./.

תקנות קנדיאה[E. Artom and U. Cassuto, eds., Taqqanot Qandiya ve-Zikhronoteha (Jerusalem, 1943).]

Auteur

Elijah Capsali et al.

Titre en français

Taqqanot Qandiya (Les ordonnances de Candia)

Titre descriptif

Ordonnance concernant Shatnez (vêtements comportant de la laine et du lin)

Type de texte

Taqqana

Texte

גדר בעד השעטנז אשר מתניו ישנס לעבוד לאל נדחי ישראל יכנס דגלו ירומם על נס והשם יעשה לו נס שכר טוב האל לו גונז אם יזהר בלא תלבש שעטנז קיימו וקבלו עליהם היהודים עליהם ועל זרעם לבל יפלו בזעם להבדיל ישראל מכל עם ולא ישנה הכתם הטוב ואיכה יועם ולא יעלה עליהם בגד צמר ופשתים יחדו אם לא בחקירה רבה ונסיון לאהבת אל עליון לבלתי קנות חוטים בחזקת קנבוס והם פשתים ולא יהיו ידם פושטים לתת מקום לשטן על זה ולאומות העולם על פי הנבל פורטים ילעיגו בנו וחשבונו לשוטים ואינם יודעים חקים ומשפטים כחכמי ישראל יודעי בינה לעתים לכן האיש אשר יעשה בזדון בגיהנם יהיה נדון לכן גזרנו על כל יהודי שיתור אחר תופר יהודי לתפור בגדיו כי לא נחשדו ישראל על כך דשביק היתרא ואכיל או עביד איסורא לתפור ליהודי רעהו שעטנז כי חזקה אין אדם חוטא ולא לו ואם לו ימצא תופר יהודי ויצטרך לחייט נוצרי לתפור לו בגד צמר יביאהו אל ביתו היהודי ויתפור לו ברשות היהודי שיראה בעיניו שלא ישים לו בגד פשתן לכפול בגדי צמר או חוטי פשתן לתפור הצמר כדי שלא יבא לעבור על לאו בגד כלאים [שעטנז] לא יעלה עליך והזכירו רז''ל הרואה כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ואפילו עשר מצעות זו על גב זו לא ישב עליהן שמא תכרך לו נימא לכן גזרנו שהאומנים גוים יתפרו בבית היהודים בגדיהם

Langue

Hébreu

Source du texte original

E. Artom and U. Cassuto, eds., Taqqanot Qandiya ve-Zikhronoteha (Jerusalem, 1943), no. 41, page 33.

Datation

  • Date fixe : 1363
  • Précisions : C'est une ordonnance parmi un grand nombre qui furent promulguées au printemps 1363 comme faisant partie d'une réforme communale plus étendue.

Aire géographique

  • Crète
  • Candia (Héraklion aujourd'hui), Crète

Traduction française

Celui qui se ceint les reins pour servir le Seigneur « qui rassemble les exilés d'Israël » 1 son drapeau sera hissé et Dieu lui fera un miracle. Une bonne récompense lui sera prévue s’il fait attention de ne pas porter shatnez 2. Les juifs établirent et s’engagèrent pour eux et pour leurs descendants afin qu’ils n’encourent pas la colère de Dieu et pour séparer Israël de toutes les nations et que l'or fin ne s’altéra pas et l'or ne s'obscurcira 3 et qu’ils ne mettront jamais les vêtements mixtes de lin et de laine sans une enquête approfondie ni essai pour l’amour du Seigneur Très-Haut et qu’ils n’achèteront pas des fils en supposant qu’ils contiennent du chanvre alors qu’ils sont en réalité de lin 4. Ses mains ne mendieront pas en cédant la place à Satan ou aux nations du monde qui extravaguent au son du luth 5. Ses enfants se moqueront de lui et le jugeront [d’être digne des] coups de fouet. Et ils ne connaissent pas les lois et statuts comme les hommes sages d’Israël qui connaissent la sagesse éternelle. Alors, l’homme qui fait cela délibérément sera condamné à l’enfer. Nous décrétâmes donc que chaque juif doit s’adresser à un tailleur juif pour se coudre des vêtements, parce qu’un Israélite ne doit pas être soupçonné de “ce qu’il abandonnera ce qui est permis et mangera ce qui est interdit” 6 et de ce qu’il coudra shatnez pour son coreligionnaire, parce qu’il est supposé qu’un homme ne pèche pas quand il le fait non pas pour lui-même » 7. S’il ne peut pas trouver un tailleur juif et il a besoin [d’embaucher] un tailleur chrétien pour se coudre un vêtement de laine, il faut qu’il l’amène dans la maison d’un juif et le fasse coudre dans le domaine des juifs pour qu’il puisse voir avec ses propres yeux qu’il [le tailleur] ne lui fait pas une doublure de lin pour doubler les vêtements de laine ou utilise un fil de lin pour coudre le tissu de laine pour qu’il n’enfreigne pas l’interdiction, et le tissu mixte [Shatnez] ne sera jamais porté. Et les rabbins de mémoire bénie nous rappellent que “celui qui voit un tissu mixte parmi ses vêtements doit l’enlever même sur le marché 8. Même s’il y a dix couches les unes sur les autres, “il ne doit pas s’allonger sur eux pour qu’un fil ne se replie pas » 9. Ainsi, nous décidâmes que les artisans non-juifs doivent coudre leurs vêtements dans les maisons des juifs.

