Nom de la loi

Loi Antonia (?) rétablissant les descendants des proscrits de Sulla dans le droit de briguer les magistratures

Date

49 av. J.-C.

Rogator

M. Antonius

Thèmes

Sources

Vell., 2, 43, 4
simulque reuocati ad ius dignitatis proscriptorum liberi.
 - Plut., Caes., 37, 1
1. Ἐπανελθόντα δ᾽ εἰς Ῥώμην Καίσαρα Πείσων μὲν ὁ πενθερὸς παρεκάλει πρὸς Πομπήϊον ἀποστέλλειν ἄνδρας ὑπὲρ διαλύσεως, Ἰσαυρικὸς δὲ Καίσαρι χαριζόμενος ἀντεῖπεν. 2. αἱρεθεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βουλῆς, φυγάδας τε κατήγαγε καὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα δυστυχησάντων τοὺς παῖδας ἐπιτίμους ἐποίησε, καὶ σεισαχθείᾳ τινὶ τόκων ἐκούφιζε τοὺς χρεωφειλέτας, ἄλλων τε τοιούτων ἥψατο πολιτευ μάτων οὐ πολλῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἡμέραις ἕνδεκα τὴν μὲν μοναρχίαν ἀπειπάμενος, ὕπατον δ᾽ ἀναδείξας ἑαυτὸν καὶ Σερουΐλιον Ἰσαυρικόν, εἴχετο τῆς στρατείας
 - Suet., Iul., 41, 3
admisit ad honores et proscriptorum liberos
 - Dio, 41, 18, 4
καὶ τοῖς παισὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Σύλλου ἐπικηρυχθέντων ἀρχὰς αἰτεῖν ἐφῆκε, τά τε ἄλλα πάντα, καὶ τὰ ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ ἐν τῇ λοιπῇ Ἰταλίᾳ, πρὸς τὸ ἐπιτηδειότατον ἑαυτῷ ὡς ἐκ τῶν παρόντων κατέστησε
 - Dio, 44, 47, 4
πᾶσι μὲν γὰρ τοῖς μετὰ τοῦ Λεπίδου καὶ μετὰ τοῦ Σερτωρίου γενομένοις ἄδειαν δοθῆναι ἐποίησε, πᾶσι δὲ ἐκ τούτου τοῖς ἐκ τῶν ἐπικηρυχθέντων ὑπὸ τοῦ Σύλλου περιλειφθεῖσι τὴν σωτηρίαν ὑπάρξαι παρ εσκεύασε, καὶ αὐτοὺς μετὰ τοῦτο κατήγαγε, τούς τε παῖδας ἁπάν των τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου θανατωθέντων καὶ τιμῶν καὶ ἀρχῶν ἠξίωσεν
 - Dion. Hal., 8, 80, 3
τὸ δ᾽ ἔθος εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς κόσμον ὁ τούτους καθελὼν ἀνὴρ ἀποκατ έστησε. παρ᾽ Ἕλλησι δ᾽ οὐχ οὕτως ἐνίοις ὁ νόμος ἔχει, ἀλλὰ τοὺς ἐκ τυράννων γενομένους οἱ μὲν συν αποκτίννυσθαι τοῖς πατράσι δικαιοῦσιν, οἱ δ᾽ ἀειφυ γίᾳ κολάζουσιν, ὥσπερ οὐκ ἐνδεχομένης τῆς φύσεως χρηστοὺς παῖδας ἐκ πονηρῶν πατέρων ἢ κακοὺς ἐξ ἀγαθῶν γενέσθαι. ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν τούτων εἴτε ὁ παρ᾽ Ἕλλησιν ἀμείνων νόμος εἴτε τὸ Ῥωμαίων ἔθος κρεῖττον, ἀφίημι τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν· ἐπάνειμι δ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς

