Nom de la loi

Loi Iunia Norbana sur l’affranchissement

Date

Probablement 19 ap. JC

Rogator

M. Iunius Silanus Torquatus

Thèmes

Sources

Gaius, Inst., 1, 22
Homines LatiniIJuniani appellantur ; Latini ideo, quia adsimulati sunt Latinis coloniariis ; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim serui uiderentur esse.
 - Gaius, Inst., 1, 23
Non tamen illis permittit lex Iunia uel ipsis testamentum facere uel ex testamento alieno capere uel tutores testamento dari.
 - Gaius, Inst., 1, 80
Eadem ratione ex contrario ex Latino et ciue Romana, siue ex lege Aelia Sentia siue aliter contractum fuerit matrimonium, ciuis Romanus nascitur. Fuerunt tamen, qui putauerunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia uidetur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari – et semper conubium efficit, ut qui nascitur, patris condicioni accedat -, aliter uero contracto matrimonio eum, qui nascitur, iure gentium matris condicionem sequi et ob id esse ciuem Romanum. sed hoc iure utimur ex senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano significatur, ut quoquo modo ex Latino et ciue Romana natus ciuis Romanus nascatur.
 - Gaius, Inst., 1, 167
Sed Latinarum et Latinorum impuberum tutela non omni modo ad manumissores libertinorum pertinet, sed ad eos, quorum ante manumissionem ex iure Quiritium <fuerunt : unde si ancilla ex iure Quiritium> tua sit, in bonis mea, a me quidem solo, non etiam a te manumissa Latina fieri potest, et bona eius ad me pertinent, sed eius tutela tibi competit : nam ita lege Iunia cauetur. Itaque si ab eo, cuius et in bonis et ex iure Quiritium ancilla fuerit, facta sit Latina, ad eundem et bona et tutela pertinent.
 - Gaius, Inst., 2, 110
Praeterea permissum est iis et peregrinos et Latinos instituere heredes uel iis legare ; cum alioquin peregrini quidem ratione ciuili prohibeantur capere hereditatem legataque, Latini uero per legem Iuniam.
 - Gaius, Inst., 2, 275
Latini quoque, qui hereditates legataque derecto iure lege Iunia capere prohibentur, ex fideicommisso capere possunt.
 - Gaius, Inst., 3, 56
Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium seruos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma seruari solitos ; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est. postea uero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos : Latinos ideo, quia lex eos liberos proinde esse uoluit, atque si essent ciues Romani ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias deducti Latini coloniarii esse coeperunt ; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam liberi facti sunt, etiamsi non essent ciues Romani. legis itaque Iuniae lator cum intellegeret futurum, ut ea fictione res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut serui decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini [hominis] (?) bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimauit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum conuerteretur, cauere [uoluit], ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset. itaque iure quodam modo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent.
 - Gaius, Inst., 3, 57
Vnde accidit, ut longe differant ea iura, quae in bonis Latinorum ex lege Iunia constituta sunt, ab his, quae in hereditate ciuium Romanorum libertorum obseruantur.
 - Gaius, Inst., 3, 70
Sed si cum liberis suis etiam extraneum heredem patronus reliquerit, Caelius Sabinus ait tota bona pro uirilibus partibus ad liberos defuncti pertinere, quia cum extraneus heres interuenit, non habet lex Iunia locum, sed senatus consultum ; Iauolenus autem ait tantum eam partem ex senatus consulto liberos patroni pro uirilibus partibus habituros esse, quam extranei heredes ante senatus consultum lege Iunia habituri essent, reliquas uero partes pro hereditariis partibus ad eos pertinere.
 - Tit. Vlp., 1, 10
... hodie autem ipso iure liberi sunt ex lege Iunia, qua lege Latini Iuniani nominati sunt inter amicos manumissi.
 - Tit. Vlp., 3, 3
Liberis ius Quiritium consequitur Latinus, qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit : nam lege Iunia cautum est, ut, si ciuem Romanam uel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiaue nato nataue et anniculo facto, possit apud praetorem uel praesidem prouinciae causam probare et fieri ciuis Romanus, tam ipse quam filius filiaue eius et uxor ; scilicet si et ipsa Latina sit ; nam si uxor ciuis Romana sit, partus quoque ciuis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est.
 - Tit. Vlp., 3, 3
Liberis ius Quiritium consequitur Latinus, qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit : nam lege Iunia cautum est, ut, si ciuem Romanam uel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiaue nato nataue et anniculo facto, possit apud praetorem uel praesidem prouinciae causam probare et fieri ciuis Romanus, tam ipse quam filius filiaue eius et uxor ; scilicet si et ipsa Latina sit ; nam si uxor ciuis Romana sit, partus quoque ciuis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est.
 - Tit. Vlp., 11, 16
Testamento tutores dari possunt hi, cum quibus testamenti faciendi ius est, praeter Latinum Iunianum ; nam Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest ; id enim lex Iunia prohibet.
 - Tit. Vlp., 11, 19
Lex Iunia tutorem fieri iubet Latinae uel Latini inpuberis eum, cuius ea isue ante manumissionem ex iure Quiritium fuit.
 - Tit. Vlp., 20, 14
Latinus Iunianus, item is, qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest : Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitus est ; is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi ciuis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae ciuitatis ciuis est, ut secundum leges ciuitatis suae testetur.
 - Tit. Vlp., 20, 3
<Latinus Iunianus heres institui potest et> si quidem mortis testatoris tempore uel intra diem cretionis ciuis Romanus sit, heres esse potest ; quodsi Latinus manserit, lege Iunia capere hereditatem prohibetur. Idem iuris est in persona caelibis propter legem Iuliam.
 - Ps. Dosith., Frg. iur., 6-8
6. Sed nunc habent propriam libertatem inter amicos manumissi et fiunt Latini Iuniani, quoniam lex Iunia, quae libertatem iis dedit, exaequauit eos Latinis colonariis, (sunt uero Latini coloniarii,) qui cum essent ciues Romani liberti, nomen suum in coloniam (Latina) dederunt. 7. In his, qui inter amicos manumittuntur, uoluntas domini spectatur ; lex enim Iunia eos fieri Latinos iubet, quos dominus liberos esse uoluit. Hoc uero cum ita sit, debet propositum manumittendi habere dominus : unde si per uim coactus, uerbi gratia ab aliquo populo uel a singulis hominibus manumiserit, non ueniet seruus ad libertatem, quia non intellegitur uoluisse qui coactus manumisit. 8. Item ut possit habere seruus libertatem, talis esse debet, ut praetor siue proconsul eius libertatem tueatur ; nam et hoc lege Iunia cautum est. Sunt autem plures causae, in quibus non tueatur (praetor uel) proconsul manumissionem ; de quibus procedentes exponemus.
 - Ps. Dosith., Frg. iur., 12
Peregrinus manumissor seruum non potest ad Latinitatem perducere, quia lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit, non pertinet ad peregrinos, sicut et Octauenus probat. Praetor (tamen uel proconsul) non permittet manumissum seruire, nisi aliter lege peregrina caueatur.
 - C., 7, 6, 1, 1
Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Cum igitur multis modis et paene innumerabilibus Latinorum introducta est condicio et leges diuersae et senatus consulta introducta sunt et ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia quam ex Largiano senatus consulto nec non ex edicto diui Traiani, quorum plenae quidem fuerant nostrae leges, non autem in rebus fuerat eorum experimentum : studiosissimum nobis uisum est haec quidem omnia et Latinam libertatem resecare, certos autem modus eligere, ex quibus antea quidem Latina competebat libertas, in praesenti autem Romana defertur condicio, ut his praesenti lege enumeratis et ciues Romanos nascentibus ceteri omnes modi, per quos Latinorum nomen inducebatur, penitus conquiescant et non Latinos pariant, sed ut pro nullis habeantur (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.).
 - C., 7, 6, 1, 12a
Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Et ne in posterum aliquod ius Latinae libertatis nostris legibus incurrat, lex Iunia taceat Largiano senatus consulto cessante, sileat edictum diui Traiani, quod ea sequebatur, et si qua alia lex uel senatus consultum uel etiam constitutio loquitur de Latinis, ea inefficax quantum in eam partem remaneat et triplex antea uia libertatis, quae multiplices introducebat ambages, uno directo tramite discat ambulare. Quod si aliqua lex uel constitutio libertatis faciet mentionem, non autem Latinitatis, ea pro ciuitate Romana loqui intellegatur (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.).
 - Gaius, Inst., 1, 5, 3
Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat : nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequebantur et fiebant ciues Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero. Sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit, Latinorum uero nomen non frequentabatur : ideoque nostra pietas, omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans, in duabus constitutionibus hoc emendauit et in pristinum statum reduxit, quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competebat, id est eadem quam habebat manumissor, nisi quod scilicet libertinus sit qui manumittitur, licet manumissor ingenuus sit. Et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgauimus inter nostras decisiones, per quas, suggerente nobis Triboniano, uiro excelso, quaestore, antiqui iuris altercationes placauimus : Latinos autem Iunianos et omnem quae circa eos fuerat obseruantiam alia constitutione per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat sanctiones, et omnes libertos, nullo nec aetatis manumissi nec dominii manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti antea obseruabatur, ciuitate Romana donauimus : multis additis modis, per quos possit libertas seruis cum ciuitate Romana, quae sola in praesenti est, praestari.
 - Gaius, Inst., 3, 7, 4
Sed haec de his libertinis hodie dicenda sunt qui in ciuitatem Romanam peruenerunt, cum nec sunt alii liberti, simul et dediticiis et Latinis sublatis, cum Latinorum legitimae successiones nullae penitus erant, qui licet ut liberi uitam suam peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animam atque libertatem amittebant, et quasi seruorum ita bona eorum iure quodammodo peculii ex lege Iunia manumissores detinebant. Postea uero senatusconsulto Largiano cautum fuerat ut liberi manumissoris, non nominatim exheredati facti, extraneis heredibus eorum in bonis Latinorum praeponerentur. Quibus superuenit etiam diui Traiani edictum, quod eundem hominem, si inuito uel ignorante patrono ad ciuitatem uenire ex beneficio principis festinauit, faciebat uiuum quidem ciuem Romanum, Latinum autem morientem. Sed nostra constitutione propter huiusmodi condicionum uices et alias difficultates cum ipsis Latinis etiam legem Iuniam et senatusconsultum Largianum et edictum diui Traiani in perpetuum deleri censuianus, ut omnes liberti ciuitate Romana fruantur, et mirabili modo quibusdam adiectionibus ipsas uias quae in Latinitatem ducebant ad ciuitatem Romanam capiendam transposuimus.
 - Theoph., 1, 5, 3
Τῶν δὲ ἀπελευθέρων τριχῆ ἦν ἡ διαίρεσις, παλαὶ γὰρ ἐλευθερούμενοι ποτὲ μὲν τὴν μείζονα καὶ ἐννομωτάτην ἐλάμβανον ἐλευθερίαν καὶ ἐγίνοντο πολῖται ῥωμαῖοι, ποτὲ δὲ τὴν ἐλάττονα καὶ ἀπετελοῦντο latînoi iunianoì ἀπὸ νόμου iuníu norbanû, ὃς εὑρετὴς ἐγεγόνει τῆς τοιαύτης αἱρέσεως, τοὺς δὲ dediticíus ἐπενόησεν ὁ aélios séntios.
 - Sen., Vit. beat., 24, 3
Serui liberine sint hi, ingenui an libertini, iustae libertatis an inter amicos datae, quid refert ? Vbicumque homo est, ibi benefici locus est.
 - Tac., Ann., 13, 27, 1-2
1. Disserebatur contra : paucorum culpam ipsis exitiosam esse debere, nihil uniuersorum iuri derogandum ; quippe late fusum id corpus. Hinc plerumque tribus decurias, ministeria magistratibus et sacerdotibus, cohortes etiam in urbe conscriptas ; et plurimis equitum, plerisque senatoribus non aliunde originem trahi : si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum. 2. Non frustra maiores, cum dignitatem ordinum diuiderent, libertatem in communi posuisse. Quin et manu mittendi duas species institutas, ut relinqueretur paenitentiae aut nouo beneficio locus. Quos uindicta patronus non liberauerit, uelut uinclo seruitutis attineri. Dispiceret quisque merita tardeque concederet, quod datum non adimeretur.
 - Tit. THerc., 89
Descriptum e[t recognitum ex] | edicto L. Seru[eni Gall]i pr(aetoris), quo[d propo]|situm erat Ro[mae in] foro Aug[usto sub]| porticu Iulia a[d col]umnam [- ante]| tribunal eius, [in quo sc]riptum e[rat id] | quod infra s[c]r[iptum] est : | L. Seruenius Gallu[s pr(aetor) dicit] : | ‘M. Ofellius Magn[us Ti. C]rassius Firm[us II uiri?] | e[x] municipio He[rculan(eorum) d]ecretu[m ad me] | rettulerunt [in quo decurio]nes e [lege] | Aelia Sentia cau[sam probau]issent [L. Uenidi En]|nychi et Liuia[e Actes,] quod [filiam ex se] | [natam] anni[culam haberent ex iusto matrimonio,] | [it]aque, [eo]ru[m] (?) [causa probata, Romani ciues] | [mi]hi esse uide[ntur]. (ed. G. Camodeca, Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Uenidius Ennychus II, in CErc. 36 [2006] 189-199).
 - Gaius, Inst., 1, 15
Huius ergo turpitudinis seruos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut ciues Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constitui intellegemus.
 - Gaius, Inst., 1, 17
Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est uindicta aut censu aut testamento, is ciuis Romanus fit ; sin uero aliquid eorum deerit, Latinus erit.
 - Gaius, Inst., 1, 18
Quod autem de aetate serui requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores triginta annorum seruos non aliter uoluit manumissos ciues Romanos fieri, quam si uindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint.
 - Gaius, Inst., 1, 29-31
29. Statim enim ex lege Aelia Sentia cautum est, ut minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint uel ciues Romanas uel Latinas coloniarias uel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus ciuibus Romanis puberibus et filium procreauerint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem uel in prouinciis praesidem prouinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere : et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiauerit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem <condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem> condicionis sit, ciues Romani esse iubentur. 30. Ideo autem in ipso filio uerba adiecimus “si et ipse eiusdem condicionis sit”, quia si uxor Latini ciuis Romana est, qui ex ea nascitur, ex nouo senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est, ciuis Romanus nascitur. 31. Hoc tamen ius adipiscendae ciuitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est.
 - Tit. Vlp, 1, 12
Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum seruus uindicta manumissus ciuis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit ; ideo sine consilio manumissum Cassius seruum manere putat. Testamento uero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini uoluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.
 - Tit. Vlp, 5, 9
Ex ciue Romano et Latina Latinus nascitur, et ex libero et ancilla seruus ; quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem.
 - Tit. Vlp., 17, 1
Quod quis sibi testamento relictum, ita ut iure ciuili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, ueluti ceciderit ab eo : uerbi gratia si caelibi uel Latino Iuniano legatum fuerit, nec intra dies centum uel caelebs legi paruerit, uel Latinus ius Quiritium consecutus sit ; aut si ex parte heres scriptus uel legatarius ante apertas tabulas decesserit uel peregrinus factus sit ***.
 - Tit. Vlp., 19, 4
Mancipatio locum habet inter ciues Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est.
 - Tit. Vlp., 20, 8
Latinus Iunianus et familiae emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est.
 - Tit. Vlp., 25, 7
Latini Iuniani fideicommissum capere possunt, licet legatum capere non possint.
 - Paul., 2 sent., FV, 172
Pro t ... ut est Latinus Iunianus..., item qui codicillis ad testamentum non pertinentibus ...
 - Vlp., lib. sing. off. praet. tutel., FV, 193
Exemplo ciuium Romanorum Latinos Iunianos excusari oportet.
 - Vlp., lib. sing. off. praet. tutel., FV, 221
Si alius eum Latinum fecerit, alius iterauerit, an utriusque liberorum tutelam suscipiat, uidendum, quasi utriusque meritum habeat. Nisi forte, exemplo munerum, quibus diuus Marcus rescripsit apud originem (modo) eius, qui Latinum fecit, debere eum fungi, solius eius liberorum tutelam suscepturum dicemus.
 - Ps. Dosith., Frg. iur., 5
Ante igitur una libertas erat et manumissio fiebat uindicta uel testamento uel censu et ciuitas Romana competebat manumissis : quae appellatur iusta ac legitima manumissio. Hi autem, qui domini uoluntate in libertate erant, manebant serui ; et si manumissores ausi erant in seruitutem denuo eos per uim redigere, interueniebat praetor et non patiebatur manumissum seruire. Omnia tamen quasi seruus adquirebat manumissori : nam siue quid stipulabatur uel mancipio accipiebat uel ex quibuscunque causis aliis acquisierat, domini hoc faciebat, id est, manumissi omnia bona ad patronum pertinebant.
 - Frg. Berol., 1, 1
(Plane si ea lex lata non esset, quidquid nobis iure Qui)riti(um per seruos ad)qui(ritur, per Latinos Iuni)anos (quaesitum aeque e)x iu(re Quiritium n)ostrum (esse intel)egeretur ; (idque post mortu)os Latinos (id uindic)are recte (ex iure) Quiritium pe(tere possumus).
 - Gnom., 19
Τὰ διατασσόμενα ἀπελευθέροις οὐδέπω ἐσχηκόσι νομίμην ἀπελευθέρωσιν ἀναλαμβάνεται. Νομίμη δέ ἐστιν ἀπελευθέρωσις, ἐὰν ὁ ἀπελευθερούμενος ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη ἦν γεγονώς.
 - Salv., Eccl., 3, 7, 33
More ergo illorum uteris qui seruos suos non bene de se meritos, quia ciuitate Romana indignos iudicant, iugo Latinae libertatis addicunt : quos scilicet iubent quidem sub libertorum titulo agere uiuentes, sed nolunt quidquam habere morientes. Negato enim his ultimae uoluntatis arbitrio, etiam quae superstites habent, morientes donare non possunt.
 - C., 7, 6, 1, 1b
Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Quis enim patiatur talem esse libertatem, ex qua in ipso tempore mortis in eandem personam simul et libertas et seruitium concurrunt et, qui quasi liber moratus est, eripitur non tantum in mortem, sed etiam in seruitutem ? (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.).
 - C., 7, 6, 1, 6
Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Illo procul dubio obseruando, ut, si quis siue in testamento siue uindicta quendam manumiserit, licet hoc dixerit uel scripserit, quod uoluerit esse Latinum, superuacua adiectio Latinitatis aboleatur et fiat ciuis Romanus, ne modi, qui ab antiqua obseruatione in ciuitatem Romanam homines producebant, per priuatorum uoluntates deminui uideantur (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.).
 - C., 7, 6, 1, 13
Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Sed si quidem liberti iam mortui sunt, et bona eorum quasi Latinorum his quorum intereat adgregata sunt, uel adhuc uiuunt, nihil ex hac lege innouetur, sed maneant apud eos iure antiquo firmiter detenta et uindicanda. In futuris autem libertis praesens constitutio locum sibi uindicet (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.).

