> Extrait

Apollonios de Rhodes, Argonautiques, 1, 947-1077 Vian-Delage modifiée.

<< < / > >>

Date du texte cité

IIIe siècle av. J.-C.

Texte (version originale)

ἰσθμὸν δ' αὖ πεδίον τε Δολίονες ἀμφενέμοντο

ἀνέρες· ἐν δ' ἥρως Αἰνήιος υἱὸς ἄνασσεν

Κύζικος, ὃν κούρη δίου τέκεν Εὐσώροιο

Αἰνήτη. τοὺς δ' οὔ τι καὶ ἔκπαγλοί περ ἐόντες

Γηγενέες σίνοντο, Ποσειδάωνος ἀρωγῇ·

τοῦ γὰρ ἔσαν τὰ πρῶτα Δολίονες ἐκγεγαῶτες.

ἔνθ' Ἀργὼ προύτυψεν ἐπειγομένη ἀνέμοισιν

Θρηικίοις, Καλὸς δὲ λιμὴν ὑπέδεκτο θέουσαν.

κεῖσε καὶ εὐναίης ὀλίγον λίθον ἐκλύσαντες

Τίφυος ἐννεσίῃσιν ὑπὸ κρήνῃ ἐλίποντο,

κρήνῃ ὑπ' Ἀρτακίῃ· ἕτερον δ' ἔλον, ὅστις ἀρήρει,

βριθύν· ἀτὰρ κεῖνόν γε θεοπροπίαις Ἑκάτοιο

Νηλεΐδαι μετόπισθεν Ἰάονες ἱδρύσαντο

ἱερόν, ἣ θέμις ἦεν, Ἰησονίης ἐν Ἀθήνης.

Τοὺς δ' ἄμυδις φιλότητι Δολίονες ἠδὲ καὶ αὐτὸς

Κύζικος ἀντήσαντες ὅτε στόλον ἠδὲ γενέθλην

ἔκλυον, οἵτινες εἶεν, ἐυξείνως ἀρέσαντο,

καί σφεας εἰρεσίῃ πέπιθον προτέρωσε κιόντας

ἄστεος ἐν λιμένι πρυμνήσια νηὸς ἀνάψαι,

ἔνθ' οἵγ' Ἐκβασίῳ βωμὸν θέσαν Ἀπόλλωνι

εἱσάμενοι παρὰ θῖνα, θυηπολίης τ' ἐμελοντο.

δῶκεν δ' αὐτὸς ἄναξ λαρὸν μέθυ δευουένοισιν

μῆλά θ' ὁμοῦ· δὴ γάρ οἱ ἔην φάτις, εὖτ' ἂν ἵκωνται

ἀνδρῶν ἡρώων θεῖος στόλος, αὐτίκα τόν γε

μείλιχον ἀντιάαν, μηδὲ πτολέμοιο μέλεσθαι.

Ἁρμοῖ που κἀκείνῳ ὑποσταχύεσκον ἴουλοι,

οὐδέ νύ πω παίδεσσιν ἀγαλλόμενος μεμόρητο·

ἀλλ' ἔτι οἱ κατὰ δώματ' ἀκήρατος ἦεν ἄκοιτις

ὠδίνων, Μέροπος Περκωσίου ἐκγεγαυῖα,

Κλείτη ἐυπλόκαμος, τὴν μὲν νέον ἐξέτι πατρὸς

θεσπεσίοις ἕδνοισιν ἀνήγαγεν ἀντιπέρηθεν.

ἀλλὰ καὶ ὧς θάλαμόν τε λιπὼν καὶ δέμνια νύμφης

τοῖς μέτα δαῖτ' ἀλέγυνε, βάλεν δ' ἀπὸ δείματα θυμοῦ.

ἀλλήλους δ' ἐρέεινον ἀμοιβαδίς· ἤτοι ὁ μέν σφεων

πεύθετο ναυτιλίης ἄνυσιν, Πελίαό τ' ἐφετμάς·

οἱ δὲ περικτιόνων πόλιας καὶ κόλπον ἅπαντα

εὐρείης πεύθοντο Προποντίδος· οὐ μὲν ἐπιπρὸ

ἠείδει καταλέξαι ἐελδομένοισι δαῆναι.

ἠοῖ δ' εἰσανέβαν μέγα Δίνδυμον, ὄφρα καὶ αὐτοὶ

θηήσαιντο πόρους κείνης ἁλός· ἐν δ' ἄρα τοί γε

νῆα Χυτῷ λιμένι προτέρω ἐξήλασαν ὅρμον·

ἥδε δ' Ἰησονίη πέφαται ὁδός, ἥνπερ ἔβησαν.

