> Extrait

Apollonios de Rhodes, Argonautiques, 3 1278-1407 Vian-Delage.

<< < / > >>

Date du texte cité

IIIe siècle av. J.-C.

Texte (version originale)

Αἰσονίδης δ’, ὅτε δὴ πρυμνήσια δῆσαν ἑταῖροι,

δή ῥα τότε ξὺν δουρὶ καὶ ἀσπίδι βαῖν’ ἐς ἄεθλον,

νηὸς ἀποπροθορών· ἄμυδις δ’ ἕλε παμφανόωσαν

χαλκείην πήληκα θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων

καὶ ξίφος ἀμφ’ ὤμοις, γυμνὸς δέμας, ἄλλα μὲν Ἄρει

εἴκελος, ἄλλα δέ που χρυσαόρῳ Ἀπόλλωνι.

παπτήνας δ’ ἀνὰ νειὸν ἴδε ζυγὰ χάλκεα ταύρων

αὐτόγυόν τ’ ἐπὶ τοῖς στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον.

χρίμψε δ’ ἔπειτα κιών, παρὰ δ’ ὄβριμον ἔγχος ἔπηξεν

ὀρθὸν ἐπ’ οὐριάχῳ, κυνέην δ’ ἀποκάτθετ’ ἐρείσας.

βῆ δ’ αὐτῇ προτέρωσε σὺν ἀσπίδι νήριτα ταύρων

ἴχνια μαστεύων· οἱ δ’ ἔκποθεν ἀφράστοιο

κευθμῶνος χθονίου, ἵνα τέ σφισιν ἔσκε βόαυλα

καρτερὰ λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ,

ἄμφω ὁμοῦ προγένοντο πυρὸς σέλας ἀμπνείοντες.

ἔδδεισαν δ’ ἥρωες, ὅπως ἴδον. αὐτὰρ ὁ τούσγε,

εὖ διαβάς, ἐπιόντας, ἅ τε σπιλὰς εἰν ἁλὶ πέτρη

μίμνει ἀπειρεσίῃσι δονεύμενα κύματ’ ἀέλλαις.

πρόσθε δέ οἱ σάκος ἔσχεν ἐναντίον· οἱ δέ μιν ἄμφω

μυκηθμῷ κρατεροῖσιν ἐνέπληξαν κεράεσσιν·

οὐδ’ ἄρα μιν τυτθόν περ ἀνώχλισαν ἀντιόωντες.

ὡς δ’ ὅτ’ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐύρρινοι χοάνοισιν

φῦσαι χαλκήων ὁτὲ μέν τ’ ἀναμορμύρουσι,

πῦρ ὀλοόν πιμπρᾶσαι, ὅτ’ αὖ λήγουσιν ἀυτμῆς,

δεινὸς δ’ ἐξ αὐτοῦ πέλεται βρόμος, ὁππότ’ ἀίξῃ

νειόθεν· ὧς ἄρα τώγε θοὴν φλόγα φυσιόωντες

ἐκ στομάτων ὁμάδευν, τὸν δ’ ἄμφεπε δήιον αἶθος

βάλλον ἅ τε στεροπή· κούρης δέ ἑ φάρμακ’ ἔρυτο.

καί ῥ’ ὅγε δεξιτεροῖο βοὸς κέρας ἄκρον ἐρύσσας

εἷλκεν ἐπικρατέως παντὶ σθένει, ὄφρα πελάσσῃ

ζεύγλῃ χαλκείῃ, τὸν δ’ ἐν χθονὶ κάββαλεν ὀκλάξ,

ῥίμφα ποδὶ κρούσας πόδα χάλκεον. ὧς δὲ καὶ ἄλλον

σφῆλεν γνὺξ ἐπιόντα, μιῇ βεβολημένον ὁρμῇ.

εὐρὺ δ’ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα

τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας

γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.

θαύμασε δ’ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ’ ἄρα τείως

Τυνδαρίδαι -- δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν --

ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι.

αὐτὰρ ὁ εὖ ἐνέδησε λόφοις· μεσσηγὺ δ’ ἀείρας

χάλκεον ἱστοβοῆα, θοῇ συνάρασσε κορώνῃ

ζεύγληθεν. καὶ τὼ μὲν ὑπὲκ πυρὸς ἂψ ἐπὶ νῆα

χαζέσθην. ὁ δ’ ἄρ’ αὖτις ἑλὼν σάκος ἔνθετο νώτῳ

ἐξόπιθεν, καὶ γέντο θοῶν ἔμπλειον ὀδόντων

πήληκα βριαρὴν δόρυ τ’ ἄσχετον, ᾧ ῥ’ ὑπὸ μέσσας

ἐργατίνης ὥς τίς τε Πελασγίδι νύσσεν ἀκαίνῃ

οὐτάζων λαγόνας· μάλα δ’ ἔμπεδον εὖ ἀραρυῖαν

τυκτὴν ἐξ ἀδάμαντος ἐπιθύνεσκεν ἐχέτλην.