Bibliographie

 • VANGEROW, K. A. von, Über die Latini Iuniani, Marbroug, 1833
 • CANTARELLI, L., « I Latini Iuniani. Contributo alla storia del diritto latino », AG , 30, 1883, 41-117
 • HÖLDER, E., « Zur Frage vom gegenseitigen Verhältnisse der lex Aelia Sentia und Iunia Norbana », ZSS , 19, 1885, 205-225
 • WLASSAK, M., « Die prätorischen Freilassungen », ZSS , 26, 1905, 367-431
 • BUCKLAND, W.W., The Roman Law of Slavery, Cambridge, 1908, 533-537
 • STEINWENTER, A., RE, 12, 1, 1924, s. u. Latini Iuniani, 910-924
 • LAST, H., CAH 10, 1934, 888-890
 • VITUCCI, G., « s. u. Libertus, in De Ruggiero », DE , 4, 1958, 905-946
 • IMPALLOMENI, G., Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane, Padova, 1963, 38-58, 154-156
 • WILINSKI, A., « Zur Frage von Latinern ex lege Aelia Sentia », ZSS 80, 1963, 378-392
 • DE DOMINICIS, M., « La Latinitas Iuniana e la legge Elia Senzia », TR , 33, 1965, 558-574
 • HUMBERT, M., « Le droit latin impérial : cités latines ou citoyenneté latine ? », Ktema , 6, 1981, 207-226, ora in Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome, Pavia, 2013, 103-129
 • SIRKS, A.J.B., « Informal Manumission and the lex Iunia », RIDA , 28, 1981, 247-276
 • SIRKS, A.J.B., « The lex Iunia and the Effects of Informal Manumission and Iteration », RIDA , 30, 1983, 211-292
 • BALESTRI FUMAGALLI, M., Lex Iunia de manumissionibus, Milano, 1985
 • LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P., « Latinus Iunianus. Una aproximación », Studia Historica , 4-5, 1986-87, 125-136
 • FERRARY, « Princeps legis », ora in Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain, Pavia, 2012, 345-373
 • WEAVER, P., « Children of Junian Latins », in B. Rawson - P. W. (edd.), The Roman Family in Italy. Status. Sentiment, Space, Oxford 1997, 55-71
 • LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P., « Junian Latin : Status and Number », Athenaeum , 86, 1998, 133-163
 • VENTURINI, C., « Latini facti, peregrini e civitas : note sulla normativa adrianea », BIDR , 98-99, 1995-1996 (ma pubbl. 2003), 219-242
 • AVENARIUS, M., Der Pseudo-Ulpianische Liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift, Göttingen, 2005, 174-191, 221-229, 310-315, 392-393, 398-399, 418-421
 • LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, P., Historia de la manumisión en Roma, Madrid, 2007, 70-100
 • NICOSIA, E., « Moriuntur ut servi ? Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani », in Philia. Scritti per G. Franciosi, Napoli, 2007, III, 1829-1845
 • HUMBERT, M., « Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus », in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (edd.), Homo, caput, persona.
 La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana dall’epoca di Plauto a Ulpiano, Pavia, 2010, 139-173 ora in Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome, Pavia, 2013, 131-165.

Commentaire

Sommaire


1. - Introduzione

La lex Iunia Norbana (secondo le Istituzioni di Giustiniano, Iunia tout court secondo il modus citandi dei giuristi : vd. al n. 3.2) definiva la condizione di quegli schiavi che pur senza poter vantare un’efficace manomissione civile, godevano comunque di una libertà di fatto concessa loro dal padrone. Secondo un destino comune a quasi tutte le leges di diritto privato (cfr. D. Mantovani, “Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi”, in J.-L. Ferrary (ed.), Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, Pavia, 2012, 724, 727 e 738), il provvedimento non ha lasciato alcuna eco nelle fonti letterarie. Tuttavia esso dovette segnare una svolta di non poco conto. Grazie alla lex Iunia, infatti, persone che fino a quel momento avevano potuto godere soltanto di una tutela indiretta, assicurata dal Pretore (cfr. Gaius, Inst., 3, 56Quae pars iuris ut manifestior fiat, admonendi sumus, id quod alio loco diximus, eos qui nunc Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium seruos fuisse, sed auxilio praetoris in libertatis forma seruari solitos ; unde etiam res eorum peculii iure ad patronos pertinere solita est. Postea uero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos. ; Ps. Dosith., Frg. iur., 5Ante igitur una libertas erat et manumissio fiebat uindicta uel testamento uel censu et ciuitas Romana competebat manumissis : quae appellatur iusta ac legitima manumissio. Hi autem, qui domini uoluntate in libertate erant, manebant serui ; et si manumissores ausi erant in seruitutem denuo eos per uim redigere, interueniebat praetor et non patiebatur manumissum seruire.), si vedevano riconosciuta finalmente una libertas giuridicamente definita (ancorché dosata, in ragione soprattutto degli interessi economici dei patroni : n. 2).

Con la rogazione della legge - che gli studi moderni fanno oscillare tra il 25 a.C. e il 19 d.C. (n. 3) – si chiudeva dunque la fase della tuitio pretoria, per avviare un regime che si sarebbe mantenuto – sia pure attraverso numerose modifiche e integrazioni – fino al regno di Giustiniano (n. 4.4). Quanto a lungo si fosse protratta la fase precedente, è invece incerto. Una data piuttosto bassa è stata ipotizzata di recente, desumendo da Plut., Sull., 8, 2καὶ γὰρ ὠμότης καὶ τόλμα καὶ πλεονεξία περὶ αὐτὸν ἦν ἀπερίσκεπτος αἰσχροῦ καὶ παντὸς κακοῦ, ὅς γε τὴν Ῥωμαίων πολιτείαν ἐξελευθερικοῖς καὶ μετοίκοις πωλῶν ἀναφανδὸν ἠρίθμει τιμὴν διὰ τραπέζης ἐν ἀγορᾷ κειμένης. che ancora nell’88 a.C. sarebbero stati i tribuni della plebe (anziché il pretore) a interporre eventualmente il loro auxilium in favore degli schiavi autorizzati a vivere da liberi (cfr. López Barja de Quiroga, 2007, 72-73). Tuttavia la conclusione non convince (anche a voler accettare l’interpretazione del passo, di per sé piuttosto ermetico). La tuitio pretoria non era infatti incondizionata (n. 2.2) e con essa poteva perciò concorrere l’auxilium tribunizio (specie se a offrirlo – come sarebbe avvenuto nel caso – fosse un tribuno disonesto). Va aggiunto che nelle commedie di Plauto e Terenzio non mancano le allusioni a manomissioni prive di ogni solennità, e fa specie che i beneficiari sembrino talvolta voler mettere l’accento proprio sulla limitatezza della libertas che ne derivava (cfr. soprattutto Plaut., Men., 1146-1150MESS. Numquid me morare quin ego liber, ut iusti, siem ? // MEN. Optimum atque aequissimum orat, frater : fac causa mea. // SOS. Liber esto. MEN. Quom tu es liber, gaudeo, Messenio. // MESS. Sed meliorest opus auspicio, ut liber perpetuo siem. ; Ter., Adelph., 970-972MI. Si quidem // tu uis : Syre, eho accede huc ad me : liber esto. SY. Bene facis. // omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi praeterea, Demea. // DE. Gaudeo. AE. Et ego. SY. Credo : utinam hoc perpetuom fiat gaudium, // Phrygiam ut uxorem meam una mecum uideam liberam !, con il commento all’ultimo verso di Don., Ter. Ad., 972Vtinam hoc gaudium. Integrum, solidum et nusquam interruptum.).

2. - Contenuti della legge

2.1 - Il rinvio alla condizione dei Latini coloniarii

Per denotare i soggetti cui la lex Iunia attribuiva la libertas – e di cui è peraltro discussa la perifrasi tecnica usata per individuarli nel provvedimento (vd. sotto al n. 2.2) – i giuristi coniarono l’etichetta di Latini Iuniani. Ciò perché la lex Iunia, ricorrendo al meccanismo della fictio, attribuiva loro la stessa condizione dei Latini coloniarii (Gaius, Instit., 3, 56lex eos liberos proinde esse uoluit atque si essent ciues Romani ingenui qui ex urbe Roma in Latinitas colonias deductas Latini coloniarii esse coeperunt ; cfr. anche Ps. Dosith., Frg. iur., 6Sed nunc habent propriam libertatem inter amicos manumissi et fiunt Latini Iuniani, quoniam lex Iunia, quae libertatem iis dedit, exaequauit eos Latinis colonariis, (sunt uero Latini coloniarii,) qui cum essent ciues Romani liberti, nomen suum in coloniam (Latina) dederunt. , dove peraltro l’exaequatio – forse per un errore nella retroversione del testo - è riferita a ciues Romani liberti, dedotti in una colonia Latina : cfr. la bibl. citata in Wilinski, 1963, 379 e nt. 6 ; sulla più ampia tesi di tale Autore vd. peraltro i rilievi di Venturini, 1995-1996, 224 nt. 15). Per quanto si possa discutere a quale statuto (latino) la legge facesse esattamente rinvio e per quali ragioni essa si servisse del meccanismo della fictio (vd. con differenti prospettive E. Bianchi, Fictio iuris, Padova, 1997, 382-390, López Barja de Quiroga, 1998, 137 e 146-147, Humbert, 2010, 149-151), il dato certo è che l’effetto primo del provvedimento fu di riconoscere ai beneficiari una condizione giuridicamente definita di uomini liberi, testimoniata anche dall’adozione conseguente dei tria nomina (cfr., specialmente quanto a quest’ultimo punto, López Barja de Quiroga, 1998, 143-144).

La portata dello status attribuito dalla legge si può mettere a fuoco da un doppio punto di vista : prima considerando che cosa comportasse il riconoscimento di una libertas giuridicamente definita, rispetto alla condizione precedente in cui versavano gli schiavi manomessi informalmente ; quindi tenendo presente per quali aspetti i Latini Iuniani continuassero a differenziarsi dai Latini coloniarii.

2.1.1 Significato dell’equiparazione rispetto alla precedente tuitio pretoria

Per gli schiavi manomessi in forma non solenne, il passaggio allo status di persone giuridicamente libere comportava conseguenze vistose sia sul piano personale (a) sia su quello patrimoniale (b).

(a) Sul piano personale, il Latino Iuniano e la Latina Iuniana vedevano finalmente riconosciuta la possibilità di procreare dei figli ingenui e forse anche quella di formarsi una famiglia legittima (quantomeno se intrecciavano una relazione tra loro ; per le relazioni con partners Romani vd. oltre n. 3.1.3). Il riconoscimento di una relazione matrimoniale legittima pare implicito nel fatto che il patrono potesse costituire una dote alla Latina Iuniana (arg. da C., 7, 6, 1, 9Sed et si quis homini libero suam ancillam in matrimonio collocauerit et dotem pro ea conscripserit, quod solitum est in liberis personis solis procedere, ancilla non Latina, sed ciuis efficiatur Romana. Si enim hoc, quod frequentissime in ciues Romanas et maxime in nobiles personas fieri solet, id est dotalis instrumenti conscriptio, et in hac persona adhibita est, necessarium est consentaneum effectum huiusmodi scripturae observari. <a 531 d. k. nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.>) o costei costituirsela da sé (Gnom., 26Kἂν Λατείνα ὑπὲρ πεντήκοντα ἔτη δῷ τι ὑπὲρ ἔτη ὁμοίω(ς) ἀναλαμβ(άνει).), ammesso che il caput non sottintendesse un riferimento esclusivo alla Latina ingenua). Né vale addurre in senso contrario che il filius del Latino cadeva in potestate patris e si vedeva riconosciuto il titolo di heres suus a condizione che il pater acquistasse (e mantenesse) la cittadinanza Romana (Gaius, Inst., 1, 66Velut si Latinus ex lege Aelia Sentia uxore ducta filium procreauerit aut Latinum ex Latina aut ciuem Romanum ex ciue Romana, non habebit eum in potestate ; sed si postea causa probata ciuitatem Romanam consecutus fuerit, simul eum in potestate sua habere incipit. ; Gaius, Inst., 1, 32aQuae uero diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta intellegemus. e Gaius, Inst., 3, 72Aliquando tamen ciuis Romanus libertus tamquam Latinus moritur, uelut si Latinus saluo iure patroni ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit. Nam, ut diuus Traianus constituit, si Latinus inuito uel ignorante patrono ius Quiritium ab imperatore consecutus sit, [quibus casibus], dum uiuit iste libertus, ceteris ciuibus Romanis libertis similis est et iustos liberos procreat, moritur autem Latini iure, nec ei liberi eius heredes esse possunt ; et in hoc tantum habet testamenti factionem, ut patronum heredem instituat eique, si heres esse noluerit, alium substituere possit.; nel senso accennato vd., invece, se non intendo male, Humbert, 2010, 152). Le fonti sottolineano infatti tale circostanza nell’ottica di due iura propria ciuium Romanorum (quanto alla patria potestas, cfr. Gaius, Inst., 1, 55Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreauimus. Quod ius proprium ciuium Romanorum est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) idque diui Hadriani edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo ciuitatem Romanam petebant, significatur., con le osservazioni di López Barja de Quiroga, 1998, 146 ; quanto alla norma che impediva ai Latini Iuniani di avere eredi, vd. invece al n. 2.1.2, lett. b). Tali testimonianze perciò non escludono che il figlio del liberto Iuniano potesse godere di una normale ingenuitas Latina, ancorché non fosse necessariamente aggregato a un municipio latino (sul problema – comunque molto discusso - vd. Sirks, 1983, 262-263, M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 108 e, più diffusamente, Weaver, 1997, 57 e 60-64).

(b) Oltre che sul piano personale, il passaggio dalla tuitio pretoria a una libertas legale presentava evidenti vantaggi sul piano patrimoniale. La soggettività giuridica, riconosciuta in questo modo allo schiavo affrancato, permetteva infatti a costui di avere un proprio patrimonio (e il più delle volte fin dall’esordio nella sua nuova condizione, se si tiene conto della regola che anche nelle affrancazioni non solenni il peculio s’intendeva normalmente attribuito al manomesso : Papin., 12 resp., FV, 261Peculium uindicta manumisso uel inter amicos si non adimatur, donari uidetur.). Come è ovvio, ciò comportava un primo, fondamentale vantaggio per lo stesso affrancato. Questi difatti lavorava ora direttamente per sé (come è messo bene in luce – in rapporto allo stato del diritto precedente – dalla seconda parte di Ps. Dosith., Frg. iur., 5Omnia tamen quasi seruus adquirebat manumissori (scil. colui cui il padrone aveva concesso di vivere da libero, pur in assenza di una formale manumissio) : nam siue quid stipulabatur uel mancipio accipiebat uel ex quibuscunque causis aliis acquisierat, domini hoc faciebat, id est, manumissi omnia bona ad patronum pertinebant.) e non sottostava più al rischio di vedersi revocare in vita l’amministrazione del peculio (per la situazione che si determinava invece alla sua morte, vd. al n. 2.1.2, lett. b). La nuova situazione tornava però utile anche ai terzi che con l’affrancato avessero negoziato e, per certi aspetti, addirittura al suo manomissore. I primi si vedevano infatti riconosciuta la piena titolarità dei beni acquistati, in forza del commercium loro riconosciuto, e perciò della possibilità di prendere parte ai negozi del ius ciuile con cittadini Romani (Tit. Vlp., 19, 4Mancipatio locum habet inter ciues Romanos et Latinos coloniarios Latinosque Iunianos eosque peregrinos, quibus commercium datum est. ; cfr. Humbert, 1981, 114-115 e nt. 36). Per il manomissore veniva invece meno il peso e il fastidio di rispondere in via sussidiaria (de peculio et de in rem uerso) per i debiti contratti da colui che, pur godendo di una libertà di fatto, prima della lex Iunia restava sotto questo profilo un suo schiavo.

