./.

האשה שהולכת בדרך[Sefer hasidim, 702.]

Auteur

Judah ben Samuel he-Ḥasid de Regensburg

Titre en français

Une femme [juive ] en prenant la route

Titre descriptif

La permission aux femmes juives de s'habiller comme les femmes non-juives pour éviter le danger de viol

Type de texte

halakhah

Texte

האשה שהולכת בדרך ושמעה שפוגעים בה נכרים ויראה פן ישכבו עמה יכולה ללבוש בגדי כהנה כדי שיהיו סבורים שהיא כהנת ולא ישכבו עמה ואם היא שמעה שפריצי ישראל יפגעו בה כמו כן מותרת ללבוש מלבוש נכרית ולומר היא נכרית ויכולה לומר להם שהיא תצעוק ותלשין עליהם וגם יכולה לצעוק קודם כדי שיבואו נכרים לעזור לה אע''פ שיהרגו הכותים.

Langue

Hébreu

Source du texte original

Sefer hasidim (New York, 1953), 702, p. 171

Datation

  • 12-13ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Une femme [juive ] en prenant la route et entendant que les non-juifs vont l’attaquer, si elle craint qu’ils puissent l’agresser sexuellement, elle peut mettre les vêtements des prêtres pour les faire penser qu’elle est une prêtresse et qu’ils ne la violeront pas. Si elle entend que les libertins juifs vont l’attaquer, elle est autorisée ainsi à mettre les vêtements des non-juifs et dire qu’elle est non-juive. Elle peut aussi leur dire qu’elle criera et les dénoncera. Elle peut aussi crier d’avance pour faire venir des non-juifs à son secours, bien que ces gentils puissent [les] tuer.

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte porte sur un règlement selon lequel les femmes juives qui étaient assez loin de leurs maisons furent autorisées à s’habiller comme les femmes non-juives, même comme les religieuses chrétiennes (l’auteur ne voyait pas de différence entre religieux et religieuses dans l’église catholique en considérant tous les membres des ordres religieux comme « prêtres »), pour se protéger de la menace de l’agression sexuelle soit de la part des juifs, soit de la part des chrétiens. Il s'agirait d'une exception au devoir de porter les vêtements distinctifs, qui semble être soutenu ainsi tant par les juifs que par les chrétiens.

Signification historique

Ce texte montre comment le règlement est défini dans les cas de danger pour la vie et l’intégrité corporelle des femmes. Elles furent autorisées à négliger les restrictions ordinaires limitant les libertés des femmes juives dans la vie quotidienne, comme, par exemple, un code vestimentaire spécial requis pour ne pas ressembler aux femmes non-juives, la modestie dans le comportement etc. Il leur était même permis de menacer les agresseurs en disant qu’elle pouvaient les dénoncer aux autorités chrétiennes, bien qu’un tel comportement était normalement illicite et puni sévèrement par les communautés juives.

Etudes

  • J. Baskin, "From separation to displacement : the problem of women in "Sefer Hasidim", AJS Review 19,1 (1994) 1-18.
  • J. Baskin, "Images of women in Sefer Hasidim", Mysticism, Magic and Kabbalah (1995) 93-105.
  • P. Schäfer, "Jews and Christians in the High Middle Ages : the "Book of the Pious", The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries) (2004) 29-42.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; vêtement

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°254453, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait254453/.

^ Haut de page