./.

פעם אחת נפטר גוי עבד כנעני של רב בשבת[Teshuvot ba'ale ha-Tosafot, 26, via Responsa Project of Bar-Ilan University. ]

Auteur

Tosaphists

Titre en français

Une fois un gentil qui avait été « esclave cananéen » d’un rabbin est mort samedi

Titre descriptif

Les dispositions pour les funérailles d'un esclave non-juif qui est mort samedi.

Type de texte

Responsum

Texte

פעם אחת נפטר גוי עבד כנעני של רב בשבת, ולא היה לו בעיר לא אשה ולא בנים לקוברו. והייתה אשתו בוורמייש"א בקרוב שהייתה יכולה לבא בבקר. והתיר ר' בשבת לומר לגוי שהיה הולך בשבת לוורמש"א לצוות לה לבא בבקר. וכמעט שהתיר בשבת גם להשכיר גוי שליח לילך אחריה, מהא דתנן פ' השואלב מחשיכין על התחום לפקח על עסקי כלה ועל עסקי המת להביא לו ארון ותכריכין כו', ואומר בגמראג כיצד אומר אדם להביא לך במקום פלוני, הבא ממקום פלוני, לא מצאת במנה הבא במאתים, היינו ישראל לישראל חבירו, וכ"ש לגוי

Langue

Hébreu

Datation

  • 12-13ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Une fois un gentil qui avait été « esclave cananéen » d’un rabbin est mort samedi. Il n’a eu ni femme ni fils dans cette ville pour l’enterrer. Sa femme se trouvait à Worms, et elle ne pouvait venir que le lendemain matin. Le samedi, le rabbin a autorisé de demander à un non-juif d’aller à Worms pour qu’il dise [à la femme du défunt] de venir le matin. Il a presque autorisé un samedi de payer un non-juif pour qu’il l’amène comme on a étudié [dans la Mishnah (Shabbat 23 :4)], à savoir qu’on peut aller jusqu’aux limites de l’espace où on pouvait circuler pendant le shabbat pour prendre en charge l'ensemble des besoins d’une future mariée ou s’occuper des affaires nécessaires pour l’enterrement d’un défunt, pour lui livrer un cercueil et un linceul. Il a été dit dans la gémara (le Talmud de Babylone, Shabbat 151a) comment quelqu’un doit demander d’apporter [des choses nécessaires pour l’enterrement] quelque part [d’un endroit qui est hors l’espace où celui qui s’occupe d’un enterrement est autorisé à circuler pendant le shabbat]. On peut dire à quelqu’un : « Va-s-y et si tu ne trouves pas [la chose nécessaire] là-bas, apporte-le d’un certain endroit. Si tu ne peux pas le trouver pour une centaine de pièces de monnaie, apporte-le pour deux cents pièces de monnaie. Cette règle s’applique entre les juifs et d’autant plus entre un juif et un gentil.

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

Dans ce responsum il s’agit du règlement sur les funérailles des esclaves ou servants non-juifs qui mouraient pendant le shabbat quand il est habituellement interdit d'aller au-delà des limites d’un espace où l’on pouvait circuler pendant le shabbat et dont les frontières sont d’habitude visibles) et de transporter des objets apportés de l’extérieur. La préparation pour l’inhumation était considérée comme si importante qu’il était permis de violer quelques règles du Shabbat (par exemple, l’interdiction de commencer à faire quelque chose qu’il est interdit de faire pendant le Shabbat (Mishnah, Shabbat 7.2)) ainsi que l'interdiction de payer pour le travail fait pendant le Shabbat (Babylonian Talmud, Baba Mezia 58a). Cependant, il fallait de respecter les principes généraux comme, par exemple, le commandement de rester dans une zone limitée. Le terme « esclave cananéen » s'appliquait aux esclaves et servant non-juifs.

Signification historique

Ici, pour prendre en charge l’enterrement d’un esclave non-juif, la même loi qui était utilisée pour organiser les funérailles des juifs qui décédaient samedi hors de la maison s’applique. Il n’y a pas eu dans la loi du judaïsme de règlement spécial pour l’inhumation des non-juifs. R. Isaac a donc appliqué un règlement sur les funérailles des juifs prévu par le Talmud de Babylone.

Editions

  • I. Agus, Teshuvot ba'ale ha-Tosafot: Teshuvot Hadashot She-ne'asfu Me-Kitve Yad Shonim/ Responsa of the Tosaphists, (New York: Talpioth, Yeshiva University, 1954), 85.

Traductions

  • I. Agus, Teshuvot ba'ale ha-Tosafot: Teshuvot Hadashot She-ne'asfu Me-Kitve Yad Shonim/ Responsa of the Tosaphists, (New York: Talpioth, Yeshiva University, 1954), 85.

Mots-clés

enterrement ; esclaves ; Juifs/Judaïsme

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  relecture

Anna   MATHESON  :  relecture

Comment citer cette notice

Notice n°252863, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252863/.

^ Haut de page