οἱ δ’ εἵως μὲν δὴ περιώσια θυμαίνεσκον,

λάβρον ἐπιπνείοντε πυρὸς σέλας· ὦρτο δ’ ἀυτμὴ

ἠύτε βυκτάων ἀνέμων βρόμος, οὕς τε μάλιστα

δειδιότες μέγα λαῖφος ἁλίπλοοι ἐστείλαντο.

δηρὸν δ’ οὐ μετέπειτα κελευόμενοι ὑπὸ δουρὶ

ἤισαν· ὀκριόεσσα δ’ ἐρείκετο νειὸς ὀπίσσω,

σχιζομένη ταύρων τε βίῃ κρατερῷ τ’ ἀροτῆρι.

δεινὸν δ’ ἐσμαράγευν ἄμυδις κατὰ ὦλκας ἀρότρου

βώλακες ἀγνύμεναι ἀνδραχθέες· εἵπετο δ’ αὐτὸς

λαῖον ἐπὶ στιβαρῷ πιέσας ποδί· τῆλε δ’ ἑοῖο

βάλλεν ἀρηρομένην αἰεὶ κατὰ βῶλον ὀδόντας

ἐντροπαλιζόμενος, μή οἱ πάρος ἀντιάσειεν

γηγενέων ἀνδρῶν ὀλοὸς στάχυς· οἱ δ’ ἄρ’ ἐπιπρὸ

χαλκείῃς χηλῇσιν ἐρειδόμενοι πονέοντο.

ἦμος δὲ τρίτατον λάχος ἤματος ἀνομένοιο

λείπεται ἐξ ἠοῦς, καλέουσι δὲ κεκμηῶτες

ἐργατίναι γλυκερόν σφιν ἄφαρ βουλυτὸν ἱκέσθαι,

τῆμος ἀρήροτο νειὸς ὑπ’ ἀκαμάτῳ ἀροτῆρι,

τετράγυός περ ἐοῦσα· βοῶν τ’ ἀπελύετ’ ἄροτρα.

καὶ τοὺς μὲν πεδίονδε διεπτοίησε φέβεσθαι·

αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπὶ νῆα πάλιν κίεν, ὄφρ’ ἔτι κεινὰς

γηγενέων ἀνδρῶν ἴδεν αὔλακας. ἀμφὶ δ’ ἑταῖροι

θάρσυνον μύθοισιν. ὁ δ’ ἐκ ποταμοῖο ῥοάων

αὐτῇ ἀφυσσάμενος κυνέῃ σβέσεν ὕδατι δίψαν·

γνάμψε δὲ γούνατ’ ἐλαφρά, μέγαν δ’ ἐμπλήσατο θυμὸν

ἀλκῆς, μαιμώων συῒ εἴκελος, ὅς ῥά τ’ ὀδόντας

θήγει θηρευτῇσιν ἐπ’ ἀνδράσιν, ἀμφὶ δὲ πολλὸς

ἀφρὸς ἀπὸ στὅματος χαμάδις ῥέε χωομένοιο.

οἱ δ’ ἤδη κατὰ πᾶσαν ἀνασταχύεσκον ἄρουραν

γηγενέες· φρῖξεν δὲ περὶ στιβαροῖς σακέεσσιν

δούρασί τ’ ἀμφιγύοις κορύθεσσί τε λαμπομένῃσιν

Ἄρηος τέμενος φθισιμβρότου· ἵκετο δ’ αἴγλη

νειόθεν Οὔλυμπόνδε δι’ ἠέρος ἀστράπτουσα.

ὡς δ’ ὁπότ’ ἐς γαῖαν πολέος νιφετοῖο πεσόντος

αἶψ᾽ ἀπὸ χειμερίας νεφέλας ἐκέσασσαν ἄελλαι

λυγαίῃ ὑπὸ νυκτί, τὰ δ’ ἀθρόα πάντα φαάνθη

τείρεα λαμπετόωντα διὰ κνέφας· ὧς ἄρα τοίγε

λάμπον ἀναλδήσκοντες ὑπὲρ χθονός. αὐτὰρ Ἰήσων

μνήσατο Μηδείης πολυκερδέος ἐννεσιάων,

λάζετο δ’ ἐκ πεδίοιο μέγαν περιηγέα πέτρον,

δεινὸν Ἐνυαλίου σόλον Ἄρεος· οὔ κέ μιν ἄνδρες

αἰζηοὶ πίσυρες γαίης ἄπο τυτθὸν ἄειραν.

τόν ῥ’ ἀνὰ ῥεῖα λαβὼν μάλα τηλόθεν ἔμβαλε μέσσοις

ἀίξας· αὐτὸς δ’ ὑφ’ ἑὸν σάκος ἕζετο λάθρῃ

θαρσαλέως. Κόλχοι δὲ μέγ’ ἴαχον, ὡς ὅτε πόντος

ἴαχεν ὀξείῃσιν ἐπιβρομέων σπιλάδεσσιν·

τὸν δ’ ἕλεν ἀμφασίη ῥιπῇ στιβαροῖο σόλοιο

Αἰήτην. οἱ δ’ ὥστε θοοὶ κύνες ἀμφιθορόντες

ἀλλήλους βρυχηδὸν ἐδήιον· οἱ δ’ ἐπὶ γαῖαν

μητέρα πῖπτον ἑοῖς ὑπὸ δούρασιν, ἠύτε πεῦκαι

ἢ δρύες, ἅς τ’ ἀνέμοιο κατάικες δονέουσιν.

