./.

וששאלתם נכרי שהיה עובר בצד יינו של ישראל[167]

Auteur

Shelomo ben Yitzḥaq

Titre en français

Concernant ce que tu demandas sur un non-juif qui passait près des fûts de vin appartenant à un juif

Titre descriptif

La permission de consommer le vin d'un fût touché par les vêtements d'un non-juif

Type de texte

Responsum

Texte

וששאלתם נכרי שהיה עובר בצד יינו של ישראל ונגעו בגדיו ביין בלא כוונה. אם דמי להאי דנחית +ע"ז נ"ז ע"א;+ ולולבא בידיה ואסור בשתייה +ע"ז נ"ז ע"א;.+ או שרי, הואיל והיה לבוש בגדיו ולא היה אוחזן בידו בגדי נכרי שנגעו ביין שלא בכוונה אומר אני שהוא מותר, שלא מצינו דוגמתו לאיסור

Langue

Hébreu

Source du texte original

I. Elfenbein, Teshuvot Rashi (New York, 1943), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • 11-12ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Concernant ce que tu demandas sur un non-juif qui passait près des fûts de vin appartenant à un juif, et dont les vêtements touchèrent involontairement le vin, cela ressemble-t-il au cas d’un non-juif qui toucha un fût de vin avec une branche en descendant d’un palmier (le Talmud de Babylone, Avodah Zarah, 57a), et le vin, sera-t-il interdit ou permis pour la consommation? [Réponse]: Puisqu’il était habillé et qu’il ne toucha pas [le vin] par sa main, je décide que le vin touché involontairement par les vêtements d’un non-juif sera permis pour la consommation, parce que nous n’avons trouvé aucun exemple qui devait conduire à l’interdiction.

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Dans ce texte il s'agit de la permission de consommer le vin d'un fût touché involontairement par les vêtements d'un non-juif. Ce responsum présente un dépôt de vins appartenant à un juif où les non-juifs circulent assez librement.

Signification historique

Le cas du Talmud auquel celui qui pose la question se réfère (le Talmud de Babylone, Avodah Zarah, 57a), décrit la situation quand un non-juif touche involontairement le vin des juifs non pas par sa main (ce qui peut rendre le vin impropre à la consommation), mais avec un autre objet qu'il tient. Le Talmud propose deux solutions possibles: soit d'interdire de consommer le vin et le vendre à des non-juifs, soit de permettre exclusivement de le vendre à des non-juifs. Le règlement de Rashi dans ce responsum est plutôt permissif, puisqu'il autorise même la consommation de ce vin.

Etudes

  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2011), 50-55.
  • H. Soloveitchik, Yenam : saḥar be-yenam shel goyim ʻal gilgulah shel halakhah be-ʻolam ha-maʻaśeh (Tel Aviv: ʻAlma, 2003), 40ff.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; Vin

Auteur de la notice

David   Freidenreich

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Nadezda   Koryakina  :  traduction

Nadezda   Koryakina  :  collaborateur pour le commentaire

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°244084, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait244084/.

^ Haut de page