2.1.2 Elementi dello status dei Latini coloniarii precluso ai liberti Latini

Pur comportando i considerevoli vantaggi di cui si è detto, l’equiparazione ai Latini coloniarii non era tuttavia assoluta. Varie disposizioni della lex Iunia contribuivano infatti a confezionare per i Latini Iuniani uno status complessivo fortemente penalizzante rispetto a quello preso a modello, con implicazioni che conviene di nuovo distinguere sul piano personale (a) e su quello patrimoniale (b).

(a) Sul piano personale pare certo che la libertas Iuniana non comportasse il riconoscimento automatico del conubium verso i ciues Romani. E’ vero che le opinioni dei giuristi non erano concordi sul punto. Tuttavia, anche chi rispondeva in senso positivo, si appoggiava in realtà al fatto che fosse previsto per legge che un figlio nato al liberto o alla liberta Latini da un matrimonio contratto secondo certe formalità (e che in atti ufficiali – a quanto pare – ben poteva definirsi iustum matrimonium : cfr. T. Herc., 89Descriptum e[t recognitum ex] | edicto L. Seru[eni Gall]i pr(aetoris), quo[d propo]|situm erat Ro[mae in] foro Aug[usto sub]| porticu Iulia a[d col]umnam [- ante]| tribunal eius, [in quo sc]riptum e[rat id] | quod infra s[c]r[iptum] est : | L. Seruenius Gallu[s pr(aetor) dicit] : | ‘M. Ofellius Magn[us Ti. C]rassius Firm[us II uiri?] | e[x] municipio He[rculan(eorum) d]ecretu[m ad me] | rettulerunt [in quo decurio]nes e [lege] | Aelia Sentia cau[sam probau]issent [L. Venidi En]|nychi et Liuia[e Actes,] quod [filiam ex se] | [natam] anni[culam haberent ex iusto matrimonio,] | [it]aque, [eo]ru[m] (?) [causa probata, Romani ciues] | [mi]hi esse uide[ntur]. (ed. G. Camodeca, Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus II, CErc. 36, 2006, 189-199). ; per la restituzione dell’espressione ‘ex iusto matrimonio’, parzialmente leggibile nella scriptus interior, vd. in part. p. 203]) poteva consentire a costoro di acquisire la cittadinanza romana (cfr. Gaius, Inst., 1, 80Eadem ratione ex contrario ex Latino et ciue Romana siue ex lege Aelia Sentia siue aliter contractum fuerit matrimonium, ciuis Romanus nascitur. Fuerunt tamen, qui putauerunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia uidetur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari, et semper conubium efficit, ut qui nascitur, patris condicioni accedat ; aliter uero contracto matrimonio eum, qui nascitur, iure gentium matris condicionem sequi et ob id esse ciuem Romanum. Sed hoc iure utimur ex senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano significat, ut quoquomodo ex Latino et ciue Romana natus ciuis Romanus nascatur., vd. oltre al n. 3.1.3, lett. b). Dunque, non solo è probabile che si trattasse di un’opinione minoritaria (cfr. Tit. Vlp., 5, 9 Ex ciue Romano et Latina Latinus nascitur, et ex libero et ancilla seruus ; quoniam, cum his casibus conubia non sint, partus sequitur matrem.), ma di sicuro non la si poteva ricondurre alla generale equiparazione ai Latini coloniarii (i quali, viceversa, insieme forse ai membri dei municipi imperiali insigniti del ius Latii, sembra godessero a tutti gli effetti del conubium: vd. D. Kremer, Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la république et l’empire, Paris, 2006, 116 s., con bibl.).

Più incerto, sempre sul piano dello status personale, è in che misura ai Latini Iuniani fosse precluso di assumere l’officium della tutela. Di sicuro era loro inibita la nomina a tutori testamentari. La cosa dipendeva da uno specifico caput della lex Iunia, necessario per precludere ai Latini ficti una capacità altrimenti implicita nello status complessivo attribuito a costoro (cfr. Tit. Vlp., 11, 6 Testamento tutores dari possunt hi, cum quibus testamenti faciendi ius est, praeter Latinum Iunianum ; nam Latinus habet quidem testamenti factionem, sed tamen tutor dari non potest ; id enim lex Iunia prohibet.). D’altro canto, il modo in cui questa limitazione è ricordata nel manuale di Gaius, Inst., 1, 23Non tamen illis permittit lex Iunia uel ipsis testamentum facere uel ex testamento alieno capere uel tutores testamento dari.) suggerirebbe che nella lex Iunia il divieto contemplasse la tutela testamentaria soltanto (cfr. B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo 1979, 201). Il che sembrerebbe confermato dal fatto che in due passaggi dei Fragmenta Vaticana si parte apparentemente dal presupposto che a un Latinus Iunianus potesse essere affidata una tutela dativa (cfr. Vlp., lib. sing. off. praet. tutel., FV, 193Exemplo ciuium Romanorum Latinos Iunianos excusari oportet. e lib. sing. off. praet. tutel., FV, 221Si alius eum Latinum fecerit, alius iterauerit, an utriusque liberorum tutelam suscipiat, uidendum, quasi utriusque meritum habeat. nisi forte, exemplo munerum, quibus diuus Marcus rescripsit apud originem (modo) eius, qui Latinum fecit, debere eum fungi, solius eius liberorum tutelam suscepturum dicemus.; più incerta – dato lo stato del testo – la valutazione di Paul., 2 Sent., FV, 172Paulus libro secundo sententiarum. Pro t ... ut est Latinus Iunianus..., item qui codicillis ad testamentum non pertinentibus ….). La questione risulta tuttavia ulteriormente complicata da un frammentario passaggio di Ulpiano, sopravissuto attraverso gli scholia Sinaitica, Frag. Sin., 45Nam Latinus e lege Atilia tutor dari non potest. ; sembrerebbe infatti da esso che non si potesse assegnare un Latino come tutore Atiliano.

Può essere che una preclusione del genere rimontasse a una specifica disposizione della arcaica lex Atilia de tutore dando, e fosse stata perciò concepita con riguardo essenzialmente ai Latini coloniarii (così, apparentemente, Lenel, Pal., 2, 1156 nt. 3). Resta però il fatto che era appunto alla condizione dei Latini coloniarii che la lex Iunia equiparava i Latini ficti e che le deroghe a tale exaequatio, riferibili con certezza alla legge, andavano tutte nel senso di peggiorare la condizione dei Latini Iuniani. Ciò rende improbabile che fosse stata la stessa lex Iunia ad aprire (soltanto) a costoro l’officium della tutela dativa ; più verosimile è che la cosa sia dipesa da un provvedimento successivo, da inquadrare perciò tra quelli che, a più riprese e su vari punti, intervennero per modificare la condizione giuridica dei liberti Latini (vd. oltre, n. 4.3).

(b) Al di là del versante personale, l’equiparazione ai Latini coloniarii subiva una serie di eccezioni altrettanto (se non più) significative sul versante patrimoniale. Come si è già ricordato, anche ai Latini Iuniani spettava in linea generale il commercium. Tuttavia la lex Iunia precludeva loro espressamente di acquistare eredità o legati di cittadini romani. Ciò non significa che la legge disconoscesse del tutto ai Latini Iuniani la cd. testamenti factio passiva (tanto che la giurisprudenza ricavava che costoro ben potessero presenziare a un testamentum per aes et libram : Tit. Vlp., 20, 8Latinus Iunianus et familiae emptor et testis et libripens fieri potest, quoniam cum eo testamenti factio est.). Semplicemente, la possibilità di essere validamente istituiti come eredi o legatari nel testamento di un cittadino Romano poteva concretizzarsi solo a condizione che l’interessato fosse riuscito a conseguire la cittadinanza Romana entro cento giorni dall’apertura della successione (nel caso di legato : Tit. Vlp., 17, 1Quod quis sibi testamento relictum, ita ut iure ciuili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, ueluti ceciderit ab eo : uerbi gratia si caelibi uel Latino Iuniano legatum fuerit, nec intra dies centum uel caelebs legi paruerit, uel Latinus ius Quiritium consecutus sit. ) od entro il dies cretionis (nel caso d’istituzione d’erede : Tit. Vlp., 20, 8<Latinus Iunianus heres institui potest et> si quidem mortis testatoris tempore uel intra diem cretionis ciuis Romanus sit, heres esse potest ; quodsi Latinus manserit, lege Iunia capere hereditatem prohibetur. ; fermo restando che i due termini dovevano di norma coincidere : cfr. P. Voci, Diritto ereditario romano, I2, Milano 1967, 589). Mancando l’acquisto della cittadinanza nel termine prefissato dalla lex Iunia, questa vietava di capere il lascito (Gaius, Inst., 1, 23Non tamen illis permittit lex Iunia uel ipsis testamentum facere uel ex testamento alieno capere uel tutores testamento dari., Gaius, Inst., 2, 275Latini quoque, qui hereditates legataque directo iure lege Iunia capere prohibentur, ex fideicommisso capere possunt., Tit. Vlp., 25, 7Latini Iuniani fideicommissum capere possunt, licet legatum capere non possint. : per il giusto coordinamento tra queste e le fonti prima richiamate vd. Voci, op. cit., 435-436 ; diversamente Humbert, 2010, 156-158. Il lascito non acquistabile dal Latino Iuniano andava così incontro alla sorte dei caduca ; potendo giudicare solo da Gnom., 19Τὰ διατασσόμενα ἀπελευθέροις οὐδέπω ἐσχηκόσι νομίμην ἀπελευθέρωσιν ἀναλαμβάνεται. Νομίμη δέ ἐστιν ἀπελευθέρωσις, ἐὰν ὁ ἀπελευθερούμενος ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη ἦν γεγονώς. , parrebbe anzi che la legge (diversamente da quanto avveniva p.e. con la lex Papia Poppaea) disponesse una devoluzione automatica alla cassa pubblica.

Più ancora del divieto di capere eredità o legati di ciues Romani, a incidere in senso deteriore sulla condizione dei Latini Iuniani era però il fatto che a costoro non si riconoscesse il diritto di disporre per testamento del patrimonio accumulato (ciò che – a quanto pare – era viceversa ammesso per il Latinus coloniarius: cfr. Humbert, 1981, 113 e nt. 28). Il divieto che la lex Iunia esplicitamente dettava in questo senso (cfr. Tit. Vlp., 20, 14 Latinus Iunianus, item is, qui dediticiorum numero est, testamentum facere non potest : Latinus quidem, quoniam nominatim lege Iunia prohibitus est ; is autem, qui dediticiorum numero est, quoniam nec quasi ciuis Romanus testari potest, cum sit peregrinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius certae ciuitatis ciuis est, ut secundum leges ciuitatis suae testetur.) faceva il paio con la norma che stabiliva che alla morte del liberto Iuniano il patrimonio da questi accumulato spettasse al patrono ac si lex lata non esset (Gaius, Inst., 3, 56Legis itaque Iuniae lator cum intellegeret futurum, ut ea fictione (scil. quella che equiparava ai Latini coloniarii i manomessi tutelati fino a quel momento soltanto dal Pretore) res Latinorum defunctorum ad patronos pertinere desinerent, quia scilicet neque ut serui decederent, ut possent iure peculii res eorum ad patronos pertinere, neque liberti Latini [hominis] (?) bona possent manumissionis iure ad patronos pertinere, necessarium existimauit, ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum conuerteretur, cauere [uoluit], ut bona eorum proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset. Itaque iure quodam modo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent.). Dal momento che l’effetto di quest’altra fictio, cui ricorreva il provvedimento, era di considerare che al defunto non fosse mai stata attribuita una libertas (Latina), ne discendeva che i beni del manomesso erano reputati come mai usciti dalla disponibilità del patrono, quasi si trattasse di un peculio da questi messo a disposizione del sottoposto (utile sul punto Nicosia, 2007, 1834 e 1838). Da questo punto di vista sembra dunque che l’effetto finale della fictio fosse quello di riconoscere al patrono un diritto di proprietà vero e proprio sui beni lasciati dal liberto defunto. Sul piano processuale – se si segue la ricostruzione ad sensum di Frg. Berol., 1, 1(Plane si ea lex lata non esset, quidquid nobis iure Qui)riti(um per seruos ad)qui(ritur, per Latinos Iuni)anos (quaesitum aeque e)x iu(re Quiritium n)ostrum (esse intel)egeretur ; (idque post mortu)os Latinos (id uindic)are recte (ex iure) Quiritium pe(tere possumus), proposta a suo tempo da I. Alibrandi, Sopra alcuni frammenti di scritti di antichi giureconsulti romani, II, Frammenti di un libro de iudiciis d’ignoto autore, 1880-1881, ora in Opere giuridiche e storiche, Roma, 1896, 385-387 – ciò si sarebbe tradotto nella possibilità di rivendicare i beni in questione uno ad uno (cfr. anche C., 7, 6, 1, 13Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Sed si quidem liberti iam mortui sunt, et bona eorum quasi Latinorum his quorum intereat adgregata sunt, uel adhuc uiuunt, nihil ex hac lege innouetur, sed maneant apud eos iure antiquo firmiter detenta et uindicanda. In futuris autem libertis praesens constitutio locum sibi uindicet (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.).) con l’azione tipica del proprietario civile, vale a dire la reiuindicatio (contra vd. però Sirks, 1983, 252-254, secondo il quale la fictio legislativa si sarebbe tradotta in una direttiva per il magistrato giusdicente, di riservare al patrono la possessio dei bona liberti defuncti). Sembrerebbe anzi che con una costruzione per certi versi indubbiamente ardita, i giuristi abbiano potuto sfruttare l’aggancio alla reiuindicatio per ammettere che il patrono potesse addirittura disporre separatamente per legato del patrimonio del liberto Latino, se non del Latino stesso (cfr. Gaius, Inst., 2, 195In eo solo dissentiunt prudentes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores, quod ita legatum sit, statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse, sed postea quam scierit et spreuerit legatum, proinde esse atque si legatum non esset ; Nerua uero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii fieri, quam si uoluerit eam ad se pertinere: sed hodie ex diui Pii Antonini constitutione hoc magis iure uti uidemur, quod Proculo placuit ; nam cum legatus fuisset Latinus per uindicationem coloniae, 'Deliberent', inquit, 'decuriones, an ad se uelint pertinere, proinde ac si uni legatus esset. ; l’interpretazione del passo è tuttavia controversa: vd. per tutti Sirks, 1981, 274 ss.). Come che stessero le cose su questi due ultimi punti, non vi è comunque dubbio che, all’atto pratico, l’architettura congegnata dalla ex Iunia aveva per effetto di disconoscere qualsiasi aspettativa successoria anche agli eventuali figli legittimi del Latino Iuniano.

