Nom de la loi

Loi Fabia

Date

avant 63 (et probablement 64) av. J.-C.

Rogator

Fabius

Thèmes

Sources

Cic., Mur., 71
Itaque et legi Fabiae quae est de numero sectatorum, et senatus consulto quod est L. Caesare consule factum restiterunt
 - Plut., Cat. mi., 8, 4-5
Ἔκ τε δὴ τούτων ἀλλόκοτος ἐδόκει, καὶ νόμου γραφέντος ὅπως τοῖς παραγγέλλουσιν εἰς ἀρχὴν ὀνοματολόγοι μὴ παρῶσι, χιλιαρχίαν μετιὼν μόνος ἐπείθετο τῷ νόμῳ, 5. καὶ δι᾽ αὑτοῦ ποιησάμενος ἔργον ἀσπάζεσθαι καὶ προσαγορεύειν τοὺς ἐντυγχάνοντας, οὐδ᾽ αὐτοῖς ἀνεπαχθὴς ἦν τοῖς ἐπαινοῦσιν, ὅσον μᾶλλον ἐνόουν τὸ καλὸν ὧν ἐπετήδευε, τὸ δυσμίμητον αὐτῶν βαρυνομένοις

Bibliographie

  • Münzer, F., RE, 6,2 (1909), s.v. Fabius n° 1, col. 1743
  • Lange, RA, II 3, 666 et III, 224
  • Mommsen, Strafr., 871-872
  • Rotondi, LPR, 378-379
  • Niccolini, FTP, 266
  • Broughton, MRR, 1951-1952
  • Kinsey, T. E., « Cicero, Pro Murena 71 », RBPh 43, 1965, 57-59
  • Gruen, Last Generation, 1995, 216
  • Fascione, Crimen, 68-71
  • Ferrary, Studi Talamanca, 169-172

