./.

נשאל לרבי יצחק בר' אברהם[Sefer ha-neyar, Hilkhot issur ha-ma'achal, p. 201.]

Auteur

Isaac ben Abraham de Dampierre

Titre en français

Rabbi Isaac ben Abraham fut interrogé

Titre descriptif

Le règlement concernant la fabrication du fromage dans les fromageries appartenant à des non-juifs

Type de texte

Responsum

Texte

נשאל לרבי יצחק בר' אברהם, על גבינות שנעשו בבית הגוי חתומים בדפוס של עץ, והניחום שם להתייבש, ושכח היהודי הדפוס בבית הגוי. ושאלו את פיו אם יש לחוש שמא החליף הגוי את שעשה יהודי או לא. והשיב כי מאחר שאישור גבינות הגוים אינה אלא גזירה דרבנן בתרא, התורה חסה על ממונם של ישראל והגוי יראה לזייף פן ירגיש הישראל בטביעות עין הפיכת הדפוס, עד כאן לשון השר.

Langue

Hébreu

Source du texte original

Sefer ha-neyar, G. Apfel, eds., (New York, 1960), p. 201.

Datation

  • 12-13ème siècle
  • Précisions : Le livre "Sefer ha-neyar" ("Le livre en papier") qui contient ce responsum est un ouvrage anonyme composé en France à la fin du 13e siècle. Cette consultation de rabbi Isaac ben Abraham de Dampierre se trouve dans le chapitre portant sur les règles concernant des aliments interdits.

Aire géographique

Traduction française

Rabbi Isaac ben Abraham fut interrogé sur les fromages qui avaient été faits dans la maison d’un non-juif, tamponnés par un tampon de bois. Ils furent ensuite mis à sécher là-bas, et le juif oublia son tampon à la maison de ce non-juif. On lui demanda [au rabbin mentionné ci-dessus] si on doit s’inquiéter que ce gentil ne puisse remplacer [les fromages] fabriqués par ce juif ou pas. Il [le rabbin] répondit que, puisque l’interdiction de consommer les fromages n’est qu’une ordonnance rabbinique1, la Torah est concernée par la propriété d’Israël (le Talmud de Babylone, Yoma 39a) et ce gentil redoutera de falsifier [le fromage] de crainte que le juif ne perçoive la contrefaçon du tampon. Le texte du grand maître va jusque-là.

1 . C'est-à-dire, la Torah ne l’interdit pas

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte porte sur la pratique de fabriquer les fromages pour les juifs dans une fromagerie appartenant à un chrétien. Le fromage préparé pour les juifs devait être tamponné par un tampon spécial pour le distinguer des fromages préparés pour les consommateurs non-juifs.

Signification historique

Il est très intéressant que la matière dans laquelle le tampon avait été fait soit mentionnée dans ce texte. Il est très probable qu’aucun exemplaire des tampons utilisés par les juifs pour marquer le fromage ne soit préservé de l’époque médiévale parce qu’ils étaient faits de bois. Cependant, dans le musée juif de Girona il y a quelques tampons métalliques pour les matzot (azymes) disponibles encore aujourd’hui.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Etudes

  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food. Constructing Otherness in Jewish, Christian and Islamic Law, (Berkeley, 2011), 56-68.
  • L. Greenspoon, R. Simkins, G. Shapiro, eds., Food and Judaism :‎ [proceedings of the fifteenth Annual Symposium of the Philip M. and Ethel Klutznick Chair in Jewish Civilization, October 27-28, 2002] /‎ (‎Omaha:‎ ‪ Creighton University Press,‎ ‪ 2002), 345p.
  • D. Kraemer, Jewish Eating and Identity Through the Ages (Routledge, 2007), 42-50.

Mots-clés

alimentation ; Juifs/Judaïsme

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°252569, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252569/.

^ Haut de page