οἷος δ’ οὐρανόθεν πυρόεις ἀναπάλλεται ἀστὴρ

ὁλκὸν ὑπαυγάζων, τέρας ἀνδράσιν, οἵ μιν ἴδωντοι

μαρμαρυγῇ σκοτίοιο δι’ ἠέρος ἀίξαντα·

τοῖος ἄρ’ Αἴσονος υἱὸς ἐπέσσυτο γηγενέεσσιν,

γυμνὸν δ’ ἐκ κολεοῖο φέρε ξίφος, οὖτα δὲ μίγδην

ἀμώων, πολέας μὲν ἔτ’ ἐς νηδὺν λαγόνας τε

<........................................................................>

ἡμίσεας ἀνέχοντας ἐς ἠέρα· τοὺς δὲ καὶ ἄχρις

γούνων τελλομένους· τοὺς δὲ νέον ἑστηῶτας,

τοὺς δ’ ἤδη καὶ ποσσὶν ἐπειγομένους ἐς ἄρηα.

ὡς δ’ ὁπότ’, ἀγχούροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο,

δείσας γειομόρος, μή οἱ προτάμωνται ἀρούρας,

ἅρπην εὐκαμπῆ νεοθηγέα χερσὶ μεμαρπὼς

ὠμὸν ἐπισπεύδων κείρει στάχυν, οὐδὲ βολῇσιν

μίμνει ἐς ὡραίην τερσήμεναι ἠελίοιο·

ὧς τότε γηγενέων κεῖρε στάχυν· αἵματι δ’ ὁλκοὶ

ἠύτε κρηναίαις ἀμάραι πλήθοντο ῥοῇσιν.

πῖπτον δ’, οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν

λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ’ ἔμπαλιν, οἱ δ’ ἐπ’ ἀγοστῷ

καὶ πλευροῖς, κήτεσσι δομὴν ἀτάλαντοι ἰδέσθαι.

πολλοὶ δ’ οὐτάμενοι, πρὶν ὑπὸ χθονὸς ἴχνος ἀεῖραι,

ὅσσον ἄνω προύτυψαν ἐς ἠέρα, τόσσον ἔραζε

βριθόμενοι πλαδαροῖσι καρήασιν ἠρήρειντο.

ἔρνεἀ που τοίως, Διὸς ἄσπετον ὀμβρήσαντος,

φυταλιῇ νεόθρεπτα κατημύουσιν ἔραζε

κλασθέντα ῥίζηθεν, ἀλωήων πόνος ἀνδρῶν·

τὸν δὲ κατηφείη τε καὶ οὐλοὸν ἄλγος ἱκάνει

κλήρου σημαντῆρα φυτοτρόφον· ὧς τότ’ ἄνακτος

Αἰήταο βαρεῖαι ὑπὸ φρένας ἦλθον ἀνῖαι.

ἤιε δ’ ἐς πτολίεθρον ὑπότροπος ἄμμιγα Κόλχοις,

πορφύρων, ᾗ κέ σφι θοώτερον ἀντιόῳτο.

ἦμαρ ἔδυ, καὶ τῷ τετελεσμένος ἦεν ἄεθλος.

Traduction

Quand les amarres eurent été attachées par ses compagnons, l'Aisonide sauta du navire et marcha au combat avec son bouclier et sa lance; il prit aussi son casque d'airain brillant, qui était rempli des dents aiguës du serpent; nu, l'épée suspendue aux épaules, il semblait à la fois aussi fort qu'Arès et aussi beau qu'Apollon, le dieu aux armes d'or. Il jeta les yeux sur la jachère et vit le joug d'airain destiné aux taureaux, et, à côté, une charrue d'une seule pièce, tout entière du métal le plus dur. Il s'en approcha jusqu'à la toucher, et enfonça tout auprès sa terrible lance, qui se tint droite sur la pointe inférieure; contre sa lance, il appuya son casque et le laissa à terre. Alors, couvert de son bouclier, il s'en alla plus avant dans la plaine, cherchant des traces certaines des taureaux. Tout à coup, sans qu'il s'y attendît, sans qu'il sût d'où ils venaient, sortant d'un abîme souterrain où étaient leurs affreuses étables, enveloppés de tous côtés d'une épaisse vapeur, les deux taureaux se précipitèrent à la fois, en exhalant une flamme éclatante. Les héros furent saisis de crainte à leur vue: mais, solide sur ses jambes écartées, Jason attend leur choc : tel un écueil qui s'avance dans la mer résiste aux flots excités par les tempêtes déchaînées. Il tenait devant lui son bouclier qu'il leur présentait : les deux taureaux, en mugissant, le frappèrent de leurs cornes solides : mais leur impétuosité ne put pas l'ébranler le moins du monde. De même que, dans ces creusets ouverts par un bout, où l'on fond des métaux, les soufflets de cuir solide que les ouvriers manient, tantôt font briller le feu en le ravivant , tantôt se tiennent en repos : et alors il s'exhale un épouvantable frémissement, car l'air s'échappe du fond de l'appareil : de même les deux taureaux soufflaient une flamme rapide qui sortait à grand bruit de leur gueule. L'éclat ennemi de la flamme brillait autour du héros comme les éclairs d'un orage; mais le charme donné par la jeune fille le protégeait. Il saisit par l'extrémité de sa corne le taureau qui était à sa droite, et, usant de toute sa vigueur, il entraîna l'animal maîtrisé jusqu'auprès du joug d'airain; là, d'un coup de pied rapide, lancé sur le pied d'airain du monstre, il le renversa à genoux sur le sol. Le second taureau s'approchait: il le jeta lui aussi à genoux, terrassé d'un seul coup. Il avait lancé à terre loin de lui son large bouclier; et, solidement établi, il maintenait de part et d'autre sous ses deux mains les deux taureaux tombés en avant sur leurs genoux : les flammes l'avaient aussitôt enveloppé.