Γηγενέες δ' ἑτέρωθεν ἀπ' οὔρεος ἀίξαντες

φράξαν ἀπειρεσίῃσι Χυτοῦ στόμα νειόθι πέτρῃς,

πόντιον, οἷά τε θῆρα λοχώμενοι ἔνδον ἐόντα.

ἀλλὰ γὰρ αὖθι λέλειπτο σὺν ἀνδράσιν ὁπλοτέροισιν

Ἡρακλέης, ὃς δή σφι παλίντονον αἶψα τανύσσας

τόξον ἐπασσυτέρους πέλασε χθονί· τοὶ δὲ καὶ αὐτοὶ

πέτρας ἀμφιρρῶγας ἀερτάζοντες ἔβαλλον.

δὴ γάρ που κἀκεῖνα θεὰ τρέφεν αἰνὰ πέλωρα

Ἥρη, Ζηνὸς ἄκοιτις, ἀέθλιον Ἡρακλῆι.

σὺν δὲ καὶ ὧλλοι δῆθεν ὑπότροποι ἀντιόωντες,

πρίν περ ἀνελθέμεναι σκοπιήν, ἥπτοντο φόνοιο

Γηγενέων ἥρωες ἀρήιοι, ἠμὲν ὀιστοῖς

ἠδὲ καὶ ἐγχείῃσι δεδεγμένοι, εἰσόκε πάντας

ἀντιβίην ἀσπερχὲς ὀρινομένους ἐδάιξαν.

ὡς δ' ὅτε δούρατα μακρὰ νέον πελέκεσσι τυπέντα

ὑλοτόμοι στοιχηδὸν ἐπὶ ῥηγμῖνι βάλωσιν,

ὄφρα νοτισθέντα κρατεροὺς ἀνεχοίατο γόμφους·

ὧς οἱ ἐνὶ ξυνοχῇ λιμένος πολιοῖο τέταντο

ἑξείης, ἄλλοι μὲν ἐς ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ

δύπτοντες κεφαλὰς καὶ στήθεα, γυῖα δ' ὕπερθεν

χέρσῳ τεινάμενοι· τοὶ δ' ἔμπαλιν, αἰγιαλοῖο

κράατα μὲν ψαμάθοισι, πόδας δ' εἰς βένθος ἔρειδον,

ἄμφω ἅμ' οἰωνοῖσι καὶ ἰχθύσι κύρμα γενέσθαι.

Ἥρωες δ', ὅτε δή σφιν ἀταρβὴς ἔπλετ' ἄεθλος,

δὴ τότε πείσματα νηὸς ἐπὶ πνοιῇς ἀνέμοιο

λυσάμενοι προτέρωσε διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο.

ἡ δ' ἔθεεν λαίφεσσι πανήμερος· οὐ μὲν ἰούσης

νυκτὸς ἔτι ῥιπὴ μένεν ἔμπεδον, ἀλλὰ θύελλαι

ἀντίαι ἁρπάγδην ὀπίσω φέρον, ὄφρ' ἐπέλασσαν

αὖτις ἐυξείνοισι Δολίοσιν ἐκ δ' ἄρ' ἔβησαν

αὐτονυχί· Ἱερὴ δὲ φατίζεται ἥδ' ἔτι πέτρη,

ᾗ πέρι πείσματα νηὸς ἐπεσσύμενοι ἐβάλοντο.

οὐδέ τις αὐτὴν νῆσον ἐπιφραδέως ἐνόησεν

ἔμμεναι· οὐδ' ὑπὸ νυκτὶ Δολίονες ἂψ ἀνιόντας

ἥρωας νημερτὲς ἐπήισαν· ἀλλά που ἀνδρῶν

Μακριέων εἴσαντο Πελασγικὸν ἄρεα κέλσαι.

τῶ καὶ τεύχεα δύντες ἐπὶ σφίσι χεῖρας ἄειραν.

σὺν δ' ἔλασαν μελίας τε καὶ ἀσπίδας ἀλλήλοισιν

ὀξείῃ ἴκελοι ῥιπῇ πυρός, ἥ τ' ἐνὶ θάμνοις

αὐαλέοισι πεσοῦσα κορύσσεται· ἐν δὲ κυδοιμὸς

δεινός τε ζαμενής τε Δολιονίῳ πέσε δήμῳ.