Commentaire

Cette mystérieuse loi n’est connue que par une allusion de Cic., d’où il résulte qu’elle contenait au moins une clause concernant (et donc limitant) le nombre des sectatores (c.-à-d. notamment de ceux qui accompagnaient un candidat dans tous ses déplacements : cf. Q. Cic., Comm. pet., 9, 34-3734. Et, quoniam adsectationis mentio facta est, id quoque curandum est ut cottidiana cuiusque generis et ordinis et aetatis utare ; nam ex ea ipsa copia coniectura fieri poterit quantum sis in ipso campo uirium ac facultatis habiturus. Huius autem rei tres partes sunt : una salutatorum [cum domum ueniunt], altera deductorum, tertia adsectatorum. 35. In salutatoribus, qui magis uulgares sunt et hac consuetudine quae nunc est <ad> pluris ueniunt, hoc efficiendum est ut hoc ipsum minimum officium eorum tibi gratissimum esse uideatur ; qui domum tuam uenient, iis significato te animaduertere (eorum amicis qui illis renuntient ostendito, saepe ipsis dicito) ; sic homines saepe, cum obeunt pluris competitores et uident unum esse aliquem qui haec officia maxime animaduertat, ei se dedunt, deserunt ceteros, minutatim ex communibus proprii, ex fucosis firmi suffragatores euadunt. Iam illud teneto diligenter, si eum qui tibi promiserit audieris fucum, ut dicitur, facere aut senseris, ut te id audisse aut scire dissimules, si qui tibi se purgare uolet quod suspectum esse arbitretur, adfirmes te de illius uoluntate numquam dubitasse nec debere dubitare ; is enim qui se non putat satis facere amicus esse nullo modo potest. Scire autem oportet quo quisque animo sit, ut et quantum cuique confidas constituere possis. 36. Iam deductorum officium quo maius est quam salutatorum, hoc gratius tibi esse significato atque ostendito, et, quod eius fieri poterit, certis temporibus descendito ; magnam adfert opinionem, magnam dignitatem cottidiana in deducendo frequentia. 37. Tertia est ex hoc genere adsidua adsectatorum copia. In ea quos uoluntarios habebis, curato ut intellegant te sibi in perpetuum summo beneficio obligari ; qui autem tibi debent, ab iis plane hoc munus exigito, qui per aetatem ac negotium poterunt, ipsi tecum ut adsidui sint, qui ipsi sectari non poterunt, suos necessarios in hoc munere constituant. Valde ego te uolo et ad rem pertinere arbitror semper cum multitudine esse et Cic., Mur., 70At sectabantur multi. Doce mercede ; concedam esse crimen. Hoc quidem remoto quid reprendis ? « Quid opus est » inquit « sectatoribus » ? A me tu id quaeris, quid opus sit eo quo semper usi sumus ? Homines tenues unum habent in nostrum ordinem aut promerendi aut referendi benefici locum, hanc in nostris petitionibus operam atque adsectationem. Neque enim fieri potest neque postulandum est a nobis aut ab equitibus Romanis ut suos necessarios candidatos adsectentur totos dies ; a quibus si domus nostra celebratur, si interdum ad forum deducimur, si uno basilicae spatio honestamur, diligenter obseruari uidemur et coli ; tenuiorum amicorum et non occupatorum est ista adsiduitas, quorum copia bonis uiris et beneficis deesse non solet). Elle est mentionnée juste avant un s.c. de 64, et Cicéron ajoute que les petites gens n’auraient respecté ni la première ni le second, car aucune peine ne pouvait les détourner de ce qui leur paraissait être un devoir, leur seul moyen de manifester leur reconnaissance ou leur sympathie envers un candidat. On admet généralement que la loi Fabia fut de peu antérieure à 63, mais le texte de Cic. ne l’implique pas nécessairement. On l’a datée tantôt de 66, dans le contexte des élections consulaires qui virent l’élection puis la condamnation pour brigue de P. Autronius et P. Sulla (Lange, Rotondi), mais Autronius et Sulla furent jugés en vertu de la loi Calpurnia Acilia de 67 ; tantôt de 64, parce que le Q. Cic., Comm. pet., 9, 37Tertia est ex hoc genere adsidua adsectatorum copia. In ea quos uoluntarios habebis, curato ut intellegant te sibi in perpetuum summo beneficio obligari ; qui autem tibi debent, ab iis plane hoc munus exigito, qui per aetatem ac negotium poterunt, ipsi tecum ut adsidui sint, qui ipsi sectari non poterunt, suos necessarios in hoc munere constituant. Valde ego te uolo et ad rem pertinere arbitror semper cum multitudine esse écrit au début de 64 ignorerait encore l’existence de la loi Fabia lorsque Quintus conseille à son frère d’être toujours très entouré (Niccolini, Broughton, Fascione), mais ce texte (dont l’authenticité a été soupçonnée sans doute à tort) put fort bien passer sous silence une loi dont Cic. laisse entendre qu’elle ne fut jamais strictement appliquée, et dont il ne violait pas expressément la lettre puisqu’aucune précision n’est donnée sur le nombre des sectatores dont le candidat doit s’entourer ; tantôt du début des années 60, parce que Caton, candidat à un tribunat militaire qu’il exerça en 67 ou 66, aurait été, selon Plut., Cato min., 8, 4-5Ἔκ τε δὴ τούτων ἀλλόκοτος ἐδόκει, καὶ νόμου γραφέντος ὅπως τοῖς παραγγέλλουσιν εἰς ἀρχὴν ὀνοματολόγοι μὴ παρῶσι, χιλιαρχίαν μετιὼν μόνος ἐπείθετο τῷ νόμῳ, 5. καὶ δι᾽ αὑτοῦ ποιησάμενος ἔργον ἀσπάζεσθαι καὶ προσαγορεύειν τοὺς ἐντυγχάνοντας, οὐδ᾽ αὐτοῖς ἀνεπαχθὴς ἦν τοῖς ἐπαινοῦσιν, ὅσον μᾶλλον ἐνόουν τὸ καλὸν ὧν ἐπετήδευε, τὸ δυσμίμητον αὐτῶν βαρυνομένοις, le seul des candidats à respecter une loi qui leur interdisait d’avoir recours à un nomenclator, et qui aurait été la loi Fabia alors toute récente (Münzer, Gruen), mais Caton, qui d’ailleurs ne resta pas toujours aussi strict (cf. Cic., Mur., 77Quid quod habes nomenclatorem ? In eo quidem fallis et decipis. Nam, si nomine appellari abs te ciuis tuos honestum est, turpe est eos notiores esse seruo tuo quam tibi. Sin iam noris, tamen<ne> per monitorem appellandi sunt cum petis, quasi incertus sis ? Quid quod, cum admoneris, tamen, quasi tute noris, ita salutas ? Quid, postea quam es designatus, multo salutas neglegentius ? Haec omnia ad rationem ciuitatis si derigas, recta sunt ; sin perpendere ad disciplinae praecepta uelis, reperiantur prauissima. Qua re nec plebi Romanae eripiendi fructus isti sunt ludorum, gladiatorum, conuiuiorum, quae omnia maiores nostri comparauerunt, nec candidatis ista benignitas adimenda est quae liberalitatem magis significat quam largitionem), put affecter de respecter une mesure qui venait d’être proposée mais ne fut jamais votée (Plut. écrit νόμου γραφέντοϛ ὅπωϛ ..., et νόμον γράφειν a généralement le sens de « proposer une loi »), ce qui expliquerait qu’il n’en soit jamais question dans le corpus cicéronien, et que Cic. dans Mur., 77, puisse lui reprocher d’avoir abandonné ses principes, mais non d’avoir contrevenu à une loi. Il est prudent de s’en tenir à la certitude que la loi Fabia est antérieure à 63, et à la probabilité qu’elle est antérieure au s.c. de 64 (qui se référait peut-être à elle pour réaffirmer l’une de ses dispositions). Il est difficile de l’insérer dans la succession des lois de ambitu à partir de Sulla. Faisant un rapprochement avec un s.c. de 56 (Cic., Q. fr., 2, 3, 5s.c. factum est ut sodalitates decuriatique discederent lexque de eis ferretur, ut qui non discessissent ea poena quae est de ui tenerentur), Kinsey a supposé que la loi Fabia n’était pas une loi de ambitu, et qu’elle menaçait déjà les contrevenants de la peine de ui : cette hypothèse est elle aussi bien fragile, même si l’on peut dans cette perspective être tenté d’identifier le s.c. de 64 évoqué dans Mur., 71 avec celui qui supprima les collèges (Ascon., p. 15 St.L. Iulio C. Marcio coss., quos et ipse Cicero supra memorauit, senatus consulto collegia sublata sunt, quae aduersus rem p. uidebantur esse admissa). Du moins la formule cicéronienne legi Fabiae quae est de numero sectatorum doit-elle être replacée dans son contexte : la réfutation d’une critique formulée par Caton contre la campagne électorale de Murena (At sequebantur multi ... Quid opus est sectatoribus ? - § 70). Il n’est pas sûr que cela suffise à établir que l’importance des cortèges en période électorale avait été le seul objet, voire le principal objet, de la loi Fabia.

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi Fabia", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice376/. Date de mise à jour :28/11/14 .