Gaio giustifica queste misure con la necessità di non spogliare i patroni di quei beni che sarebbero spettati loro se la legge non avesse mutato lo status delle persone manomesse in modo solo informale (cfr. Gaius, Inst., 3, 56ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum conuerteretur.). Il ragionamento – che il giurista attribuisce allo stesso legis Iuniae lator – ha in effetti una sua stringenza (non sempre messa nel giusto rilievo dalle ricostruzioni moderne: cfr Humbert, 1981, 113-114, (= 2010, 156). Se infatti lo schiavo, anziché essere manomesso uindicta, censu o testamento, si vedeva semplicemente autorizzato a vivere da libero, si poteva obiettivamente interpretare la cosa come una scelta ponderata del padrone di concedergli un’autonomia solo parziale; un’autonomia solo terrena, si potrebbe dire, parafrasando giudizi celebri sulla condizione dei Latini Iuniani (cfr. Iust., C., 7, 6, 1, 1bImp. Iustinianus A. Iohanni pp. Quis enim patiatur talem esse libertatem, ex qua in ipso tempore mortis in eandem personam simul et libertas et seruitium concurrunt et, qui quasi liber moratus est, eripitur non tantum in mortem, sed etiam in seruitutem ?, insieme a Salu., Eccl., 3, 7, 33More ergo illorum uteris qui seruos suos non bene de se meritos, quia ciuitate Romana indignos iudicant, iugo Latinae libertatis addicunt : quos scilicet iubent quidem sub libertorum titulo agere uiuentes, sed nolunt quidquam habere morientes. Negato enim his ultimae uoluntatis arbitrio, etiam quae superstites habent, morientes donare non possunt.). E’ vero che la libertà di fatto poteva presentarsi talvolta come un ripiego, dettato dalle difficoltà pratiche poste dalle manomissioni solenni (cfr. López Barja de Quiroga, 1986-87, 129-131) o dall’eventualità che queste fossero temporaneamente precluse (se il padrone non fosse stato ancora in grado di giovarsi dell’usucapione: per tale ipotesi vd. sotto al n. 2.2). Tuttavia, proprio perché si trattava in entrambi i casi di difficoltà contingenti, nulla impediva che il proprietario regolarizzasse in un secondo momento la situazione, attraverso la cd. iteratio della manomissione (vale a dire: facendo seguire alla concessione informale della libertas una iusta ac solemnis manumissio ; da notare che questa possibilità si mantenne anche dopo l’introduzione della libertas Latina : vd. Plin., Epist., 7, 16, 2Spero, immo confido facile me impetraturum, ex itinere deflectat ad te, si uoles uindicta liberare, quos proxime inter amicos manumisisti., Tit. Vlp., 3, 4Iteratione fit ciuis Romanus, qui post Latinitatem, quam acceperat, maior triginta annorum iterum iuste manumissus est ab eo, cuius ex iure Quiritium seruus fuit., Ps. Dosith., Frg. iur., 14Is autem qui manumittitur inter amicos, quotcumque est annorum, Latinus fit, et tantum ei hoc prodest manumissio, ut postea iterum manumitti possit uindicta uel testamento et ciuis Romanus fieri., nonché Gaius, Inst., 1, 35Praeterea possunt maiores triginta annorum manumissi et Latini facti iteratione ius Quiritium consequi. Quo * triginta annorum manumittant * manumissus uindicta aut censu aut testamento et ciuis Romanus et eius libertus fit, qui eum iterauerit. Ergo si seruus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit, Latinus quidem a te solo fieri potest, iterari autem a me, non etiam a te potest et eo modo meus libertus fit., il cui stato lacunoso non consente tuttavia di dire se e come intervenisse sul punto la stessa lex Iunia: cfr. M. David - H.L.W. Nelson, Gai Institutionum commentarii IV. Kommentar [1. Lieferung], Leiden 1953, 51-52). In assenza di una iteratio della manomissione, il perdurare di una semplice « apparenza« di libertà giustificava dunque l’interpretazione tipica di cui si è detto, l’eco della quale si può del resto avvertire sia nella famosa sententia sulle due species manumittendi institutae, tramandata da Tac., Ann., 13, 27, 1-21. Disserebatur contra : paucorum culpam ipsis exitiosam esse debere, nihil uniuersorum iuri derogandum ; quippe late fusum id corpus. Hinc plerumque tribus decurias, ministeria magistratibus et sacerdotibus, cohortes etiam in urbe conscriptas ; et plurimis equitum, plerisque senatoribus non aliunde originem trahi : si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum. 2. Non frustra maiores, cum dignitatem ordinum diuiderent, libertatem in communi posuisse. Quin et manu mittendi duas species institutas, ut relinqueretur paenitentiae aut nouo beneficio locus. Quos uindicta patronus non liberauerit, uelut uinclo seruitutis attineri. Dispiceret quisque merita tardeque concederet, quod datum non adimeretur., sia nella possibilità – che Giustiniano sembra adombrare, per abrogarla, in C., 7, 6, 1, 6Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Illo procul dubio obseruando, ut, si quis siue in testamento siue uindicta quendam manumiserit, licet hoc dixerit uel scripserit, quod uoluerit esse Latinum, superuacua adiectio Latinitatis aboleatur et fiat ciuis Romanus, ne modi, qui ab antiqua obseruatione in ciuitatem Romanam homines producebant, per priuatorum uoluntates deminui uideantur (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.). – che il proprietario pur ricorrendo a una manumissio uindicta uel testamento, si avvalesse della clausola che lo schiavo libato conseguisse la sola libertas Latina (cfr. Impallomeni, 1963, 155-156).

Per altro verso va tenuto presente che la tutela degli interessi dei patroni veniva meno là dove si fosse data al liberto Latino la possibilità di accedere autonomamente alla cittadinanza Romana, ossia a prescindere dall’eventuale iteratio del patrono (cfr. in questo senso la discussione condotta in Gaius, Inst., 3, 72-7372. Aliquando tamen ciuis Romanus libertus tamquam Latinus moritur, uelut si Latinus saluo iure patroni ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit. nam, ut diuus Traianus constituit, si Latinus inuito uel ignorante patrono ius Quiritium ab imperatore consecutus sit, [quibus casibus], dum uiuit iste libertus, ceteris ciuibus Romanis libertis similis est et iustos liberos procreat, moritur autem Latini iure, nec ei liberi eius heredes esse possunt ; et in hoc tantum habet testamenti factionem, ut patronum heredem instituat eique, si heres esse noluerit, alium substituere possit. 73. Et quia hac constitutione uidebatur effectum, ut ne umquam isti homines tamquam ciues Romani morerentur, quamuis eo iure postea usi essent, quo uel ex lege Aelia Sentia uel ex senatus consulto ciues Romani essent, diuus Hadrianus iniquitate rei motus auctor fuit senatus consulti faciundi, ut qui ignorante uel recusante patrono ab imperatore ius Quiritium consecuti essent, si eo iure postea usi essent, quo ex lege Aelia Sentia uel ex senatus consulto, si Latini mansissent, ciuitatem Romanam consequerentur, proinde ipsi haberentur, ac si lege Aelia Sentia uel senatus consulto ad ciuitatem Romanam peruenissent., vd. n. 5c). Se già la lex Iunia prevedesse opportunità di questo genere, non si può dire con certezza, perché la questione è parte del più ampio problema dei rapporti con la lex Aelia Sentia. Se tuttavia fosse vero che nel provvedimento si prevedeva un generale ius adipiscendae ciuitatis per liberos, fruibile dai liberti Latini non ancora trentenni (vd. al n. 3.1.3), significherebbe che fin dalla rogazione della lex si era deciso di anteporre a una integrale salvaguardia degli interessi (privati) dei patroni l’obiettivo (pubblico) dell’incremento demografico.

2.2 - I soggetti beneficiati della exaequatio

Stando a quanto insegna il manuale gaiano (Gaius, Inst., 1, 17Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est uindicta aut censu aut testamento, is ciuis Romanus fit ; sin uero aliquid eorum deerit, Latinus erit.), la libertas Latinita competeva – come effetto diretto della manomissione effettuata da un cittadino Romano - in tre circostanze.

(i) Quando lo schiavo fosse stato affrancato dal dominus senza le solennità previste dal ius ciuile (dunque all’esito, almeno normalmente, della cd. manumissio inter amicos (cfr. Sen., Vit. beat., 24, 3Serui liberine sint hi, ingenui an libertini, iustae libertatis an inter amicos datae, quid refert ? Vbicumque homo est, ibi benefici locus est.) ; l’esatta struttura dell’atto rimane tuttavia disputata : cfr. M. Balestri Fumagalli, “Nuove Riflessioni sulla manumissio inter amicos”, in Studi in onore di A. Biscardi, II, Milano, 1982, 123 ss., e di recente G. Finazzi, “Amicizia e doveri giuridici”, in A. Corbino et all. [a c. di], Homo, Caput, Persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, Pavia, 2010, 708-712).

(ii) Quando ad affrancare (anche solennemente) lo schiavo fosse stato non il dominus ex iure Quiritium, bensì il titolare del cd. dominio bonitario (ossia la persona che in attesa di maturare i termini dell’usucapione comunque vantava sul servo la più completa disponibilità, garantita processualmente dal Pretore).

(iii) Quando lo schiavo fosse stato affrancato (sia pure solennemente e dal dominus ex iure Quiritium) a un’età inferiore ai trent’anni. Questa terza ipotesi era un effetto della lex Aelia Sentia, la quale in realtà non escludeva a priori l’esistenza di un liberto Romano non ancora trentenne, ma a condizione che il dominus lo avesse manomesso uindicta, all’esito di una particolare procedura (vd. oltre al n. 3.1.2). Di conseguenza, quale che fosse il rapporto cronologico tra la lex Aelia Sentia e la lex Iunia (ibidem), se ne deduce che quest’ultima dovesse riferirsi (almeno in via principale) alle altre due ipotesi, ossia agli schiavi liberati o dal proprietario in modo non solenne o dal titolare dell’in bonis.

Come la legge arrivasse a prendere in considerazione le due ipotesi è tuttavia controverso. Da un lato è sicuro che essa operasse per relationem, attribuendo cioè la libertas (Latina) a coloro che si trovavano nella condizione richiesta nell’editto del Pretore affinché questi ne tutelasse la libertà di fatto (tuitio che non venne dunque meno, almeno automaticamente, per effetto della nuova disciplina dettata dalla legge: cfr. in gen. Impallomeni, 1963, 39 ss.). Che la lex Iunia si rifacesse all’editto è detto esplicitamente in Ps. Dosith., Frg. iur, 8Item ut possit habere seruus libertatem, talis esse debet, ut praetor siue proconsul eius libertatem tueatur ; nam et hoc lege Iunia cautum est. (cfr. anche Gaius, Inst., 3, 56Postea uero per legem Iuniam eos omnes, quos praetor in libertate tuebatur, liberos esse coepisse et appellatos esse Latinos Iunianos.). Né doveva evidentemente porre difficoltà in tal senso il fatto che l’editto si presentasse come una lex annua e i suoi contenuti fossero perciò teoricamente nella disponibilità del magistrato che di volta in volta lo emanava. Questa circostanza non aveva infatti impedito che il testo dell’Albo si stabilizzasse per tempo, tanto che altre leggi – e già prima della lex Iunia – contenevano norme correlate ora a questo ora a quell’altro istituto pretorio (così il cap. XX della cd. lex Rubria de Gallia Cisalpina (RS, n. 28, II. 32-4032 in ea uerba iudicium det : ‘i(udex) e(sto). s(ei), antequam id iudicium q(ua) d(e) r(e) a(gitur) / <f>actum est, Q. Licinius damnei inf<e>ctei eo nomine, q(ua) d(e) r(e) a(gitur), ea / stipulatione quam is quei Romae inter peregrinos ius deicet / in albo propositam habet, L. Seio satis dedisset : tum q(uic)q(uid) eum / 36 Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) oporteret ex f(ide) b(ona) d(um)t(axat) <(sestertium) vac>, / e(ius) i(udex) Q. Liciniu<m> L. Seio, sei ex decreto IIuir(ei) IIIIuir(ei) IIIIuir(ei) praef(ectei)ue Muti-/nensis, quod eius is IIuir IIIIuir praefect(us) ex lege Rubria, sei-/ue id pl(ebei){ue} sc(itum) est, decreuerit, Q. Licinius eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur) / 40 L. Seio damnei infectei satis dare noluit, c(ondemnato) ; s(ei) n(on) p(arret), a(bsoluito)’ .), a proposito della cautio damni infecti ; così la lex Papia [a detta di Gaius, Inst., 3, 42-4442. Postea lege Papia aucta sunt iura patronorum, quod ad locupletiores libertos pertinet. Cautum est enim ea lege, ut ex bonis eius, qui sestertium centum milibus amplius patrimonium reliquerit et pauciores quam tres liberos habebit, siue is testamento facto siue intestato mortuus erit, uirilis pars patrono debeatur ; itaque cum unum filium unamue filiam heredem reliquerit libertus, proinde pars dimidia patrono debetur, ac si sine ullo filio filiaue moreretur ; cum uero duos duasue heredes reliquerit, tertia pars debetur ; si tres relinquat, repellitur patronus. 43. In bonis libertinarum nullam iniuriam antiquo iure patiebantur patroni. Cum enim hae in patronorum legitima tutela essent, non aliter scilicet testamentum facere poterant quam patrono auctore ; itaque siue auctor ad testamentum faciendum factus erat, aut de se queri debebat, quod heres a liberta relictus non erat, aut ipsum ex testamento, si heres ab ea relictus erat, sequebatur hereditas. si uero auctor ei factus non erat et intestata liberta moriebatur, ad eundem, quia suos heredes femina habere non potest, hereditas pertinebat : nec enim ullus olim alius iure ciuili heres erat, qui posset patronum a bonis libertae intestatae repellere. 44. Sed postea lex Papia cum quattuor liberorum iure libertinas tutela patronorum liberaret et eo modo concederet eis etiam sine tutoris auctoritate testamentum facere, prospexit, ut pro numero liberorum, quos liberta mortis tempore habuerit, uirilis pars patrono debeatur ; ergo ex bonis eius, quae [. . . . . vv. 2 1/2 legi nequeunt . . . . . . . ] hereditas ad patronum pertinet.], a proposito della bonorum possessio accordata al patrono del libertus Romanus).

Peraltro, il fatto che la lex Iunia si richiamasse all’editto pretorio, per individuare i soggetti beneficiari della libertas (Latina), non significa però che il testo della legge si esaurisse per questa parte in una norma di mero rinvio (così invece, apparentemente, A. Biscardi, Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie, Firenze, 1939, 14-15; B. Albanese, La struttura della manumissio inter amicos, 1962, ora in Scritti giuridici, I, Palermo, 1991, 247 nt. 30). Da un lato, infatti, la giurisprudenza negava che vi fosse una corrispondenza perfetta tra disciplina legislativa e disciplina edittale (cfr. Ps. Dosith., Frg. iur., 12Peregrinus manumissor seruum non potest ad Latinitatem perducere, quia lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit, non pertinet ad peregrinos, sicut et Octauenus probat.). Dall’altro lato, proprio l’esordio e la chiusa di Ps. Dosith., Frg. iur., 8Item ut possit habere seruus libertatem, talis esse debet, ut praetor siue proconsul eius libertatem tueatur ; nam et hoc lege Iunia cautum est. Sunt autem plures causae, in quibus non tueatur (praetor uel) proconsul manumissionem ; de quibus procedentes exponemus. suggeriscono che il rinvio all’editto si aggiungesse, per completarla, a una norma preliminare della legge, nella quale i beneficiari della libertas dovevano essere individuati direttamente. Il punto incerto è come ci si debba rappresentare questa norma introduttiva. Secondo Wlassak, 1905, 374-375, essa si avvicinava al dettato di Ps. Dosith., Frg. iur., 7In his, qui inter amicos manumittuntur, uoluntas domini spectatur ; lex enim Iunia eos fieri Latinos iubet, quos dominus liberos esse uoluit. Hoc uero cum ita sit, debet propositum manumittendi habere dominus : unde si per uim coactus, uerbi gratia ab aliquo populo uel a singulis hominibus manumiserit, non ueniet seruus ad libertatem, quia non intellegitur uoluisse qui coactus manumisit.(dettato da cui l’insigne studioso desumeva che la lex Iunia comunque richiedesse una manomissione non priva di forme). La maggioranza degli studiosi muove invece in un’altra direzione (cfr. p.e. von Vangerow, 1833, 54-55 ; De Dominicis, 1965, 560 ; Sirks, 1983, 218-221 ; Venturini, 1995-1996, 230). Essa assume che la legge facesse propria la fattispecie di partenza dell’editto, dichiarando insomma liberi tutti coloro qui uoluntate domini in libertate fuerint (dunque con un dettato, a giudizio di alcuni, capace di ricomprendere con più facilità anche le manomissioni tacite, attestate apparentemente dalle fonti: così in part. F. Eisele, Studien zur römischen Rechtsgeschichte, II, Nochmals zur Zivilität der Cognitur, Tübingen, 1912, 70-71, 95-99). A una norma di questo genere – un cui calco è forse conservato nella lex declamatoria di Ps.-Quint., Decl. min., 340340. Nouitius praetextatus. Qui uoluntate domini in libertate fuerit, liber sit. e Ps.-Quint., Decl. min., 342Ancilla in archipiratae nuptias missa. Qui uoluntate domini in libertate fuerit, liber sit.(cfr. per un accenno Sirks e Venturini, prima citati) – si può ipotizzare che l’ulteriore rinvio all’editto fosse stato aggiunto nella legge in una duplice prospettiva. Da un lato per ridurre l’estensione della fattispecie di partenza, vale a dire per far salve una serie di ipotesi (plures, è detto in effetti in Ps. Dosith., Frg. iur., 8Item ut possit habere seruus libertatem, talis esse debet, ut praetor siue proconsul eius libertatem tueatur ; nam et hoc lege Iunia cautum est. Sunt autem plures causae, in quibus non tueatur (praetor uel) proconsul manumissionem ; de quibus procedentes exponemus.) in cui la uoluntas domini non era ritenuta condizione sufficiente per giustificare la manomissione: per es. quando il dominus avesse agito sine tutoris auctoritate (cfr. Ps. Dosith., Frg. iur., 15Mulier sine tutoris auctoritate inter amicos manumittere non potest, nisi ius liberorum habeat ; tunc enim et uindicta sine tutore potest manumittere.) oppure quando egli risultasse titolare del solo ius Quiritium (Ps. Dosith., Frg. iur., 9Sed et illud obseruandum, ut is qui manumittitur in bonis manumittentis sit ; et ideo si tantum ex iure Quiritium sit manumittentis, non erit Latinus. Necesse est ergo seruum non tantum ex iure Quititium, sed etiam in bonis esse manumittentis.). Dall’altro lato, per aggiungere alla fattispecie di partenza l’altra ipotesi cui le Istituzioni di Gaio fanno riferimento, vale a dire quella della libertà concessa allo schiavo (non dal dominus, ma) dal titolare del dominio bonitario. Che anche questa seconda ipotesi fosse tenuta presente dalla lex Iunia è infatti certo, dal momento che la legge includeva un caput speciale in materia di tutela, nel quale si partiva appunto da tale presupposto (cfr. Gaius, Inst., 1, 167Sed Latinarum et Latinorum impuberum tutela non omni modo ad manumissores libertinorum pertinet, sed ad eos, quorum ante manumissionem ex iure Quiritium <fuerunt : unde si ancilla ex iure Quiritium> tua sit, in bonis mea, a me quidem solo, non etiam a te manumissa Latina fieri potest, et bona eius ad me pertinent, sed eius tutela tibi competit : nam ita lege Iunia cauetur. itaque si ab eo, cuius et in bonis et ex iure Quiritium ancilla fuerit, facta sit Latina, ad eundem et bona et tutela pertinent.).