οὐδ' ὅγε δηιοτῆτος ὑπὲρ μόρον αὖτις ἔμελλεν

οἴκαδε νυμφιδίους θαλάμους καὶ λέκτρον ἱκέσθαι.

ἀλλά μιν Λἰσονίδης τετραμμένον ἰθὺς ἑοῖο

πλῆξεν ἐπαΐξας στῆθος μέσον, ἀμφὶ δὲ δουρὶ

ὀστέον ἐρραίσθη· ὁ δ' ἐνὶ ψαμάθοισιν έλυσθεὶς

μοῖραν ἀνέπλησεν. τὴν γὰρ θέμις οὔποτ' ἀλύξαι

θνητοῖσιν· πάντῃ δὲ περὶ μέγα πέπταται ἕρκος.

ὧς τὸν ὀιόμενόν που ἀδευκέος ἔκτοθεν ἄτης

εἶναι ἀριστήων αὐτῇ ὑπὸ νυκτὶ πέδησε

μαρνάμενον κείνοισι· πολεῖς δ' ἐπαρηγόνες ἄλλοι

ἔκταθεν· Ἡρακλέης μὲν ἐνήρατο Τηλεκλῆα

ἠδὲ Μεγαβρόντην· Σφόδριν δ' ἐνάριξεν Ἄκαστος·

Πηλεὺς δὲ Ζέλυν εἷλεν ἀρηίθοόν τε Γέφυρον.

αὐτὰρ ἐυμμελίης Τελαμὼν Βασιλῆα κατέκτα.

Ἴδας δ' αὖ Προμέα, Κλυτίος δ' Ὑάκινθον ἔπεφνεν,

Τυνδαρίδαι δ' ἄμφω Μεγαλοσσάκεα Φλογίον τε.

Οἰνεΐδης δ' ἐπὶ τοῖσιν ἕλεν θρασὺν Ἰτυμονῆα

ἠδὲ καὶ Ἀρτακέα, πρόμον ἀνδρῶν· οὓς ἔτι πάντας

ἐνναέται τιμαῖς ἡρωίσι κυδαίνουσιν.

οἱ δ' ἄλλοι εἴξαντες ὑπέτρεσαν, ἠύτε κίρκους

ὠκυπέτας ἀγεληδὸν ὑποτρέσσωσι πέλειαι.

ἐς δὲ πύλας ὁμάδῳ πέσον ἀθρόοι· αἶψα δ' ἀυτῆς

πλῆτο πόλις στονόεντος ὑποτροπίῃ πολέμοιο.

ἠῶθεν δ' ὀλοὴν καὶ ἀμήχανον εἰσενόησαν

ἀμπλακίην ἄμφω· στυγερὸν δ' ἄχος εἷλεν ἰδόντας

ἥρωας Μινύας Αἰνήιον υἷα πάροιθεν

Κύζικον ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι πεπτηῶτα.

ἤματα δὲ τρία πάντα γόων, τίλλοντό τε χαίτας

αὐτοὶ ὁμῶς λαοί τε Δολίονες. αὐτὰρ ἔπειτα

τρὶς περὶ χαλκείοισι σὺν ἔντεσι δινηθέντες

τύμβῳ ἐνεκτερέιξαν, ἐπειρήσαντό τ' ἀέθλων,

ἣ θέμις, ἂμ πεδίον λειμώνιον, ἔνθ' ἔτι νῦν περ

ἀγκέχυται τόδε σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι.

οὐδὲ μὲν οὐδ' ἄλοχος Κλείτη φθιμένοιο λέλειπτο

οὗ πόσιος μετόπισθε· κακῷ δ' ἐπὶ κύντερον ἄλλο

ἤνυσεν, ἁψαμένη βρόχον αὐχένι. τὴν δὲ καὶ αὐταὶ

νύμφαι ἀποφθιμένην ἀλσηίδες ὠδύραντο·

καί οἱ ἀπὸ βλεφάρων ὅσα δάκρυα χεῦαν ἔραζε,

πάντα τάγε κρήνην τεῦξαν θεαί, ἣν καλέουσιν

Κλείτην, δυστήνοιο περικλεὲς οὔνομα νύμφης.

αἰνότατον δὴ κεῖνο Δολιονίῃσι γυναιξὶν

ἀνδράσι τ' ἐκ Διὸς ἦμαρ ἐπήλυθεν· οὐδὲ γὰρ αὐτῶν

ἔτλη τις πάσσασθαι ἐδητύος, οὐδ' ἐπὶ δηρὸν

ἐξ ἀχέων ἔργοιο μυληφάτου ἐμνώοντο·

ἀλλ' αὔτως ἄφλεκτα διαζώεσκον ἔδοντες.

