./.

Κανόνες τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τῷ Τρούλλῳ τοῦ Τρούλλῳ τοῦ βασιλικοῦ παλατίου συνελθόντων ἁγίων πατέρων ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλοχρίστου ἠμῶν Βασιλέως[c. 65]

Assemblée

Concilium Quinisextum

Titre en français

Concile in Trullo

Titre descriptif

Concile in Trullo: interdiction de brûler les feux pour les nouvelles lunes et de sauter par dessus

Type de texte

Canon de concile

Texte

Τὰς ἐν ταῖς νουμηνίαις ὑπό τινων πρὸ τῶν οἴκειων ἐργαστηρών καὶ οἴκων ἀναπτομένας πυρκαϊάς, ἃς καὶ ὑπεράλλεσθαί τινες κατά ἔθος ἀρχαῖον ἐπιληροῦσιν, ἀπὸ τοῦ παρόντος καταργηθῆναι προστάσσομεν. Ὅστις οὖν τοιοῦτόν τι πράξοι, εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω, εἰ δὲ λαϊκός, ἀφοριζέσθω· γέγραπται γὰρ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν Βασιλειῶν· "Καὶ ᾠκοδόμησε Μανασσῆς θυσιαστήριον πάσῃ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δύο αὐλαῖς οἴκου κυρίου, καὶ διήγαγε τὰ τέκνα αὐτοῆ ἐν πυρί, καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐποίησεν ἐγγαστριμύθους καὶ γνώστας ἐπλήθυνε, καὶ ἐπλή|θυνε τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, τοῦ παροργίσαι αὐτόν".

Langue

Grec

Source du texte original

Concilium Quinisextum, ed. and trans., H. Ohme, canon 11, p. 256-9.

Datation

  • Date fixe : 692
  • Précisions : Les dates exactes du début et de la fin du conseil ne sont pas connues.

Aire géographique

Traduction française

Les feux que certains allument au premier jour du mois devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains s'appliquent à sauter d'un bond selon un usage antique, nous ordonnons que dès à présent ils soient abolis. Si donc quelqu'un ose faire cela, clerc, qu'il soit déposé, laïc, excommunié. Il est en effet écrit dans le quatrième livre des Rois : " Manassès éleva un autel en l'honneur de toute l'armée des cieux, dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer ses enfants par le feu il s'adonna aux pratiques des astrologues et des augures il institua des ventriloques et des devins, et il ne cessa d'irriter le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ".

Source traduction française

http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/droit%20canon/canons6econcileintrullo.htm

Résumé et contexte

Le canon interdit de sauter au-dessus des feux qui étaient allumés à la nouvelle lune. Alors que la coutume trouve ses racines dans le passé pré-chrétien, le canon cite le Livre des Rois 2, 21.5-6 pour relier la pratique à l’ancien sacrifice d’enfant du Proche-Orient qui avait été condamné dans la Bible des Hébreux.

Signification historique

Ce canon, avec les canons 61-64, démontre un effort de la part des clercs pour réguler de plus près les pratiques religieuses des laïcs. Le corpus canonique de tout le concile en général révèle des efforts pour davantage centraliser l’église et pour purger les laïcs des vestiges de judaïsme et de paganisme. La crise de confiance créée par les conquêtes musulmanes peut avoir mené les Byzantins à se replier sur eux-mêmes et à chercher un bouc émissaire qui aurait fâché Dieu.

Liens

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • P.-P. Joannou, Discipline générale antique (IIe-IXe s.) 1, (Rome 1963) 97-241.
  • J. D. Mansi, ed., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 11 (Granz 1960 reprint, Florence 1765) 921-1006.
  • H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).
  • G. A. Rhalles / M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων 2 (Athens, 1853) 295-554.

Traductions

  • English: The Seven Ecumenical Councils, Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series, v.14, P. Schaff and H. Wace eds., (New York, 1900).
  • German: H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).

Etudes

  • D. Z. de Ferranti Abrahamse, "Magic and sorcery in the hagiography of the middle Byzantine period," Byzantinische Forschungen 8 (1982) 3-17.
  • J. C. Lawson, Modern Greek Folklore and ancient Greek Religion, (New York 1964, reprint Cambridge 1910).

Mots-clés

byzantins ; folklore ; fête ; nouvelle lune ; paganisme

Auteur de la notice

Benjamin   de Lee

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°268491, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait268491/.

^ Haut de page