./.

Κανόνες τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τῷ Τρούλλῳ τοῦ Τρούλλῳ τοῦ βασιλικοῦ παλατίου συνελθόντων ἁγίων πατέρων ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλοχρίστου ἠμῶν Βασιλέως[c.33]

Assemblée

Concilium Quinisextum

Titre en français

Concil in Trullo 33: Il est juif que seuls ceux qui viennent d'une lignée sacerdotale sont ordonnés prêtres.

Titre descriptif

Canon interdisant la descendance sacerdotale parmi les Arméniens et assimilant une telle pratique avec les coutumes juives.

Type de texte

Canon de concile

Texte

Ἐπειδή περ ἔγνωμεν ἐν τῇ Ἀρμενίων χώρᾳ μόνους ἐν κλήρῳ τοὺς ἐκ γένους ἱερατικοῦ κατατάττεσθαι, ἰουδ­αϊκοῖς ἔθεσιν ἑπομένων τῶν τοῦτο πράττειν ἐπιχειρούντων, τινὰς δὲ αὐτῶν καὴ μὴ ἀποκειρομένους ἱεροψάλτας καὶ ἀναγνώστας τοῦ θείου νόμου καθίστατσθαι, συνείδομεν, ὥστε ἀπὸ τοῦ νῦν μὴ ἐξεῖναι τοῖς | εἰς κλῆρον βουλομένοις προάγειν τινὰς εἰς τὸ γένος ἀποβλέπειν τοῦ προχειριζομένου· ἀλλὰ δοκιμάζοντες, εἰ ἄξιοι εἶεν κατὰ τοὺς τεθέντας ἐν τοῖς ἱεροῖς κανόσιν ὅρους ἐν κλήρῳ καταλεγῆναι, τούτους ἐκκλησιαστικῶς προχειρίζεσθαι, εἴτε καὶ ἐκ προγόγων γεγόνασιν ἱερέων, εἴτε καὶ μή. Ἀλλὰ μηδέ τινα τῶν ἁπάντων συγχωρεῖν ἐπ’ ἄμβωνος, κατὰ τὴν τῶν ἐν κλήρῳ καταλεγομένων τάξιν, τοὺς θείους τῷ λαῷ λόγους ὑποφωνεῖν, εἰ μή τι ἂν ἱερατικῇ κουρᾷ χρήστηται ὁ τοιοῦτος καὶ τὴν εὐλογίαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου ποιμένος κανονικῶς ὑποδέξηται. Εἰ δέ τις φωραθείη παρὰ τὰ προγεγραμμένα ποιῶν, ἀφοριζέσθω.

Langue

Grec

Source du texte original

Concilium Quinisextum, ed. and trans., H. Ohme, canon 32, pp. 224.

Datation

  • Date fixe : 692
  • Précisions : Les dates exactes du début et de la fin du concile ne sont pas connues.

Aire géographique

Traduction française

Comme nous avons appris que dans le pays des Arméniens seuls ceux d'une descendance sacerdotale sont admis dans les rangs du clergé, et c'est des usages juifs que suivent ceux qui mettent cela en pratique et que même certains d'entre eux sans la tonsure cléricale s'établissent préchantres et lecteurs de la loi divine, nous avons décidé, que dorénavant il ne sera pas permis à ceux qui veulent promouvoir quelqu'un dans la cléricature de prendre en considération l'origine du candidat, mais, après avoir examiné s'ils sont dignes dans les conditions fixés par les saints canons d'être admis à la cléricature, alors seulement on les ordonnera clercs, qu'ils descendent d'une famille de prêtres ou non. De plus, il n'est point permis à personne de réciter la parole sacrée du haut de l'ambon, à la manière de ceux qui sont dans la cléricature, sans qu'il ait déjà reçu la tonsure cléricale et la bénédiction du propre pasteur, conformément aux canons. Si quelqu'un est pris en train d'agir contre ces prescriptions, qu'il soit excommunié.

Source traduction française

http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/droit%20canon/canons6econcileintrullo.htm

Résumé et contexte

Ce canon condamne les lignées sacerdotales, qu'il assimile à des coutumes juives. Avec un tel canon, l'église byzantine a cherché à imposer son autorité sur l'Eglise arménienne et à marginaliser davantage la population juive de Byzance.

Signification historique

Ce canon est ostensiblement dirigée contre les Arméniens, mais l'ouverture du canon du concile anathématise une liste des hérésies et promet de purger l'église de «l'impiété juive». Comme les juifs n'avaient plus de prêtres dans le septième siècle, l'allusion ici doit être à l'Ancien Testament et «juif» est utilisé comme une insulte. En fait, ce canon condamne une pratique qui était probablement une perpétuation du passé pré-chrétien de l'Arménie, mais à cette période, l'Eglise byzantine avait assimilé de telles pratiques avec le judaïsme, duquel elle était plus familière et au sujet duquel il y avait davantage de peur et d'inquiétude depuis les catastrophes militaires du VIIème siècle (cf. Sharf 54f. et 193-194). Ce canon peut également être considéré comme un effort général en cette période pour marginaliser davantage les Juifs et les réduire à l'état d'étranger. Ce type de condamnation préfigure la littérature plus tard polémique contre les musulmans, les Arméniens et chrétiens latins, où toute une série de pratiques, y compris manger de la graisse de porc pendant le carême, ont été étiqueté comme «juive».

Liens

Textes apparentés inclus dans le corpus

Editions

  • P.-P. Joannou, Discipline générale antique (IIe-IXe s.) 1, (Rome 1963) 97-241.
  • J. D. Mansi, ed., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 11 (Granz 1960 reprint, Florence 1765) 921-1006.
  • H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).
  • G. A. Rhalles / M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων 2 (Athens, 1853) 295-554.

Traductions

  • English: The Seven Ecumenical Councils, Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series, v.14, P. Schaff and H. Wace eds., (New York, 1900).
  • German: H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).

Etudes

  • A. Sharf, Jews and Other Minorities in Byzantium, (Jerusalem 1995).

Mots-clés

Arménien ; byzantins ; clergé ; Juifs/Judaïsme ; prêtre

Auteur de la notice

Benjamin   de Lee

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°268474, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait268474/.

^ Haut de page