ἔνθ' ἔτι νῦν, εὖτ' ἄν σφιν ἐτήσια χύτλα χέωνται

Κύζικον ἐνναίοντες Ἰάονες, ἔμπεδον αἰεὶ

πανδήμοιο μύλης πελάνους ἐπαλετρεύουσιν.

Traduction

L'isthme et la plaine, située en face, étaient habités par des hommes Dolions. Leur roi était un héros, fils d'Aineus, Cyzicos, que la fille du divin Eusôros, Ainété, avait mis au monde. Les enfants de Gaia, bien qu'épouvantables, n'attaquaient jamais ce peuple, car Poséidon le protégeait; de lui, en effet, les Dolions étaient issus à l'origine. C'est en ce pays qu'Argo aborda, poussée par les vents de Thrace; le port Kalos l'accueillit dans sa course. C'est là aussi que, sur les conseils de Tiphys, ils détachèrent la pierre de fond, qui était petite, et la laissèrent auprès d'une source, la source Artacié. Ils en prirent une autre qui convenait bien, une très pesante. Mais celle qu'ils avaient laissée fut plus tard, suivant l'arrêt du dieu qui lance au loin les traits, placée, pierre consacrée, comme il était juste, par les Ioniens, fils de Nélée, dans le sanctuaire d'Athéna, protectrice de Jason.

Pleins de dispositions amicales, tous les Dolions et Cyzicos lui-même vinrent à la rencontre des Argonautes, dès qu'ils eurent appris quelle expédition ils avaient entreprise, quelle était leur race, qui ils étaient. Ils les reçurent avec hospitalité et les persuadèrent de pénétrer plus avant, à force de rames, pour fixer dans le port de la ville les amarres du navire. Ils élevèrent alors à Apollon, qui préside aux débarquements, un autel établi sur le rivage, et ils s'occupèrent des sacrifices. Le roi lui-même leur donna le vin exquis dont ils avaient grand besoin, et aussi des moutons. Car un oracle lui avait dit que lorsqu'il viendrait une divine expédition de héros, il faudrait aussitôt la recevoir avec bienveillance, loin d'avoir contre elle des desseins hostiles. Comme pour Jason, le premier duvet de la jeunesse lui croissait sur le visage, et il ne pouvait pas encore se glorifier d'être père. Il avait, dans sa demeure, une épouse qui ne connaissait pas encore les travaux de l'enfantement, la fille du Percosien Mérops, Cleité à la belle chevelure, qu'il avait récemment emmenée, grâce à de splendides présents de noces, hors de la maison de son père, située de l'autre côté de la mer. Mais il laissa la chambre et le lit nuptial de sa jeune femme, pour venir partager leur repas; toute crainte était bannie loin de lui. Ils s'interrogeaient mutuellement les uns les autres; lui, il leur demandait quel était le but de leur voyage, quels étaient les ordres de Pélias; eux, de leur côté, ils s'informaient des villes avoisinantes et de toutes les sinuosités de la vaste Propontide : malgré tout leur désir de savoir, il ne pouvait les renseigner au-delà. Aussi, à l'aurore, ils gravissaient le grand mont Dindymos, pour se rendre compte par eux-mêmes des routes de cette mer. Et cependant, quelques-uns d'entre eux faisaient avancer le navire de son premier mouillage au port Chytos. Le chemin par lequel ils allèrent a gardé le nom de route de Jason.