Bibliographie

  • Lange, RA, 3, 416
  • Strasburger, H., Caesars Eintritt in die Geschichte, Munich, 1938, 14, 117 = Studien zur alten Geschichte, 1, Hildesheim-New-York, 1982, 196, 299
  • Gruen, Last Generation, (éd. revue et augmentée, 1995), 414-415
  • Yavetz, Caesar , 65-66
  • Vedaldi Iasbez, V., « I figli dei proscritti sillani », Labeo , 27, 1981, 163-213
  • Hinard, F., « Sur les liberi proscriptorum. Approches prosopographique et juridique d'un problème politique », Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino, 4, Naples, 1984, 1889-1907 (repris avec modifications dans HINARD, F., Sullana varia. Aux sources de la première guerre civile romaine, Paris, 2008, 108-120)
  • Hinard, F., Les proscriptions de la Rome républicaine, Rome, 1985, 87-100 ; 217-219

Commentaire

Plusieurs sources (Vell., 2, 43, 4simulque reuocati ad ius dignitatis proscriptorum liberi, avec une erreur de date, voir notice 335 ; Plut., Caes., 37, 1Ἐπανελθόντα δ᾽ εἰς Ῥώμην Καίσαρα Πείσων μὲν ὁ πενθερὸς παρεκάλει πρὸς Πομπήϊον ἀποστέλλειν ἄνδρας ὑπὲρ διαλύσεως, Ἰσαυρικὸς δὲ Καίσαρι χαριζόμενος ἀντεῖπεν. 2. αἱρεθεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βουλῆς, φυγάδας τε κατήγαγε καὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα δυστυχησάντων τοὺς παῖδας ἐπιτίμους ἐποίησε, καὶ σεισαχθείᾳ τινὶ τόκων ἐκούφιζε τοὺς χρεωφειλέτας, ἄλλων τε τοιούτων ἥψατο πολιτευ μάτων οὐ πολλῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἡμέραις ἕνδεκα τὴν μὲν μοναρχίαν ἀπειπάμενος, ὕπατον δ᾽ ἀναδείξας ἑαυτὸν καὶ Σερουΐλιον Ἰσαυρικόν, εἴχετο τῆς στρατείας ; Suet., Iul., 41, 3admisit ad honores et proscriptorum liberos ; Dio, 41, 18, 2καὶ τοῖς παισὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Σύλλου ἐπικηρυχθέντων ἀρχὰς αἰτεῖν ἐφῆκε, τά τε ἄλλα πάντα, καὶ τὰ ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ ἐν τῇ λοιπῇ Ἰταλίᾳ, πρὸς τὸ ἐπιτηδειότατον ἑαυτῷ ὡς ἐκ τῶν παρόντων κατέστησε, dans le récit des événements de 49 av. J.-C. ; Dio, 44, 47, 4πᾶσι μὲν γὰρ τοῖς μετὰ τοῦ Λεπίδου καὶ μετὰ τοῦ Σερτωρίου γενομένοις ἄδειαν δοθῆναι ἐποίησε, πᾶσι δὲ ἐκ τούτου τοῖς ἐκ τῶν ἐπικηρυχθέντων ὑπὸ τοῦ Σύλλου περιλειφθεῖσι τὴν σωτηρίαν ὑπάρξαι παρεσκεύασε, καὶ αὐτοὺς μετὰ τοῦτο κατήγαγε, τούς τε παῖδας ἁπάντων τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου θανατωθέντων καὶ τιμῶν καὶ ἀρχῶν ἠξίωσεν. : ce dernier texte, appartenant au discours attribué à Antoine en 44, se réfère à la mesure générale voulue par César, et non à des collations individuelles de magistratures, comme le veut Yavetz, et il faut le rapporter à la première dictature de César, avec Gruen, 415 n. 33, contre les doutes de Strasburger, 299, n. 70 ; allusion dans Dion. Hal., 8, 80, 3τὸ δ᾽ ἔθος εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς κόσμον ὁ τούτους καθελὼν ἀνὴρ ἀποκατέστησε. παρ᾽ Ἕλλησι δ᾽ οὐχ οὕτως ἐνίοις ὁ νόμος ἔχει, ἀλλὰ τοὺς ἐκ τυράννων γενομένους οἱ μὲν συναποκτίννυσθαι τοῖς πατράσι δικαιοῦσιν, οἱ δ᾽ ἀειφυγίᾳ κολάζουσιν, ὥσπερ οὐκ ἐνδεχομένης τῆς φύσεως χρηστοὺς παῖδας ἐκ πονηρῶν πατέρων ἢ κακοὺς ἐξ ἀγαθῶν γενέσθαι. ἀλλ᾽ ὑπὲρ μὲν τούτων εἴτε ὁ παρ᾽ Ἕλλησιν ἀμείνων νόμος εἴτε τὸ Ῥωμαίων ἔθος κρεῖττον, ἀφίημι τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν: ἐπάνειμι δ᾽ ἐπὶ τὰ ἑξῆς.) attribuent à César, sans préciser la procédure suivie, la restauration des descendants de proscrits sullaniens (voir notice 44) dans leur droit d'être candidats aux magistratures, question pendante depuis l'échec ou le retrait d'une rogatio tribunicienne en 63 (voir notice 335). C'est parce que Dio présente, avant et après une de ses deux mentions de la mesure césarienne (Dio, 41, 17, 3καὶ μέντοι καὶ τὰ ἄλλα τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥς μοι πολλαχόθι εἴρηται, ὀνόματι μὲν ἰσονομίας (καὶ γὰρ διὰ τοῦ Ἀντωνίου τὰ πλείω αὐτῶν ἐσεφέρετο) ἔργῳ δὲ δυναστείας καὶ ἐψηφίζετο καὶ ἐπράττετο et Dio, 41, 18, 3καὶ ἐκεῖνα μὲν τῷ Ἀντωνίῳ ἐπ̣̣̔̓ έτρεψεν, αὐτὸς δὲ ἐς τὴν Ἰβηρίαν, τά τε τὁ̣̣̓ Πομπηίου ἰσχυρῶς αἱρουμένην καὶ ἐς δέος αὐτόν μὴ καὶ τὰς Γαλατίας προσαποστήσῃ, καθιστάν.), Antoine comme l'exécutant des décisions de César, et par rapprochement avec une série de mesures comparables, la restitutio in integrum de condamnés et de bannis, opérée entre autres par un plébiscite d'Antoine (voir notice 3343), que l'on attribue généralement à Antoine un plébiscite concernant les proscriptorum liberi ( Lange; Thommen Volkstribunat, , 123), ce que l'existence d'une rogatio tribunicienne en 63 rend effectivement vraisemblable.