Aiétès fut saisi d'admiration en voyant la force du héros. Cependant, les Tyndarides — suivant ce qui avait été réglé à l'avance entre eux et Jason — lui amenèrent de la plaine le joug dont il devait couvrir le cou des taureaux : il les assujettit, en effet, très solidement, puis, saisissant le timon d'airain, il l'adapta à la pointe de l'extrémité recourbée qui termine la charrue. Les Tyndarides s'éloignèrent des flammes et retournèrent au navire. Quant à Jason, il reprit son bouclier, le plaça derrière lui sur ses épaules, et il saisit son casque solide rempli des dents aiguës du dragon, et sa lance invincible qu'il tint par le milieu: tel un laboureur aiguillonne de sa perche Pélasgique les bœufs dont il pique les flancs. Jason dirigeait d'une main ferme le manche de la charrue solidement adapté et fait de l'acier le plus dur. Pendant un moment, la fureur des animaux fut terrible; ils vomissaient des torrents de flammes, et leur souffle s'élevait, semblable à l'agitation des vents mugissants, grande terreur des navigateurs qui alors carguent leur large voile. Mais bientôt, contraints par la lance, ils marchèrent; derrière eux, l'âpre jachère se brisait, fendue par la force des taureaux et la vigueur du laboureur. Cependant, des mottes de terre, grosses à faire la charge d'un homme, éclataient avec un bruit affreux dans le sillon de la charrue; le héros marchait à la suite, appuyant son robuste pied sur le coutre, et il jetait les dents loin de lui dans la terre qu'il ne cessait de labourer : il se retournait, craignant d'être prévenu par l'attaque des hommes nés de la terre, funeste moisson qui allait sortir du sol. Et les taureaux peinaient, enfonçant toujours plus avant leurs ongles d'airain. A l'heure où, depuis le matin, le jour a tellement avancé qu'il n'en reste plus que la troisième partie à accomplir, alors que les laboureurs fatigués appellent avec impatience le moment qui leur est si doux où l'on dételle les bœufs, à cet instant, Jason, le laboureur infatigable, avait fini de défoncer la jachère, quoiqu'elle fût vaste de quatre arpents; il détachait les taureaux, et les effrayait pour leur faire prendre la fuite dans le champ. Quant à lui il retourna au navire, profitant de ce qu'il ne voyait encore sortir des sillons aucun des guerriers, fils de la terre. Ses compagnons l'entouraient avec des paroles d'encouragement; et lui, il puisa avec son casque même dans le fleuve, et l'eau apaisa sa soif. Il courba ses genoux rapides, et son grand cœur se remplit de force; il attendait, impatient, le combat : tel un sanglier qui aiguise ses dents pour attaquer les chasseurs; dans sa rage, l'écume qui sort de sa gueule coule en abondance sur le sol, autour de lui. Déjà, par tout le champ, on voyait s'élever, comme des épis, les fils de la terre; et de tous côtés se hérissait de solides boucliers, de lances à deux pointes et de casques splendides, l'enceinte d'Arès, dieu qui fait périr les hommes : et, du sol, l'éclat du métal montait à travers les airs jusqu'au ciel. Comme on voit, dans une nuit noire où la neige est tombée sur la terre en grande quantité, la tempête dissiper ensuite les nuées hivernales et les astres apparaître tous en rangs pressés, éclatants de splendeur au milieu des ténèbres : de même ces guerriers resplendissaient, à mesure qu'ils s'élevaient de terre. — Mais Jason se souvint des instructions que lui avait données Médée, féconde en ruses. Il arracha du sol une grande pierre arrondie, disque terrible d'Arès Ényalios : certes, quatre hommes dans la force de l'âge n'auraient pu la soulever de terre. Jason la saisit et, de bien loin, il la lança, en bondissant, au milieu d'eux; puis, 134 il s'assit à l'abri de son bouclier qui le cachait : il était plein de confiance. Les Colchiens poussaient de grands cris : tels les mugissements de la mer, quand elle se lance avec bruit contre des rocs aigus. Mais, en voyant lancer ce disque immense, une muette stupeur s'empara d'Aiélès. Quant aux guerriers, semblables à des chiens impétueux qui se sautent dessus mutuellement, ils se déchiraient en hurlant; certains d'entre eux tombaient sous les coups de leurs lances vers la terre, leur mère, comme des pins ou des chênes que les tourbillons du vent renversent. Tel, du haut du ciel, un astre de feu est lancé, laissant derrière lui une trace lumineuse, prodige étonnant aux yeux des hommes qui le voient passer rapidement dans sa splendeur au milieu de l'air obscur : tel le fils d'Aison se précipita contre les guerriers nés de la terre. Il portait son épée nue hors du fourreau, et il frappait, moissonnant au hasard ceux en grand nombre dont la moitié du corps, jusqu'aux flancs et au ventre, émergeait seule encore à la lumière du jour, et ceux qui sortaient de terre jusqu'aux membres inférieurs, et ceux qui commençaient à se tenir debout, et ceux dont les pieds se hâtaient vers le combat. De même, si, un jour, la guerre s'élève aux frontières, le maître d'un champ qui craint que les ennemis ne le préviennent en coupant sa moisson, saisit a deux mains sa faux flexible qu'il vient d'aiguiser et se hâte de couper les épis qui ne sont pas encore mûrs : il n'attend pas la saison où les rayons du soleil les auront desséchés : de même, Jason fauchait la moisson des enfants de la terre; et le sang remplissait les sillons, comme l'eau remplit le canal d'une fontaine. Ils tombaient les uns en avant, prenant entre leurs dents le sol raboteux et le mordant, les autres en arrière, ou sur les mains et sur le flanc; et en voyant ces corps étendus on eût cru voir des baleines. Plusieurs, blessés, avant d'avoir détaché leurs pieds du sol, courbés sous le poids de leur tête qui se laissait tomber, inclinaient vers la terre tout ce qui de leur corps s'était élevé à l'air libre. C'est ainsi que des plantes accablées par les pluies sans fin que Zeus envoie, des plantes qui viennent de grandir dans une pépinière, s'affaissent vers la terre, brisées jusqu'aux racines, elles, l'objet des travaux des cultivateurs. Il baisse la tête, envahi par une mortelle tristesse, le possesseur du fonds de terre qui a fait la plantation. C'est ainsi que le roi Aiétès sentait son cœur envahi par une douleur accablante. Il partit, reprenant le chemin de la ville, en même temps que les Colchiens : il pensait au moyen le plus prompt de se venger des héros.

