./.

שאלת גבינה של גוים[1:67]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Question sur le fromage des gentils

Titre descriptif

Faut-il soupçonner que les gentils puissent rendre le fromage préparé conformement à la loi juive impropre à la consommation?

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת גבינה של גוים שעמד ישראל בשעת עשייתה וקבע בה חותמו. ואחר כך הניחה ביד גוי ומכיר חותמו מי חיישינן לשמא החליקו פניה בשומן חזיר וכטעמא דבני מערבא. תשובה אם של ישראל היא פשיטא שאין חוששין שהרי אמרו חמפ"ג בחותם אחד מותר. ועוד שאין חוששין אלא לחליפין אבל לשמא יאבד את שלו להטיח פני הגבינה בשומן שלו כדי להעביר את ישראל בזה לא חששו. וזה מתברר במקומות מן התלמוד. ואם של גוים היא אפילו כן אין חוששין להם עכשיו שאסור הוא להם ועונשין עליו מפני שאוכלין אותה בימים האסורין להם באכילת בשר. ובכל דבר שאין דרכם אין חוששין כדרך שאמרו בכבשין

Langue

Hébreu

Source du texte original

Sefer she'elot u-teshuvot ha-Rashba (Jerusalem, 2000), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1235 et 1310
  • 13-14ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Question sur le fromage des gentils. Un juif assista à la préparation de ce fromage et il y mit son sceau. Puis il donna le fromage à un gentil. Il [le juif] peut identifier son sceau. Devrait-il soupçonner que les gentils puissent étaler du lard sur la surface du fromage – ce qui est commun parmi les gens de l’ouest? Réponse. Si le fromage appartient à un juif le cas est donc simple, parce qu’on ne le considère pas illicite, parce qu’il fut écrit qu’il soit permis de manger asa foetida, la sauce de poisson, le pain et le fromage qui portent un seul sceau (le Talmud de Babylone, ʿAvodah Zarah, 39a). Il ne faut soupçonner qu’un remplacement [i.e. que les gentils puissent remplacer un propre fromage par un impropre], mais on ne soupçonna jamais qu’un gentil puisse faire périr ce qui lui appartient (i.e. du lard) en étalant du lard qu’il possède sur la surface du fromage pour tromper un juif. Cela ressort clairement des plusieurs endroits dans le Talmud. Même si le fromage appartient aux gentils, cela ne nous inquiète pas aujourd’hui, parce qu’il leur est défendu [de manger le fromage avec du gras animal] et ils seront sanctionnés si ils le mangent les jours où il leur est défendu de manger de la viande. On ne s’inquiète pas des pratiques qui ne sont pas habituelles chez eux selon ce qui fut écrit concernant les marinés (le Talmud de Babylone, ʿAvodah Zarah, 39b).

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte porte sur la préparation du fromage à consommer par les juifs. Il faut qu'un juif soit présent durant la préparation pour s'assurer qu'elle s'effectue conformément à la loi juive. Quand il est prêt, le juif le scelle avec son sceau et le donne à un non-juif pour le stocker ou le transporter aux consommateurs. La question qui se pose c'est comment trouver une justification convenable pour consommer le fromage après cette période pendant laquelle on ne pouvait pas contrôler le site du stockage et la transportation.

Signification historique

Ce texte est intéressant parce qu'il mentionne non seulement l'utilisation de travail des non-juifs pendant la préparation des aliments offerts à la consommation des Juifs ainsi que les marqueurs appropriés pour ces aliments, mais aussi la perception par les juifs (bien qu'erronée) du jeûne chez les chrétiens.

Etudes

  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food. Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law (Berkeley: University of California Press, 2011), 51-56.
  • T. Metzger et M. Metzger, La vie juive au Moyen Age. Illustrée par les manuscrits hébraïques enluminés du XIIIe au XVIe siècle (Paris et Fribourg: Vilo, 1982),75-80.

Mots-clés

alimentation ; Juifs/Judaïsme

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Comment citer cette notice

Notice n°252327, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252327/.

^ Haut de page