3. - Datazione della legge

Le difficoltà a datare con una certa precisione la lex Iunia derivano da un doppio ordine di ostacoli frapposti dalle fonti : da un lato l’intreccio che i testi presentano tra i suoi contenuti e (una parte di) quelli della lex Aelia Sentia ; dall’altro le ambiguità che si registrano presso gli autori antichi circa la denominazione del provvedimento, e di riflesso circa la figura del rogator (o dei rogatores).

3.1 - Questioni legate all’intersecarsi tra le disposizioni della lex Iunia e le disposizioni della lex Aelia Sentia

L’opinione intorno a cui sembra essersi raccolto negli ultimi decenni il maggior numero di consensi è che la lex Iunia dovesse precedere la lex Aelia Sentia, presupponendo quest’ultima il contenuto della prima : per una efficace sintesi bibliografica, vd. Ferrary, 1996, 363 nt. 75 e Venturini, 1995-1996, 219 nt. 3, cui adde López Barja de Quiroga, 2007, 73-74 ; H. Mouritsen, The Freedman in the Roman World, Cambridge, 2011, 86 nt. 84; C. Ando, Law, Language, and Empire in the Roman Tradition, Philadelphia, 2011, 13. Sulla falsariga di Balestri Fumagalli, 1985, 204-205, il ragionamento che sorregge questa opinione si può schematizzare come segue.

(i) Le fonti rappresentano la libertas Latina come una escogitazione della lex Iunia; ciò è detto esplicitamente in Ps. Dosith., Frg. iur., 12Peregrinus manumissor seruum non potest ad Latinitatem perducere, quia lex Iunia, quae Latinorum genus introduxit, non pertinet ad peregrinos, sicut et Octauenus probat. Praetor (tamen uel proconsul) non permittet manumissum seruire, nisi aliter lege peregrina caueatur., ed è indirettamente confermato dall’appellativo, attribuito ai liberti Latini, appunto di Iuniani.

(ii) Alla lex Aelia Sentia rimontano d’altro canto norme coordinate in vario modo alla Latinitas (cfr. Gaius, Inst., 1, 15Huius ergo turpitudinis seruos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut ciues Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constitui intellegemus., Gaius, Inst., 1, 18-2018. Quod autem de aetate serui requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores XXX annorum seruos non aliter uoluit manumissos ciues Romanos fieri, quam si uindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint. 19. Iusta autem causa manumissionis est, ueluti si quis filium filiamue aut fratrem sororemue naturalem aut alumnum aut paedagogum aut seruum procuratoris habendi gratia aut ancillam matrimonii causa apud consilium manumittat. 20. Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in prouinciis autem uiginti recuperatorum ciuium Romanorum. Idque fit ultimo die conuentus ; sed Romae certis diebus apud consilium manumittuntur. Maiores uero triginta annorum serui semper manumitti solent, adeo ut uel in transitu manumittantur, ueluti cum praetor aut pro consule in balneum uel in theatrum eat. e Gaius, Inst., 3, 74-7674. Eorum autem, quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi ciuium Romanorum libertorum modo quasi Latinorum ad patronos pertinent. 75. Nam eorum bona, qui si in aliquo uitio non essent, manumissi ciues Romani futuri essent, quasi ciuium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur. Non tamen hi habent etiam testamenti factionem. Nam id plerisque placuit, nec inmerito. Nam incredibile uidebatur pessimae condicionis hominibus uoluisse legis latorem testamenti faciundi ius concedere. 76. Eorum uero bona, qui si non in aliquo uitio essent, manumissi futuri Latini essent, proinde tribuuntur patronis, ac si Latini decessissent. Nec me praeterit non satis in ea re legis latorem uoluntatem suam uerbis expressisse., Tit. Vlp., 1, 11-1211. Dediticiorum numero sunt, qui poenae causa uincti sunt a domino, quibusue stigmata (in)scripta fuerunt, qui(ue) propter noxam torti nocentesque inuenti sunt, quiue traditi sunt, ut ferro aut cum bestiis depugnarent uel (ob eam rem in ludum uel) custodiam coniecti fuerunt, deinde quoquo modo manumissi sunt. Idque lex Aelia Sentia facit. 12. Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum seruus uindicta manumissus ciuis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit ; ideo sine consilio manumissum Cassius seruum manere putat. Testamento uero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini uoluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.).

(iii) Se ne deduce che la lex Aelia Sentia non possa aver preceduto la Iunia e ne consegue - ulteriormente – che l’anno in cui venne rogata la prima legge (4 d.C.) rappresenta anche il termine ante quem del nostro provvedimento.

Il punto critico di questo ragionamento sta nel salto da (ii) a (iii). E’ certo vero che alcune norme della lex Aelia Sentia non mancavano di riflettersi sul piano della Latinitas. Come subito si dirà, ciò vale in particolare per i capita relativi alla manomissione degli schiavi di condotta turpe o non ancora trentenni, e per le norme dettate a proposito del cd. ius adipiscendae ciuitatis per liberos. Nondimeno, non è così scontato che tale circostanza dipendesse da una precedenza cronologica della lex Iunia. Il quadro che le fonti offrono a questo proposito è estremamente complesso, e a renderlo addirittura oscuro concorre il fatto che le opere cui si devono le informazioni maggiori sull’argomento – il manuale gaiano e i cdd. Tituli ex corpore Vlpiani – presentano la disciplina delle manomissioni secondo una prospettiva sintetica, interessata più a esporre l’esito dell’intersecarsi dei vari provvedimenti legislativi, che a distinguere sempre con precisione la portata dell’uno o dell’altro.

3.1.1 Lo status degli schiavi di condotta turpe manomessi

Nella prospettiva ora accennata, conviene partire dal caso dei servi di condotta turpe manomessi. Che la disciplina dedicata a tali individui dalla lex Aelia Sentia presupponesse quella della lex Iunia, è stato dedotto da quanto espone Gaius, Inst., 1, 15Huius ergo turpitudinis seruos quocumque modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno iure dominorum fuerint, numquam aut ciues Romanos aut Latinos fieri dicemus, sed omni modo dediticiorum numero constitui intellegemus., ossia che i serui turpes divengono peregrini dediticii a prescindere dalla forma della loro manomissione. L’affermazione senza dubbio sottintende che la norma con cui si attribuiva la pessima libertas a questa categoria di manomessi, si applicava anche alle manomissioni non solenni, nel senso che prevaleva su quella (della lex Iunia) che collegava al morari in libertate uoluntate domini l’acquisto della libertas Latina. Dato tuttavia che il giurista non dice che il testo della lex Aelia Sentia contenesse una disposizione che fissava esplicitamente questo suo primato, dalla testimonianza non discende necessariamente la priorità cronologica dell’una legge sull’altra. Né va escluso che la lex Aelia Sentia – pur presupponendo (qui, come altrove) un discorso condotto sulle sole manomissioni solenni – concretamente però non distinguesse (in questo caso a differenza di altri capita: vd. sotto) la manumissio uindicta da quella testamento (cfr. Tit. Vlp., 1, 11Dediticiorum numero sunt, qui poenae causa uincti sunt a domino, quibusue stigmata (in)scripta fuerunt, qui(ue) propter noxam torti nocentesque inuenti sunt, quiue traditi sunt, ut ferro aut cum bestiis depugnarent uel (ob eam rem in ludum uel) custodiam coniecti fuerunt, deinde quoquo modo manumissi sunt. Idque lex Aelia Sentia facit.). Parlando genericamente di manumissio e di manumissi, la legge potrebbe dunque essere stata interpretata estensivamente, una volta che la lex Iunia ebbe collegato alle manomissioni non solenni l’acquisto della Latinitas.

3.1.2 La libertas Latina attribuita ai minori di trent’anni manomessi testamento o senza adprobatio del consilium

Un discorso in parte simile – sia pur muovendosi entro un quadro di fondo molto più contraddittorio – può valere per le testimonianze relative al regime applicato agli schiavi manomessi a meno di trent’anni. Non vi è dubbio che ad eccezione del caso in cui si fosse proceduto con una manumissio uindicta - ma davanti e con l’autorizzazione dell’apposito consilium istituito dalla lex Aelia Sentia - i minorenni manomessi avrebbero acquistato la sola Latinitas: soprattutto in Gaius, Inst., 1, 29-31 (vd. subito sotto alla lett. a) ciò è detto esplicitamente. Di nuovo vale tuttavia il rilievo che – nei passaggi citati o negli altri testi che possono venire in considerazione in relazione alla manomissione del servo di età inferiore ai trent’anni (sotto alle lett. b e c) - l’acquisto della Latinitas non è mai ricondotto direttamente a una norma della lex Aelia Sentia (nella quale i minorenni manomessi risultassero cioè equiparati alla figura dei Latini fittizi introdotta dalla lex Iunia).

(a) In Gaius, Inst., 1, 29-3129. Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint uel ciues Romanas uel Latinas coloniarias uel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus ciuibus Romanis puberibus et filium procreauerint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem uel in prouinciis praesidem prouinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium habere : et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiauerit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, ciues Romani esse iubentur. 30. Ideo autem in [persona filii] adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor Latini ciuis Romana est, qui ex ea nascitur, ex nouo senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est, ciuis Romanus nascitur. 31. Hoc tamen ius adipiscendae ciuitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est. (vd. oltre, al n. 3.1.3), la lex Aelia Sentia è richiamata a proposito di una particolare procedura, che permetteva al minorenne di rimediare all’irregolarità iniziale della manomissione e di conseguire comunque la libertas Romana; ciò che nel passo si attribuisce alla lex Aelia Sentia non è dunque l’estensione della Latinitas in se e per se, quanto la paternità di questa particolare procedura.

(b) Elementi obiettivamente rilevanti, per fissare il rapporto logico – cronologico con la lex Iunia, non vengono neppure da Gaius, Inst., 1, 18Quod autem de aetate serui requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores triginta annorum seruos non aliter uoluit manumissos ciues Romanos fieri, quam si uindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint., dove pure alla lex Aelia Sentia ci si rifà per quanto essa stabiliva circa gli effetti della manomissione dello schiavo minorenne. Il passo si limita infatti a ricordare che cosa si dovesse aggiungere ex hac lege (come detto : l’adibizione del consilium) affinché da una manumissio uindicta potesse discendere immediatamente l’acquisito della cittadinanza Romana. La testimonianza è perciò monca, per il punto che qui interesserebbe, nel senso che non spiega se e quali effetti la lex Aelia Sentia ricollegasse in positivo (oltre che in negativo) a una manomissione irregolare.

Considerazioni in parte analoghe valgono infine per l’ultimo testo che ricorda le misure prese nel 4 d.C. nei confronti degli schiavi di età inferiore ai trent’anni : Tit. Vlp., 1, 12Eadem lege cautum est, ut minor triginta annorum seruus uindicta manumissus ciuis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit ; ideo sine consilio manumissum Cassius seruum manere putat. Testamento uero manumissum perinde haberi iubet, atque si domini uoluntate in libertate esset. Ideoque Latinus fit.. Se si ha fiducia nella costituzione ribadita recentemente da Avenarius, 2005, 158 ntt. 46-48, il passo consente certamente di farsi un’immaginale più fedele, rispetto a quanto trapela da Gaio, dell’impianto adottato dalla lex Aelia Sentia in questa sua sezione. Emerge, in particolare, che il provvedimento doveva effettivamente distinguere la manumissio uindicta del servo non ancora trentenne dalla manumissio testamento, preoccupandosi però di chiarire soltanto quanto a quest’ultima ipotesi quali altri effetti (‘positivi’) si ricollegassero alle manomissioni solenni che non potevano rispettare il certus modus richiesto (per l’omissione della manumissio censu, vd. Venturini, 1995-1996, 229 nt. 33; cfr. comunque Ps. Dosith., Frg. iur., 17Et qui censu manumittitur, si triginta annos habeat, ciuitatem Romanam nanciscitur. Census autem Romae agi solet et peracto censu lustrum conditur : est autem lustrum quiquennale tempus quo Roma lustratur. Sed debet hic seruus ex iure Quiritium manumissoris esse, ut ciuis Romanus fiat. Magna autem dissensio est inter peritos, utrum eo tempore uires accipiant omnia, in quo census, an eo tempore, quo lustrum conditur. Sunt enim qui existimant non alias uires accipere quae in censu aguntur, nisi haec dies sequatur, qua lustrum conditur ; existimant enim censum descendere ad diem lustri, non lustrum recurrere ad diem census. Quod ideo quaesitum est, quoniam omnia quae in censu aguntur lustro confirmantur. Sed in urbe Roma tantum censum agi notum est ; in prouinciis autem magis professionibus utuntur.). Il fatto che al manumissus testamento - ma implicitamente anche al minorenne manomesso uindicta sine consilio (cfr. Hölder, 1885, 210-213) - la lex Aelia Sentia attribuisse ‘l’identico status degli schiavi che si trovavassero a vivere come liberi per volontà del padrone’ (perinde haberi iubet, atque si domini uoluntate in libertate esset), non offre tuttavia un elemento univoco per rapportare cronologicamente il provvedimento alla lex Iunia. Ascrivere alla legge una perifrasi di questo genere consente certamente importanti deduzioni. In particolare: di escludere che alla lex Aelia Sentia si debba l’invenzione della Latinitas, poi estesa dalla lex Iunia agli schiavi manomessi in forme non solenni (per questa tesi ‘mediana’ vd. invece, di recente, Humbert, 2010, 145 nt. 30; ult. bibl. in Humbert, 1981, 107 nt. 12). Ciò detto, rimane comunque impossibile precisare oltre i rapporti con la lex Iunia. Come si è visto, anche la lex Iunia doveva far sua la fattispecie dell’in libertate esse uoluntate domini, coniata dal Pretore (vd. supra n. 2.2). Perciò, nel momento in cui la lex Aelia Sentia adottava la medesima perifrasi, non si può escludere che il meccanismo fosse congegnato in modo da riferirsi non (tanto) alla tuitio assicurata nell’editto al manomesso in forma non solenne, quanto alla Latinitas attribuita a costui appunto dalla lex Iunia (cfr. Balestri Fumagalli, 1985, 186-187, con la bibl. in senso opposto citata alle ntt. 20-21, cui adde Venturini, 1995-1996, 231).

3.1.2 Lo ius adipiscendae ciuitatis per liberos

Sia pure con molta cautela, una precedenza cronologica della lex Aelia Sentia è resa tuttavia più probabile dalle fonti che illustrano la terza fattispecie in cui la legge finiva per intersecarsi con la lex Iunia, vale a dire la particolare procedura che permetteva al minorenne manomesso senza l’adprobatio del consilium di regolarizzare la propria posizione. Si sa che il minorenne manomesso irregolarmente poteva vedersi riconoscere la cittadinanza Romana a condizione che da un suo matrimonio (contratto secondo certe forme e con un coniuge che godesse almeno del suo stesso status se non della ciuitas Romana) fosse nato un figlio sopravvissuto per almeno un anno. Che tali condizioni - insieme alla procedura da attivare per il loro riconoscimento (cd. anniculi causae probatio) - dipendessero dalla lex Aelia Sentia è sicuro, perché la notizia trasmessa da Gaius, Inst.1, 29-3129. Statim enim ex lege Aelia Sentia cautum est, ut minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint uel ciues Romanas uel Latinas coloniarias uel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus ciuibus Romanis puberibus et filium procreauerint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem uel in prouinciis praesidem prouinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere : et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiauerit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem <condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem> condicionis sit, ciues Romani esse iubentur. 30. Ideo autem in ipso filio uerba adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor Latini ciuis Romana est, qui ex ea nascitur, ex nouo senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est, ciuis Romanus nascitur. 31. Hoc tamen ius adipiscendae ciuitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est. (oltre che da Tit. Vlp., 7, 4In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum causa probata est, per errorem contracto matrimonia inter disparis condicionis personas : nam seu ciuis Romanus Latinam aut peregrinam uel eam, quae dediticiorum numero est, quasi <ciuem Romanam> per ignorantiam uxorem duxerit, siue ciuis Romana per errorem peregrino uel ei, qui dediticiorum numero est <quasi ciui Romano> aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Senlia nupta fuerit, causa probata, ciuitas Romana datur tam liberis quam parentibus, praeter eos, qui dediticiorum numero sunt, et ex eo fiunt in potestate parentum liberi. ) è confermata da un descriptum et recognitum di un editto di riconoscimento della cittadinanza, del 62 d.C. (THerc, 89Descriptum e[t recognitum ex] | edicto L. Seru[eni Gall]i pr(aetoris), quo[d propo]|situm erat Ro[mae in] foro Aug[usto sub]| porticu Iulia a[d col]umnam [- ante]| tribunal eius, [in quo sc]riptum e[rat id] | quod infra s[c]r[iptum] est : | L. Seruenius Gallu[s pr(aetor) dicit] : | ‘M. Ofellius Magn[us Ti. C]rassius Firm[us II uiri?] | e[x] municipio He[rculan(eorum) d]ecretu[m ad me] | rettulerunt [in quo decurio]nes e [lege] | Aelia Sentia cau[sam probau]issent [L. Uenidi En]|nychi et Liuia[e Actes,] quod [filiam ex se] | [natam] anni[culam haberent ex iusto matrimonio,] | [it]aque, [eo]ru[m] (?) [causa probata, Romani ciues] | [mi]hi esse uide[ntur]. (ed. G. Camodeca, Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Uenidius Ennychus II, in CErc. 36 [2006] 189-199).). Ciononostante, in Tit. Vlp., 3, 3 (vd. sotto alla lett. a) l’intera disciplina risulta attribuita alla lex Iunia e le due leggi (Iunia ed Aelia Sentia) sono richiamate insieme in Gaius, Inst., 1, 80 (sotto, lett. b), in un contesto che lascia presupporre un’obiettiva incidenza su tutta quanta la materia di entrambi i provvedimenti. Come si è tornati a ribadire di recente (cfr. Venturini, 1995-1996, 227-228), il solo modo di dare significato anche a questo secondo gruppo di testimonianze è di supporre che la procedura e le condizioni dell’anniculi causae probatio – introdotte dalla lex Aelia Sentia per gli schiavi non ancora trentenni manomessi in forme civili – fossero state riprese dalla lex Iunia ed estese ai minorenni manomessi in forma non solenne.