L'étendue de la mesure, circonscrite par les commentateurs au cas des descendants de proscrits, a été remise en cause par Hinard, 217, qui croit à une loi globale de réhabilitation des proscrits survivants et de la postérité des proscrits en général. En fait, Suet. et Dio, 41, 18, 2καὶ τοῖς παισὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Σύλλου ἐπικηρυχθέντων ἀρχὰς αἰτεῖν ἐφῆκε, τά τε ἄλλα πάντα, καὶ τὰ ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ ἐν τῇ λοιπῇ Ἰταλίᾳ, πρὸς τὸ ἐπιτηδειότατον ἑαυτῷ ὡς ἐκ τῶν παρόντων κατέστησε font référence à une mesure spécifique en faveur des descendants de proscrits, et Plut., qui mentionne successivement une mesure en faveur des exilés et des descendants de proscrits (ce qui justifie aussi bien la thèse d'une mesure globale que celle de deux mesures distinctes), parle cependant d'exilés en général (φυγάδας), visant la restitutio in integrum des condamnés de 52 et 51 (voir notice 3343), et non de victimes survivantes du régime sullanien, puis, spécifiquement des descendants des proscrits sullaniens (τῶν ἐπὶ Σύλλα δυστυχησάντων τοὺς παῖδας) : il semble donc préférable de considérer que César voulut une mesure propre en faveur des proscriptorum liberi (Thommen, 123, distingue deux lois). Le cas de ces derniers était d'ailleurs considéré en 63 comme suffisamment autonome pour provoquer une rogatio particulière.

Aucune source n'appuie, d'autre part, l'idée avancée par Yavetz selon laquelle la loi d'Antoine restituait en outre aux descendants des proscrits les biens confisqués à ces derniers.

