./.

Κανόνες τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τῷ Τρούλλῳ τοῦ Τρούλλῳ τοῦ βασιλικοῦ παλατίου συνελθόντων ἁγίων πατέρων ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλοχρίστου ἠμῶν Βασιλέως[c.99]

Assemblée

Concilium Quinisextum

Titre en français

Council in Trullo 99:

Titre descriptif

Interdiction de la coutume arménienne d’offrir de la viande cuite aux prêtres au sein de l’autel, coutume condamnée comme juive.

Type de texte

Canon de concile

Texte

Καὶ τοῦτο δὲ τῇ Ἀρμενίων χώρᾳ γίνεσθαι μεμαθήκαμεν· ὥς τινες ἕν|δον ἐν τοῖς ἱεροῖς θυσιαστηρίοις μέλη κρεῶν ἕψοντες προσάγουσιν, ἀφαιρέματα τοῖς ἱερεῦσιν ἰουδαϊκῶς ἀπονέμοντες. Ὅθεν τὸ τῆς ἐκκλθσίας φυλάττοντες ἀκηλίδωτον, ὁρίζομεν, μὴ ἐξεῖναί τινι τῶν ἱερέων ἀφωρισμένα κρεῶν μέλη παρὰ τῶν προσαγόντων λαμβάνειν, ἀλλ’ οἷς ἀρεσθῇ ὁ προσάγων, τούτοις ἀρκείσθωσαν, ἔξω τῆς ἐκκλησίας τῆς τοιαύτης γινομένης προσαγωγῆς. Εἰ δέ τις μὴ τοῦτο οὕτω ποιῇ, ἀφοριζέσθω.

Langue

Grec

Source du texte original

Concilium Quinisextum, ed. and trans., H. Ohme, canon 32, pp. 226.

Datation

  • Date fixe : 692
  • Précisions : Les dates exactes du début et de la fin du concile ne sont pas connues.

Aire géographique

Traduction française

Nous avons appris que le fait suivant aussi a lieu dans le pays des Arméniens : que certaines gens portant des morceaux de viande, les offrent à l'intérieur du sanctuaire, en réservant une partie aux prêtres, a la manière des Juifs. C'est pourquoi voulant sauvegarder la pureté de l'Eglise, nous ordonnons qu'il est interdit à tout prêtre d'accepter des morceaux déterminés de viande de la part de ceux qui les offrent, mais se contenter des morceaux que l'offrant voudra bien leur donner, à condition que l'offrande se fasse hors de l'église, Si quelqu'un n'agit pas de la sorte, qu'il soit excommunié.

Source traduction française

http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/droit%20canon/canons6econcileintrullo.htm

Résumé et contexte

Ce canon condamne la pratique arménienne de matal, une offrande de sacrifices d'animaux, que le canon qualifie comme une coutume juive. Curieusement, le canon ne condamne la distribution de la viande, un oubli qui peut refléter l'ignorance byzantine du rite réel. Matal, cependant, a été attribué comme une adaptation de sacrifice païen par Grégoire l'Illuminateur (302-325) dans les sources arméniennes, même si les Arméniens dans leurs prières et leurs défenses du sacrifice fait appel à des précédents de l'Ancien Testament et du début du festin agape chrétienne. La condamnation reflète l'anxiété byzantine continue sur les Juifs et l'habitude de qualifier toute pratique religieuse inconnue comme juive.

Signification historique

Les condamnations byzantines du judaïsme et des pratiques juives étaient devenus plus fréquentes depuis les invasions perses (602-628), même si le statut juridique des Juifs dans l'Empire n'avait pas changé de façon significative depuis les réformes juridiques de Justinien (529-534). Les canons du Concile de Trullo sont marqués par un effort de centralisation et de normaliser tous les aspects de la vie religieuse dans et dehors l'Empire, y compris les canons dirigés contre les Arméniens et les Latins. A la lumière de onze canons et des circonstances historiques du septième siècle, le canon indique que les dirigeants de l'église ont essayé de réglementer la familiarité sociale des laïcs avec les Juifs et à imposer la supériorité religieuse byzantine contre des peuples voisins et les Juifs de l'Empire, de même que le Empire byzantin affronte des défaites militaires par les forces musulmanes.

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • P.-P. Joannou, Discipline générale antique (IIe-IXe s.) 1, (Rome 1963) 97-241.
  • J. D. Mansi, ed., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 11 (Granz 1960 reprint, Florence 1765) 921-1006.
  • H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).
  • G. A. Rhalles / M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων 2 (Athens, 1853) 295-554.

Traductions

  • English: The Seven Ecumenical Councils, Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series, v.14, P. Schaff and H. Wace eds., (New York, 1900).
  • German: H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).

Etudes

  • F. C. Conybeare, "Les sacrifices d'animaux dans les églises chrétiennes," Revue de l'histoire des religions 22 (1901) 108-114.
  • A. Sharf, Jews and Other Minorities in Byzantium, (Jerusalem 1995) 190-222.

Mots-clés

Arménien ; byzantins ; Juifs/Judaïsme ; sacrifice

Auteur de la notice

Benjamin   de Lee

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°268476, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait268476/.

^ Haut de page