(a) In effetti, per spiegare per quale ragione in Tit. Vlp., 3, 3Liberis ius Quiritium consequitur Latinus, qui minor triginta annorum manumissionis tempore fuit : nam lege Iunia cautum est, ut, si ciuem Romanam uel Latinam uxorem duxerit, testatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit, postea filio filiaue nato nataue et anniculo facto, possit apud praetorem uel praesidem prouinciae causam probare et fieri ciuis Romanus, tam ipse quam filius filiaue eius et uxor ; scilicet si et ipsa Latina sit ; nam si uxor ciuis Romana sit, partus quoque ciuis Romanus est ex senatus consulto, quod auctore diuo Hadriano factum est. , l’intera disciplina sia ricondotta tout court alla lex Iunia, basterebbe congetturare che la legge contenesse un caput di rinvio costruito (beninteso ad sensum) intorno a una perifrasi di questo genere: Quicumque minor triginta annorum qui ex hac lege uoluntate domini in libertate fuerit, si uxorem duxerit causamque adprobauerit ut licebit obortebit ex lege quae Sex. Aelius Cato C. Sentius Saturninus consules rogauerunt (seguito dalla prescrizione, rivolta al Magistrato di provvedere di conseguenza). Dato che in questo modo lo ius adipiscendae ciuitatis per liberos veniva riconosciuto al manomesso in quanto tale (purché non ancora trentenne e non iscritto in numero dediticiorum), ben si poteva dire che si trattasse di una prerogativa fissata dalla lex Iunia. D’altro canto, se è vero che la lex Iunia a sua volta operava un rinvio alle condizioni e alla procedura dell’adprobatio stabilite dalla lex Aelia Sentia, a buon diritto si poteva ancora parlare per un verso di una uxor ducta o nupta ex lege Aelia Sentia (Gaius, Inst.1, 66Velut si Latinus ex lege Aelia Sentia uxore ducta filium procreauerit aut Latinum ex Latina aut ciuem Romanum ex ciue Romana, non habebit eum in potestate ; sed si postea causa probata ciuitatem Romanam consecutus fuerit, simul eum in potestate sua habere incipit. e Gaius, Inst.68Item si ciuis Romana per errorem nupta sit peregrino tamquam ciui Romano, permittitur ei causam erroris probare, et ita filius quoque eius et maritus ad ciuitatem Romanam perueniunt, et aeque simul incipit filius in potestate patris esse. Idem iuris est, si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentia nupta sit ; nam et de hoc specialiter senatus consulto cauetur. Idem iuris est aliquatenus, si ei, qui dediticiorum numero est, tamquam ciui Romano aut Latino e lege Aelia Sentia nupta sit ; nisi quod scilicet qui dediticiorum numero est, in sua condicione permanet, et ideo filius, quamuis fiat ciuis Romanus, in potestatem patris non redigitur., Tit. Vlp., 7, 4In potestate parentum sunt etiam hi liberi, quorum causa probata est, per errorem contracto matrimonio inter disparis condicionis personas : nam seu ciuis Romanus Latinam aut peregrinam uel eam, quae dediticiorum numero est, quasi <ciuem Romanam> per ignorantiam uxorem duxerit, siue ciuis Romana per errorem peregrino uel ei, qui dediticiorum numero est < quasi ciuis Romano> aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Sentia nupta fuerit, causa probata, ciuitas Romana datur tam liberis quam parentibus, praeter eos, qui dediticiorum numero sunt, et ex eo fiunt in potestate parentum liberi., ma cfr. anche Gaius, Inst.1, 29Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint uel ciues Romanas uel Latinas coloniarias uel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus ciuibus Romanis puberibus et filium procreauerint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem uel in prouinciis praesidem prouinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere : et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiauerit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, ciues Romani esse iubentur., Gaius, Inst.1, 70-7170. Idem constitutum est et si Latinus per errorem peregrinam quasi Latinam aut ciuem Romanam e lege Aelia Sentia uxorem duxerit. 71. Praeterea si ciuis Romanus, qui se credidisset Latinum esse, ob id Latinam uxorem duxerit, permittitur ei filio nato erroris causam probare, tamquam si e lege Aelia Sentia uxorem duxisset : item his, qui cum ciues Romani essent, peregrinos se esse credidissent et peregrinas uxores duxissent, permittitur ex senatus consulto fllio nato causam erroris probare. Quo facto fiet uxor ciuis Romana, et filius ******* non solum ad ciuitatem Romanam peruenit, sed etiam in potestatem patris redigitur. ) e per l’altro verso di un e lege Aelia Sentia causam probare (THerc., 89 Descriptum e[t recognitum ex] | edicto L. Seru[eni Gall]i pr(aetoris), quo[d propo]|situm erat Ro[mae in] foro Aug[usto sub]| porticu Iulia a[d col]umnam [- ante]| tribunal eius, [in quo sc]riptum e[rat id] | quod infra s[c]r[iptum] est : | L. Seruenius Gallu[s pr(aetor) dicit] : | ‘M. Ofellius Magn[us Ti. C]rassius Firm[us II uiri?] | e[x] municipio He[rculan(eorum) d]ecretu[m ad me] | rettulerunt [in quo decurio]nes e [lege] | Aelia Sentia cau[sam probau]issent [L. Uenidi En]|nychi et Liuia[e Actes,] quod [filiam ex se] | [natam] anni[culam haberent ex iusto matrimonio,] | [it]aque, [eo]ru[m] (?) [causa probata, Romani ciues] | [mi]hi esse uide[ntur]. (Edizione della scriptura exterior della tabula cerata in G. Camodeca, Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychus II, in CErc. 36 [2006] 189-199. ).

(b) Da ultimo, non va trascurato che a postulare una priorità della lex Aelia Sentia sulla Iunia, si spiega bene per quale ragione, nel dar conto dell’opinione di quei giuristi che riconoscevano l’esistenza del conubium ai Latini sposatisi secondo le forme prescritte, Gaius, Inst.1, 80Fuerunt tamen, qui putauerunt ex lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum nasci, quia uidetur eo casu per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium inter eos dari (et semper conubium efficit, ut qui nascitur, patris condicioni accedat). finisca per richiamare entrambi i provvedimenti. La spiegazione più banale del richiamo congiunto alle due leggi è certo quella che essa dipendesse dal maggior raggio d’azione acquisito dall’anniculi causae probatio per effetto della lex Iunia (come a dire che i quidam riconoscessero il conubium a « tutti« i manomessi non ancora trentenni, sposatisi secondo le forme richieste: così implicitamente Venturini, 1995-1996, 227 e 238). Tuttavia, se si deve condividere il presupposto che l’anniculi causae probatio non si applicasse in origine a persone cui fosse riconosciuta ex lege Aelia Sentia una vera e propria libertas (bensì solo il diritto di vedersi assicurata dal Pretore una libertà di fatto : vd. sopra n. 3.1.2, lett. b), mi pare che al richiamo dei quidam alla lex Iunia si possa attribuire un significato più pregnante. Per effetto di quest’altra legge, il matrimonio contratto lege Aelia Sentia diveniva infatti a tutti gli effetti una relazione regolata dalla legge tra uomini liberi; il che rimuoveva un ostacolo – che non si vede come si sarebbe potuto altrimenti superare - al riconoscimento del conubium.

3.2 - Questioni onomastiche

Oltre che sul piano del coordinamento logico delle rispettive disposizioni, l’ipotesi che la lex Aelia Sentia sia stata rogata prima della lex Iunia appare come l’interpretazione più economica anche con riguardo all’altro elemento in gioco nella questione della datazione del provvedimento: l’elemento onomastico.

Come è noto, da questo punto di vista le difficoltà risiedono nella denominazione non del tutto univoca con cui la legge si trova designata nelle fonti : Iunia Norbana, secondo un passaggio delle Istituzioni di Giustiniano (Gaius, Inst.1, 5, 3Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat : nam qui manumittebantur, modo maiorem et iustam libertatem consequebantur et fiebant ciues Romani, modo minorem et Latini ex lege Iunia Norbana fiebant, modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero. Sed dediticiorum quidem pessima condicio iam ex multis temporibus in desuetudinem abiit, Latinorum uero nomen non frequentabatur : ideoque nostra pietas, omnia augere et in meliorem statum reducere desiderans, in duabus constitutionibus hoc emendauit et in pristinum statum reduxit, quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competebat, id est eadem quam habebat manumissor, nisi quod scilicet libertinus sit qui manumittitur, licet manumissor ingenuus sit. et dediticios quidem per constitutionem expulimus, quam promulgauimus inter nostras decisiones, per quas, suggerente nobis Triboniano, uiro excelso, quaestore, antiqui iuris altercationes placauimus : Latinos autem Iunianos et omnem quae circa eos fuerat obseruantiam alia constitutione per eiusdem quaestoris suggestionem correximus, quae inter imperiales radiat sanctiones, et omnes libertos, nullo nec aetatis manumissi nec dominii manumissoris nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti antea obseruabatur, ciuitate Romana donauimus : multis additis modis, per quos possit libertas seruis cum ciuitate Romana, quae sola in praesenti est, praestari., cui si potrebbe aggiungere Theoph., 1, 5, 3Τῶν δὲ ἀπελευθέρων τριχῆ ἦν ἡ διαίρεσις, παλαὶ γὰρ ἐλευθερούμενοι ποτὲ μὲν τὴν μείζονα καὶ ἐννομωτάτην ἐλάμβανον ἐλευθερίαν καὶ ἐγίνοντο πολῖται ῥωμαῖοι, ποτὲ δὲ τὴν ἐλάττονα καὶ ἀπετελοῦντο latînoi iunianoì ἀπὸ νόμου iuníu nornabû, ὃς εὑρετὴς ἐγεγόνει τῆς τοιαύτης αἱρέσεως, τοὺς δὲ dediticíus ἐπενόησεν ὁ aélios séntios., ma secondo una correzione paleografica e in ogni caso nella scia del manuale imperiale) ; lex Iunia tout court secondo tutte le altre fonti. Accettando per buona la prima denominazione – e dando per scontato che la legge fosse di rango consolare (vd. sotto) – la rogatio relativa si deve fissare al 19 d.C. (consolato di M. Iunius Silanus Torquatus e C. Norbanus Balbus). Viceversa, ignorando l’appellativo Norbana – come un’aggiunta erronea dei compilatori delle Istituzioni – il quadro si fa più libero e permette di aprire un ventaglio di alternative, equivalenti alle possibilità di censire un Iunius nei fasti. Per questa via, le date utili individuate dalla storiografia per collocare il provvedimento in un periodo compreso nel principato Augusteo, ma comunque precedente la votazione della lex Aelia Sentia, divengono perciò il 17 o il 25 a.C. (anni dei consolati, rispettivamente, di C. Iunius e M. Iunius Silanus).

Senza contare i numerosi ostacoli che l’ipotesi di una datazione alta dovrebbe comunque rimuovere (e su piani molto diversi, che vanno dal modus citandi dei giuristi romani al nuovo quadro politico determinatosi con l’avvento di Augusto : vd diffusamente Ferrary, 1996, 362-363), bisogna riconoscere che non esistono (o almeno non sono stati ancora addotti) argomenti davvero decisivi per rigettare la testimonianza delle Istituzioni di Giustiniano. Il sospetto – circolante a partire quantomeno da Mommsen, Staatsr., III2, 626 nt. 3 – che l’inserimento dell’appellativo Norbana si debba a un amor di simmetria, rispetto al binomio Aelia Sentia che immediatamente lo segue in Inst. 1.5.3, non convince fino in fondo, se non altro perché non sembra si sia trattato di uno scrupolo costantemente avvertito dai Compilatori del manuale imperiale (cfr. Gaius, Inst.1, 20, pr.Si cui nullus omnino tutor fuerat, ei dabatur in urbe quidem Roma a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis tutor ex lege Atilia, in prouinciis uero a praesidibus prouinciarum ex lege Iulia et Titia. e Gaius, Inst.2, 6, 2Sed aliquando etiamsi maxime quis bona fide rem possederit, non tamen illi usucapio ullo tempore procedit, ueluti si quis liberum hominem uel rem sacram uel religiosam uel seruum fugitiuum possideat. Furtiuae quoque res et quae ui possessae sunt, nec si praedicto longo tempore bona fide possessae fuerint, usucapi possunt : nam furtiuarum rerum lex duodecim tabularum et lex Atinia inhibet usucapionem, ui possessarum lex Iulia et Plautia.). Né deve sorprendere più di tanto che nei testi giuridici la legge sia registrata abitualmente con il solo nome di Iunia. Come è stato chiarito, si tratta infatti di una scelta che appare – questa volta sì – simmetrica alla tendenziale scarnitura cui i giuristi sottoposero altre leges Iuniae, citate per il solo nome del secondo console ([Iunia] Petronia, [Iunia] Vellaea), probabilmente al fine di evitare fraintendimenti, appunto, con la nostra rogatio (Iunia [Norbana]: cfr. J.-L. Ferrary, “La législation augustéenne et les dernières lois comitiales”, in Id. [a c. di], Leges publicae cit., 583-584).

Rispetto agli elementi indicati, va aggiunto che la proposta di vedere nel nostro provvedimento non una legge consolare, ma un plebiscito (per così dire Iunio-Norbano : così López Barja de Quiroga, 2007, 74) appare come un tentativo estremo di non arrendersi alla datazione bassa (4 d.C.) pur mostrando un formale ossequio verso la testimonianza delle Istituzioni giustinianee; tra l’altro, senza che sia possibile portare alcun esempio sicuro di plebiscita la cui denominazione non si riducesse a quella dell’unico proponente (cfr. J.-L. Ferrary, “L’iter legis, de la rédaction de la rogatio à la publication de la lex rogata, et la signification de la législation comitiale dans le système politique de la Rome républicaine”, in Id. [a c. di], Leges publicae, cit. 7).

Ugualmente incerto è l’argomento che si è voluto trarre da Dion. Hal., 4, 24, 8καὶ μάλιστα μὲν τοὺς τιμητὰς ἀξιώσαιμ᾽ ἂν τούτου τοῦ μέρους προνοεῖν : εἰ δὲ μή γε, τοὺς ὑπάτους : δεῖ γὰρ ἀρχῆς τινος μεγάλης : οἳ τοὺς καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐλευθέρους γινομένους ἐξετάσουσι, τίνες ὄντες καὶ διὰ τί καὶ πῶς ἠλευθερώθησαν, ὥσπερ γε τοὺς τῶν ἱππέων καὶ τοὺς τῶν βουλευτῶν βίους ἐξετάζουσιν : ἔπειθ᾽ οὓς μὲν ἂν εὕρωσιν ἀξίους τῆς πόλεως ὄντας, εἰς φυλὰς καταγράψουσι καὶ μένειν ἐφήσουσιν ἐν τῇ πόλει : τὸ δὲ μιαρὸν καὶ ἀκάθαρτον φῦλον ἐκβαλοῦσιν ἐκ τῆς πόλεως εὐπρεπὲς ὄνομα τῷ πράγματι τιθέντες, ἀποικίαν. ταῦτα μὲν οὖν τῆς ὑποθέσεως ἀπαιτούσης ἀναγκαῖόν τε καὶ δίκαιον ἔδοξεν εἶναί μοι πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας τοῖς Ῥωμαίων ἔθεσιν εἰπεῖν.. Dato che lo storico greco – senz’altro prima della riforma introdotta dalla lex Aelia Sentia – auspicava che gli schiavi di condotta turpe manomessi ἐκβαλοῦσιν ἐκ τῆς πόλεως εὐπρεπὲς ὄνομα τῷ πράγματι τιθέντεςἀποικίαν, se ne è voluto dedurre che egli avesse ben presente lo statuto della Latinitas fittizia (applicato agli schiavi manomessi informalmente) e appunto proponesse di estenderlo alla feccia degli affrancati (così López Barja de Quiroga, 1998, 138-139). Tuttavia, anche concedendo che l’espressione ἐκ τῆς πόλεως(ἀποικίαν)ἐκβάλλειν vada assunto nel senso traslato di rimuovere dalla cittadinanza, non ne discende necessariamente che il termine ἀποικία alluda a quella Latinitas fittizia che la lex Iunia plasmava sulla Latinitas coloniaria. Da un lato, infatti, la storia di Roma conosceva l’esperienza – sia pure in sé eccezionale – di colonie libertine (cfr. Liv., 43, 3, 1-4Et alia noui generis hominum ex Hispania legatio uenit. Ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus, cum quibus conubium non esset, natos se memorantes, supra quattuor milia hominum, orabant, ut sibi oppidum, in quo habitarent, daretur. Senatus decreuit, uti nomina sua apud L. Canuleium profiterentur eorumque, si quos manumisissent ; eos Carteiam ad Oceanum deduci placere ; qui Carteiensium domi manere uellent, potestatem fieri, uti numero colonorum essent, agro adsignato. Latinam eam coloniam esse libertinorumque appellari., cu cui vd. lo stesso López Barja de Quiroga, 2007, 97-100, con la bibl. ivi citata). Dall’altro lato, anche all’argomento e silentio si deve attribuire in questo caso il suo peso, considerando che il passaggio citato proviene da un excursus volto a esporre ὡς εἶχε τότε τοῖς Ῥωμαίοις τὰ περὶ τοὺς δούλους ἔθη (Dion. Hal., 4, 24, 1). Se gli istituti in questione avessero già conosciuto (intorno al 10 a.C.) il meccanismo della libertas Latina e se proprio questo meccanismo avesse ispirato a Dionigi l’innovazione (ulteriore) proposta, ci si sarebbe aspettati da parte dello storico un qualche autonomo cenno anche alla fattispecie modello; il che viceversa non è.