Mais, arrivant de l'autre côté, les enfants de Gaia se précipitaient de la montagne; ils obstruèrent, en lançant d'immenses rochers au fond, l'issue du port Chytos qui va vers la mer. Tels des chasseurs, disposant un piège pour y enfermer une bête sauvage. Mais, avec les plus jeunes hommes, Héraclès était resté au port, et aussitôt, bandant son arc dont il ramenait la corde en arrière, il en renversa bon nombre à terre, les uns sur les autres. Eux, de leur côté, ils brandissaient des pierres acérées qu'ils lançaient. C'est qu'une déesse suscitait ces monstres terribles, Héra, femme de Zeus ; car cette lutte était un des travaux réservés à Héraclès. Se joignant à leurs compagnons, les autres héros vaillants, ceux qui revenaient de la montagne, avant d'être arrivés à l'endroit d'où ils voulaient observer la mer, commencèrent à mettre à mort les enfants de Gaia, soit à coups de flèches, soit en les accueillant avec leurs lances; et le combat dura, jusqu'au moment où tous ces assaillants furieux eurent été mis en pièces. Ainsi, lorsque les bûcherons jettent en longue file sur la pente abrupte d'un rivage les grands troncs d'arbres qu'ils viennent d'abattre à coups de hache, afin que ces arbres, une fois humectés par les flots, se laissent pénétrer par les coins solides; ainsi, à la suite les uns des autres, les vaincus gisaient étendus, à l'endroit où se rétrécissait le port aux vagues blanches d'écume; les uns, masse serrée, avaient la tête et la poitrine plongées dans l'eau salée; le reste du corps, plus élevé, s'étendait sur la terre ferme. D'autres, au contraire, avaient la tête sur le sable du rivage, et leurs pieds s'enfonçaient dans la mer. Les uns et les autres devaient être la proie des oiseaux et des poissons.

Les héros, après avoir achevé sans crainte cette lutte, détachaient au souffle du vent les amarres du navire, et poursuivaient leur route plus avant au travers des vagues gonflées de la mer. Argo avait couru toute la journée à la voile; mais, à l'arrivée de la nuit, le souffle du vent ne restait pas ce qu'il avait été. La tempête contraire saisissait le navire, le ramenait en arrière, en sorte qu'ils abordèrent de nouveau chez les Dolions hospitaliers. Les héros débarquèrent cette même nuit : encore aujourd'hui on nomme « Pierre Sacrée » la pierre autour de laquelle ils jetèrent les amarres du navire, s'étant avancés jusque-là. Aucun d'eux ne fut assez avisé pour reconnaître que c'était la même presqu'île qu'ils avaient naguère quittée. Eux, non plus, les Dolions ne s'aperçurent pas, dans la nuit, que c'étaient réellement les héros qui revenaient; mais ils pensèrent que l'armée Pélasgienne des Macriens venait d'aborder. Aussi, revêtant leurs armes, ils engagèrent la bataille avec eux. Ils manœuvrèrent les uns contre les autres de la lance et du bouclier : telle la rapide violence du feu fait rage, quand elle s'est abattue sur des buissons desséchés. C'est ainsi qu'une attaque terrible et violente s'abattit sur le peuple des Dolions. Et, de cette bataille, leur roi lui-même ne devait pas, violant l'ordre des destins, revenir chez lui, dans sa chambre, à son lit nuptial. Le voyant qui se tournait droit contre lui, l'Aisonide se précipita et le frappa en pleine poitrine, et, tout autour, les os furent fracassés par le coup de lance. Et le roi, renversé sur le sable, accomplit sa destinée. Car il n'est jamais permis aux mortels de l'éviter : c'est une dure barrière qui, de tous côtés, s'étend autour d'eux. Cyzicos se croyait bien à l'abri de tout malheur fâcheux de la part des héros; et, cette nuit même, le destin l'enchaîna, alors qu'il combattait contre eux. Beaucoup d'autres qui l'aidaient dans la lutte furent tués. Héraclès tua Téléclès et Mégabrontès; Acastos dépouilla Sphodris; Pelée se rendit maître de Zélys et de Géphyros, agile dans les combats; Télamon, habile à manier la lance, mit à mort Basileus ; Idas tua Promeus; Clytios, Hyacinthos; et les deux Tyndarides, Mégalossakès et Phlogios. En outre de ceux-ci, le fils d'Oineus tua l'audacieux Itymoneus et Artakès, qui combattait au premier rang; tous guerriers, que les habitants du pays honorent encore du culte qu'on rend aux héros. Le reste lâcha pied et s'enfuit de frayeur, comme, devant les éperviers rapides, s'échappe en tremblant la foule des colombes. Ils se précipitèrent vers les portes, troupe en désordre; aussitôt, cette retraite d'une lutte lamentable remplit la ville de cris. A l'aurore, on reconnut de part et d'autre la terrible, l'irréparable erreur. Une douleur cruelle s'empara des héros Minyens, quand ils virent le fils d'Aineus, Cyzicos, étendu devant eux dans la poussière et le sang. Trois jours entiers, ils gémirent, ils arrachèrent leurs cheveux, eux et le peuple des Dolions. Ensuite, avec leurs armes d'airain, ils rirent trois fois le tour du tombeau, accomplirent les justes cérémonies funèbres, et instituèrent, comme il est convenable, des jeux dans la plaine herbeuse où, encore aujourd'hui, le tertre du tombeau s'élève à la vue de la postérité. Mais Cleité, femme de Cyzicos, ne survécut pas plus longtemps à la mort de son époux : à ce malheur, elle en ajouta un autre plus affreux, car elle s'attacha une corde au cou. Sa mort fut pleurée par les Nymphes des bois elles-mêmes. Toutes les larmes qui de leurs yeux coulèrent vers la terre, les déesses en rirent une source appelée Cleité, nom illustre de la malheureuse jeune femme. Ce fut un jour bien funèbre, par la volonté de Zeus, pour les femmes des Dolions et pour les hommes. Personne, parmi le peuple, ne put goûter à la moindre nourriture; et, longtemps, leur douleur les empêcha de broyer le grain sous la meule; mais ils soutenaient leur existence en se nourrissant seulement de grains crus. De là vient qu'à présent encore, au jour anniversaire où les Ioniens, habitants de Cyzique, répandent des libations, c'est sous la meule publique que le grain est broyé pour le gâteau des sacrifices.

