, 288), qui se réfugia dans la maison d’Antoine, bénéficièrent d’une mesure les exemptant de la proscription, mise en œuvre par le consul L. Munatius Plancus (30) à la demande du triumvir, qui le préféra sans doute pour raisons de docilité politique à son collègue au consulat Lépide, peu enclin à accorder la restitutio aux proscrits (Laud. Tur., 2, 11-18Acerbissumum tamen in ui[ta] mihi accidisse tua uice fatebo[r reddito me iam] / ciue patriae beneficio et i[ud]icio apsentis (!) Caesaris Augusti [quom abs te ---] / de restitutione mea M(arcus) L[epi]dus conlega praesens interp[ellaretur et ad eius] / pedes prostrata humi n[on] modo non adleuata sed tra[ducta et indignum in] / modum rapsata liuori[bus c]orporis repleta firmissimo [animo eum admone]/res edicti Caesaris cum g[r]atulatione restitutionis me[ae atque uocibus eti]/am contumeliosis et cr[ud]elibus exceptis uolneribus pa[lam conquereris] / ut auctor meorum peric[ul]orum notesceret quoi noc[uit mox ea res]). La nature de cette mesure, mentionnée à deux reprises par App. : κάθοδον … ψηφίσασθαι, est discutée : selon F. Hinard, rappelant des cas parallèles de proscrits rétablis dans leurs droits par un édit d’un triumvir ou des trois, il ne peut s’agir d’une loi, mais d’un édit du consul. La formulation d’App., qui emploie προγράφω pour les édits (cf. App., BC, 4, 38, 159Μεσσάλας δὲ ἐπιφανὴς καὶ νέος ἐς Βροῦτον ἔφυγε, καὶ αὐτοῦ δείσαντες οἱ τρεῖς τὸ φρόνημα προύγραψαν οὕτως : ‘ἐπεὶ Μεσσάλαν ἀπέφηναν ἡμῖν οἱ προσήκοντες αὐτῷ μηδὲ ἐπιδημεῖν, ὅτε Γάιος Καῖσαρ ἀνῃρεῖτο, ἐξῃρήσθω τῶν προγραφέντων ὁ Μεσσάλας. : restitutio de Messalla) et réserve ψηφίζομαι aux votes du sénat ou du peuple, semble l’exclure. Pour F. Millar, qui rappelle l’existence d’une loi Aemilia Munatia (voir notice n° 802) attestant que l’activité législative des consuls et des comices ne disparut pas totalement durant le triumvirat, il y eut bien une loi (dans ce sens, déjà Lange, RA, 23, 704, et 32, 552). On ajoutera qu’App., BC, 2, 16, 60Κικέρων μὲν δὴ διὰ Πομπήιον ἐκπεσὼν διὰ Πομπήιον κατῄει, ἑκκαιδεκάτῳ μάλιστα μηνὶ τῆς ἐξελάσεως : καὶ αὐτῷ καὶ τὴν οἰκίαν καὶ τὰς ἐπαύλεις ἀνίστη τέλεσι κοινοῖς., utilise les mêmes termes à propos de la demande de Pompée au tribun Milon de présenter une loi de rappel en faveur de Cicéron. Contrairement à F. Hinard, qui voit dans le choix de Plancus, « personnage subalterne », la preuve qu’Antoine voulait concéder aux deux bénéficiaires une grâce moins solennelle que celle qu’aurait accordée l’édit d’un triumvir, on doit considérer que le prestige et la force durable d’une loi consulaire (voir le précédent de Cicéron) n’étaient pas totalement oblitérés par la magistrature exceptionnelle des triumuiri. En revanche, on ne peut expliquer, comme Volkmann, 47, le recours à une loi par le fait que l’édit de proscription trouvait son fondement dans la loi définissant les pouvoirs des triumuiri (voir notice n° 713) : on sait qu’on avait aussi recouru à une loi en 43 pour annuler les effets d’un s.-c. déclarant hostis P. Dolabella (voir notice n° 336), ce qui dément l’idée qu’on se souciait à ce moment-là d’adapter la nature d’une mesure d’abrogation à celle de la mesure abrogée. On ne sait s’il y eut une, ou comme le suggère avec vraisemblance Hinard, deux lois. Le sort ultérieur de L. Caesar est inconnu (Hinard, 477-478), mais l’appartenance au sénat de Sergius est attestée en 31 av. J.-C. (App., BC, 4, 45, 193Σέργιος δὲ ἐκρύφθη παρ᾽ αὐτῷ Ἀντωνίῳ, μέχρι Πλάγκον ὑπατεύοντα ὁ Ἀντώνιος ἔπεισε κάθοδον αὐτῷ ψηφίσασθαι. καὶ ἐπὶ τῷδε ὁ Σέργιος ὕστερον, ἐν τῇ Καίσαρος καὶ Ἀντωνίου στάσει, τῆς βουλῆς ψηφιζομένης εἶναι πολέμιον τὸν Ἀντώνιον, μόνος τὴν ἀπολύουσαν ἔφερε φανερῶς. ; Hinard, 520-521) : il a donc retrouvé le siège qu’il devait y avoir avant 43. Chez App., κάθοδος doit correspondre à restitutio plutôt qu’à reditus (comme le suggérait Hinard, 253).

Comment citer cette notice

Philippe Moreau. "Loi (ou lois) Munatia(e) annulant la proscription de L. Iulius Caesar et de Sergius", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice561/. Date de mise à jour :22/02/19 .