1 . Psaume 147 :2

2 . ce passage est un poème rimé dont chaque phrase est structurée de manière à rimer avec le mot «shatnez ». En effet, une bonne partie du texte de cette ordonnance suit une structure rimée

3 . paraphrase et jeu de mots des Lamentations 4 :1

4 . il est permis de mélanger le chanvre avec du lin ou avec de la laine (Mishnah Kilayim 9 :1)

5 . le paraphrase d’Amos 6 :5 qui signifie les gens satisfaits d’eux-mêmes. Le sens de cette phrase n’est pas clair mais cela suggère que celui qui porte shatnez avantage Satan et les gentils

6 . c’est une maxime du Talmud qui définit le mumar – un transgresseur intentionnel de la loi divine. Un transgresseur intentionnel face aux options licite et illicite choisira l’option illicite. Consultez, par exemple, TB Gittin 47a. L’auteur de cette ordonnance ajouta “et mangera”, parce que la maxime originale porte explicitement sur un cas dans lequel un homme rejette la viande cachère qu’il a à sa disposition et choisit volontairement de consommer de la viande interdite

7 . c’est une maxime du Talmud qui affirme que, si l’homme ne peut pas tirer de bénéfices du résultat de son action, il ne s’engagera pas dans le péché ou dans le mensonge. Pour la formulation exacte de la même expression consultez TB Baba Metziyah 5b

8 . TB Brachot 19b

9 . (TB Yoma 69a) Dans ce débat les rabbins déclarent qu’il ne faut pas s’allonger sur les vêtements qui contiennent Shatnez (i.e. les utiliser comme oreiller même s’il y a dix niveaux de vêtements qui ne contiennent aucun Shatnez entre l’homme et les vêtements avec Shatnez pour qu’aucun fil ne se replie et ne touche la peau de cet homme

Source traduction française

N. Koryakina

Résumé et contexte

La Crète vénitienne hébergeait une communauté juive d'origine gréco-byzantine, et de nombreux immigrants juifs venus de toute la Méditerranée et d'Allemagne. À partir de 1228, les responsables de la communauté promulguèrent des ordonnances qu'ils considéraient comme nécessaires pour maintenir les standards de la communauté sur les plans moral, religieux et social. Ce texte est l’une de ces ordonnances, qui, collectivement, constituent le texte connu sous le nom de Taqqanot Qandiya. Cette ordonnance cherche à prévenir les juifs de ne pas porter de vêtements contenant « Shatnez », un mélange de laine et de lin dans un seul produit (c’est-à-dire une étoffe de laine doublée de lin, ou une garniture de laine cousue avec un fil de lin, etc). cette règle résulte d’une interdiction biblique pour laquelle aucune raison explicite n’est donnée, 1 bien que les rabbins ont offert des opinions variées pour l’origine de cette loi. 2 Comme le contenu de ceci et de d’autres écrits rabbiniques en atteste, le port de laine et de lin ensemble était considéré comme un grave péché qui devait être empêché à tout prix, même si la personne devait se déshabiller en public. Dans ce cas, les autorités candiotes recommandent que les juifs n’emploient que des tailleurs juifs – qui, notent-ils, ne sont pas suspects d’affaiblir intentionnellement cette loi. Cependant, si on ne peut trouver de tailleur juif, un tailleur chrétien pourra être employé s’il travaille sous les yeux vigilants du juif, dans l’habitation juive.

1 . Lévitique 19:19; Deutéronome 22:11

2 . Maïmonide, par exemple, a suggéré que c’était une coutume des prêtres de Canaan, et que la loi est une partie d’un ensemble de lois plus large visant à distinguer les Israelites des Cananéens. Maïmonide, Moreh Nevukhim, 3:37

Etudes

  • C. Maltezou, "The Historical and Social Context," in David Holton, ed., Literature and Society in Renaissance Crete (Cambridge, 1991), 17-47.

Mots-clés

autonomie communautaire ; commerce ; Halakha ; Juifs/Judaïsme ; quartier juif ; vêtement

Auteur de la notice

Rena   Lauer

Collaborateurs de la notice

Nadezda   Koryakina  :  traduction

Claire   Chauvin  :  traduction

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°252264, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252264/.

^ Haut de page