Source de la traduction

Traduction de La Ville de Mirmont modifiée

Paraphrase/Commentaire sur le texte

L'étape importante qui suit l'escale à Lemnos est l'escale à Cyzique. Elle est d'une tonalité et d'une composition toute différente. Apollonios multiplie les notices géographiques et étiologiques. Tout le récit est construit selon de multiples parallélismes comme l'a montré F. Vian (tome 1, p. 29).

Un premier élément, assurément ancien (puisqu'il ressemble au combat d'Ulysse contre les Lestrygons) est le combat contre les Fils de la Terre. Le combat d'Héraclès contre ces Géants n'est pas non plus une invention d'Apollonios : on le trouve déjà chez Hérodore (qui en fait sans doute l'un de ses travaux). À cela s'ajoute la tragique histoire du jeune roi Cyzicos qui prend le plus d'importance. Ce roi accueille avec bienveillance et hospitalité les Argonautes. Mais comme nul ne peut échapper au destin, à la suite d'une méprise, à la faveur de la nuit, les Argonautes reviennent en arrière et sont pris par leurs hôtes de la veille pour des assaillants. Un combat s'ensuit. Le jeune roi Cyzicos meurt dans la fleur de l'âge ; sa jeune épouse, de chagrin, se donne la mort par pendaison.

À la suite de ce drame, la Grande Mère, déesse du Dindymon est en colère. Diverses cérémonies ont lieu pour la calmer, apaiser la tempête et permettre un nouveau départ.

Rédacteur du commentaire

C. Cusset

Indexation

Commentaire iconographique 1

Commentaire

Une femme, dont il ne reste qu'une main écartant le manteau, nommée ΚΛΕΙΤΑ, est figurée sur un cratère corinthien fragmentaire (Thessalonique, Mus. Arch. inv. 23656, vers 560 av. J.-C.) dans une scène qui dépeint la guérison de Phinée par Jason en présence des Dioscures tandis que les Boréades chassent les Harpyes.

Cette image serait la plus ancienne attestation – et la seule dans l’art antique – d’un lien entre Kleité et les Argonautes. Toutefois, selon Apollonios Kleité est déjà morte au moment où les Argonautes rencontrent Phinée. Il nous faut donc supposer que le peintre de ce vase connaissait une version différente, à moins qu’il ne s’agisse d’une autre Kleité : voir à ce sujet E. Kefalidou, « The Argonauts Krater in the Archaeological Museum of Thessaloniki », AJA 112, 2008, p. 617-624, et LIMC Suppl. 2009, s.v. « Kleite » n° add.1.

Objet(s) et image(s)

FR/PLB/GRxxxxx

Auteur du commentaire iconographique

P. Linant de Bellefonds et N. Icard

Commentaire iconographique 2

Commentaire

On rapprochera les vers qui évoquent le combat d’Héraclès contre les « Fils de la Terre » d’un passage de Théodoros évoquant « la guerre d’Héraclès contre les Géants » : voir la notice ID 30360 et son commentaire iconographique. Par ailleurs, le motif des Géants soulevant de gros rochers est un poncif des gigantomachies figurées à partir de l’époque hellénistique.

Auteur du commentaire iconographique

P. Linant de Bellefonds

Comment citer cette notice

Texte n°30541 dans CALLYTHEA [En ligne]; http://www.cn-telma.fr/callythea/extrait30541/. Première version : 20/01/11. Date de mise à jour : 20/10/13

Mentions légales | Colophon | Contacts | Haut de page