Le jour disparaissait, et Jason avait accompli le travail imposé.

Source de la traduction

Traduction de La Ville de Mirmont modifiée

Paraphrase/Commentaire sur le texte

Le chant III s’achève sur le récit de l’épreuve imposée à Jason par Aiétès pour obtenir la toison. Dans l’économie du chant III, il s’agit d’un cinquième moment de la composition d’ensemble, après un premier temps constitué par le prologue sur l’Olympe, un second temps correspondant à l’ambassade des Argonautes auprès d’Aiétès encadrée par des délibérations ; au centre, de l’ensemble se trouve l’entrevue de Médée et de sa sœur dont le traitement est anticipé et prolongé par l’analyse d’une crise psychologique intérieure ; enfin le quatrième temps qui précède notre passage et qui le rend possible est constitué par la rencontre entre Jason et Médée au temple d’Hécate. À certains égards, ce cinquième temps est bien l’aboutissement de tout ce qui précède notamment dans le chant III, sans être pour autant la conclusion de l’épisode colchidien qui se produira au chant IV, à savoir le vol de la Toison d’or avec l’aide de Médée. Mais au sein du chant III, cette scène d’épreuve est à la fois la conséquence de l’ambassade des Argonautes auprès d’Aiétès et l’effet de l’aide apportée par Médée et ses drogues pour rendre Jason invulnérable et lui permettre d’affronter cette épreuve surhumaine. Pourtant, si d’un point de vue thématique ce cinquième moment est bien dans la ligne directe du récit dans le chant III, du point de vue de la tonalité on peut noter un véritable changement en ce qu’Apollonios semble retrouver l’accent de l’épopée traditionnelle en s’attachant à faire oublier l’invulnérabilité de Jason et à exalter son courage. Une manière plus homérique semble ici ressortir et se démarque fortement de l’analyse psychologique qui est la grande innovation du chant III.

• Un combat terrifiant

Tout au long du chant III a été développée l’idée que l’épreuve imposée par Aiétès à Jason était plus qu’humaine et particulièrement effrayante. Lorsque commence enfin le récit de cette épreuve, tout est fait pour confirmer cette impression.