4. - Modifiche e addenda alla legge; sua abrogazione

La disciplina introdotta dalla lex Iunia venne ripetutamente rivista. Data la sua formale abrogazione – voluta nel 531 da Giustiniano (vd. oltre, n. 4.4) – il fenomeno è ricostruibile prevalentemente attraverso fonti esterne al Corpus Iuris, che hanno natura essenzialmente istituzionale. Se sulla esaustività di queste opere non si possono nutrire illusioni (cfr. Mantovani, Legum mutitudo, cit. 727 e 747 s.), nondimeno il fatto che esse permettano di censire un numero comunque cospicuo di misure ad legem Iuniam pertinentes, testimonia dell’importanza assunta dalla lex Iunia nella vita dell’Impero.

Guardando ai contenuti del provvedimento sui cui intervenivano, anziché alla forma normativa adottata per modificarlo (per un censimento del genere vd. López Barja de Quiroga, 1986-87, 126-128), le misure in questione si lasciano organizzare in tre gruppi: alcune individuarono nuovi beneficiari della Latinitas Iuniana ; altre introdussero per i liberti Latini varie vie di accesso alla ciuitas Romana ; altre ancora modificarono o integrarono per singoli punti lo status giuridico di costoro.

4.1 - Estensioni della libertas Latina

Collocati lungo un arco cronologico di notevole estensione – dal principato di Claudio al regno di Costantino – i provvedimenti che attribuirono la Latinitas a soggetti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla lex Iunia (vd. sopra al n. 2.2) non si lasciano ricondurre a una logica unitaria.

(a) Lungo una linea ancora segnata dalla fattispecie di partenza della legge è possibile si muovesse la prima misura attestata, vale a dire l’editto cui si dovette la cd. libertas Claudiana. Si sa che il provvedimento attribuiva la libertas Latina (C., 7, 6, 1, 3Imperator Iustinianus. Sed scimus etiam hoc esse in antiqua Latinitate ex edicto diui Claudii introductum, quod, si quis seruum suum aegritudine periclitantem sua domo publice eiecerit neque ipse eum procurans neque alii eum commendans, cum erat ei libera facultas, si non ipse ad eius curam sufficeret, in xenonem eum mittere uel quo poterat modo eum adiuuare, huiusmodi seruus in libertate Latina antea morabatur et, quem ille moriendum dereliquit, eius bona iterum, cum moreretur, accipiebat. <a 531 d. k. nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.>) a quei servi gravemente malati che il padrone, per evitare di sobbarcarsene la cura, avesse scacciato od esposto nel tempio di Esculapio (Mod., 6 reg., D., 40, 8, 2Seruo, quem pro derelicto dominus ob grauem infirmitatem habuit, ex edicto diui Claudii competit libertas., Suet., Claud., 25Cum quidam aegra et adfecta mancipia in insulam Aesculapi taedio medendi exponerent, omnes qui exponerentur liberos esse sanxit, nec redire in dicionem domini, si conualuissent ; quod si quis necare quem mallet quam exponere, caedis crimine teneri., Dio, 60, 29, 7ἐπειδή τε πολλοὶ δούλους ἀρρωστοῦντας οὐδεμιᾶς θεραπείας ἠξίουν ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξέβαλλον, ἐνομοθέτησε πάντας τοὺς ἐκ τοῦ τοιούτου περιγενομένους ἐλευθέρους εἶναι.). Dunque è vero che il provvedimento attribuiva autoritativamente la libertà (e certamente a tutela anche della ragioni del seruus e dell’utilitas publica), ma in relazione a casi in cui si poteva intendere che il dominus avesse comunque rinunciato al proprio potere (cfr. da ult. S. Knoch, Sklavenfürsorge im römischen Reich, Hildesheim – Zürich – New York, 2005, 128-132).

(b) A giudicare da quanto Giustiniano osserva in C., 7, 6, 1, 4Imperator Iustinianus. Sed scimus etiam hoc esse in antiqua Latinitate ex edicto diui Claudii introductum, quod, si quis seruum suum aegritudine periclitantem sua domo publice eiecerit neque ipse eum procurans neque alii eum commendans, cum erat ei libera facultas, si non ipse ad eius curam sufficeret, in xenonem eum mittere uel quo poterat modo eum adiuuare, huiusmodi seruus in libertate Latina antea morabatur et, quem ille moriendum dereliquit, eius bona iterum, cum moreretur, accipiebat. <a 531 d. k. nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.>, la libertas Latina era concessa anche alla schiava costretta a prostituirsi, nonostante l’atto d’acquisto recasse una clausola che obbligava l’acquirente in senso opposto (ne prostituatur : cfr. B.E. Stumpp, Prostitution in der römischen Antike2, Berlin, 1998, 333). Come la cancelleria imperiale sia arrivata a questo risultato non è chiaro. E’ possibile che lo spunto sia stato offerto da contratti che recavano una clausola esplicita, con cui il venditore avesse previsto l’eventualità di una infrazione e impegnato la controparte a riconoscere la libertas della schiava fatta prostituire (cfr. Mod., lib. sing. manumiss., D., 37, 14, 7, pr.Diuus Vespasianus decreuit, ut, si qua hac lege uenierit, ne prostitueretur et, si prostituta esset, ut esset libera, si postea ab emptore alii sine condicione ueniit, ex lege uenditionis liberam esse et libertam prioris uenditoris.). Se da questo punto di vista ci si può dunque forse riagganciare ancora alla tutela di un (potenziale) in libertate esse uoluntate domini, già con Adriano (C., 4, 56, 1Imperator Alexander Seuerus. Praefectus urbis amicus noster eam, quae ita uenit, ut, si prostituta fuisset, abducendi potestas esset ei, cui secundum constitutionem diui Hadriani id competit, abducendi faciet facultatem : quod si eum patientiam accommodasse contra legem quam ipse dixerat, ut in turpi quaestu mulier haberetur, animaduerterit, libertate competente secundum interpretationem eiusdem principis perduci eam ad praetorem, cuius de liberali causa iurisdictio est, ut lis ordinetur, iubebit. Nec enim tenor legis, quam semel comprehendit, intermittitur, quod dominium per plures emptorum personas ad primum qui prostituit sine lege simili peruenit. Alex. a. Socrati. < a 223 pp. III k. nov. Maximo II et Aeliano conss. >) e poi forse con Marco Aurelio (Marcian., lib. sing. form. hypoth., D., 40, 8, 6Si quis obligatum seruum hac lege emerit, ut manumittat, competit libertas ex constitutione diui Marci, licet bona omnia quis obligauerit, quae habet habiturusue esset. Tantundem dicendum est et si hac lege emerit, ne prostituatur, et prostituerit.: cfr. A. Sicari, Prostituzione e tutela giuridica della schiava, Bari, 1991, 88 ss.) anche la presenza della sola clausola ne prostituatur appare sufficiente agli imperatori per attribuire ex lege la libertas ; dunque senza tenere più apparentemente in conto quale fosse stata in proposito l’esatta volontà del proprietario.

Le testimonianze ulteriori – se possibile – rimarcano con ancora più nettezza questo approdo.

(c) Una terza fattispecie, riannodata da Giustiniano alla antiquitas, sembra attribuisse ex lege la libertas Latina allorché il dominus, avuta ragione del servo in una causa di libertà, se ne fosse visto offrire il riscatto da un terzo (C., 7, 6, 1, 8Imperator Iustinianus. Illud etiam satis acerbum nobis uisum est, quod putabat antiquitas, si in liberali iudicio superatus fuerat seruus a domino, deinde serui pretium ab aliquo ei solutum est, in Latinitate eum remorari. Quemadmodum enim rationabile est et pretio eum perfrui et mortis liberti tempore denuo eum in seruitutem deducere, cum non sint ambo casus sibi consentanei ? Et in praesenti igitur casu libertas Romana ei accedat iure patronatus minime subnixa, quia ipse quodammodo sibi libertus inuenitur. < a 531 d. k. nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.>; con Buckland, 1908, 423).

(d) In età costantiniana – di nuovo prescindendo da ogni valutazione relativa agli interessi dei proprietari – la Latinitas risulta assegnata ora come merito (per lo schiavo delatore : CTh., 9, 24, 1, 4Imp. Constantinus A. ad populum. Si quis uero seruus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum detulerit in publicum, Latinitate donetur, aut, si Latinus sit, ciuis fiat Romanus : parentibus, quorum maxime uindicta intererat, si patientiam praebuerint ac dolorem compresserint, deportatione plectendis. Dat. kal. april. Aquileia, Constantino A. VI. et Constantino C. coss.), ora come equa misura per evitare una sorte troppo dura agli interessati (nati da un contubernium con un seruus fisci : CTh., 4, 12, 3Imp. Constantinus A. ad populum. Cum ius uetus ingenuas fiscalium seruorum contubernio coniunctas ad decoctionem natalium cogat nulla uel ignorantiae uenia tributa uel aetati, placet coniunctionum quidem talium uincula uitari, sin uero mulier ingenua uel ignara uel etiam uolens cum seruo fiscali conuenerit, nullum eam ingenui status damnum sustinere, subolem uero, quae patre seruo fiscali, matre nascetur ingenua, mediam tenere fortunam, ut seruorum liberi et liberarum spurii Latini sint, qui, licet seruitutis necessitate soluantur, patroni tamen priuilegio tenebuntur. Quod ius et in fiscalibus seruis et in patrimoniorum fundorum originariis et ad emphyteuticaria praedia et qui ad priuatarum rerum nostrarum corpora pertinent seruari uolumus. Nihil enim rebus publicis ex antiquo iure detrahimus nec ad consortium huius legis copulamus urbium quarumcumque seruitia ; uolumus ut ciuitates integram teneant nec [imminutam] interdicti ueteris potestatem. Si uel error improuidus uel simplex ignorantia uel aetatis infirmae lapsus in has contubernii plagas depulerit, haec nostris sanctionibus sit excepta. Dat. VI kal. sept. Serdicae Constantino A. VII et Constantio conss. ; più incerta la valutazione di CTh., 2, 22, 1Imp. Constantinus A. et Caesar ad Maximum pf. u. Si is, qui dignitate Romanae ciuitatis amissa Latinus fuerit effectus, in eodem statu munere lucis excesserit, omne peculium eius a patrono uel a patroni filiis siue nepotibus, qui nequaquam ius agnationis amiserint, uindicetur. Nec ad disceptationem ueluti hereditariae controuersiae filiis liceat accedere, quum eius potissimum status ratio tractanda sit, non quem beneficio libertatis indultae sortitus acceperit, sed is, in quo munere lucis excesserit. Dat. III. kal. febr. Serdica, ipso Augusto VII. et Caes. coss., da alcuni intesa come parte di un più ampio provvedimento comminante la degradazione a Latino del liberto Romanus ingrato: cfr. M. Sargenti, Costantino e la condizione del liberto ingrato, 1990, ora in Scritti, Napoli 2011, 1083 ss., spec. 1088).

Alle situazioni ora indicate – quali che ne fossero i fondamenti, tutte caratterizzate da una estensione esplicita della Latinitas Iuniana - si possono poi accostare alcune altre misure volte ad assicurare lo stesso risultato, ma indirettamente, ossia subordinando l’efficacia civile delle manomissioni solenni a una qualche condizione ulteriore, in difetto della quale il manomesso avrebbe acquistato non la ciuitas Romana, bensì appunto la semplice Latinitas. L’inventario stilabile da questo secondo punto di vista è tuttavia incerto.

(e) L’incidenza sulla Latinitas è sicura quanto al senatoconsulto che impose al consilium competente per la manomissio uindicta della schiava minorenne (vd. sopra n. 3.1.2) di adprobare la causa matrimonii addotta dal manomettente exacto prius iureiurando, ut intra sex menses uxorem eam duci oporteret (Vlp., off. procos., D., 40, 2, 13Si collactaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si nutrix, uel filius filiaue cuius eorum, uel alumnus, uel capsarius (id est qui portat libros), uel si in hoc manumittatur, ut procurator sit, dummodo non minor annis decem et octo sit, praeterea et illud exigitur, ut non utique unum seruum habeat, qui manumittit. Item si matrimonii causa uirgo uel mulier manumittatur, exacto prius iureiurando, ut intra sex menses uxorem eam duci oporteat : ita enim senatus censuit. ).

(f) Sempre con riferimento agli schiavi con meno di trent’anni, si ha poi notizia di un secondo senatoconsulto, che avrebbe vietato d’istituirli eredi cum libertate (Gaius, Inst., 2, 27, 6Item cum senatus consulto prohibitum sit proprium seruum minorem annis XXX liberum et heredem instituere, plerisque placet posse nos iubere liberum esse, cum annorum XXX erit, et rogare, ut tunc illi restituatur hereditas.). La notizia è tuttavia problematica, poiché risulta da altre fonti che la lex Aelia Sentia ammetteva la validità civile dell’heredis institutio cum libertate del servo minorenne, a condizione che il testatore fosse insolvente e lo schiavo istituito quale unico erede (cfr. Tit. Vlp, 1, 14Ab eo domino, qui soluendo non est, seruus testamento liber esse iussus et heres institutus, etsi minor sit triginta annis, uel in ea causa sit, ut dediticius fieri debeat, ciuis Romanus et heres fit, si tamen alius ex eo testamento nemo heres sit. Quod si duo pluresue liberi heredesque esse iussi sint, primo loco scriptus liber et heres fit quod et ipsum lex Aelia Sentia facit., Iulian., 64 dig., D., 28, 5, 43Qui soluendo non erat, duos apollonios liberos heredesque esse iusserat. Altero ante apertas tabulas testamenti mortuo non ineleganter defendi poterit eum qui supererit liberum et solum necessarium heredem fore. Quod si uterque uiuit, institutionem nullius esse momenti propter legem Aeliam Sentiam, quae amplius quam unum necessarium heredem fieri uetat. e Cels., 29 dig., D., 28, 5, 61Qui soluendo non erat, seruum primo loco et alterum seruum secundo loco heredes scripsit. Solus is qui primo loco scriptus est hereditatem capit : nam lege Aelia Sentia ita cauetur, ut, si duo pluresue ex eadem causa heredes scripti sint, uti quisque primus scriptus sit, heres sit.). Può essere però che dal testo della legge si deducesse solo implicitamente che ogni altra affrancazione di questo genere avrebbe garantito il solo diritto di morari in libertate (e in un secondo tempo la Latinitas Iuniana) ; di modo che il senatoconsulto non avrebbe fatto altro che ribadire positivamente il principio (al tempo stesso facendo salva l’eccezione legata al testatore insolvente; vd. però anche, per una diversa spiegazione, Impallomeni, 1963, 130-131).

(g) Qualche perplessità suscita, infine, anche il ricordo di un provvedimento con cui si sarebbe stabilito che se la liberta si fosse unita in contubernium con un servo altrui, disattendendo la volontà del patrono, questi l’avrebbe recuperata come propria senza la possibilità di farle poi acquisire nuovamente la ciuitas Romana (Sent. Paul., 2, 21, 7Liberta si ignorante patrono seruo se alieno coniunxerit, ancilla patroni efficitur ea condicione, ne aliquando ab eo ad ciuitatem Romanam perducatur. ). Di nuovo, la notizia è stata interpretata nel senso che dalla rinnovata manumissio non avrebbe potuto discendere altro che l’acquisto della Latinitas (così Buckland, 1908, 416, che riconduce la misura a Vespasiano). Tuttavia, se lo scopo del provvedimento era di precludere definitivamente l’accesso alla ciuitas – anche a fronte della rinnovata generosità del dominus – è forse preferibile credere che lo status collegato alla seconda affrancazione fosse piuttosto quella della peregrinitas dediticia (cfr. Gaius, Inst., 1, 26Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt ; nec ulla lege aut senatus consulto aut constitutione principali aditus illis ad ciuitatem Romanam datur.).