La datation de la mesure fait également problème : Dio, 41, 18, 2καὶ τοῖς παισὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Σύλλου ἐπικηρυχθέντων ἀρχὰς αἰτεῖν ἐφῆκε, τά τε ἄλλα πάντα, καὶ τὰ ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ ἐν τῇ λοιπῇ Ἰταλίᾳ, πρὸς τὸ ἐπιτηδειότατον ἑαυτῷ ὡς ἐκ τῶν παρόντων κατέστησε semble la placer avant le départ de César en Espagne (Hinard), alors que Plut. la rapporte à la période qui suit le retour d'Espagne, durant la brève dictature de décembre 49. Selon l'analyse de Hinard, 218-219, il y aurait eu une première mesure pratique (celle que rapporte Dio) permettant aux personnages concernés de se présenter aux élections, peut-être grâce à un sénatus-consulte ou à une décision des tribuns (Hinard, 219, n. 281), puis une mesure en forme, une loi rapportée par Plut. (qui cependant ne mentionne expressément aucune loi). Il semble plutôt que Dio rapporte une intention de César, sans datation précise, avant de rapporter qu'Antoine fut chargé de l'exécution concrète des divers projets du dictateur : les deux auteurs ne sont pas nécessairement en contradiction.

Reste qu'une loi d'Antoine n'a pas d'attestation directe. Le silence de Cic., dans les Phil., sur un plébiscite d'Antoine en ce sens, ne peut être retenu contre son existence : la mesure était considérée par Cic. lui-même dès 63 (Cic., Pis., 2, 4Ego adulescentis bonos et fortis, sed usos ea condicione fortunae ut, si essent magistratus adepti, rei publicae statum conuolsuri viderentur, meis inimicitiis, nulla senatus mala gratia comitiorum ratione priuaui) comme juste bien que politiquement inopportune, et elle n'aurait donc pu lui fournir d'argument efficace dans sa polémique en 44. Sans partager la certitude de Yavetz, pour qui une loi d'Antoine est un fait historique assuré, on peut considérer celle-ci comme assez probable.

Sont directement attestés deux descendants de proscrits sullaniens ayant géré des magistratures, donc ayant bénéficié de la mesure césarienne : C. Vibius Pansa (6 ; Dio, 45, 17, 1Αὔλου δὲ δὴ Ἱρτίου μετὰ Γαΐου Οὐιβίου ὑπατεύσαντος (οὗτος γάρ, καίτοι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐς τὰ λευκώματα τὰ Σύλλεια ἐσγρα φέντος, ὕπατος τότε ἀπεδείχθη) βουλή τε ἐγένετο) et C. Carrinas (2 ; Dio, 51, 21, 6Γάιος γὰρ Καρρίνας τούς τε Μωρίνους καὶ ἄλλους τινὰς συνεπαναστάντας αὐτοῖς ἐχειρώσατο, καὶ τοὺς Σουήβους τὸν [τε] Ῥῆνον ἐπὶ πολέμῳ διαβάντας ἀπεώσατο· καὶ διὰ ταῦτα ἤγαγε μὲν καὶ ἐκεῖνος τὰ νικητήρια, καίτοι τοῦ τε πατρὸς αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Σύλλου θανατωθέντος, καὶ αὐτὸς ἄρξαι ποτὲ μετὰ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοίων οἱ κωλυθείς, ἤγαγε δὲ καὶ ὁ Καῖσαρ, ἐπειδὴ ἡ ἀναφορὰ τῆς νίκης τῇ αὐτοκράτορι αὐτοῦ ἀρχῇ προσήκουσα ἦν). Des études prosopographiques (Vedaldi Iasbez ; Hinard, 1984) ont identifié une vingtaine de possibles descendants de proscrits, mais l'analyse de leurs carrières ne permet pas de préciser le contenu ni les modalités d'application de la mesure césarienne.

Comment citer cette notice

Philippe Moreau. "Loi Antonia (?) rétablissant les descendants des proscrits de Sulla dans le droit de briguer les magistratures", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice38/. Date de mise à jour :28/11/14 .