./.

כתב הראב"ד ז"ל[72]

Auteur

Abraham ben David de Posquières

Titre en français

Rabad de mémoire bénie écrivit

Titre descriptif

Il est interdit aux gentils de faire montrer et faire gouter le vin; il est interdit qu’un gentil enlève les pépins de la cuve.

Type de texte

Responsum

Texte

כתב הראב"ד ז"ל נראה שאסור לתת יין בכלי ביד גוי המכריז להראות ולהטעימו, שהרי מכיון שיגע בו נעשה יין נסך, וכשמכריז ומראהו נהנה הישראל מיין נסך וכן נראה שאסור להוציא הגוי החרצנים מן הקובה להריקה עד שיפסלו החרצנים והיין שבהם מלשתות דהתם ודאי טיט מגובל הוא.

Langue

Hébreu

Source du texte original

Ha-Rabad, "Teshuvot u-psakim" (Jerusalem, 1964), via The Responsa Project of Bar-Ilan University..

Datation

  • Entre 1120 et 1198
  • 12ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Rabad de mémoire bénie écrivit : Il semble qu'il lui est interdit de verser du vin dans un calice tenu par un gentil qui annonce qu’il va montrer le vin et le faire goûter à d’autres, parce que s’il touche le vin, celui-ci deviendra comme le vin offert en libation. Et quand il annonce et montre le vin, le juif tirerait profit du vin de libation. Il semble aussi qu’il est interdit qu’un gentil enlève les pépins de la cuve pour la vider, parce que les pépins et le vin qu’ils contiennent seront impropres à la consommation comme l’argile.

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Ce responsum interdit de préposer des non-juifs à la promotion et la vente du vin produit conformément à la loi juive. La nécessité de toucher et verser le vin pour le faire gouter à d'autres mène à ce que le vin devienne interdit pour la consommation et pour en tirer profit. Détail remarquable, il est défendu d’utiliser le vin illicite jusqu'à ce qu’il devienne impropre à la consommation, i.e. quand il deviendra une substance qui n'est plus le vin.

Signification historique

Ce texte porte sur le recrutement de non-juifs aux fins du commerce du vin produit par des juifs. Bien qu’une recherche sur ce sujet soit fondée sur la base d'informations éparses, il pourrait être supposé que l‘utilisation du travail des gentils dans la vinification et le commerce du vin fut assez répandue. Les rabbins essayaient de définir des moyens pour régler ce domaine.

Etudes

  • D. Freidenreich, "Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law" (University of California Press, 2011), 209-222.
  • D. Kraemer, "Jewish Eating and Identity Through the Ages" (Routledge, 2007), 129-132.
  • H. Soloveitchik, "Hayayin bimei habeinayim: yayin nesekh" (Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2008), 16-20, 48-52.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; Vin

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

David   Freidenreich  :  relecture

Comment citer cette notice

Notice n°244503, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait244503/.

^ Haut de page