4.2 - Moltiplicazione degli iura adipiscendae ciuitatis

Pensata o meno che fosse fin dall’inizio come una condizione provvisoria (cfr. Humbert, 2010, 148-149), è certo che la Latinitas Iuniana vide rapidamente moltiplicare le possibilità che assicuravano l’approdo alla cittadinanza Romana.

(a) Se già la lex Iunia aveva probabilmente previsto che lo schiavo manomesso informalmente a meno di trent’anni potesse avvalersi dell’anniculi causae probatio (vd. sopra n. 3.1.3), con un senatoconsulto del 75 d.C. tale prerogativa venne ulteriormente estesa, eliminando la soglia anagrafica (cfr. Gaius, Inst., 1, 31Hoc tamen ius adipiscendae ciuitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est., Tit. Vlp, 3, 4Iteratione fit ciuis Romanus, qui post Latinitatem, quam acceperat, maior triginta annorum iterum iuste manumissus est ab eo, cuius ex iure Quiritium seruus fuit.).

(b) Già sotto Tiberio, tuttavia, aveva preso avvio una serie di misure (specie all’inizio dettate da difficoltà contingenti : vd. sinteticamente J. Andreau, “Les Latins Juniens et la hiérarchie sociale romaine”, in K. Konuk [a c. di], Stephanéphoros : De l’économie antique à l'Asie Mineure. Hommages à R. Descat, Bordeaux, 2012, 22 s.) con le quali veniva riconosciuta la ciuitas a gruppi più circoscritti di Latini, distintisi in attività utili ad assicurare migliori condizioni di vita nell’Urbe: così la lex Visellia (24 d.C.), per coloro che avessero militato nelle coorti dei vigiles per sei anni (poi ridotti a tre ex senatusconsulto: Gaius, Inst., 1, 32b<Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur>, id est fiunt ciues Romani, si Romae inter uigiles sex annis militauerint. postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis ciuitas Romana, si triennium militiae expleuerint., Tit. Vlp, 3, 5Militia ius Quiritium accipit Latinus, si inter uigiles Romae sex annis militauerit, ex lege Visellia. Postea ex senatus consulto, concessum est ei, ut, si triennio inter uigiles militauerit, ius Quiritium consequatur.); così Claudio e Traiano, per chi si fosse segnalato nell’approvvigionamento frumentario (Gaius, Inst., 1, 32cItem edicto Claudii Latini ius Quiritium consecuntur, si nauem marinam aedificauerint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque nauis uel quae in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Romam portauerit. e Gaius, Inst., 1, 34Denique Traianus constituit, ut si Latinus in urbe triennio pistrinum exercuerit, quod in dies singulos non minus quam centenos modios frumenti pinseret, ad ius Quiritium perueniat *, Tit. Vlp, 3, 6Naue Latinus ciuitatem Romanam accipit, si non minorem quam decem milium modiorum nauem fabricauerit, et Romam sex annis frumentum portauerit, ex edicto diui Claudii.); così anche Nerone, per chi avesse massicciamente investito nel mercato immobiliare della capitale (Gaius, Inst., 1, 33Praeterea a Nerone constitutum est, ut, si Latinus, qui patrimonium sestertium CC milium plurisue habebit, in urbe Roma domum aedificauerit, in quam non minus quam partem dimidiam patrimonii sui impenderit, ius Quiritium consequatur.).

(c) Infine, se a una logica demografica torna chiaramente a ispirarsi il senatoconsulto in favore della Latina che avesse dato alla luce tre figli (Tit. Vlp, 3, 1Latini ius Quiritium consequuntur his modis : beneficio principali, liberis, iteratione, militia, naue, aedificio, pistrino praterea ex senatus consulto mulier, quae sit ter enixa.), per quanto non ne siano chiarissimi i rapporti con la fattispecie dell’anniculi causae probatio (cfr. Avenarius, 2005, 222-223), va segnalato anche che queste stesse norme erano presupposte pure da alcuni dei senatusconsulta (forse i primi cronologicamente) che disciplinarono quella peculiare procedura di regolarizzazione matrimoniale, nota come erroris causae probatio (in part. Gaius, Inst., 1, 68-7068. Item si ciuis Romana per errorem nupta sit peregrino tamquam ciui Romano, permittitur ei causam erroris probare, et ita filius quoque eius et maritus ad ciuitatem Romanam perueniunt, et aeque simul incipit filius in potestate patris esse. Idem iuris est, si peregrino tamquam Latino ex lege Aelia Sentia nupta sit ; nam et de hoc specialiter senatus consulto cauetur. Idem iuris est aliquatenus, si ei, qui dediticiorum numero est, tamquam ciui Romano aut Latino e lege Aelia Sentia nupta sit ; nisi quod scilicet qui dediticiorum numero est, in sua condicione permanet, et ideo filius, quamuis fiat ciuis Romanus, in potestatem patris non redigitur. 69. Item si Latina peregrino, cum eum Latinum esse crederet, e lege Aelia Sentia nupserit, potest ex senatus consulto fllio nato causam erroris probare : et ita omnes fiunt ciues Romani, et filius in potestate patris esse incipit. 70. Idem constitutum est et si Latinus per errorem peregrinam quasi Latinam aut ciuem Romanam e lege Aelia Sentia uxorem duxerit.: cfr. C. Terreni, Gaio e l’erroris causae probatio, in Labeo, 45, 1999, 353-363).

4.3 - Modifiche allo status dei liberti Latini

Anche il peculiare status giuridico confezionato dalla lex Iunia per i liberti Latini, venne modificato da vari punti di vista.

(a) Sul piano della condizione personale si è già detto della possibilità che l’officium della tutela dativa sia stato aperto loro solo in un secondo momento (vd. n. 2.1.2, lett. a).

(b) Si può aggiungere che le costituzioni imperiali che normalmente concedevano ai veterani il conubium cum his Latinis peregrinisve, quas primas post missionem uxores duxissent (Gaius, Inst., 1, 57) includevano probabilmente tra le uxores Latinae anche le liberte Iuniane.

(c) Sul piano dello status patrimoniale, alcune modifiche investirono in primo luogo il caput legis che vietava ai Latini Iuniani di capere alcunché a titolo di eredità o legato: per un verso, dal divieto vennero eccettuati i lasciti assegnati da militari (che i Latini Iuniani potevano perciò acquistare: Gaius, Inst., 2, 110Praeterea permissum est iis et peregrinos et Latinos instituere heredes uel iis legare ; cum alioquin peregrini quidem ratione ciuili prohibeantur capere hereditatem legataque, Latini uero per legem Iuniam.) ; per il verso opposto, il dettato della legge venne integrato (prima di Adriano) da un senatoconsulto che equiparò ai lasciti testamentari le donazioni mortis causa (cfr. Paul., 6 leg. Iul. Pap., D., 39, 6, 35, pr.Senatus censuit placere mortis causa donationes factas in eos, quos lex prohibet capere, in eadem causa haberi, in qua essent, quae testamento his legata essent, quibus capere per legem non liceret. Ex hoc senatus consulto multae uariaeque quaestiones agitantur, de quibus pauca referamus. ; su cui Voci, Diritto ereditario romano, II2, Milano, 1963, 469).

(d) Sempre sul versante patrimoniale, le innovazioni più note furono peraltro quelle che toccarono la norma forse più significativa della lex Iunia, quella cioè che prevedeva che alla morte del liberto i suoi beni fossero devoluti al patrono ac si lex lata non esset. Dato che la formulazione della fictio comportava che i beni fossero devoluti iure peculii (vd. n. 2.1.2, lett. b), ne derivava che se il patrono fosse premorto al liberto, i bona sarebbero stati attribuiti agli eredi del primo, chiunque essi fossero. Privilegiando il rapporto familiare, un senatoconsulto della seconda metà del 42 d.C., denominato Largiano dai giuristi (cfr. P. Buongiorno, Senatus consulta Claudianis temporibus facta, Napoli, 2010, 134-136) stabilì invece che i figli del patrono dovessero sempre avere la precedenza sugli eredi estranei, a condizione che il testatore non li avesse esplicitamente diseredati (Gaius, Inst., 3, 63Postea Lupo et Largo consulibus senatus censuit, ut bona Latinorum primum ad eum pertinerent, qui eos liberasset ; deinde ad liberos eorum non nominatim exheredatos, uti quisque proximus esset ; tunc antiquo iure ad heredes eorum, qui liberassent, pertinerent. ; per la possibilità – piuttosto controversa - che in un caso del genere fosse incorso Plinio [Plin., Epist., 10, 104C. PLINIVS TRAIANO IMPERATORI. Valerius, domine, Paulinus excepto Paulino ius Latinorum suorum mihi reliquit ; ex quibus rogo tribus interim ius Quiritium des. Vereor enim, ne sit immodicum pro omnibus pariter inuocare indulgentiam tuam, qua debeo tanto modestius uti, quanto pleniorem experior. Sunt autem pro quibus peto : C. Valerius Astraeus, C. Valerius Dionysius, C. Valerius Aper.] vd. Sirks, 1981, 282 ss.).

(e) Sempre in relazione alle aspettative dei patroni, ulteriori provvedimenti si resero poi necessari di fronte all’ipotesi che il liberto Latino fosse riuscito ad accedere alla cittadinanza Romana. Questa eventualità e soprattutto quel che ne discendeva a livello patrimoniale – e cioè la perdita del diritto del manomissore sui bona del liberto – aveva una sua giustificazione quando il Latino Iuniano si fosse avvalso di uno di quei iura adipiscendae ciuitatis discussi al n. precedente (tutti sorretti da una più o meno evidente utilitas publica, anteposta al commodum singulorum). La situazione prendeva tuttavia una piega diversa quando la cittadinanza fosse stata elargita con un provvedimento viritano dell’Imperatore. In questo caso, per evitare che il beneficio si traducesse in un esproprio dei diritti del patrono, sembra che i principi non definissero la pratica se questi non aveva prestato il proprio consenso (cfr. Plin., Epist., 10, 5, 2Quare rogo des ei ciuitatem Romanam. Est enim peregrinae condicionis manumissus a peregrina. Vocatur ipse Arpocras, patronam habuit Thermuthin Theonis, quae iam pridem defuncta est. Item rogo des ius Quiritium libertis Antoniae Maximillae, ornatissimae feminae, Hediae et Antoniae Harmeridi ; quod a te petente patrona peto. e Plin., Epist., 10, 11, 2Rogo ergo, ut propinquis eius des ciuitatem, Chrysippo Mithridatis uxorique Chrysippi, Stratonicae Epigoni, item liberis eiusdem Chrysippi, Epigono et Mithridati, ita ut sint in patris potestate utque iis in libertos seruetur ius patronorum. Item rogo indulgeas ius Quiritium L. Satrio Abascanto et P. Caesio Phosphoro et Panchariae Soteridi ; quod a te uolentibus patronis peto.). A maggior cautela un editto di Traiano stabilì tuttavia che in presenza di una concessione ottenuta inuito uel insciente patrono non venisse meno il diritto di cittadinanza del liberto, ma alla sua morte si tornassero ad applicare le norme (patrimoniali) della lex Iunia (cfr. Gaius, Inst., 3, 72Aliquando tamen ciuis Romanus libertus tamquam Latinus moritur, uelut si Latinus saluo iure patroni ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit. Nam, ut diuus Traianus constituit, si Latinus inuito uel ignorante patrono ius Quiritium ab imperatore consecutus sit, [quibus casibus], dum uiuit iste libertus, ceteris ciuibus Romanis libertis similis est et iustos liberos procreat, moritur autem Latini iure, nec ei liberi eius heredes <es>se possunt ; et in hoc tantum habet testamenti factionem, ut patronum heredem instituat eique, si heres esse noluerit, alium substituere possit.). In un secondo tempo. per senatoconsulto si precisò tuttavia che se il destinatario del beneficium imperiale avesse comunque maturato le condizioni per ottenere la cittadinanza in altro modo, allora l’edictum Traiani non avrebbe trovato applicazione, né per conseguenza si sarebbe tornati al regime della lex Iunia (Gaius, Inst., 3, 73Et quia hac constitutione uidebatur effectum, ut ne umquam isti homines tamquam ciues Romani morerentur, quamuis eo iure postea usi essent, quo uel ex lege Aelia Sentia uel ex senatus consulto ciues Romani essent, diuus Hadrianus iniquitate rei motus auctor fuit senatus consulti faciundi, ut qui ignorante uel recusante patrono ab imperatore ius Quiritium consecuti essent, si eo iure postea usi essent, quo ex lege Aelia Sentia uel ex senatus consulto, si Latini mansissent, ciuitatem Romanam consequerentur, proinde ipsi haberentur, ac si lege Aelia Sentia uel senatus consulto ad ciuitatem Romanam peruenissent.).

4.4 - L’abrogazione ad opera di Giustiniano

L’editto di Traiano, il Senatoconsulto Largiano, insieme agli altri provvedimenti di cui si è detto, vennero abrogati nel 531 da Giustiniano, in una con l’abrogazione della stessa lex Iunia: lex Iunia taceat, Largiano senatus consulto cessante, sileat edictum diui Traiani (C., 7, 6, 1, 12Imperator Iustinianus. Et ne in posterum aliquod ius Latinae libertatis nostris legibus incurrat, lex Iunia taceat Largiano senatus consulto cessante, sileat edictum diui Traiani, quod ea sequebatur, et si qua alia lex uel senatus consultum uel etiam constitutio loquitur de Latinis, ea inefficax quantum in eam partem remaneat et triplex antea uia libertatis, quae multiplices introducebat ambages, uno directo tramite discat ambulare. Quod si aliqua lex uel constitutio libertatis faciet mentionem, non autem Latinitatis, ea pro ciuitate romana loqui intellegatur. <a 531 d. k. nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.> ) ; l’intervento imperiale – unitamente al complesso dei provvedimenti autoritativi da esso abrogati – è ricordato anche nel sunto di Inst., 7, 6, 1, 12Sed haec de his libertinis hodie dicenda sunt qui in ciuitatem Romanam peruenerunt, cum nec sunt alii liberti, simul et dediticiis et Latinis sublatis, cum Latinorum legitimae successiones nullae penitus erant, qui licet ut liberi uitam suam peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animam atque libertatem amittebant, et quasi seruoram ita bona eorum iure quodammodo peculii ex lege Iunia manumissores detinebant. Postea uero senatusconsulto Largiano cautum fuerat ut liberi manumissoris, non nominatim exheredati facti, extraneis heredibus eorum in bonis Latinorum praeponerentur. Quibus superuenit etiam diui Traiani edictum, quod eundem hominem, si inuito uel ignorante patrono ad ciuitatem uenire ex beneficio principis festinauit, faciebat uiuum quidem ciuem Romanum, Latinum autem morientem. Sed nostra constitutione propter huiusmodi condicionum uices et alias difficultates cum ipsis Latinis etiam legem Iuniam et senatusconsultum Largianum et edictum diui Traiani in perpetuum deleri censuimus, ut omnes liberti ciuitate Romana fruantur, et mirabili modo quibusdam adiectionibus ipsas uias quae in Latinitatem ducebant ad ciuitatem Romanam capiendam transposuimus.).

Giudicata fonte inesauribile di difficoltà interpretative, la libertas Latina venne convertita in piena cittadinanza dall’Imperatore, che al contempo limitò le ipotesi utili ad accedere per questa via alla Romana condicio. Con la riforma rimaneva senz’altro ancora un ventaglio degli antichi modi ex quibus Latina competebat libertas. Tuttavia, la scelta di considerarli ora quali dirette vie d’accesso alla cittadinanza, giustificò non solo la formazione di un numerus clausus (cfr. C., 7, 6, 1, 1Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Cum igitur multis modis et paene innumerabilibus Latinorum introducta est condicio et leges diuersae et senatus consulta introducta sunt et ex his difficultates maximae emergebant tam ex lege Iunia quam ex Largiano senatus consulto nec non ex edicto diui Traiani, quorum plenae quidem fuerant nostrae leges, non autem in rebus fuerat eorum experimentum : studiosissimum nobis uisum est haec quidem omnia et Latinam libertatem resecare, certos autem modus eligere, ex quibus antea quidem Latina competebat libertas, in praesenti autem Romana defertur condicio, ut his praesenti lege enumeratis et ciues Romanos nascentibus ceteri omnes modi, per quos Latinorum nomen inducebatur, penitus conquiescant et non Latinos pariant, sed ut pro nullis habeantur (d. k. Nou. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis uu. cc.).), ma insieme la rigida regolamentazione dettata per le singole ipotesi ammesse. Da fattispecie tendenzialmente aperta, l’originario in libertate esse uoluntate domini della lex Iunia trovò così il paradossale compimento della sua parabola, frammentato in una serie più o meno ampia di fattispecie chiuse, non prive di requisiti formali (cfr. in part. i §§ 1c, 2, 10 e 11 del provvedimento di Giustiniano).

Comment citer cette notice

Luigi Pellecchi. "Loi Iunia Norbana sur l’affranchissement", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/. Date de mise à jour :15/04/20 .