Après une brève introduction montrant Jason rejoignant le combat (1278-83, le vers 1278 par son écho formel avec le vers 1163, marquant clairement la fin des préparatifs et le commencement de l’épreuve proprement dite), l’épreuve se déroule, sans surprise en deux temps. En effet, l’épreuve a été décrite par Aiétès lorsqu’il l’a imposée à Jason (410-418), puis commentée par les Argonautes : le déroulement en est donc attendu. Ce qui frappe malgré tout c’est l’unité et l’équilibre du récit. L’unité est d’ordre temporel puisque l’épreuve doit être accomplie en une journée ; l’Aurore a fait son apparition quelques vers auparavant (1124) et la journée s’achève au dernier vers de notre passage qui est aussi le dernier vers du chant (1407). Quant à l’équilibre, il est produit par une égalité parfaite entre les deux moments de l’épreuve : du vers 1284 au vers 1345 (soit 62 vers), on a le premier temps de l’épreuve centré sur la mise des taureaux sous le joug et le labour de la jachère ; le second temps de l’épreuve, représenté par le combat contre les géants nés de la terre, s’étend du vers 1346 au vers 1407 (soit 62 vers également). Cet équilibre de la matière narrative montre que les deux parties de l’épreuve sont aussi redoutables l’une que l’autre. Le lien entre les deux temps de l’épreuve, le labour et le combat, est assuré dans la deuxième partie par l’emploi de comparaisons agricoles qui font écho à la thématique première du labour.

La première cause de l’effroi produit par le récit est que les forces à affronter sont présentées comme des forces telluriques, ce qui connote à la fois leur force élémentaire ainsi qu’une puissance obscure liée au monde infernale.

La provenance des deux monstres restent incertaine (ἔκποθεν) et donc inquiétante, mais se trouve localisée dans une région souterraine (κευθμῶνος χθονίου, avec l’insistance de la coupe penthémimère) ; le caractère infernal de ce séjour est souligné par la fumée fuligineuse qui l’entoure (λιγνυόεντι πέριξ εἰλυμένα καπνῷ). Produits par Héphaïstos, ces taureaux semblent bien être à l’image de la forge souterraine et volcanique dont ils proviennent. Ce ne sont pas de simples machines divines, mais comme des résurgences volcaniques dont l’apparition s’apparente à une éruption. Les taureaux sont d'abord associés à un flot marin dévastateur emporté par des bourrasques. Car les taureaux allient à leur puissance tellurique, une violence d’ordre météorologique ; leur haleine, qui évoque le souffle de la forge infernale où ils ont été conçus, est associée à un déchaînement dont l’ouragan est l’équivalent ; cette analogie est d’ailleurs reprise et développée dans une autre comparaison (1326-1329). C'est l'haleine des bœufs qui, par sa violence, est commune à la situation de tempête dans laquelle les bourrasques de vent effraient les marins ; seuls, les trois derniers mots de la comparaison (λαῖφος ἁλίπλοοι ἐστείλαντο) rétablissent in extremis le contexte nautique, inutile jusque-là à l'analogie, et rappellent ainsi l'image homérique sous-jacente présente dans l'Iliade, 15, 623-628 à propos d’Hector qui s’élance contre le bloc des Danaens. La présence des marins permet de réintroduire la notion de peur, qui rejaillit de façon paradoxale sur l'héroïsme de Jason, rendu normalement infaillible par les drogues de Médée. La comparaison installe donc à mots couverts une faille dans le dispositif magique qui, en laissant une part à l'émotion, rend à Jason une part de son humanité et de sa vulnérabilité et, partant, de son héroïsme.

La dimension tellurique et chthonienne des géants dans la deuxième partie de l’épreuve est encore plus nette. Ces géants naissent d’abord d’une semence peu ordinaire, les « dents aiguës » (1281) du dragon chthonien tué par Cadmos, comme cela a été dit auparavant dans le chant III. Mais c’est surtout le prodige de leur naissance dans la terre qui est souligné dans notre passage (1354-57). Assez paradoxalement, cette origine terrestre rend le massacre des géants plus facile et plus poignant ; ce qui était au départ l’expression d’une force élémentaire, se transforme en un piège (1393-98). Les géants restent prisonniers de la terre. Ce massacre est donc comme la négation de cette puissance tellurique, par un retour à la matrice originelle qui se transforme en macabre terrain d’ensevelissement.

Une autre dimension renforce le caractère effrayant de l’épreuve c’est son caractère spectaculaire qui repose sur une conjonction de bruit et de lumière. Ainsi lors de l’affrontement initial de Jason et des taureaux, une comparaison met bien en valeur ces caractéristiques (1296-1305). Les deux taureaux impressionnent d’abord par leur mugissement exprimé ici par le terme μυκηθμῷ en position emphatique. La comparaison qui suit, empruntée au domaine de la forge qui convient bien à la nature même des taureaux qui ont été eux-mêmes forgés par Héphaïstos, met en évidence ces caractéristiques. Dans cette évocation du travail de la forge, Apollonios recourt à plusieurs termes techniques qu'il trouve déjà chez Homère et qui accordent un air de notoriété à sa comparaison. C'est vraisemblablement au chant XVIII de l'Iliade qu'Apollonios emprunte ce vocabulaire particulier ; Homère montre précisément Héphaïstos à l'œuvre près des soufflets de sa forge lorsqu'il s'apprête à fabriquer les armes d'Achille (vers 468-473). Dans la seconde partie, le premier élément frappant de la description des géants est leur caractère lumineux, étincelant ; cette lumière est associée au miroitement de leurs armes (1356). L’effet lumineux est en effet aussitôt amplifié et prend une dimension cosmique (1357-58)

•Jason métamorphosé en héros

Lorsqu’il apparaît au début de l’épreuve, Jason a le « corps nu » (1282, γυμνὸς δέμας) : c’est la tenue ordinaire du laboureur, mais cette notation sert ici à connoter la nouvelle puissance qui est en lui : comme le rappelle encore brièvement le vers 1305, « les drogues de la jeune fille le protèg[ent] » et grâce à ces pouvoirs magiques, il n’a besoin ni d’armure ni de casque ; celui qu’il a avec lui ne sert qu’à porter les dents du dragon (1281), puis une fois vidé de ces semences, de récipient pour puiser de l’eau dans le fleuve (1348-49). Mais force est de constater que le récit de l’épreuve tend à faire oublier que Jason est protégé par les drogues de Médée ; il n’y en a pas d’autre mention en dehors du vers 1305. Même si dans ce qui précède, on a eu le récit détaillé des préparatifs magiques du jeune homme, au moment de l’épreuve même, tout se passe comme si la magie était oubliée, comme si Jason tenait finalement le rôle d’un véritable héros homérique dans toute sa splendeur. Pendant ce récit final du chant III, Jason semble en venir à incarner malgré lui le héros qu’il n’est qu’en apparence ; les apparences sont peut-être trompeuses et l’on voit Aiétès s’étonner de la force du jeune homme (cf. au v. 1314, la position du verbe qui marque la surprise en début de vers : θαύμασε δ’ Αἰήτης σθένος ἀνέρος.). Mais, tout est une affaire d’apparence dans ce combat, et le narrateur ne cherche pas à corriger cette illusion, mais au contraire fait de Jason l’incarnation même de la force. Les notations concernant la force du héros sont en effet multiples tout au long de l’épreuve. Sa force est d’abord une force morale : il n’éprouve pas de peur contrairement à ses compagnons lorsque les taureaux apparaissent (1293-95). Lorsque Jason se saisit des taureaux pour les maîtriser, on retrouve l’expression de la force du héros, exprimée de manière quasiment pléonastique au vers 1307, par un adverbe et un complément de moyen (ἐπικρατέως παντὶ σθένει). Au vers 1310, est exprimé l’assurance du geste du héros (μιῇ βεβολημένον ὁρμῇ) et sa résistance au vers 1312 (τῇ καὶ τῇ βεβαὼς). Le labour est aussi l’occasion de manifester la force du héros rappelée notamment au vers 1332 (κρατερῷ τ’ ἀροτῆρι), dans un équilibre calculé par rapport à la puissance des taureaux (ταύρων τε βίῃ), parfaitement maîtrisée par la poigne du laboureur, qui est qualifié d’ « infatigable » à la fin de son travail (1343) : la puissance de Jason est alors mise en balance avec la fatigue ordinaire des laboureurs (1341-2 κεκμηῶτες / ἐργατίναι) . Cette force insurpassable du héros est associée à l’expression d’un courage apparemment véritable, dont rend compte notamment l’image des vers 1350-53.Avant le combat, Jason s’emplit d’ardeur et se trouve comparé à un sanglier qui aiguise ses défenses : l’image est construite d’après un exemple de l’Iliade (13, 471-476) qui montre Idoménée « comme un sanglier dans les montagnes [qui] attend d’ordinaire, confiant en sa vaillance, l’assaut tumultueux des chasseurs dans un lieu solitaire — son dos se hérisse, ses deux yeux lancent des éclairs de feu et il aiguise ses défenses, brûlant de repousser les chiens et les hommes ». L’animal est une bête féroce et redoutable dont la hargne est rendue par l’allitération en dentales du vers 1352 ; la rage de l’animal écumant sert à visualiser l’ardeur plus intérieure de Jason. Le modèle homérique invite à faire de Jason un véritable héros martial. Il n’est pas étonnant dans ces conditions de voir que Jason est quasiment l’égal d’un dieu. D’emblée au début du récit de l’épreuve il est en effet comparé à la fois à Arès et à Apollon (1282-83).Cette double comparaison n’est pas anodine ; la présence d’Arès est de mauvais présage pour Aiétès auquel était plutôt associé le dieu jusque-là dans le récit ; c’est dans la plaine d’Arès que se déroule l’épreuve et si Jason ressemble au dieu éponyme, il a toute chance d’être favorisé. La présence d’Apollon, valorisé ici par l’épithète χρυσαόρῳ dont le sens est débattu, mais qui a au moins l’avantage d’associer le dieu à l’or (alors que l’univers d’Aiétès ne relève que du bronze d’Héphaïstos), est à mettre en relation avec l’ensemble de l’épopée : le dieu Apollon auquel les Argonautes sacrifient pusieurs fois, notamment au moment du départ d’Iolcos, apparaît en effet aux Argonautes à des moments cruciaux de l’expédition qu’il entend protéger. C’est donc une comparaison à la fois valorisante et rassurante, qui indique clairement au lecteur quelle sera l’issue du combat. Cette comparaison avec Apollon ne concerne donc pas uniquement le physique de Jason (point de départ de l’image), mais le dieu comme le héros porte une épée et est un dieu destructeur.

•Une aristie artificielle

Mais la multiplication des comparaisons a pour effet d’esquiver en grande partie le récit du combat ; la comparaison tend alors à perdre de sa valeur purement descriptive pour se substituer au récit lui-même. Le massacre des géants nés de la terre qui se développe dans les quarante derniers vers du chant prend en effet l’allure d’un cataclysme naturel : ce ne sont presque plus les géants que l’on voit tomber, mais tout l’espace du récit est empli par la matière comparative. Il y a une saturation du récit par les comparaisons : l’élément d’ornementation tend à l’emporter sur le récit principal : ainsi c’est moins le contenu héroïque qui se distingue que la simple forme épique du discours qui semble être mise en avant. L’effet de l’image du sanglier est moins positif qu’il ne le paraît. Tout d’abord, même dans l’imagerie homérique, le sanglier n’est pas le référent idéal du véritable héros, contrairement au lion dont la valeur est entière et la vaillance absolue. Le sanglier lui ne peut incarner qu’une partie des valeurs guerrières : animal qui n’est que sauvage, adversaire redoutable mais incomplet puisque dépourvu d’initiative, n’étant ni carnivore ni prédateur, jamais il ne figure l’exemple idéal du héros. Apollonios montre bien ici le sanglier non en position d’attaque, mais de défense. Et c’est là justement un second élément de déconstruction : il y a en effet une incongruité du rapport analogique car alors que le sanglier est acculé par des chasseurs, le comparé qu’est Jason est, lui, dans la position du chasseur ; symétriquement, l’empressement furieux du sanglier à combattre emplit surtout les guerriers, plus qu’il ne concerne vraiment Jason, malgré l’amorce de l’analogie sur le terme ἀλκῆς. De même, les diverses comparaisons liées à l’agriculture ont pour effet d’effacer partiellement le carnage ; au lieu d’insister sur l’aspect sanguinaire du combat, ces comparaisons mettent les Géants en rapport avec des végétaux .

Rédacteur du commentaire

C. Cusset

Indexation

Ethnique(s):

Colques

Mot(s)-clé(s) :

dent; dragon; joug; taureau; pierre; labours

Commentaire iconographique 1

Commentaire

L’épisode de la lutte de Jason contre les taureaux a été reconnu sur des monnaies de Thessalie du Ve s. av. J.-C. (LIMC V, s.v. « Iason » 15) et sur deux cratères apuliens du Musée de Naples datées du IVe s. av. J.-C. (LIMC V, s.v. « Iason » 16-17) ; toutefois, sur ces trois images, Jason affronte un seul animal. Sur le cratère apulien LIMC V, s.v. "Iason" 17, un héros interprété comme Jason soumet un taureau sous le regard inquiet d'une femme identifiée comme Médée qui le regarde depuis une terrasse. Debout près d'elle, Eros touche son voile et l'une de ses mains comme pour la rassurer. A dr. un serpent enroulé autour d'un arbre tourne la tête vers la scène (Naples, Mus. Naz. 82261 [H 3252]; LIMC s. v. "Eros" n° 909a ; "Iason" n° 17).

Auteur du commentaire iconographique

N. Icard

Commentaire iconographique 2

Commentaire

L’exploit de Jason figure, de façon certaine, sur une série de sarcophages romains du IIe s. ap. J.-C. dont la cuve et, parfois, le couvercle illustrent divers épisodes de l’histoire de Jason et de Médée (LIMC V, s.v. « Iason » 19-21   et 49   -52   ). La scène, dont le cœur est constitué par Jason et les deux taureaux, nous semble inspirée du récit d’Apollonios et, plus particulièrement, des vers 1312-1313 : Jason, nu, solidement campé de face, les deux bras écartés, maintient par une corne les deux taureaux représentés de part et d’autre à l’arrière-plan. Selon l’importance du champ à décorer (face principale du sarcophage ou petit côté) Aiétès et, parfois, les Dioscures assistent ou non à la scène (voir les vers 1314-1315) ; un grand timon (évoqué au vers 1318) est parfois posé à terre. Le groupe de Jason et des deux taureaux, qui se répète de façon immuable d’un exemplaire à l’autre, pourrait reproduire un modèle hellénistique.

Objet(s) et image(s)

http://www.limc-france.fr/objet/14478

Auteur du commentaire iconographique

P. Linant de Bellefonds

Comment citer cette notice

Texte n°244543 dans CALLYTHEA [En ligne]; http://www.cn-telma.fr/callythea/extrait244543/. Première version : 02/03/12. Date de mise à jour : 20/10/13

Mentions légales | Colophon | Contacts | Haut de page